Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

April 2020

4 mei 2020

Monetair beleid

Termijn van de evaluatie van de monetairbeleidsstrategie verlengd

Op 2 april 2020 heeft de ECB het besluit van de Raad van Bestuur gecommuniceerd om de termijn van de evaluatie van de monetairbeleidsstrategie te verlengen, omdat het Eurosysteem als geheel momenteel prioriteit moet geven aan de aanpak van de gevolgen van de coronapandemie (Covid-19). De afronding van de strategische evaluatie wordt daarom uitgesteld van eind 2020 naar medio 2021. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Naleving van het verbod op monetaire financiering en bevoorrechte toegang door de centrale banken

Op 9 april 2020 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (waarin aan de ECB de taak wordt toegekend om erop toe te zien dat de in artikel 123 en 124 van dit Verdrag en in aanverwante verordeningen gespecificeerde verbodsbepalingen door de centrale banken in de EU worden nageleefd), het nalevingsverslag over het jaar 2019 goedgekeurd. Nadere informatie is te vinden in een speciale paragraaf over dit onderwerp in het Jaarverslag 2019 van de ECB, dat op 7 mei 2020 op de website van de ECB wordt gepubliceerd.

Externe communicatie

Jaarverslag 2019 van de ECB

Op 17 april 2020 heeft de Raad van Bestuur het Jaarverslag 2019 van de ECB vastgesteld. Op 7 mei 2020 wordt dit aan de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement aangeboden en in 22 officiële talen van de Europese Unie op de website van de ECB gepubliceerd.

Markttransacties

Besluiten tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1311 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

Op 16 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur Besluit (EU) 2020/407 vastgesteld tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1311 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-III) (ECB/2020/13). Het wijzigingsbesluit strekt tot wijziging van de parameters van TLTRO-III, waartoe op 12 maart 2020 door de Raad van Bestuur werd besloten, met als doel ondersteuning van de kredietverstrekking door banken aan de partijen die het sterkst door de verspreiding van Covid-19 zijn getroffen, met name kleine en middelgrote ondernemingen. Het besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Op 30 april 2020 heeft de Raad van Bestuur een tweede besluit vastgesteld, Besluit ECB/2020/25 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1311 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties. Het nieuwe wijzigingsbesluit voorziet in aanvullende technische veranderingen in de TLTRO-III-parameters betreffende de drempel voor de kredietverstrekking, de geldende rentevoet en de aanvangsdatum van de beoordelingsperiode voor de kredietverstrekking, zoals uiteengezet in een persbericht, dat samen met het Besluit beschikbaar is op de website van de ECB. De Raad van Bestuur heeft bovendien publicatie goedgekeurd van de indicatieve kalender voor de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties, die ook binnenkort beschikbaar is op de website van de ECB.

Invoering van een tijdelijk pandemie-noodaankoopprogramma, uitvoeringsrechtshandelingen en besluiten over de operationele parameters

Op 18 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten een nieuw, tijdelijk aankoopprogramma voor activa in te voeren om het hoofd te bieden aan de ernstige risico's voor het monetaire-transmissiemechanisme en de vooruitzichten voor het eurogebied als gevolg van de uitbraak en snelle verspreiding van Covid-19. Dit programma is gericht op effecten van de private en de publieke sector en omvat in totaal € 750 miljard. Over dit nieuwe pandemie-noodaankoopprogramma (pandemic emergency purchase programme – PEPP) is een persbericht met nadere informatie uitgegaan dat op de website van de ECB beschikbaar is.

Op 24 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur twee besluiten aangenomen: Besluit (EU) 2020/440 betreffende een tijdelijk pandemie-noodaankoopprogramma (ECB/2020/17), waarin de technische parameters van het programma uiteengezet worden, en Besluit (EU) 2020/441 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector (ECB/2020/18), waarin het gamma aan toelaatbare activa in het kader van het aankoopprogramma voor door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen (corporate sector purchase programme – CSPP) wordt uitgebreid naar niet-financieel kort schuldpapier, waardoor alle korte schuldpapier van toereikende kredietkwaliteit in aanmerking komt voor aankoop in het kader van het CSPP. Beide besluiten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Reactivering van de swapovereenkomst met Danmarks Nationalbank

Op 20 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur de reactivering van de swapovereenkomst met Danmarks Nationalbank goedgekeurd alsmede verhoging van het maximum uitstaand bedrag van € 12 miljard tot € 24 miljard. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Opvoering frequentie van 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende transacties

Op 20 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur goedgekeurd dat de frequentie van de liquiditeitsverschaffende transacties in Amerikaanse dollar met een looptijd van zeven dagen met ingang van 23 maart 2020 wordt verhoogd van wekelijks naar dagelijks. Deze maatregel blijft van kracht zolang als nodig is om de soepele werking van de in dollar luidende kredietmarkten te ondersteunen. Een samen met de Bank of Canada, de Bank of England, de Bank of Japan, het Federal Reserve System en de Zwitserse nationale bank gepubliceerd persbericht is op de respectieve websites te vinden.

Ad-hocbeoordeling van de markt voor Ests schatkistpapier

Op 30 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten de niet-gereguleerde markt voor Ests schatkistpapier te plaatsen op de lijst met toegelaten niet-gereguleerde markten voor activa die in aanmerking komen als onderpand voor monetairbeleidstransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst van toegelaten niet-gereguleerde markten is beschikbaar op de website van de ECB.

Preventieve euro-kuna-valutaovereenkomst met Hrvatska narodna banka

Op 1 april 2020 heeft de Raad van Bestuur een preventieve euro-kuna-swapovereenkomst met Hrvatska narodna banka goedgekeurd. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Tijdelijke versoepeling van onderpandeisen naar aanleiding van de coronapandemie

Op 7 april 2020 heeft de Raad van Bestuur een uitgebreid pakket tijdelijke maatregelen tot versoepeling van onderpandeisen goedgekeurd teneinde voor tegenpartijen van het Eurosysteem de beschikbaarheid van beleenbaar onderpand voor liquiditeitsverschaffende transacties te verbeteren. Hoe deze maatregelen technisch precies zijn vormgegeven is uiteengezet in een persbericht dat op de website van de ECB is gepubliceerd. Nog diezelfde dag heeft de Raad van Bestuur de uitvoeringsrechtshandelingen vastgesteld, namelijk, ten eerste: Besluit (EU) 2020/506 tot wijziging van zowel Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem als van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages (ECB/2020/20); en, ten tweede: Richtsnoer (EU) 2020/515 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand (ECB/2020/21). Beide rechtshandelingen zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Op 22 april 2020 heeft de Raad van Bestuur tot nadere aanvullende maatregelen besloten om de gevolgen van mogelijke verlagingen van kredietratings op de beschikbaarheid van onderpand te verzachten. In het bijzonder heeft de Raad van Bestuur besloten om, ingeval in het Eurosysteem geaccepteerde kredietbeoordelaars tot ratingverlagingen zouden besluiten, de toelaatbaarheid van verhandelbare activa en van de emittenten daarvan, voor zover die op 7 april 2020 voldeden aan de minimumvereisten voor kredietkwaliteit, te handhaven tot en met september 2021, op voorwaarde dat de ratings boven een bepaald kredietwaardigheidsniveau blijven. Zie het desbetreffende persbericht op de website van de ECB voor nadere informatie.

Preventieve euro-lev-valutaovereenkomst met Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank)

Op 20 april 2020 heeft de Raad van Bestuur een preventieve euro-lev-valutaovereenkomst met Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank) goedgekeurd. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Langerlopende herfinancieringstransacties in verband met de pandemie

Op 30 april 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten tot uitvoering van een nieuwe reeks van zeven extra langerlopende herfinancieringstransacties, genaamd ‘pandemic emergency longer-term refinancing operations’ (PELTRO’s). Nadere informatie over de technische voorwaarden van en het tijdschema voor deze transacties is te vinden in een persbericht op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Overeenkomst tussen het Eurosysteem en Sveriges Riksbank tot verlening van TIPS-diensten (TARGET Instant Payment Settlement) in Zweedse krona

Op 2 april 2020 heeft de Raad van Bestuur een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen het Eurosysteem en Sveriges Riksbank, waarbij Zweden toegang krijgt tot de TIPS-dienst van het Eurosysteem ter ondersteuning van RIX-INST, de Zweedse dienst voor instantbetalingen.

Reactie van het ESCB op de openbare raadpleging van de Europese Commissie over een EU-kader voor markten in cryptoactiva

Op 9 april 2020 heeft de Raad van Bestuur de reactie van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) op de door de Europese Commissie georganiseerde openbare raadpleging over een EU-kader voor markten in cryptoactiva goedgekeurd, dat daarop bij de Europese Commissie is ingediend. Ook de publicatie van deze reactie werd goedgekeurd.

Oprichting van een tijdelijke contactgroep voor de schulduitgiftemarkt

Op 15 april 2020 heeft de Raad van Bestuur de oprichting van een tijdelijke marktcontactgroep, de DIMCG (Debt Issuance Market Contact Group), voor de schulduitgiftemarkt goedgekeurd. Deze heeft tot taak kwesties rond de uitgifte en initiële distributie van schuldbewijzen en de harmonisatie daarvan te onderzoeken. In de DIMCG zullen verschillende partijen zitting hebben: Europese emittenten (zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme en de Europese Investeringsbank) beleggers, centrale banken, intermediairs en marktinfrastructuurorganisaties. De DIMCG zal de resultaten van haar onderzoeken ongeveer een jaar na haar eerste vergadering presenteren in een adviesrapport aan het Eurosysteem. Het referentiekader van de DIMCG is eveneens door de Raad van Bestuur goedgekeurd en is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake Hrvatska narodna banka

Op 18 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/8 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Hrvatska narodna banka.

Advies van de ECB inzake oversight van betalingssystemen en beheerders van betalingssystemen in Cyprus

Op 19 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/9 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de gouverneur van de centrale bank van Cyprus.

Advies van de ECB inzake nauwe samenwerking tussen de ECB en Hrvatstka narodna banka (HNB) binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en inzake het macroprudentieel mandaat en de macroprudentiële instrumenten van HNB

Op 25 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/10 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Hrvatska narodna banka.

Advies van de ECB inzake de verstrekking van noodliquiditeitssteun door Lietuvos bankas

Op 30 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/11 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Lietuvos bankas.

Advies van de ECB inzake de identificatie en verslaglegging door financiële instellingen van de aanwending van de op spaarrekeningen gestorte bedragen in België

Op 17 april 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/12 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het secretariaat van de Commissie voor Economie van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.

Advies van de ECB inzake de hervorming van Sveriges Riksbank

Op 20 april 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/13 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Zweedse ministerie van Financiën.

Corporate governance

Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van Latvijas Banka

Op 19 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur Aanbeveling ECB/2020/14 aan de Raad van de Europese Unie aangenomen inzake de externe accountants van Latvijas Banka. De aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Voorzitter van het Comité voor risicobeheer

Op 1 april 2020 heeft de Raad van Bestuur de heer Fernando Monar Lora, Director Risk Management, met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van het Comité voor risicobeheer. Hij is benoemd tot en met 31 december 2022, zodat zijn termijn tegelijk afloopt met die van alle andere comitévoorzitters bij het ESCB/Eurosysteem die in december 2019 (her)benoemd zijn.

Lidmaatschap van het Auditcomité

Op 29 april 2020 heeft de Raad van Bestuur de heer Jens Weidmann, president of de Deutsche Bundesbank, benoemd als lid van het Auditcomité voor een eerste termijn van drie jaar, d.w.z. tot 30 april 2023.

Statistieken

Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2019/1265 betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR)

Op 19 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer (EU) 2020/496 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2019/1265 betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR) vastgesteld (ECB/2020/15). Met het oog op een efficiënte toewijzing van middelen bepaalt het wijzigingsrichtsnoer dat de ECB taken betreffende het vaststellingsproces en de post-productieprocedures kan uitvoeren namens nationale centrale banken die slechts één in hun lidstaat gevestigde informatieplichtige hebben en geen lokaal verzamelplatform exploiteren. Ook wordt het mogelijk om klachten elektronisch in te dienen. Het wijzigingsrichtsnoer is beschikbaar op de website van de ECB.

Richtsnoer betreffende de registratie van bepaalde gegevens door de nationale bevoegde autoriteiten in het register van instellingen en verbonden ondernemingen

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, 2 en 7, van de GTM-verordening, en in overleg met de nationale bevoegde autoriteiten (NCA's), heeft de Raad van Bestuur op 20 maart 2020 Richtsnoer (EU) 2020/497 aangenomen betreffende de registratie van bepaalde gegevens door de nationale bevoegde autoriteiten in het register van instellingen en verbonden ondernemingen (Register of Institutions and Affiliates Data – RIAD) (ECB/2020/16). In de rechtshandeling zijn de verplichtingen van de NCA’s vastgesteld aangaande de registratie, het onderhoud en het kwaliteitsbeheer van referentiegegevens in RIAD (het gedeelde gegevensbestand voor referentiegegevens betreffende juridische en overige statistische institutionele eenheden), met het oog op toezichthoudende taken. Het Richtsnoer is beschikbaar op de website van de ECB.

Verslagen 2019 inzake de kwaliteit van statistische gegevens

Op 2 april 2020 heeft de Raad van Bestuur de publicatie goedgekeurd van de kwaliteitsverslagen 2019 over nationale financiële kwartaalrekeningen en financiële kwartaalrekeningen van het eurogebied, en over statistieken betreffende de betalingsbalans en de internationale investeringspositie, voor het eurogebied en op nationaal niveau. De verslagen werden opgesteld in nauwe samenwerking met het Comité statistieken van het Eurosysteem/ESCB en verschaffen informatie over de kwaliteit van de Europese statistieken die de ECB in samenwerking met de nationale centrale banken van het eurogebied verzamelt, samenstelt en verspreidt en die beantwoorden aan het kwaliteitskader voor ECB-statistieken. De verslagen zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Mededeling van de ECB betreffende de verzameling van statistische gegevens tegen de achtergrond van Covid-19.

Op 8 april 2020 heeft de Raad van Bestuur publicatie op de website van de ECB goedgekeurd van een aan informatieplichtigen gerichte mededeling over de verzameling van statistische gegevens tegen de achtergrond van Covid-19. Hierin wordt het belang benadrukt van de tijdige beschikbaarheid van hoogwaardige gegevens, maar ook de bereidheid van het Eurosysteem om de informatieplichtigen met pragmatische oplossingen te ondersteunen, gezien de vele, uiteenlopende uitdagingen waarmee die zich in het eurogebied en de hele EU door de coronapandemie geconfronteerd zien, zoals het uitvallen van personeel, beperkte bewegingsvrijheid en de sluiting van bepaalde economische sectoren.

Verordening betreffende de verlenging van de termijnen voor de rapportage van statistische gegevens

Op 15 april 2020 heeft de Raad van Bestuur Verordening (EU) 2020/533 betreffende de verlenging van de termijnen voor de rapportage van statistische gegevens vastgesteld (ECB/2020/23). De verordening voorziet in de tijdelijke verlenging van de termijnen waarbinnen bepaalde statistische informatie gerapporteerd moet worden, in verband met de grote uitdaging waarmee de informatieplichtigen zich door de coronapandemie geconfronteerd zien. De verordening is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten

Besluit over de accreditatieprocedures en de vereisten voor producenten van eurobankbiljetten

Op 27 april 2020 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2020/24 goedgekeurd betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items (herschikking). De herschikking dient de juridische zekerheid en duidelijkheid en strekt tot intrekking van Besluit ECB/2013/54, dat verschillende keren aanzienlijk is gewijzigd sinds het in 2013 werd vastgesteld. Het besluit is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Verdere toezichtsmaatregelen om de negatieve gevolgen van de coronapandemie te verzachten

Op 12 maart 2020 waren er al toezichtsmaatregelen genomen om tijdelijk kapitaal- en operationele eisen te verlichten voor banken die onder direct toezicht van de ECB staan, zodat ze ondanks de coronapandemie hun functie in de kredietverlening aan de reële economie kunnen blijven vervullen. In aanvulling daarop is verdere flexibiliteit aangekondigd in een persbericht dat op 20 maart 2020 op de website van ECB-Bankentoezicht is gepubliceerd, tegelijk met antwoorden op veelgestelde vragen.

Op 26 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur vervolgens geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht voor mitigerende maatregelen, met name de verlenging met zes maanden van een aantal termijnen waarbinnen moet zijn voldaan aan verplichtingen, vereisten en/of voorwaarden uit ECB-besluiten met betrekking tot belangrijke instellingen die direct onder toezicht van de ECB staan, maar ook grotere flexibiliteit bij procedurele termijnen en vermindering of uitstel van verzoeken om gegevens.

Verder heeft de Raad van Bestuur op 1 april 2020 geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om alle belangrijke instellingen een brief te sturen met aanbevelingen van de ECB over het tegengaan van mogelijke procyclische effecten bij toepassing van IFRS 9. Deze brief is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Op 14 april heeft de Raad van Bestuur bovendien geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de banken een mededeling te sturen over maatregelen rond de toezichtrapportage die in verband met de coronapandemie zijn genomen. De maatregelen die erin uiteen worden gezet dienen ter ondersteuning van de verklaring van de Europese Bankautoriteit over toezichtrapportage en Pijler 3-informatieverschaffing en zijn bedoeld om de rapportagelast van de banken te verlichten. De mededeling is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Tot slot heeft de Raad van Bestuur op 15 april 2020 geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht voor aanvullende steun in de vorm van het tijdelijk toestaan van lagere kapitaalvereisten voor marktrisico. Een persbericht daarover is later op de website van ECB-Bankentoezicht gepubliceerd.

Aanbeveling betreffende dividenduitkeringen tijdens de Covid-19 pandemie en tot intrekking van Aanbeveling ECB/2020/1

Op 27 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur op voorstel van de Raad van Toezicht Aanbeveling ECB/2020/19 aangenomen betreffende dividenduitkeringen tijdens de Covid-19 pandemie en tot intrekking van Aanbeveling ECB/2020/1 Aangezien kredietinstellingen hun kapitaal in stand moeten houden om de economie te kunnen blijven ondersteunen, heeft de ECB hun de aanbeveling gedaan om ten minste tot 1 oktober 2020 geen dividenden uit te keren over de boekjaren 2018 en 2019 of onherroepelijke maatregelen daartoe te nemen en om af te zien van de inkoop van eigen aandelen ten behoeve van uitkeringen aan aandeelhouders. De aanbeveling en een persbericht hierover zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie

Op 9 april 2020 heeft de Raad van Bestuur, op voorstel van de Raad van Toezicht, Verordening ECB/2020/22 aangenomen tot wijziging van Verordening (EU) 2015/534 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie. Doel van de wijziging is deze verordening in lijn te brengen met de meest recente versie van de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 680/2014 van de Commissie. Deze is onlangs gewijzigd, met veranderingen in de templates en instructies voor de rapportage van financiële toezichtinformatie tot gevolg. De verordening is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Openbare raadpleging over de gids van de ECB inzake klimaat- en milieurisico's

Op 21 april 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een openbare raadpleging te starten over een gids waarin de ECB uiteenzet wat ze als toezichthouder verwacht ten aanzien van het beheer van en de informatieverstrekking over klimaat- en milieurisico’s. De documentatie voor deze openbare raadpleging wordt in de loop van mei 2020 op de website van ECB-Bankentoezicht geplaatst.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media