European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

април 2020 г.

4 май 2020 г.

Парична политика

Удължаване на срока за провеждане на прегледа на стратегията на паричната политика

На 2 април 2020 г. ЕЦБ съобщи за решението на Управителния съвет да удължи срока за провеждане на прегледа на своята стратегия на паричната политика, тъй като е необходимо Евросистемата в нейната цялост да насочи всички свои усилия към справяне с предизвикателствата, породени от пандемията от коронавирус (COVID-19). Завършването на прегледа на стратегията съответно ще се отложи от края на 2020 г. за средата на 2021 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Спазване от страна на централните банки на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп

На 9 април 2020 г. Управителният съвет одобри доклада за съответствие за 2019 г. съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки в ЕС на забраните, посочени в членове 123 и 124 от него и на свързаните с тях регламенти. Повече информация по темата е представена в съответния раздел от Годишния доклад на ЕЦБ за 2019 г., който ще бъде публикуван на уебсайта ѝ на 7 май 2020 г.

Връзки с обществеността

Годишен доклад на ЕЦБ за 2019 г.

На 17 април 2020 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за 2019 г., който ще бъде представен на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 22 официални езика на Европейския съюз на 7 май 2020 г.

Пазарни операции

Решения за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране

На 16 март 2020 г. Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2020/407 за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2020/13). С решението за изменение се въвеждат промени в параметрите на ЦОДР-III, за които Управителният съвет взе решение на 12 март 2020 г. с цел да подкрепи банковото кредитиране за най-засегнатите от разпространението на COVID-19, по-специално малките и средните предприятия. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

На 30 април 2020 г. Управителният съвет прие второ решение – Решение ЕЦБ/2020/25 за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране. В новото решение за изменение се предвиждат допълнителни технически промени в параметрите на ЦОДР-III относно прага за кредитиране, приложимия лихвен процент и началната дата на периода на оценка на изпълнението на кредитирането. Наред с решението подробна информация е публикувана в прессъобщение по темата на уебсайта на ЕЦБ. В допълнение Управителният съвет одобри публикуването на указателен график за третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране, който не след дълго ще бъде наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Въвеждане на временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия; приемане на правни актове за изпълнение и решения относно нейните оперативни параметри

На 18 март 2020 г. Управителният съвет взе решение да въведе нова временна програма за закупуване на активи, която включва ценни книжа на частния и публичния сектор и възлиза на 750 млрд. евро. Целта с тази програма е да се противодейства на сериозните рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика и перспективите за еврозоната, произтичащи от епидемията от COVID-19 и нарастващото ѝ разпространение. Впоследствие в прессъобщение, публикувано на уебсайта на ЕЦБ, бяха съобщени повече подробности относно новата програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия.

На 24 март 2020 г. Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2020/440 относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (ЕЦБ/2020/17), в което са изложени техническите параметри на програмата, и Решение (ЕС) 2020/441 за изменение на Решение (ЕС) 2016/948 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор (ЕЦБ/2020/18), с което се разширява обхватът на допустимите по ПЗКС активи така, че да включва нефинансови търговски ценни книжа. По този начин всички търговски ценни книжа с достатъчно кредитно качество стават допустими за закупуване по ПЗКС. Двете решения са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Повторно задействане на споразумението за валутен суап с Danmarks Nationalbank

На 20 март 2020 г. Управителният съвет одобри повторното задействане на споразумението за валутен суап с Danmarks Nationalbank, както и увеличение на максималната неуредена сума по него от 12 млрд. евро на 24 млрд. евро. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

По-често провеждане на седемдневните операции в щатски долари

На 20 март 2020 г. Управителният съвет одобри ежедневно (вместо ежеседмично) провеждане на операции за предоставяне на ликвидност в щатски долари със седемдневен матуритет, които да започнат на 23 март 2020 г. и да продължат толкова дълго, колкото е целесъобразно, за да се подпомогне гладкото функциониране на пазарите за финансиране в щатски долари. Прессъобщение относно това решение, съгласувано с централните банки на Канада, Обединеното кралство, Япония и Швейцария и с Федералния резерв, е публикувано на съответните уебсайтове.

Извънредна оценка на пазара на естонските съкровищни бонове

На 30 март 2020 г. Управителният съвет взе решение да добави нерегулирания пазар на естонски съкровищни бонове към списъка с приемливи нерегулирани пазари за активи, допустими като обезпечение в операциите на Евросистемата по паричната политика. Пълният списък на приемливите нерегулирани пазари е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Споразумение с Hrvatska narodna banka за предпазна суап линия в евро и хърватски куни

На 1 април 2020 г. Управителният съвет одобри сключването на споразумение с Hrvatska narodna banka за предпазна суап линия в евро и хърватски куни. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Временни мерки за облекчаване на изискванията към обезпеченията в отговор на пандемията от коронавирус

На 7 април 2020 г. Управителният съвет одобри цялостен пакет от мерки, насочени към временно облекчаване на ограниченията за обезпеченията, с цел да благоприятства наличието на допустими обезпечения за контрагентите в Евросистемата, които участват в операции за предоставяне на ликвидност. Точните технически параметри на този набор от мерки са представени подробно в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ. На същата дата Управителният съвет прие следните правни актове за изпълнение: първо, Решение (ЕС) 2020/506 за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата и Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2020/20) и второ, Насоки (ЕС) 2020/515 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2020/21). Двата правни акта са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

На 22 април 2020 г. Управителният съвет взе решение за още допълващи мерки, с които да смекчи въздействието на евентуални понижавания на рейтинга върху наличието на обезпечения. По-специално, Управителният съвет взе решение до септември 2021 г. да се прилага досегашният режим за допустимостта на търгуемите активи и на емитентите на такива активи, изпълняващи минималните изисквания за кредитно качество на 7 април 2020 г., в случай на влошаване на кредитните рейтинги по преценка на приетите в Евросистемата агенции за кредитен рейтинг, при условие че рейтингите останат над определено равнище на кредитно качество. Подробна информация за тези мерки се съдържа в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Споразумение с Българска народна банка за предпазна суап линия в евро и левове

На 20 април 2020 г. Управителният съвет одобри сключването на споразумение с Българска народна банка за предпазна суап линия в евро и левове. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Операции по дългосрочно рефинансиране в извънредна ситуация, причинена от пандемия

На 30 април 2020 г. Управителният съвет взе решение за провеждането на нова поредица от седем допълнителни операции по дългосрочно рефинансиране, наречени операции по дългосрочно рефинансиране в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PELTRO). Подробна информация за условията и графика за тези операции е налична в прессъобщение, публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Споразумение между Евросистемата и Sveriges riksbank за предоставянето на услуги по TARGET сетълмент на незабавни плащания (TIPS) в шведски крони

На 2 април 2020 г. Управителният съвет одобри споразумение за сътрудничество между Евросистемата и Sveriges riksbank, с което на Швеция се предлага достъп до услугата TIPS на Евросистемата с цел да се подкрепи шведската система за незабавни плащания RIX-INST. Подробна информация е представена в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Отговор на ЕСЦБ на публичната консултация на Европейската комисия относно рамка на ЕС за пазарите на криптоактиви

На 9 април 2020 г. Управителният съвет одобри отговора на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) на публичната консултация на Европейската комисия относно рамка на ЕС за пазарите на криптоактиви и разреши публичното му оповестяване. Впоследствие отговорът бе изпратен на Европейската комисия.

Създаване на временна Контактна група за пазарите на емитиране на дълг

На 15 април 2020 г. Управителният съвет одобри създаването на временна контактна група за пазарите – Контактна група за пазарите на емитиране на дълг, която има за задача да проучва въпроси, свързани с емитирането и първоначалното разпространение на дългови ценни книжа и с аспектите на тяхната хармонизация. Това ще бъде контактна група на множество заинтересовани лица, включваща европейски емитенти (например Европейския механизъм за стабилност и Европейската инвестиционна банка), инвеститори, централни банки, посредници и пазарни инфраструктури. Резултатите от нейните проучвания ще бъдат представени в консултативен доклад до Евросистемата около 12 месеца след първото ѝ заседание. Общите условия на Контактната група за пазарите на емитиране на дълг, одобрени от Управителния съвет, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно Hrvatska narodna banka

На 18 март 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/8 по искане на Hrvatska narodna banka.

Становище на ЕЦБ относно надзора върху платежните системи и операторите на платежни системи в Кипър

На 19 март 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/9 по искане на управителя на централната банка на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно тясното сътрудничество между ЕЦБ и Hrvatska narodna banka в рамките на единния надзорен механизъм и относно макропруденциалните правомощия и инструменти на Hrvatska narodna banka

На 25 март 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/10 по искане на Hrvatska narodna banka.

Становище на ЕЦБ относно предоставянето на спешна помощ за осигуряване на ликвидност от Lietuvos bankas

На 30 март 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/11 по искане на Lietuvos bankas.

Становище на ЕЦБ относно идентифицирането и отчитането от финансови институции на разпределението на средства, депозирани в спестовни сметки в Белгия

На 17 април 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/12 по искане на секретариата на Комисията по икономически въпроси на парламента на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно реформата на Sveriges riksbank

На 20 април 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/13 по искане на Министерството на финансите на Швеция.

Административно управление

Препоръка до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Latvijas Banka

На 19 март 2020 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2020/14 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Latvijas Banka. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Председател на Комитета за управление на риска

На 1 април 2020 г. Управителният съвет назначи г-н Фернандо Монар Лора, ръководител на дирекция „Управление на риска“, за председател на Комитета за управление на риска, с незабавно действие, до 31 декември 2022 г., така че мандатът му да съвпада с този на другите председатели на комитети на ЕСЦБ/Евросистемата, назначени или преназначени през декември 2019 г.

Член на Комитета за одит

На 29 април 2020 г. Управителният съвет назначи г-н Йенс Вайдман, председател на Deutsche Bundesbank, за член на Комитета за одит за първоначален мандат от три години до 30 април 2023 г.

Статистика

Насоки за изменение на Насоки (ЕС) 2019/1265 относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR)

На 19 март 2020 г. Управителният съвет прие Насоки (ЕС) 2020/496 за изменение на Насоки (ЕС) 2019/1265 относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR) (ЕЦБ/2020/15). С цел ефикасното разпределяне на ресурсите в Насоките за изменение се предвижда, че ЕЦБ може да изпълнява задачи във връзка с процеса на определяне и последващите процедури от името на националните централни банки, които имат само една отчетна единица, резидент в държавата им членка, и не управляват местна платформа за събиране. С тях също се въвежда възможността за електронно подаване на жалби. Насоките за изменение са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Насоки относно вписването на някои данни в регистъра на данни за институциите и филиалите от националните компетентни органи

На 20 март 2020 г. Управителният съвет в съответствие с член 6, параграфи 1, 2 и 7 от Регламента за ЕНМ и след консултация с националните компетентни органи прие Насоки (ЕС) 2020/497 относно вписването на някои данни в регистъра на данни за институциите и филиалите от националните компетентни органи (RIAD) (ЕЦБ/2020/16). В правния акт са установени задълженията на НКО във връзка с вписването, поддържането и управлението на качеството на референтните данни в RIAD (споделения набор от референтни данни за правни и други статистически институционални единици) за надзорни цели. Насоките са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Доклади за качеството на статистическите данни за 2019 г.

На 2 април 2020 г. Управителният съвет одобри публикуването на докладите за качеството за 2019 г. относно тримесечните финансови отчети на еврозоната и национални отчети и относно статистиката на платежните баланси на еврозоната и националните платежни баланси и на международните инвестиционни позиции. Тези доклади, изготвени в тясно сътрудничество с Комитета на Евросистемата/ЕСЦБ по статистика, предоставят информация за качеството на европейската статистика, която ЕЦБ събира, съставя и разпространява с помощта на националните централни банки от еврозоната. Те са част от Рамката на ЕЦБ за качество на статистиката. Докладите са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Съобщение на ЕЦБ относно събирането на статистическа информация в контекста на COVID-19

На 8 април 2020 г. Управителният съвет одобри публикуването на уебсайта на ЕЦБ на съобщение до отчетните единици относно събирането на статистическа информация в контекста на COVID-19. В съобщението се отчита необходимостта от своевременно наличие на висококачествени данни, но се акцентира върху готовността на Евросистемата да приеме прагматични решения в подкрепа на отчетните единици предвид значителните и разнообразни предизвикателства, пред които пандемията от коронавирус изправя отчетните единици в цялата еврозона и в Европейския съюз, например липса на персонал, ограничения на движението и прекъсване на дейността на някои сектори на икономиката.

Регламент относно удължаването на сроковете за отчитане на статистическа информация

На 15 април 2020 г. Управителният съвет прие Регламент (ЕС) 2020/533 относно удължаването на сроковете за отчитане на статистическата информация (ЕЦБ/2020/23). Съгласно Регламента се позволява удължаване на сроковете за отчитане на някои видове статистическа информация за ограничен период от време с оглед на значителното предизвикателство, пред което настоящата пандемия от коронавирус изправя отчетните единици. Регламентът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Банкноти

Решение относно процедурите и изискванията за акредитация на производителите на евробанкноти

На 27 април 2020 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2020/24 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (преработен текст). Текстът е преработен от съображения за правна сигурност и яснота. С него се отменя Решение ЕЦБ/2013/54, което след като е прието през 2013 г., неведнъж е претърпявало значителни промени. Решението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Допълнителни надзорни мерки за смекчаване на неблагоприятното въздействие на пандемията от коронавирус

На 20 март 2020 г. в прессъобщение на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ, публикувано заедно с документ с често задавани въпроси, бе обявена допълнителна гъвкавост за банките под прекия надзор на ЕЦБ. Тя допълва надзорните мерки, приети на 12 март 2020 г., с цел на банките да бъде предоставено временно облекчение на капиталовите изисквания и оперативната тежест в отговор на пандемията от коронавирус, така че да могат да продължат да изпълняват функцията си на кредитор за реалната икономика.

Впоследствие на 26 март 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да приеме решения за въвеждане на допълнителни смекчаващи мерки, по-специално шестмесечно отлагане на редица срокове за изпълнението на задължения, изисквания и/или условия, въведени с решения на ЕЦБ, чиито адресати са значимите институции под нейния пряк надзор, както и предоставяне на повече гъвкавост за процедурни срокове и намалени или отложени искания за данни.

Освен това на 1 април 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да изпрати писмо до всички значими институции с препоръки на ЕЦБ относно начина, по който да прилагат МСФО 9, за да смекчат потенциалните му проциклични ефекти. Писмото е публикувано на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Освен това на 14 април 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува съобщение до банките относно мерките за надзорна отчетност в контекста на пандемията от коронавирус. В това съобщение, което подкрепя изявлението на Европейския банков орган относно надзорната отчетност и оповестяванията по Стълб III, са изложени подробно редица мерки за облекчаване на оперативното бреме за банките, свързано с отчетността. То е публикувано на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

И накрая, на 15 април 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да предостави допълнително облекчение, като временно позволи по-ниски капиталови изисквания за пазарния риск. Впоследствие на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ беше публикувано прессъобщение по темата.

Препоръка относно политиките за разпределяне на дивиденти по време на пандемията COVID-19 и за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/1

На 27 март 2020 г. Управителният съвет по предложение на Надзорния съвет прие Препоръка ЕЦБ/2020/19 относно политиките за разпределяне на дивиденти по време на пандемията COVID-19 и за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/1. Тъй като е необходимо кредитните институции да пазят капитал, за да поддържат капацитета си да подкрепят икономиката, ЕЦБ отправя към тях препоръка поне до 1 октомври 2020 г. да не изплащат дивиденти и да не поемат никакви неотменими задължения за изплащане на дивиденти за финансовата 2019 и 2020 година, както и да се въздържат от обратно изкупуване на акции, за да предоставят възнаграждение на акционерите си. Препоръката и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Регламент за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация

На 9 април 2020 г. Управителният съвет по предложение на Надзорния съвет прие Регламент ЕЦБ/2020/22 за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация с цел да го съгласува с актуалната версия на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията, който неотдавна бе изменен и това доведе до промени в образците и инструкциите за отчитане на надзорна финансова информация. Регламентът е публикуван на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Публична консултация по ръководство на ЕЦБ относно рискове, свързани с климата и околната среда

На 21 април 2020 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет да проведе публична консултация по ръководство на ЕЦБ, в което се излагат надзорните очаквания за управлението и оповестяването на рискове, свързани с климата и околната среда. Материалът, свързан с тази публична консултация, ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор през май 2020 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите