Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

srpen–září 2020

25. září 2020

Tržní operace

Dohody o repo linkách s centrálními bankami Republiky Severní Makedonie a Republiky San Marino

ECB oznámila 18. srpna 2020, že Rada guvernérů schválila zřízení dvou repo linek za účelem poskytnutí likvidity v eurech pro Národní banku Republiky Severní Makedonie a Centrální banky Republiky San Marino. Účelem bylo řešit případnou poptávku po likviditě v eurech, pokud by šok způsobený koronavirem (COVID-19) narušil fungování trhů. Související tiskové zprávy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Snížená frekvence operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností sedm dní

Rada guvernérů rozhodla 20. srpna 2020 změnit frekvenci operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností sedm dní z frekvence třikrát týdně na jednou týdně, a to s účinností od 1. září 2020. Vzhledem k pokračujícímu zlepšování podmínek financování v amerických dolarech a k nízké poptávce po nedávných operacích na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností sedm dní se swapová síť centrálních bank (zahrnující Bank of England, Bank of Japan, ECB, Švýcarskou národní bankou a Federální rezervní systém) společně rozhodla, že frekvenci operací sníží. Tento koordinovaný krok byl oznámen prostřednictvím tiskových zpráv vydaných souběžně na internetových stránkách všech centrálních bank swapové sítě.

Prodloužení eurových likviditních linek s centrálními bankami Chorvatska a Rumunska

ECB oznámila 28. srpna 2020, že Rada guvernérů schválila prodloužení eurových likviditních linek s centrálními bankami Hrvatska narodna banka a Banca Naţională a României o šest měsíců do konce června 2021. Tyto dohody byly letos uzavřeny s cílem poskytovat eurovou likviditu finančním institucím v uvedených dvou zemích prostřednictvím jejich národních centrálních bank za účelem řešení případné potřeby eurové likvidity v případě dysfunkce trhu v důsledku šoku spojeného s COVID-19. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Obecné zásady, kterými se mění rámec o poskytování služeb správy rezerv prostřednictvím Eurosystému (ERMS).

Rada guvernérů přijala 7. září 2020 obecné zásady (EU) 2020/1284, kterými se mění obecné zásady (EU) 2018/797 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (ECB/2020/34). Tyto změny jsou zaměřeny na další posilování transparentnosti při vykazování a sdílení informací v rámci Eurosystému a zlepšování analýzy fungování ERMS. Centrální banky Eurosystému by měly změny obecných zásad dodržovat od 1. dubna 2021. Pozměňující obecné zásady jsou k dispozici v portálu EUR-Lex.

Rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1743 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů

Rada guvernérů přijala 8. září 2020 rozhodnutí (EU) 2020/1264, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1743 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (ECB/2020/38), v souvislosti se správou úvěrů poskytovaných v rámci nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) nedávno zřízeného Evropskou komisí. Pozměňující rozhodnutí je technickým provedením rozhodnutí přijatého Radou guvernérů v červenci 2020 v souvislosti s provozní organizací úvěrů poskytovaných v rámci nástroje SURE. Rozhodnutí vstoupilo v platnost 16. září 2020 a je k dispozici v portálu EUR-Lex.

Způsobilost obchodovatelných aktiv s kuponovými strukturami navázanými na cíle udržitelnosti

Rada guvernérů rozhodla 21. září 2020 přijmout obchodovatelné dluhové nástroje s kuponovými strukturami navázanými na určité výkonnostní cíle udržitelnosti jako způsobilé zajištění pro měnověpolitické operace Eurosystému a také pro měnověpolitické přímé nákupy Eurosystému, pokud také splňují všechna ostatní příslušná kritéria způsobilosti. Rozhodnutí se začne uplatňovat od 1. ledna 2021. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Externí audit krátkodobé eurové sazby (€STR)

Rada guvernérů posoudila 22. září 2020 zprávu, kterou připravil externí auditor PricewaterhouseCoopers, s názvem „Independent assurance report over the European Central Bank’s (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks“ (Nezávislé osvědčení k prohlášení Evropské centrální banky (ECB) o dodržování kontrolních postupů definovaných ve vztahu k činnostem v oblasti správy, kvality a odpovědnosti v souvislosti s eurovou krátkodobou sazbou (€STR) a k jejímu dodržování zásad Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry pro finanční srovnávací standardy) a schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Zveřejněním zprávy bude dokončen poslední zbývající krok v provádění sazby €STR, jak je stanoveno v příslušných obecných zásadách ECB. Zpráva bude v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Změny v dohodách o systému TARGET2-Securities

Rada guvernérů vzala 28. července 2020 na vědomí úpravy související s přílohami 6 rámcové dohody o TARGET2-Securities (T2S FA) a dohody o měnové účasti TARGET2-Securities (T2S CPA). Tyto dohody upravují dohodu o úrovni služeb (SLA), která definuje především i) úrovně služeb, podle nichž má Eurosystém poskytovat služby T2S zúčastněným centrálním depozitářům cenných papírů (CSD) a připojeným centrálním bankám zemí mimo eurozónu, a ii) klíčové výkonnostní ukazatele. Ke změnám příloh 6 dohod T2S FA a T2S CPA došlo v rámci pravidelného přezkumu dohody o úrovni služeb.

Zpráva o podvodech s platebními kartami v letech 2014–2018

Rada guvernérů schválila 6. srpna 2020 šestou zprávu o podvodech s platebními kartami a její zveřejnění. Zpráva analyzuje vývoj podvodů s platebními kartami se zaměřením na údaje z roku 2018, a to v rámci celkového kontextu pětiletého období 2014–2018, v členění podle jednotlivých zemí jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Objem podvodů v letech 2015 až 2017 poklesl a v roce 2018 mírně vzrostl. Stejně jako v předchozích letech proběhla v roce 2018 většina podvodných transakcí s kartami na dálku (e-mailem, telefonicky nebo online). Celkový objem podvodných transakcí a nově vznikající způsoby kartových podvodů ukazují na význam nepřetržitého sledování podvodů a zavádění zdokonalených bezpečnostních opatření. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Odpověď ECB na konzultaci Evropské komise o nové strategii v oblasti digitálních financí pro Evropu / akčním plánu pro finanční technologie

Rada guvernérů schválila 13. srpna 2020 společný příspěvek Evropského systému centrálních bank (ESCB) a bankovního dohledu ECB ke konzultaci Evropské komise o nové strategii v oblasti digitálních financí pro Evropu / akčním plánu pro finanční technologie a schválila jeho zveřejnění. ECB celkově podporuje prioritní oblasti určené Evropskou komisí v konzultačním dokumentu a konstatuje, že digitální transformace bankovního sektoru má být prováděna s patřičným přihlédnutím k rizikům souvisejícím s používáním inovativních technologií. Pokud jde o snazší používání digitální finanční identity v celé EU, ECB plně schvaluje povinné používání jedinečných identifikátorů založených na mezinárodně uznávaných globálních normách. ECB podporuje potřebu širší spolupráce v rámci celé EU týkající se různých systémů, jako jsou tzv. „regulatorní pískoviště“ (sand boxes) a inovativní centra, a uznává výhody prosazování otevřeného dialogu mezi orgány dohledu a dohlíženými subjekty. ECB má za to, že otevřené finance mohou mít pro dohlížené banky dopady, a to jak na úrovni subjektů, tak systémové, a upravuje svůj dohledový přístup k regulovaným subjektům na nové prostředí, které umožnila revidovaná směrnice o platebních službách (PSD2). Dále si uvědomuje nutnost zajistit, aby sdílení údajů o zákaznících, včetně jejich sdílení s poskytovateli – třetími stranami, splňovalo jednoznačné zákonné požadavky a bezpečnostní normy. Příspěvek ECB je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zpráva interní pracovní skupiny ECB pro kryptoaktiva o dopadech stablecoinů

Rada guvernérů vzala 15. září 2020 na vědomí zprávu o dopadech stablecoinů na měnovou politiku, finanční stabilitu, infrastrukturu finančního trhu a platební systémy a bankovní dohled v eurozóně. Zpráva shrnuje výsledky analýzy stablecoinů, kterou provedla interní pracovní skupina ECB pro kryptoaktiva, a hodnotí možné dopady stablecoinů pro eurozónu na základě třech scénářů odvozených od charakteristiky stablecoinů: 1) doplňková funkce kryptoaktiv, 2) nový způsob platby, 3) alternativní uchovatel hodnoty. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zpráva pracovní skupiny Eurosystému na vysoké úrovni pro digitální měnu centrální banky

Rada guvernérů posoudila 23. září 2020 zprávu vypracovanou pracovní skupinou Eurosystému na vysoké úrovni pro digitální měnu centrální banky (Eurosystem High-Level Task Force on Central Bank Digital Currency − HLTF-CBDC) pověřenou v lednu 2020 Radou guvernérů, aby vypracovala komplexní analýzu možných přínosů a výzev spojených se CBDC včetně funkčních a technologických otázek. Po projednání hlavních závěrů zprávy schválila Rada guvernérů její zveřejnění na internetových stránkách ECB a pověřila pracovní skupinu HLTF-CBDC, aby seznámila různé zainteresované skupiny se svými zjištěními. Zpráva bude v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB. Související veřejná konzultace bude zahájena v polovině října 2020.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnoty

Rada guvernérů přijala 18. září 2020 stanovisko CON/2020/20 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k zajištění minimální úrovně hotovostních služeb v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 22. září 2020 stanovisko CON/2020/21 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterými se mění rámec Unie pro sekuritizaci v reakci na pandemii COVID-19

Rada guvernérů přijala 23. září 2020 stanovisko CON/2020/22 na žádost Rady Evropské unie.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Suomen Pankki – Finlands Bank

Rada guvernérů přijala 7. srpna 2020 doporučení ECB/2020/37 Radě Evropské unie o externích auditorech Suomen Pankki – Finlands Bank. Doporučení je dostupné na portálu EUR-Lex.

Statistika

Příspěvek ESCB ke zprávě EBA o proveditelnosti podle článku 430c nařízení o kapitálových požadavcích (CRR 2)

Rada guvernérů schválila 17. září 2020 zprávu představující příspěvek ESCB ke zprávě Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) o proveditelnosti vývoje konzistentního a integrovaného systému shromažďování statistických údajů, údajů týkajících se řešení krizí a obezřetnostních údajů. Zpráva ESCB navrhuje snížit zpravodajskou zátěž bank v oblasti vykazování statistických údajů, údajů týkajících se řešení krizí a obezřetnostních údajů, aniž by došlo ke ztrátě informačního obsahu, který je nezbytný pro úkoly v oblasti měnové politiky, řešení krizí a dohledu. Uvedená zpráva a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Dodržování obecných pokynů EBA o podávání zpráv a zpřístupňování informací v souvislosti s COVID-19

Rada guvernérů nevznesla 4. srpna 2020 námitky k návrhu Rady dohledu oznámit orgánu EBA, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se ECB řídí obecnými pokyny o podávání zpráv a zpřístupňování informací o expozicích podléhajících opatřením uplatněným v reakci na krizi COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

Zpráva ECB o činnosti bank v oblasti ICAAP

Rada guvernérů nevznesla 8. srpna 2020 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit zprávu o činnosti bank v oblasti interních postupů pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP). Dokument shrnuje výsledky strukturované analýzy činností v oblasti ICAAP zaznamenaných na vzorku 37 bank, zdůrazňuje oblasti, kde je činnost bank více pokročilá, i oblasti, v nichž je podle názoru ECB třeba, aby banky vynaložily další úsilí. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Memoranda o porozumění v oblasti dohledu mezi ECB a Moldavskou národní bankou a mezi ECB a Orgánem pro regulaci finančních služeb v Abu Dhabi Global Market’

Rada guvernérů nevznesla 12. srpna 2020 námitky k návrhům Rady dohledu dokončit memoranda o porozumění (MoU) s Moldavskou národní bankou a Orgánem pro regulaci finančních služeb v Abu Dhabi Global Market (Abu Dhabi Global Market’s Financial Services Regulatory Authority). Cílem memorand je formalizovat spolupráci a mechanismy sdílení informací mezi ECB a těmito dvěma orgány dohledu.

Dodržování obecných pokynů EBA pro vytváření a monitorování úvěrů

Rada guvernérů nevznesla 17. srpna 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se ECB bude řídit obecnými pokyny EBA pro vytváření a monitorování úvěrů ode dne uplatnění těchto obecných pokynů, tj. od 30. června 2021 (EBA/GL/2020/06). Cílem obecných pokynů je zajistit, aby prostřednictvím zavedení požadavků na hodnocení úvěruschopnosti dlužníka měly nově vytvářené úvěry odpovídající úvěrovou kvalitu, a uvést postupy institucí do souladu s pravidly na ochranu spotřebitele.

Rozhodnutí ECB o dočasném vyloučení některých expozic vůči centrálním bankám z celkové míry expozic s ohledem na pandemii COVID-19

Rada guvernérů rozhodla 27. srpna 2020, že se shoduje s Radou dohledu, že existují „mimořádné okolnosti“, které umožňují dočasně vyloučit určité expozice vůči centrálním bankám z ukazatele pákového poměru. Podle Rady guvernérů je tedy podmínka mimořádných okolností potřebná pro dočasné vyloučení určitých expozic vůči centrálním bankám z výpočtu celkové míry expozic bank splněna za eurozónu jako celek. Příslušné vnitrostátní orgány zemí eurozóny, které hodlají uplatnit případ vlastního uvážení na vnitrostátní úrovni upravený v čl. 500b odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 ve vztahu k méně významným institucím, mohou z tohoto stanoviska vydaného ECB jako měnového orgánu eurozóny vycházet. Po tomto měnověpolitickém stanovisku Rady guvernérů následovalo rozhodnutí Rady guvernérů v její působnosti dohledu – rozhodnutí ECB/2020/44 o dočasném vyloučení některých expozic vůči centrálním bankám z celkové míry expozic s ohledem na pandemii COVID-19, aby významné banky, nad nimiž ECB vykonává přímý dohled, mohly vyloučit určité expozice vůči centrálním bankám z ukazatele pákového poměru. K takovým aktivům patří mince a bankovky i vklady držené u centrální banky. Rozhodnutí a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Revidované všeobecné zásady ECB týkající se metodiky hodnocení a související odpovědi na připomínky

Rada guvernérů nevznesla 11. září 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu zveřejnit revidované všeobecné zásady ECB týkající se metodiky hodnocení (EGAM), aktualizované v důsledku veřejné konzultace, a odpovědi na připomínky obsahující přehled a hodnocení připomínek obdržených během veřejné konzultace o EGAM. Dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Dodržování obecných pokynů orgánu EBA o pragmatickém přístupu k SREP pro rok 2020

Rada guvernérů nevznesla 14. září 2020 námitky k návrhu Rady dohledu oznámit orgánu EBA, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se ECB řídí obecnými pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) o pragmatickém přístupu k procesu dohledu a hodnocení (SREP) pro rok 2020 (EBA/GL/2020/10). Obecné pokyny poskytují orgánům dohledu flexibilitu a pragmatismus při provádění SREP pro rok 2020 v kontextu pandemie COVID-19 a současně zachovávají sbližování postupů dohledu v EU.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média