Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2020. gada aprīlis

2020. gada 4. maijā

Monetārā politika

Tiek pagarināts monetārās politikas stratēģijas izvērtēšanas termiņš

ECB 2020. gada 2. aprīlī paziņoja par Padomes lēmumu pagarināt monetārās politikas stratēģijas izvērtēšanas termiņu, ņemot vērā, ka uz koronavīrusa (COVID-19) pandēmijas izraisīto problēmu risināšanu vērstajiem pasākumiem jākļūst par prioritāti visā Eurosistēmā. Attiecīgi stratēģijas izvērtēšanas beigu datums pārcelts no 2020. gada beigām uz 2021. gada vidu. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Centrālo banku atbilstība monetārās finansēšanas un privileģētas piekļuves aizliegumam

Padome 2020. gada 9. aprīlī atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD), kas uztic ECB uzdevumu uzraudzīt, kā ES centrālās bankas ievēro LESD 123. un 124. pantā un ar tiem saistītajās regulās noteiktos aizliegumus, apstiprināja atbilstības ziņojumu par 2019. gadu. Sīkāka informācija par to sniegta ECB 2019. gada pārskata, kas 2020. gada 7. maijā tiks publicēts ECB interneta vietnē, atsevišķā sadaļā.

Ārējā komunikācija

ECB 2019. gada pārskats

Padome 2020. gada 17. aprīlī apstiprināja ECB 2019. gada pārskatu, kurš tiks iesniegts Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komitejai un 2020. gada 7. maijā publicēts ECB interneta vietnē 22 oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

Tirgus operācijas

Lēmumi, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu

Padome 2020. gada 16. martā pieņēma Lēmumu (ES) 2020/407, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ITRMO III) (ECB/2020/13). Lēmuma grozījumi nosaka ITRMO III parametru pārmaiņas saskaņā ar Padomes 2020. gada 12. marta lēmumu, kas tika pieņemts, lai ar banku aizdevumiem atbalstītu tos, kas visvairāk cieš no COVID-19 izplatīšanās (īpaši mazos un vidējos uzņēmumus). Lēmums pieejams ECB interneta vietnē.

Padome 2020. gada 30. aprīlī pieņēma vēl vienu lēmumu – Lēmumu (ES) ECB/2020/25, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu. Jaunajā grozītajā lēmumā noteiktas turpmākas ITRMO III parametru tehniskas pārmaiņas attiecībā uz kreditēšanas robežvērtību, piemērojamo procentu likmi un kreditēšanas snieguma vērtēšanas perioda sākumu, kā sīkāk izklāstīts attiecīgā paziņojumā presei, kas kopā ar lēmumu pieejams ECB interneta vietnē. Turklāt Padome apstiprināja publicēšanai ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešā kopuma indikatīvo grafiku, kas arī drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē.

Pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes pagaidu programmas uzsākšana, īstenošanas tiesību akti un lēmumi par tās darbības parametriem

Padome 2020. gada 18. martā nolēma sākt jaunu aktīvu (privātā un valsts sektora vērtspapīru) pagaidu iegādes programmu, kuras kopējais apjoms ir 750 mljrd. euro, lai novērstu nopietnos riskus monetārās politikas transmisijas mehānismam un euro zonas tautsaimniecības perspektīvai, ko rada COVID-19 uzliesmojums un pieaugošā izplatīšanās. Sīkāka informācija par jauno pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmu (PĀAIP) pēc tam tika publicēta paziņojumā presei, kas pieejams ECB interneta vietnē.

Padome 2020. gada 24. martā pieņēma Lēmumu (ES) 2020/440 par pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes pagaidu programmu (ECB/2020/17), kas nosaka programmas tehniskos parametrus, un Lēmumu (ES) 2020/441, ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/948 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas (USAIP) īstenošanu (ECB/2020/18) un kas paplašina USAIP atbilstošo aktīvu loku attiecībā uz nefinanšu īstermiņa obligācijām, nosakot, ka visas pietiekamas kredītkvalitātes īstermiņa obligācijas ir atbilstošas iegādei USAIP ietvaros. Abi lēmumi pieejami ECB interneta vietnē.

Mijmaiņas darījumu līguma ar Danmarks Nationalbank atjaunošana

Padome 2020. gada 20. martā apstiprināja mijmaiņas darījumu līguma ar Danmarks Nationalbank atjaunošanu un palielināja maksimālo atlikuma apjomu no 12 mljrd. euro līdz 24 mljrd. euro. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Operācijas ASV dolāros ar termiņu 7 dienas tiks veiktas biežāk

Padome 2020. gada 20. martā nolēma, ka ar 2020. gada 23. martu un tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai atbalstītu ASV dolāru finansējuma tirgu raitu darbību, likviditāti ASV dolāros palielinošās operācijas ar termiņu 7 dienas tiks veiktas katru dienu (nevis nedēļu). Paziņojums presei par šo lēmumu, kas saskaņots ar Kanādas Banku, Anglijas Banku, Japānas Banku, Federālo rezervju sistēmu un Šveices Nacionālo banku, pieejams attiecīgajās interneta vietnēs.

Igaunijas parādzīmju tirgus ad hoc novērtējums

Padome 2020. gada 30. martā nolēma pievienot aktīvu, kas izmantojami kā nodrošinājums Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, pieņemamo neregulēto tirgu sarakstam Igaunijas neregulēto parādzīmju tirgu. Pilnīgs pieņemamo neregulēto tirgu saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Euro un kunas piesardzības mijmaiņas darījumu līnija ar Hrvatska narodna banka

Padome 2020. gada 1. aprīlī apstiprināja līgumu par euro un kunas piesardzības mijmaiņas darījumu līniju ar Hrvatska narodna banka. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Pagaidu nodrošinājuma atvieglojumu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

Padome 2020. gada 7. aprīlī apstiprināja uz nodrošinājuma ierobežojumu mazināšanu vērstu visaptverošu pasākumu kopumu, lai veicinātu atbilstošā nodrošinājuma pieejamību Eurosistēmas darījuma partneriem, kas piedalās Eurosistēmas likviditāti palielinošajās operācijās. Precīza informācija par šā pasākumu kopuma tehniskajām iezīmēm sīki izklāstīta attiecīgā paziņojumā presei, kas publicēts ECB interneta vietnē. Tajā pašā dienā Padome pieņēma īstenošanas tiesību aktus, proti, pirmkārt, Lēmumu (ES) 2020/506, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu un Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem (ECB/2020/20), un, otrkārt, Pamatnostādni (ES) 2020/515, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2020/21). Abi tiesību akti pieejami ECB interneta vietnē.

Padome 2020. gada 22. aprīlī pieņēma lēmumu par papildu pasākumiem, lai mazinātu iespējamās reitingu pazemināšanas ietekmi uz nodrošinājuma pieejamību. Konkrētāk, Padome nolēma līdz 2021. gada septembrim saglabāt tirgojamo aktīvu un šo aktīvu emitentu, kuri 2020. gada 7. aprīlī atbilda minimālajām kredītkvalitātes prasībām, atbilstību gadījumā, ja pasliktinātos to kredītreitingi, ko apstiprinājušas Eurosistēmā pieņemtas kredītreitingu aģentūras, ja vien šie reitingi joprojām saglabājas virs noteikta kredītkvalitātes līmeņa. Sīkāka informācija par šiem pasākumiem sniegta attiecīgā paziņojumā presei, kas pieejams ECB interneta vietnē.

Euro un levas piesardzības mijmaiņas darījumu līnija ar Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālo banku)

Padome 2020. gada 20. aprīlī apstiprināja līgumu par euro un levas piesardzības mijmaiņas darījumu līniju ar Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālo banku). Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Pandēmijas ārkārtas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas

Padome 2020. gada 30. aprīlī nolēma īstenot arī septiņu jaunu papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju kopumu, ko dēvē par pandēmijas ārkārtas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijām (pandemic emergency longer-term refinancing operations; PELTRO). Sīkāka informācija par šo operāciju īstenošanas kārtību un grafiks sniegts paziņojumā presei, kas pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Līgums starp Eurosistēmu un Sveriges Riksbank par TARGET ātro maksājumu norēķinu (TARGET Instant Payment Settlement; TIPS) pakalpojuma nodrošināšanu Zviedrijas kronās

Padome 2020. gada 2. aprīlī apstiprināja sadarbības līgumu starp Eurosistēmu un Sveriges Riksbank, kas nodrošina Zviedrijai piekļuvi Eurosistēmas TIPS pakalpojumam, lai atbalstītu Zviedrijas ātro maksājumu pakalpojumu RIX-INST. Sīkāka informācija pieejama attiecīgā paziņojumā presei ECB interneta vietnē.

ECBS atbilde uz Eiropas Komisijas sabiedrisko apspriešanu par ES kriptoaktīvu tirgu regulējumu

Padome 2020. gada 9. aprīlī apstiprināja Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) atbildi uz Eiropas Komisijas sabiedrisko apspriešanu par ES kriptoaktīvu tirgu regulējumu, kas pēc tam tika iesniegta Eiropas Komisijai, un deva atļauju to publiskot.

Pagaidu Parāda vērtspapīru emisijas tirgus kontaktgrupas izveide

Padome 2020. gada 15. aprīlī apstiprināja pagaidu tirgus kontaktgrupas – Parāda vērtspapīru emisijas tirgus kontaktgrupas (Debt Issuance Market Contact Group; DIMCG) – izveidi, kuras uzdevums būs apzināt problēmas saistībā ar parāda vērtspapīru emisiju un sākotnējo sadali un attiecīgos harmonizācijas aspektus. DIMCG apvienos lielu skaitu iesaistīto personu un tajā piedalīsies Eiropas emitenti (piemēram, Eiropas Stabilitātes mehānisms un Eiropas Investīciju banka), ieguldītāji, centrālās bankas, starpnieki un tirgus infrastruktūras. DIMCG darba rezultāti tiks apkopoti konsultatīvā ziņojumā Eurosistēmai aptuveni 12 mēnešu laikā no tās pirmās tikšanās reizes. DIMCG darba apraksts, kuru arī apstiprināja Padome, pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Hrvatska narodna banka

Padome 2020. gada 18. martā pieņēma Atzinumu CON/2020/8 pēc Hrvatska narodna banka lūguma.

ECB atzinums par maksājumu sistēmu un maksājumu sistēmu operatoru pārraudzību Kiprā

Padome 2020. gada 19. martā pieņēma Atzinumu CON/2020/9 pēc Central Bank of Cyprus prezidenta lūguma.

ECB atzinums par ciešu sadarbību starp Eiropas Centrālo banku un Hrvatska narodna banka (HNB) Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, kā arī par HNB makroprudenciālās uzraudzības pilnvarām un instrumentiem

Padome 2020. gada 25. martā pieņēma Atzinumu CON/2020/10 pēc Hrvatska narodna banka lūguma.

ECB atzinums par Lietuvos bankas sniegto ārkārtas likviditātes palīdzību

Padome 2020. gada 30. martā pieņēma Atzinumu CON/2020/11 pēc Lietuvos bankas lūguma.

ECB atzinums par to, kā finanšu iestādes identificē un sniedz datus par krājkontos noguldīto summu dalījumu Beļģijā

Padome 2020. gada 17. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2020/12 pēc Beļģijas Parlamenta Ekonomikas komisijas sekretariāta lūguma.

ECB atzinums par Sveriges Riksbank reformu

Padome 2020. gada 20. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2020/13 pēc Zviedrijas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

Ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Latvijas Bankas ārējiem revidentiem

Padome 2020. gada 19. martā pieņēma Ieteikumu ECB/2020/14 Eiropas Savienības Padomei par Latvijas Bankas ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Riska vadības komitejas priekšsēdētājs

Padome 2020. gada 1. aprīlī iecēla Riska vadības direktorāta direktoru Fernando Monaru Loru (Fernando Monar Lora) par Riska vadības komitejas (RMC) priekšsēdētāju. Viņa pilnvaru termiņš sākas nekavējoties un ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim atbilstoši pārējo ECBS/Eurosistēmas komiteju priekšsēdētāju, kas tika iecelti vai atkārtoti iecelti amatā 2019. gada decembrī, pilnvaru termiņiem.

Audita komitejas locekļi

Padome 2020. gada 29. aprīlī iecēla Deutsche Bundesbank prezidentu Jensu Veidmani (Jens Weidmann) par Audita komitejas locekli uz sākotnējo triju gadu termiņu, t.i., līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Statistika

Pamatnostādne, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2019/1265 par euro īstermiņa procentu likmi (€STR)

Padome 2020. gada 19. martā pieņēma Pamatnostādni (ES) 2020/496, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2019/1265 par euro īstermiņa procentu likmi (€STR) (ECB/2020/15). Efektīvas resursu sadales interesēs pamatnostādnē, ar kuru veikti grozījumi, noteikts, ka ECB var veikt uzdevumus, kas attiecas uz noteikšanas procesu un pēcapstrādes procedūrām tādu nacionālo centrālo banku vārdā, kurām ir tikai viens pārskatu sniedzējs, kas ir to dalībvalsts rezidents, un kuras nav vietējās datu vākšanas platformas operatores. Tajā noteikta arī iespēja elektroniski iesniegt sūdzības. Pamatnostādne, ar ko izdarīti grozījumi, pieejama ECB interneta vietnē.

Pamatnostādne par noteiktu datu reģistrēšanu, ko nacionālās kompetentās iestādes veic Iestāžu un filiāļu datu reģistrā

Padome 2020. gada 20. martā saskaņā ar VUM regulas 6. panta 1., 2. un 7. punktu un apspriežoties ar nacionālajām kompetentajām iestādēm (NKI) pieņēma Pamatnostādni (ES) 2020/497 par noteiktu datu reģistrēšanu, ko nacionālās kompetentās iestādes veic Iestāžu un filiāļu datu reģistrā (Register of Institutions and Affiliates Data; RIAD) (ECB/2020/16). Tiesību aktā noteikti NKI pienākumi attiecībā uz atsauces datu reģistrēšanu, uzturēšanu un kvalitātes pārvaldību RIAD, kas ir kopīga atsauces datu kopa par juridiskajām un citām statistikas institucionālajām vienībām, uzraudzības uzdevumu vajadzībām. Pamatnostādne pieejama ECB interneta vietnē.

Ziņojumi par 2019. gada statistikas datu kvalitāti

Padome 2020. gada 2. aprīlī apstiprināja publicēšanai 2019. gada kvalitātes ziņojumus par euro zonas un nacionālajiem ceturkšņa finanšu kontiem un euro zonas un valstu maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku. Šie ziņojumi, kas sagatavoti ciešā sadarbībā ar Eurosistēmas/ECBS Statistikas komiteju, sniedz informāciju par Eiropas statistikas, ko ar euro zonas nacionālo centrālo banku palīdzību savākusi, apkopojusi un izplatījusi ECB, kvalitāti, un ir daļa no ECB Statistikas kvalitātes sistēmas. Ziņojumi pieejami ECB interneta vietnē.

ECB paziņojums par statistiskās informācijas vākšanu COVID-19 kontekstā

Padome 2020. gada 8. aprīlī apstiprināja publicēšanai ECB interneta vietnē paziņojumu pārskatu sniedzējiem par statistikas informācijas vākšanu COVID-19 kontekstā. Šajā paziņojumā, kurā norādīts, cik būtiski ir laikus pieejami augstas kvalitātes dati, vienlaikus uzsvērts, ka Eurosistēma ir gatava rast pragmātiskus risinājumus, lai atbalstītu pārskatu sniedzējus, ņemot vērā būtiskos un daudzveidīgos izaicinājumus, kurus pārskatu sniedzējiem visā euro zonā un Eiropas Savienībā rada koronavīrusa pandēmija, piemēram, darbinieku nepieejamību, pārvietošanās ierobežojumus un aktivitātes apstāšanos dažos tautsaimniecības sektoros.

Regula par statistikas informācijas sniegšanas termiņu pagarināšanu

Padome 2020. gada 15. aprīlī pieņēma Regulu (ES) 2020/533 par statistikas informācijas sniegšanas termiņu pagarināšanu (ECB/2020/23). Regulā noteikta iespēja uz ierobežotu laika posmu pagarināt noteiktas statistiskās informācijas sniegšanas termiņus, ņemot vērā ievērojamās grūtības, ko pārskatu sniedzējiem rada koronavīrusa pandēmija. Regula pieejama ECB interneta vietnē.

Banknotes

Lēmums par akreditācijas procedūrām un prasībām euro banknošu ražotājiem

Padome 2020. gada 27. aprīlī pieņēma Lēmumu ECB/2020/24 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem (pārstrādāta versija). Pārstrādātā versija sagatavota juridiskās noteiktības un skaidrības nolūkā un atceļ Lēmumu ECB/2013/54, kurš kopš tā pieņemšanas 2013. gadā vairākas reizes būtiski grozīts. Lēmums pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Turpmāki atvieglojoši pasākumi uzraudzības jomā, lai mazinātu koronavīrusa pandēmijas nelabvēlīgo ietekmi

Papildus pasākumiem uzraudzības jomā, kas tika apstiprināti 2020. gada 12. martā, lai, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju, nodrošinātu pagaidu kapitāla un operacionālo atbalstu ECB tiešā uzraudzībā esošajām bankām, dodot tām iespēju turpināt pildīt savu uzdevumu finansēt reālo tautsaimniecību, 2020. gada 20. martā ECB banku uzraudzības interneta vietnē kopā ar atbildēm uz bieži uzdotajiem jautājumiem tika publicēts paziņojums presei, kas sniedza informāciju par papildu elastības iespējām.

Pēc tam Padome 2020. gada 26. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu pieņemt lēmumus, ar kuriem tiek ieviesti turpmāki atvieglojoši pasākumi, konkrētāk, par sešiem mēnešiem atlikti vairāki ECB tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm adresētajos ECB lēmumos noteikto pienākumu, prasību un/vai nosacījumu izpildes termiņi, piešķirta lielāka elastība attiecībā uz procesuālajiem termiņiem un samazināti vai atcelti datu sniegšanas pieprasījumi.

Turklāt Padome 2020. gada 1. aprīlī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu izsūtīt visām nozīmīgajām iestādēm vēstuli ar ECB ieteikumiem par to, kā piemērot 9. SFPS, lai izvairītos no tā potenciālā procikliskuma. Vēstule pieejama ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Padome 2020. gada 14. aprīlī arī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu sniegt paziņojumu bankām par uzraudzības datu pārskatu sniegšanas pasākumiem koronavīrusa pandēmijas kontekstā. Šajā paziņojumā, kas papildina Eiropas banku iestādes paziņojumu par uzraudzības pārskatu sniegšanu un 3. pīlāra informācijas atklāšanu, izklāstīti vairāki pasākumi, kas vērsti uz to, lai atvieglotu bankām darbības slogu saistībā ar pārskatu sniegšanu. Paziņojums pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Visbeidzot, Padome 2020. gada 15. aprīlī arī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu nodrošināt papildu atvieglojumus, uz laiku nosakot zemākas kapitāla prasības tirgus riskam. Attiecīgs paziņojums presei pēc tam tika publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Ieteikums par dividenžu sadali COVID-19 pandēmijas laikā un Ieteikuma ECB/2020/1 atcelšanu

Padome 2020. gada 27. martā pēc Uzraudzības valdes priekšlikuma pieņēma Ieteikumu ECB/2020/19 par dividenžu sadali COVID-19 pandēmijas laikā un Ieteikuma ECB/2020/1 atcelšanu. Ņemot vērā, ka kredītiestādēm jāsaglabā kapitāls, lai nodrošinātu spēju atbalstīt tautsaimniecību, ECB iesaka kredītiestādēm vismaz līdz 2020. gada 1. oktobrim neizmaksāt dividendes un neuzņemties neatsaucamas saistības izmaksāt dividendes par 2019. un 2020. finanšu gadu, un atturēties no akciju atpirkšanas, kuras mērķis ir atlīdzība akcionāriem. Ieteikums kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Regula, ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu

Padome 2020. gada 9. aprīlī pēc Uzraudzības valdes priekšlikuma pieņēma Regulu ECB/2020/22, ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu, lai saskaņotu šo regulu ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 pēdējo versiju. Īstenošanas regula nesen tika grozīta, veicot izmaiņas veidnēs un norādījumos, kas attiecas uz uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu. Regula pieejama ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Sabiedriskā apspriešana saistībā ar ECB norādījumiem par klimata pārmaiņu un vides riskiem

Padome 2020. gada 21. aprīlī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu uzsākt sabiedrisko apspriešanu par ECB norādījumiem, kuros izklāstītas uzraudzības gaidas attiecībā uz klimata pārmaiņu un vides risku pārvaldību un ar tiem saistītās informācijas atklāšanu. Ar šo sabiedrisko apspriešanu saistītie materiāli 2020. gada maijā būs pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem