Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Απρίλιος 2020

4 Μαΐου 2020

Νομισματική πολιτική

Παράταση του χρονοδιαγράμματος για την επανεξέταση της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής

Στις 2 Απριλίου 2020 η ΕΚΤ ανακοίνωσε την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει το χρονοδιάγραμμα για την επανεξέταση της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής του, δεδομένου ότι είναι αναγκαίο το Ευρωσύστημα συνολικά να επικεντρώσει κατά προτεραιότητα όλες τις προσπάθειές του στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Η ολοκλήρωση της επανεξέτασης της στρατηγικής μετατίθεται κατά συνέπεια από το τέλος του 2020 στα μέσα του 2021. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με τις απαγορεύσεις νομισματικής χρηματοδότησης και προνομιακής πρόσβασης

Στις 9 Απριλίου 2020, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), βάσει της οποίας ανατίθεται στην ΕΚΤ το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 123 και 124 της ΣΛΕΕ και τους συναφείς κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση συμμόρφωσης για το 2019. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό διατίθενται σε ειδική ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2019, η οποία θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 7 Μαΐου 2020.

Εξωτερική επικοινωνία

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2019

Στις 17 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2019, η οποία θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε 22 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 Μαΐου 2020.

Δραστηριότητες αγορών

Αποφάσεις που τροποποιούν την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Στις 16 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2020/407 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) (ΕΚΤ/2020/13). Η τροποποιητική απόφαση εφαρμόζει μεταβολές στις παραμέτρους των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ τις οποίες αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12 Μαρτίου 2020 προκειμένου να στηρίξει τις τραπεζικές χορηγήσεις προς όσους πλήττονται περισσότερο από την εξάπλωση του COVID-19, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η απόφαση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στις 30 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε δεύτερη απόφαση, την απόφαση ΕΚΤ/2020/25 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Η νέα τροποποιητική απόφαση λαμβάνει υπόψη περαιτέρω τεχνικές μεταβολές στις παραμέτρους των πράξεων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ που αφορούν το ελάχιστο επίπεδο χορηγήσεων, το εφαρμοστέο επιτόκιο και την ημερομηνία έναρξης της περιόδου αξιολόγησης του επιπέδου χορηγήσεων, όπως παρουσιάζεται λεπτομερώς σε σχετικό δελτίο Τύπου το οποίο είναι διαθέσιμο, μαζί με την απόφαση, στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επιπλέον τη δημοσίευση του ενδεικτικού ημερολογιακού προγράμματος της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, το οποίο θα διατεθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Θέσπιση προσωρινού έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας, εκτελεστικές νομικές πράξεις και αποφάσεις σχετικά με τις λειτουργικές παραμέτρους του

Στις 18 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει ένα νέο προσωρινό πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού όσον αφορά τίτλους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με συνολικό ύψος 750 δισεκ. ευρώ, προκειμένου να αντισταθμίσει τους σοβαρούς κινδύνους που θέτουν η εξάπλωση και η κλιμάκωση του COVID-19 για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και τις προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το νέο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP) ανακοινώθηκαν στη συνέχεια με δελτίο Τύπου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στις 24 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2020/440 σχετικά με έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (ΕΚΤ/2020/17), η οποία καθορίζει τις τεχνικές παραμέτρους του προγράμματος, και την απόφαση (ΕΕ) 2020/441 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/948 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (corporate sector purchase programme – CSPP) (ΕΚΤ/2020/18), η οποία διευρύνει το φάσμα των στοιχείων ενεργητικού που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο του CSPP ώστε να περιλαμβάνονται και τα μη χρηματοοικονομικά εμπορικά χρεόγραφα, καθιστώντας όλα τα εμπορικά χρεόγραφα επαρκούς πιστωτικής ποιότητας αποδεκτά για αγορά στο πλαίσιο του CSPP. Και οι δύο αποφάσεις είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Επανενεργοποίηση της συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων με την Danmarks Nationalbank

Στις 20 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επανενεργοποίηση της συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων με την Danmarks Nationalbank και την αύξηση του μέγιστου ανεξόφλητου υπολοίπου της από 12 δισεκ. σε 24 δισεκ. ευρώ. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αυξημένη συχνότητα των πράξεων σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών

Στις 20 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών με καθημερινή (αντί για εβδομαδιαία) συχνότητα. Οι πράξεις αυτές θα αρχίσουν να διενεργούνται από τις 23 Μαρτίου 2020 και θα συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τη στήριξη της ομαλής λειτουργίας των αγορών χρηματοδότησης σε δολάρια ΗΠΑ. Δελτίο Τύπου για την απόφαση αυτήν, που λήφθηκε σε συντονισμό με τις κεντρικές τράπεζες του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Ελβετίας, είναι διαθέσιμο στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.

Έκτακτη αξιολόγηση της αγοράς έντοκων γραμματίων του εσθονικού Δημοσίου

Στις 30 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσθέσει τη μη ρυθμιζόμενη αγορά έντοκων γραμματίων του εσθονικού Δημοσίου στον κατάλογο των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών περιουσιακών στοιχείων που κρίνονται κατάλληλα ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Ο πλήρης κατάλογος των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Προληπτική συμφωνία ανταλλαγής ευρώ-κούνα με την Hrvatska narodna banka

Την 1η Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προληπτικής συμφωνίας ανταλλαγής ευρώ-κούνα με την Hrvatska narodna banka. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Προσωρινά μέτρα χαλάρωσης όσον αφορά τις εξασφαλίσεις ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού

Στις 7 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό την προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών όσον αφορά τις εξασφαλίσεις προκειμένου να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εξασφαλίσεων για τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος που συμμετέχουν σε πράξεις παροχής ρευστότητας. Οι ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες αυτής της δέσμης μέτρων περιγράφονται σε σχετικό δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Την ίδια ημέρα εκδόθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεστικές νομικές πράξεις, συγκεκριμένα, πρώτον, η απόφαση (ΕΕ) 2020/506 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2020/20) και, δεύτερον, η κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/515 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (ΕΚΤ/2020/21). Και οι δύο νομικές πράξεις είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στις 22 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη περαιτέρω συμπληρωματικών μέτρων προκειμένου να μετριάσει τον αντίκτυπο πιθανών υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας στη διαθεσιμότητα εξασφαλίσεων. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξακολουθήσει να κρίνει κατάλληλα, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία και τους εκδότες αυτών που πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης στις 7 Απριλίου 2020 σε περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας την οποία αποφασίζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που γίνονται δεκτοί από το Ευρωσύστημα, εφόσον οι διαβαθμίσεις διατηρούνται πάνω από ορισμένο όριο πιστοληπτικής ικανότητας. Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μέτρα διατίθενται σε σχετικό δελτίο Τύπου στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Προληπτική συμφωνία ανταλλαγής ευρώ-λεβ με την Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας)

Στις 20 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προληπτικής συμφωνίας ανταλλαγής ευρώ-λεβ με την Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας). Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης λόγω πανδημίας

Στις 30 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια νέας δέσμης επτά πρόσθετων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, οι οποίες ονομάζονται έκτακτες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης λόγω πανδημίας (pandemic emergency longer-term refinanicng operations – PELTRO). Περισσότερες πληροφορίες για τις παραμέτρους και το χρονοδιάγραμμα αυτών των πράξεων παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Συμφωνία μεταξύ του Ευρωσυστήματος και της Sveriges Riksbank για την παροχή υπηρεσιών διακανονισμού άμεσων πληρωμών μέσω TARGET (TARGET instant payment settlement - TIPS) σε σουηδικές κορώνες.

Στις 2 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ευρωσυστήματος και της Sveriges Riksbank με την οποία παρέχεται στη Σουηδία πρόσβαση στην υπηρεσία TIPS του Ευρωσυστήματος με σκοπό τη στήριξη της σουηδικής υπηρεσίας άμεσων πληρωμών, της RIX-INST. Πιο αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε σχετικό δελτίο Τύπου στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απάντηση του ΕΣΚΤ στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις αγορές κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων

Στις 9 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις αγορές κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία στη συνέχεια υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσιοποίησή της.

Δημιουργία προσωρινής ομάδας επαφών για την αγορά έκδοσης χρεογράφων

Στις 15 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία προσωρινής ομάδας επαφών για την αγορά, την ομάδα επαφών για την αγορά έκδοσης χρεογράφων (Debt Issuance Market Contact Group – DIMCG), στην οποία ανέθεσε να διερευνήσει θέματα σχετικά με την έκδοση χρεογράφων και την αρχική διανομή, καθώς και πτυχές σχετικές με την εναρμόνισή τους. Η ομάδα DIMCG θα συγκεντρώνει πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς – Ευρωπαίους εκδότες (π.χ. τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), επενδυτές, κεντρικές τράπεζες, φορείς διαμεσολάβησης και υποδομές της αγοράς. Το αποτέλεσμα των ερευνών της ομάδας DIMCG θα παρουσιαστούν σε συμβουλευτική έκθεση προς το Ευρωσύστημα περίπου 12 μήνες μετά την πρώτη συνάντησή της. Οι αρμοδιότητες της ομάδας DIMCG, τις οποίες ενέκρινε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την Hrvatska narodna banka

Στις 18 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/8, κατόπιν αιτήματος της Hrvatska narodna banka.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και των διαχειριστών συστημάτων πληρωμών στην Κύπρο

Στις 19 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/9, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη στενή συνεργασία μεταξύ της EKT και της Hrvatska narodna banka (ΗΝΒ) στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και με την εντολή και τα εργαλεία μακροπροληπτικής εποπτείας της ΗΝΒ

Στις 25 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/10, κατόπιν αιτήματος της Hrvatska narodna banka.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης της ρευστότητας από την Lietuvos bankas

Στις 30 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/11, κατόπιν αιτήματος της Lietuvos bankas.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον προσδιορισμό, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, της χρήσης των καταθέσεων λογαριασμών αποταμίευσης και την παροχή σχετικών στοιχείων στο Βέλγιο

Στις 17 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/12, κατόπιν αιτήματος της Γραμματείας της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Βελγικού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μεταρρύθμιση της Sveriges Riksbank

Στις 20 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/13, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σουηδίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Latvijas Banka

Στις 19 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2020/14 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εξωτερικούς ελεγκτές της Latvijas Banka. Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Την 1η Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Fernando Monar Lora, Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων με άμεση ισχύ και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ώστε η θητεία του να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των προέδρων των Επιτροπών του Ευρωσυστήματος/του ΕΣΚΤ οι οποίοι διορίστηκαν ή επαναδιορίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2019.

Διορισμός μέλους στην Επιτροπή Επιθεώρησης

Στις 29 Απριλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Jens Weidmann, Πρόεδρο της Deutsche Bundesbank, ως μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης για αρχική θητεία διάρκειας τριών ετών, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2023.

Στατιστικά στοιχεία

Κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1265 σχετικά με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (ευρώSTR)

Στις 19 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/496 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2019/1265 σχετικά με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (ευρώSTR) (ΕΚΤ/2020/15). Για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή προβλέπει ότι η ΕΚΤ μπορεί να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ και τις διαδικασίες διαρκούς παρακολούθησης για λογαριασμό των εθνικών κεντρικών τραπεζών οι οποίες διαθέτουν μόνο μία μονάδα παροχής στοιχείων με την ιδιότητα κατοίκου του οικείου κράτους μέλους και δεν διαχειρίζονται τοπική πλατφόρμα συλλογής στοιχείων. Θεσπίζει επίσης τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής καταγγελιών. Η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με την καταχώριση ορισμένων δεδομένων στο μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές

Στις 20 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 7 του κανονισμού ΕΕΜ και κατόπιν διαβούλευσης με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/497 της EKT σχετικά με την καταχώριση ορισμένων δεδομένων στο μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Register of Institutions and Affiliates – RIAD) από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (ΕΚΤ/2020/16). Η νομική πράξη καθορίζει τις υποχρεώσεις των ΕΑΑ σχετικά με την υποβολή, την τήρηση και τη διαχείριση της ποιότητας των δεδομένων αναφοράς στο RIAD, το οποίο αποτελεί την κοινή δέσμη δεδομένων αναφοράς νομικών και λοιπών στατιστικών θεσμικών μονάδων, για τους σκοπούς της άσκησης των εποπτικών καθηκόντων. Η κατευθυντήρια γραμμή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για το 2019

Στις 2 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση των εκθέσεων ποιότητας για το 2019 σχετικά με τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ζώνης ευρώ και τις στατικές του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ζώνης ευρώ. Οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες καταρτίστηκαν σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Στατιστικής του Ευρωσυστήματος/του ΕΣΚΤ, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων που συγκεντρώνονται, καταρτίζονται και διατίθενται από την ΕΚΤ με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν μέρος του Πλαισίου Ποιότητας Στατιστικών Στοιχείων της ΕΚΤ. Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ανακοίνωση της ΕΚΤ σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19

Στις 8 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ ανακοίνωσης προς τους φορείς παροχής στοιχείων σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19. Αυτή η ανακοίνωση, ενώ τονίζει ότι πρέπει να διατίθενται εγκαίρως στοιχεία υψηλής ποιότητας, επισημαίνει την ετοιμότητα του Ευρωσυστήματος να υιοθετήσει ρεαλιστικές λύσεις για να στηρίξει τους φορείς παροχής στοιχείων με δεδομένες τις σημαντικές και ποικίλες προκλήσεις που θέτει για αυτούς η πανδημία του κορωνοϊού στη ζώνη ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η μη διαθεσιμότητα προσωπικού, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και το κλείσιμο ορισμένων τομέων της οικονομίας.

Κανονισμός σχετικά με την παράταση των προθεσμιών υποβολής στατιστικών πληροφοριών

Στις 15 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/533 σχετικά με την παράταση των προθεσμιών υποβολής στατιστικών πληροφοριών (ΕΚΤ/2020/23). Ο κανονισμός επιτρέπει την παράταση των προθεσμιών υποβολής ορισμένων στατιστικών πληροφοριών για περιορισμένο χρονικό διάστημα δεδομένης της σημαντικής πρόκλησης που θέτει η τρέχουσα πανδημική νόσος του κορωνοϊού για τις μονάδες παροχής στατιστικών στοιχείων. Ο κανονισμός είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια

Απόφαση σχετικά με τις διαδικασίες και απαιτήσεις πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ

Στις 27 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2020/24 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ (αναδιατύπωση) Η αναδιατύπωση γίνεται για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου και καταργεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/54, η οποία είχε τροποποιηθεί εκτεταμένα πολλές φορές μετά την έκδοσή της το 2013. Η απόφαση διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Περαιτέρω εποπτικά μέτρα μετριασμού για την αντιμετώπιση του δυσμενούς αντίκτυπου της πανδημίας του κορωνοϊού

Σε συνέχεια των εποπτικών μέτρων που λήφθηκαν στις 12 Μαρτίου 2020 για την παροχή προσωρινής ενίσχυσης στις τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ όσον αφορά το κεφάλαιο και τη λειτουργία τους, ούτως ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον ρόλο τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ανακοινώθηκε πρόσθετη ευελιξία με δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου 2020 στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία, μαζί με έγγραφο απαντήσεων σε συνήθεις ερωτήσεις.

Στη συνέχεια, στις 26 Μαρτίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για την έκδοση αποφάσεων που θέτουν σε εφαρμογή περαιτέρω μέτρα μετριασμού, ιδίως την αναβολή κατά έξι μήνες ορισμένων προθεσμιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, των απαιτήσεων ή/και των προϋποθέσεων που καθορίζονται σε αποφάσεις της ΕΚΤ οι οποίες απευθύνονται σε σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, τη χορήγηση μεγαλύτερης ευελιξίας για διαδικαστικές προθεσμίες και τη μείωση ή την αναβολή αιτημάτων για δεδομένα.

Επιπροσθέτως, την 1 Απριλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για αποστολή επιστολής σε όλα τα σημαντικά ιδρύματα με συστάσεις από την ΕΚΤ για τον τρόπο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 με σκοπό τον μετριασμό του δυνητικού φιλοκυκλικού χαρακτήρα του. Η επιστολή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Επιπλέον, στις 14 Απριλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για έκδοση ανακοίνωσης προς τις τράπεζες σχετικά με μέτρα για την εποπτική πληροφόρηση στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού. Αυτή η ανακοίνωση, η οποία στηρίζει τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την εποπτική πληροφόρηση και τις δημοσιοποιήσεις στο πλαίσιο του Πυλώνα 3, παρουσιάζει λεπτομερώς σειρά μέτρων με σκοπό να μειωθεί η επιβάρυνση των τραπεζών σε επιχειρησιακό επίπεδο όσον αφορά την υποβολή στοιχείων. Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Τέλος, στις 15 Απριλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για παροχή πρόσθετης ενίσχυσης επιτρέποντας προσωρινά τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Σύσταση της EKT σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 και την κατάργηση της σύστασης ΕΚΤ/2020/1

Στις 27 Μαρτίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου, εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2020/19 σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 και την κατάργηση της σύστασης ΕΚΤ/2020/1. Δεδομένου ότι τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διατηρούν κεφάλαιο για να παραμένουν ικανά να στηρίζουν την οικονομία, η ΕΚΤ συνέστησε στα πιστωτικά ιδρύματα να απέχουν, τουλάχιστον μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2020, από την καταβολή μερισμάτων και από την ανάληψη οποιασδήποτε αμετάκλητης δέσμευσης περί καταβολής τους για τις χρήσεις του 2019 και του 2020, καθώς και από την επαναγορά μετοχών, με σκοπό την αποζημίωση των μετόχων. Η σύσταση, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Κανονισμός που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Στις 9 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου, εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2020/22 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση με σκοπό την ευθυγράμμιση αυτού του κανονισμού με την πιο πρόσφατη έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, ο οποίος τροποποιήθηκε πρόσφατα, με αποτέλεσμα αλλαγές στα υποδείγματα και τις οδηγίες για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ο κανονισμός είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με οδηγό της ΕΚΤ όσον αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους

Στις 21 Απριλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να υποβάλει σε δημόσια διαβούλευση οδηγό της ΕΚΤ που καθορίζει τις εποπτικές προσδοκίες για τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντικών κινδύνων. Το υλικό που αφορά αυτή τη δημόσια διαβούλευση θα είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία στη διάρκεια του Μαΐου 2020.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου