SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

August-september 2020

25. september 2020

Markedsoperationer

Repoaftaler med centralbankerne i Republikken Nordmakedonien og Republikken San Marino

Den 18. august 2020 meddelte ECB, at Styrelsesrådet havde godkendt indgåelsen af to repoaftaler med det formål at stille eurolikviditet til rådighed for henholdsvis National Bank of the Republic of North Macedonia og Central Bank of the Republic of San Marino. Formålet var at dække eventuelle eurolikviditetsbehov i tilfælde af markedsforstyrrelser som følge af coronakrisen (covid-19). Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Frekvensen for likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar med en løbetid på syv dage reduceres

Den 20. august 2020 besluttede Styrelsesrådet at ændre frekvensen for de likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar med en løbetid på syv dage fra tre gange om ugen til én gang om ugen. Ændringen sker med virkning fra 1. september 2020. På grund af den fortsatte forbedring af vilkårene for dollarfinansiering og den lave efterspørgsel i forbindelse med de seneste likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar med en løbetid på syv dage har centralbankerne, der deltager i netværket af swapaftaler (der omfatter Bank of England, Bank of Japan, ECB, Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve), i fællesskab besluttet at reducere frekvensen af disse operationer. Annonceringen af denne samordnede aktion skete i pressemeddelelser, som alle centralbanker, der deltager i netværket af swapaftaler, offentliggjorde samtidig på deres websted.

Aftalerne om eurolikviditet med centralbankerne i Kroatien og Rumænien forlænges

Den 28. august 2020 meddelte ECB, at Styrelsesrådet havde godkendt en forlængelse af aftalerne om eurolikviditet, der er indgået med Hrvatska narodna banka og Banca Naţională a României med seks måneder indtil udgangen af juni 2021. Aftalerne blev indgået tidligere på året med henblik på at tilføre eurolikviditet til finansielle institutioner i de to lande via deres respektive nationale centralbanker med henblik på at dække eventuelle behov for eurolikviditet i tilfælde af markedsforstyrrelser som følge af coronakrisen (covid-19). Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Retningslinje om ændring af rammerne for levering af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver (ERMS)

Den 7. september 2020 vedtog Styrelsesrådet retningslinje (EU) 2020/1284 om ændring af retningslinje (EU) 2018/797 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (ECB/2020/34). Formålet med ændringerne er yderligere at øge gennemsigtigheden i forbindelse med indberetning og udveksling af oplysninger inden for Eurosystemet og at forbedre analysen af ERMS' funktion. Centralbankerne i Eurosystemet skal overholde den ændrede retningslinje fra 1. april 2021. Den ændrede retningslinje findes i EUR-Lex.

Afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2019/1743 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån

Den 8. september 2020 vedtog Styrelsesrådet afgørelse (EU) 2020/1264 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1743 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån (ECB/2020/38) i sammenhæng med forvaltningen af udbetalingen af lån under instrumentet for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE), der for nylig blev indført af Europa-Kommissionen. Den ændrede afgørelse er den tekniske gennemførelse af en beslutning, som Styrelsesrådet traf i juli 2020 i relation til de operationelle ordninger for lån ydet under SURE-instrumentet. Den ændrede afgørelse trådte i kraft 16. september 2020 og findes i EUR-Lex.

Belånbare omsættelige aktiver med en kuponstruktur knyttet til bæredygtighedsmål

Den 21. september 2020 besluttede Styrelsesrådet at acceptere omsættelige gældsinstrumenter med en kuponstruktur, som er knyttet til bestemte bæredygtighedsrelaterede resultatmål, som belånbar sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer og også i forbindelse med Eurosystemets direkte opkøb til pengepolitiske formål under forudsætning af, at de også opfylder alle andre relevante belånbarhedskriterier. Beslutningen træder i kraft 1. januar 2021. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Ekstern revision af den korte eurorente (€STR)

Den 22. september 2020 behandlede Styrelsesrådet en rapport udarbejdet af den eksterne revisor PricewaterhouseCoopers, med titlen "Independent assurance report over the European Central Bank's (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks" og gav tilladelse til, at den offentliggøres på ECB's websted. Offentliggørelsen af denne rapport er sidste skridt i implementeringen af €STR som fastlagt i de respektive retningslinjer. Den vil snart være at finde på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Ændringer af aftaler om Target2-Securities (T2S)

Den 28. juli 2020 tog Styrelsesrådet ændringer i bilag 6 til T2S-rammeaftalen (T2S FA) og T2S-aftalen om valutadeltagelse (T2S CPA) til efterretning. Disse dokumenter indeholder serviceaftalerne, der bl.a. definerer i) de serviceniveauer, hvorunder Eurosystemet skal levere T2S-tjenester til de deltagende værdipapircentraler og de tilsluttede centralbanker uden for euroområdet og ii) nøgleresultatindikatorerne. Ændringerne i bilag 6 til T2S FA og T2S CPA blev delvis udløst af den regelmæssige gennemgang af serviceaftalen.

Rapport om kortsvindel i perioden 2014-18

Den 6. august 2020 godkendte Styrelsesrådet den sjette rapport om kortsvindel og gav tilladelse til, at rapporten blev offentliggjort. Rapporten indeholder en analyse af udviklingen inden for svindel med betalingskort. Fokus for analysen er 2018-data inden for den overordnede kontekst af en femårig periode fra 2014 til 2018, fordelt efter land i det fælles eurobetalingsområde (SEPA). Svindelen faldt mellem 2015 og 2017, inden den steg lidt igen i 2018. I lighed med tidligere år blev de fleste svigagtige korttransaktioner i 2018 gennemført som fjerntransaktioner, pr. e-mail, telefon eller online. Det samlede antal svigagtige transaktioner og de senest anvendte måder at udføre kortsvindel på understreger, hvor vigtigt det er, hele tiden at overvåge denne form for svindel og at implementere forbedrede sikkerhedsforanstaltninger. Rapporten er offentliggjort på ECB's websted.

ECB's svar på Europa-Kommissionens høring om en ny strategi for digital finans i Europa/fintechhandlingsplan

Den 13. august 2020 godkendte Styrelsesrådet et fælles svar fra Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og ECB Banktilsyn i forbindelse med Europa-Kommissionens høring om en ny strategi for digital finans i Europa/fintechhandlingsplan og gav tilladelse til, at det blev offentliggjort. ECB kan i store træk tilslutte sig de prioriterede områder, som Europa-Kommissionen fremhæver i høringsdokumentet, og er af den opfattelse, at den digitale omstilling i banksektoren skal ske, samtidig med at der tages behørig højde for risici i forbindelse med anvendelsen af innovativ teknologi. Med henblik på at lette brugen af digitale finansielle identiteter i hele EU kan ECB fuldt ud støtte den obligatoriske anvendelse af entydige identifikatorer, der tager udgangspunkt i internationalt anerkendte globale standarder. ECB er også af den opfattelse, at der er behov for et større samarbejde i hele EU om forskellige ordninger, fx "reguleringsmæssige sandkasser" og innovationsknudepunkter, og anerkender, at der er fordele ved at skabe en åben dialog mellem tilsynsmyndigheder og enheder under tilsyn. ECB er af den opfattelse, at åben finansiering kan have konsekvenser for bankerne under tilsyn, både på enheds- og systemisk niveau, og er i færd med at tilpasse den tilsynsmæssige tilgang til de regulerede enheder til de nye forhold, som det ændrede betalingstjenestedirektiv, PSD2, har skabt. ECB anerkender desuden vigtigheden af at sikre, at udveksling af kundeoplysninger – dette gælder også med tredjepartsudbydere – overholder klare lovgivningsmæssige krav og opfylder sikkerhedsstandarderne. Svaret er offentliggjort på ECB's websted.

Rapport fra den interne taskforce om kryptoaktiver om implikationerne af stablecoins

Den 15. september 2020 tog Styrelsesrådet en rapport om implikationerne af stablecoins for pengepolitikken, finansiel stabilitet, markedsinfrastruktur og betalinger samt banktilsyn i euroområdet til efterretning. Rapporten sammenfatter resultatet af en analyse af stablecoins, som ECB's interne taskforce om kryptoaktiver har foretaget. Den indeholder også en vurdering af implikationerne af stablecoins for euroområdet på grundlag af tre scenarier, som er afledt anvendelsen af stablecoins: 1) kryptoaktivers ekstrafunktioner, 2) nye betalingsmetoder og 3) anvendelse som alternativt værdiopbevaringsmiddel. Rapporten er offentliggjort på ECB's websted.

Rapport fra Eurosystemets taskforce på højt plan om digitale centralbankpenge

Den 23. september 2020 behandlede Styrelsesrådet en rapport fra Eurosystemets taskforce på højt plan om digitale centralbankpenge. Styrelsesrådet bad i januar 2020 taskforcen om at udarbejde en rapport med en grundig analyse af mulige fordele og udfordringer i relation til digitale centralbankpenge, herunder funktionelle og teknologiske spørgsmål. Efter en drøftelse af hovedkonklusionerne i rapporten godkendte Styrelsesrådet, at den bliver offentliggjort på ECB's websted, og gav taskforcen til opgave at tage konklusionerne op med forskellige interessentgrupper. Rapporten vil snart være at finde ECB's websted. Den offentlige høring i tilknytning hertil iværksættes i midten af oktober 2020.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår undtagelsen for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatningsbenchmarks for visse benchmarks, som snart ophører

Den 18. september 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/20 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om sikring af et minimumsniveau for kontanttjenester i Ungarn

Den 22. september 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/21 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om forslag til forordninger om ændringer af EU's securitiseringsrammer som reaktion på covid-19-pandemien

Den 23. september 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/22 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Suomen Pankki – Finlands Bank

Den 7. august 2020 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2020/37 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Suomen Pankki – Finlands Bank. Henstillingen findes i EUR-Lex.

Statistik

ESCB's bidrag til EBA's gennemførlighedsrapport udarbejdet i henhold til artikel 430c i kapitalkravsforordningen (CRR2)

Den 17. september 2020 godkendte Styrelsesrådet en rapport, som indeholder ESCB's bidrag til Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) rapport om gennemførligheden af et ensartet og integreret system til indsamling af statistiske data, afviklingsdata og tilsynsmæssige data. ESCB's rapport indeholder et forslag om at reducere bankernes indberetningsbyrde for så vidt angår statistiske, afviklings- og tilsynsmæssige data, samtidig med, at intet af det informationsindhold, der er nødvendigt til at udføre både de pengepolitiske opgaver og afviklings- og tilsynsopgaverne, går tabt. Rapporten og en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Banktilsyn

Efterlevelse af EBA's retningslinjer for covid-19-indberetning og -offentliggørelse

Den 4. august 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fremsat af Tilsynsrådet om at underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om, at ECB, for så vidt angår signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn, efterlever retningslinjerne for indberetning og offentliggørelse af eksponeringer, der er omfattet af foranstaltninger truffet i konsekvens af covid-19-krisen (EBA/GL/2020/07).

ECB's rapport om bankernes ICAAP-praksis

Den 8. august 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fremsat af Tilsynsrådet om at offentliggøre rapporten om bankernes interne procedure til vurdering af kapitalgrundlaget (ICAAP-praksis). Rapporten sammenfatter resultaterne af en struktureret analyse af ICAAP-praksis i et udsnit på 37 banker. Den fremhæver områder, hvor bankerne har videreudviklet deres praksis, og områder, som de efter ECB's opfattelse stadig har behov for at arbejde med. Rapporten findes på ECB's banktilsynswebsted.

Aftalememoranda om tilsyn mellem ECB og National Bank of Moldova og mellem ECB og Abu Dhabi Global Market's Financial Services Regulatory Authority

Den 12. august 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fremsat af Tilsynsrådet om at indgå aftalememoranda om tilsyn med National Bank of Moldova og Abu Dhabi Global Market's Financial Services Regulatory Authority. Formålet med aftalerne er at formalisere samarbejdet og videndelingen mellem ECB og de to tilsynsmyndigheder.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer for oprettelse og overvågning af lån

Den 17. august 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fremsat af Tilsynsrådet om at underrette EBA om, at ECB, for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn, har til hensigt at efterleve retningslinjerne for oprettelse og overvågning af lån fra anvendelsesdatoen, dvs. fra 30. juni 2020 (EBA/GL/2020/06). Formålet med retningslinjerne er at sikre, at nyoprettede lån er af en tilstrækkelig kreditkvalitet ved at indføre krav til vurderingen af låntagernes kreditværdighed og at bringe institutternes praksis på linje med forbrugerbeskyttelsesreglerne.

Afgørelse om en midlertidig udelukkelse af visse eksponeringer mod centralbanker fra det samlede eksponeringsmål i lyset af covid-19-pandemien

Den 27. august 2020 besluttede Styrelsesrådet, at det er enigt med Tilsynsrådet i dets opfattelse af, at der er "særlige omstændigheder", som giver mulighed for midlertidigt at undtage visse centralbankers eksponeringer fra gearingsgraden. Styrelsesrådet gav derfor i en udtalelse udtryk for, at betingelsen for, at særlige omstændigheder berettiger en midlertidig udelukkelse af visse eksponeringer mod centralbanker fra beregningen af bankernes samlede eksponering, er overholdt for euroområdet som helhed. De nationale kompetente myndigheder i euroområdet, som har til hensigt at udøve det skøn, som artikel 500b, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 giver mulighed for, for så vidt angår mindre signifikante institutter, kan henholde sig til denne udtalelse, som ECB afgav i sin egenskab af pengepolitisk myndighed i euroområdet. Denne pengepolitiske udtalelse fra Styrelsesrådet blev efterfulgt af en afgørelse, som Styrelsesrådet vedtog i sin egenskab af banktilsynsmyndighed – afgørelse ECB/2020/44 om en midlertidig udelukkelse af visse eksponeringer mod centralbanker fra det samlede eksponeringsmål i lyset af covid-19-pandemien – for at gøre det muligt for signifikante banker under ECB's direkte tilsyn at udelukke visse centralbankeksponeringer fra gearingsgraden. Aktiverne omfatter mønter og sedler samt indlån i centralbanken. Afgørelsen og en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

ECB's reviderede vejledning om vurderingsmetoden og redegørelsen for resultatet af den offentlige høring i tilknytning hertil

Den 11. september 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fremsat af Tilsynsrådet om at offentliggøre ECB's reviderede vejledning om vurderingsmetoden, der er opdateret som følge af en offentlig høring, og redegørelsen for resultatet af den offentlige høring, der giver et overblik over og en vurdering af de bemærkninger, der blev modtaget i forbindelse med høringen. Begge dokumenter findes på ECB's banktilsynswebsted.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer om den pragmatiske tilgang til SREP i 2020

Den 14. september 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fremsat af Tilsynsrådet om at underrette EBA om, at ECB, for så vidt angår signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn, efterlever retningslinjerne om den pragmatiske tilgang til SREP i 2020 (EBA/GL/2020/10). Retningslinjerne giver de tilsynsførende fleksibilitet og en pragmatisk tilgang til at udføre SREP 2020 i en covid-19-kontekst, samtidig med at de fastholder konvergensprocessen i EU's tilsynspraksis.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt