SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

April 2020

4. maj 2020

Pengepolitik

Forlænget tidsplan for gennemgangen af den pengepolitiske strategi

Den 2. april 2020 meddelte ECB, at Styrelsesrådet havde besluttet at forlænge tidsplanen for gennemgangen af den pengepolitiske strategi som følge af, at Eurosystemet som helhed er nødt til at fokusere alle sine bestræbelser på at tackle de udfordringer, som corona-(COVID-19)-pandemien udgør. Afslutningen af gennemgangen af den pengepolitiske strategi udsættes derfor fra udgangen af 2020 til midten af 2021. En pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Centralbankernes overholdelse af forbuddene mod monetær finansiering og privilegeret adgang

Den 9. april 2020 vedtog Styrelsesrådet rapporten herom for 2019 i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvoraf det fremgår, at det er ECB's opgave at overvåge, at centralbanker i EU overholder forbuddene i artikel 123 og 124 i TEUF samt de dertil knyttede forordninger. Nærmere oplysninger findes i et særligt afsnit af ECB's årsberetning 2019, som bliver offentliggjort på ECB's websted den 7. maj 2020.

Ekstern kommunikation

ECB's årsberetning 2019

Den 17. april 2020 vedtog Styrelsesrådet ECB's årsberetning 2019, som vil blive forelagt Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg og offentliggjort på ECB's websted den 7. maj 2020 på 22 af Den Europæiske Unions officielle sprog.

Markedsoperationer

Afgørelser om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer

Den 16. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet afgørelse (EU) 2020/407 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO III) (ECB/2020/13). Den ændrede afgørelse indeholder ændringer af parametrene for TLTRO III, som Styrelsesrådet traf afgørelse om den 12. marts 2020 for at støtte bankernes långivning til dem, der er værst ramt af spredningen af coronavirussen, især små og mellemstore virksomheder. Afgørelsen findes på ECB's websted.

Den 30. april 2020 vedtog Styrelsesrådet endnu en afgørelse, nemlig afgørelse ECB/2020/25 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer. Den nye ændrede afgørelse tager højde for yderligere tekniske ændringer i TLTRO III-parametrene, for så vidt angår tærskelværdien for udlånsvæksten, den gældende rentesats og startdatoen for vurderingsperioden for långivningen. Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse herom, der er offentliggjort sammen med afgørelsen på ECB's websted. Styrelsesrådet godkendte desuden offentliggørelsen af den vejledende kalender for den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer, som også snart vil være at finde på ECB's websted.

Iværksættelse af et midlertidigt opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation, gennemførelsesretsakter og afgørelser om dets operationelle parametre

Den 18. marts 2020 besluttede Styrelsesrådet at iværksætte et nyt midlertidigt opkøbsprogram, som omfatter værdipapirer udstedt af den offentlige og private sektor, med en overordnet ramme på 750 mia. euro for at imødegå de alvorlige risici i tilknytning til den pengepolitiske transmissionsmekanisme og udsigterne for euroområdet, som udbruddet og den stadig hurtigere spredning af COVID-19 udgør. Nærmere oplysninger om det nye opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) blev efterfølgende udsendt i en pressemeddelelse, som findes på ECB's websted.

Den 24. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet afgørelse (EU) 2020/440 om et midlertidigt opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation (ECB/2020/17), hvori programmets tekniske parametre fastsættes, og afgørelse (EU) 2020/441 om ændring af afgørelse (EU) 2016/948 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (ECB/2020/18), som udvider rækken af belånbare aktiver under programmet til ikke-finansielle commercial papers, hvilket betyder, at alle commercial papers af tilstrækkelig kreditkvalitet er godkendt til opkøb under dette program. Begge afgørelser findes på ECB's websted.

Genaktivering af swapaftalen med Danmarks Nationalbank

Den 20. marts 2020 godkendte Styrelsesrådet genaktiveringen af swapaftalen med Danmarks Nationalbank og en forhøjelse af det maksimale udestående fra 12 mia. euro til 24 mia. euro. En pressemeddelelse om dette findes på ECB's websted.

Øget frekvens for operationer i amerikanske dollar med en løbetid på syv dage

Den 20. marts 2020 godkendte Styrelsesrådet, at likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar med en løbetid på syv dage udføres dagligt (i stedet for ugentligt) fra og med den 23. marts 2020 og så længe, det er hensigtsmæssigt, for at understøtte den smidige funktion af markederne for finansiering i amerikanske dollar. En pressemeddelelse i tilknytning til denne beslutning, koordineret med Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve System og Schweizerische Nationalbank er tilgængelig på de respektive websteder.

Ad hoc-vurdering af det estiske marked for skatkammerbeviser

Den 30. marts 2020 besluttede Styrelsesrådet at tilføje det ikke-regulerede estiske marked for skatkammerbeviser til listen over godkendte ikke-regulerede markeder for aktiver, der er godkendt som sikkerhed i Eurosystemets pengepolitiske operationer. Den samlede liste over godkendte ikke-regulerede markeder findes på ECB's websted.

Valutaswapaftale (euro-kuna) af forsigtighedshensyn med Hrvatska narodna banka

Den 1. april 2020 godkendte Styrelsesrådet indgåelsen af en valutaswapaftale (euro-kuna) af forsigtighedshensyn med Hrvatska narodna banka. En pressemeddelelse om dette findes på ECB's websted.

Midlertidige foranstaltninger til at lempe kriterierne for sikkerhedsstillelse som reaktion på coronapandemien

Den 7. april 2020 godkendte Styrelsesrådet en omfattende pakke, som midlertidigt skal lempe begrænsningerne for sikkerhedsstillelse, for at øge tilgængeligheden af belånbar sikkerhed for de af Eurosystemets modparter, som deltager i likviditetstilførende operationer. Foranstaltningerne er beskrevet nærmere i en pressemeddelelse, som er offentliggjort på ECB's websted. Samme dag vedtog Styrelsesrådet gennemførelsesretsakterne; for det første afgørelse (EU) 2020/506 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme og retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2020/20) og for det andet retningslinje (EU) 2020/515 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2020/21). Begge retsakter findes på ECB's websted.

Den 22. april 2020 traf Styrelsesrådet beslutning om yderligere supplerende foranstaltninger til at afbøde virkningen af eventuelle nedjusteringer af kreditvurderinger på mulighederne for sikkerhedsstillelse. Specifikt besluttede Styrelsesrådet indtil september 2021 at fastholde belånbarheden af omsættelige aktiver og godkendelsen af udstederne af sådanne aktiver, som opfyldte mindstekravene til kreditkvalitet den 7. april 2020, i tilfælde af en forringelse af kreditvurderingerne, som de kreditvurderingsbureauer, der er godkendt i Eurosystemet, har fastsat, så længe vurderingerne forbliver over et vist kreditkvalitetsniveau. Nærmere oplysninger om foranstaltningerne findes i en pressemeddelelse herom på ECB's websted.

Valutaswapaftale (euro-lev) med Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) af forsigtighedshensyn

Den 20. april 2020 godkendte Styrelsesrådet indgåelsen af en valutaswapaftale (euro-lev) med Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) af forsigtighedshensyn. En pressemeddelelse om dette findes på ECB's websted.

Langfristede markedsoperationer på foranledning af den pandemiske nødsituation

Den 30. april 2020 besluttede Styrelsesrådet på foranledning af den pandemiske nødsituation at gennemføre en ny række af yderligere syv langfristede markedsoperationer, kaldet PELTRO (pandemic emergency longer-term refinancing operations). Mere detaljerede oplysninger om de specifikke regler for gennemførelsen af og kalenderen for disse operationer findes i en pressemeddelelse, som er offentliggjort på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Aftale mellem Eurosystemet og Sveriges riksbank om levering af Targets tjeneste til straksafvikling af betalinger (TIPS) i svenske kroner

Den 2. april 2020 godkendte Styrelsesrådet en samarbejdsaftale mellem Eurosystemet og Sveriges riksbank, som giver Sverige adgang til Eurosystemets TIPS-tjeneste til støtte for den svenske tjeneste til straksafvikling af betalinger, RIX-INST. Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse herom på ECB's websted.

ESCB's svar på Europa-Kommissionens offentlige høring om en EU-ramme for markederne for kryptoaktiver

Den 9. april 2020 godkendte Styrelsesrådet Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) svar på Europa-Kommissionens offentlige høring om en EU-ramme for markederne for kryptoaktiver, som efterfølgende blev forelagt for Europa-Kommissionen. Styrelsesrådet gav samtidig tilladelse til offentliggørelse af svaret.

Nedsættelse af en midlertidig kontaktgruppe vedrørende markedet for gældsudstedelser

Den 15. april 2020 godkendte Styrelsesrådet nedsættelsen af en midlertidig kontaktgruppe vedrørende markedet for gældsudstedelser, Debt Issuance Market Contact Group (DIMCG), som får til opgave at undersøge spørgsmål vedrørende gældsudstedelser og første fordeling og aspekter vedrørende harmoniseringen heraf. DIMCG bliver en gruppe bestående af flere interessenter, med europæiske udstedere (fx den europæiske stabilitetsmekanisme og Den Europæiske Investeringsbank), investorer, centralbanker, formidlere og markedsinfrastrukturer. Resultatet af DIMCG's undersøgelser vil blive fremlagt i en vejledende rapport til Eurosystemet ca. 12 måneder efter gruppens første møde. DIMCG's mandat, som Styrelsesrådet også godkendte, findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om Hrvatska narodna banka

Den 18. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/8 på anmodning af Hrvatska narodna banka.

ECB's udtalelse om overvågningen af betalingssystemer og operatører af betalingssystemer i Cypern

Den 19. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/9 på anmodning af centralbankchefen for Central Bank of Cyprus.

ECB's udtalelse om tæt samarbejde mellem Den Europæiske Centralbank og Hrvatska narodna banka inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme og om Hrvatska narodna bankas makroprudentielle mandat og værktøjer

Den 25. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/10 på anmodning af Hrvatska narodna banka.

ECB's udtalelse om Lietuvos bankas tilvejebringelse af likviditetsstøtte i krisesituationer

Den 30. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/11 på anmodning af Lietuvos bankas.

ECB's udtalelse om finansielle institutioners identifikation og indberetning af beløb indbetalt på opsparingskonti i Belgien

Den 17. april 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/12 på anmodning af sekretariatet for det belgiske parlaments økonomiudvalg.

ECB’s udtalelse om en reform af Sveriges riksbank

Den 20. april 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/13 på anmodning af det svenske finansministerium.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Latvijas Banka

Den 19. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2020/14 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Latvijas Banka. Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Formand for Risikostyringskomitéen

Den 1. april 2020 udpegede Styrelsesrådet Fernando Monar Lora, leder af direktionen Risikostyring, til formand for Risikostyringskomitéen (RMC) med øjeblikkelig virkning indtil den 31. december 2022, således at afslutningen på perioden falder sammen med udløbet af embedsperioden for de øvrige formænd for Eurosystem-/ESCB-komitéerne, som blev (gen)udnævnt i december 2019.

Nyt medlem af Revisionsudvalget

Den 29. april 2020 udnævnte Styrelsesrådet Jens Weidmann, formand for Deutsche Bundesbank til medlem af Revisionsudvalget for en indledende periode på tre år, dvs. indtil 30. april 2023.

Statistik

Retningslinje om ændring af retningslinje (EU) 2019/1265 om den korte eurorente (€STR)

Den 19. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet retningslinje (EU) 2020/496 om ændring af retningslinje (EU) 2019/1265 om den korte eurorente (€STR) (ECB/2020/15). For at sikre en effektiv ressourcefordeling fastsættes det i retningslinjen, at ECB kan udføre opgaver vedrørende processen til fastsættelse af den korte eurorente og post-produktionsprocedurerne på vegne af de nationale centralbanker, som kun har én rapporteringsenhed, der er resident i deres medlemsland og ikke driver en lokal indsamlingsplatform. Med retningslinjen indføres også muligheden for at fremsende klager elektronisk. Den ændrede retningslinje findes på ECB's websted.

Retningslinje om kompetente nationale myndigheders registrering af visse data i registeret for data om institutter og tilknyttede enheder

Den 20. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, nr. 2) og 7), i SSM-forordningen, og i samråd med de kompetente nationale myndigheder, retningslinje (EU) 2020/497 om de kompetente nationale myndigheders registrering af visse oplysninger i registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2020/16). Retsakten fastsætter de kompetente nationale myndigheders forpligtelser med hensyn til registrering, vedligeholdelse og kvalitetsstyring af referencedata i RIAD, som er et delt datasæt for referencedata over juridiske og andre statistiske institutionelle enheder, med henblik på tilsynsopgaverne. Retningslinjen findes på ECB's websted.

2019-rapporter om kvaliteten af de statistiske data

Den 2. april 2020 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af kvalitetsrapporterne for 2019 om kvartalsdata for euroområdets og de nationale finansielle konti og om euroområdets og de nationale betalingsbalancestatistikker samt statistikker over kapitalbalancen over for udlandet. Rapporterne, der udarbejdes i tæt samarbejde med Eurosystemets/ESCB's statistikkomité, indeholder oplysninger om kvaliteten af de europæiske statistikker, der indsamles, udarbejdes og formidles af ECB med bistand fra de nationale centralbanker i euroområdet, og er en del af ECB's Statistics Quality Framework. Rapporterne findes på ECB's websted.

ECB's meddelelse om indsamlingen af statistiske oplysninger i forbindelse med COVID-19

Den 8. april 2020 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen på ECB's websted af en meddelelse til rapporteringsenheder om indsamlingen af statistiske oplysninger i forbindelse med COVID-19. Samtidig med at det understreges, at der er behov for, at data af høj kvalitet foreligger rettidigt, lægges der i meddelelsen vægt på, at Eurosystemet er parat til at vedtage pragmatiske løsninger for at støtte rapporteringsenhederne i de betragtelige og forskelligartede udfordringer, som coronapandemien udgør for dem i hele euroområdet og Den Europæiske Union, fx mangel på personale, begrænsninger af bevægelsesfriheden og nedlukning af nogle sektorer i økonomien.

Forordning om forlængelse af tidsfristerne for indberetning af statistisk information

Den 15. april 2020 vedtog Styrelsesrådet forordning (EU) 2020/533 om forlængelse af tidsfristerne for indberetning af statistisk information (ECB/2020/23). Forordningen tillader en forlængelse af visse tidsfrister for indberetning af statistisk information i et begrænset tidsrum på grund af den væsentlige udfordring, som den aktuelle coronapandemi udgør for statistiske rapporteringsenheder. Forordningen findes på ECB's websted.

Sedler

Afgørelse om procedurer for og krav til godkendelse af producenter af eurosedler

Den 27. april 2020 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/ECB/2020/24 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale (omarbejdning). Omarbejdningen er sket af hensyn til retssikkerheden og retlig klarhed og ophæver afgørelse ECB/2013/54, som er blevet ændret væsentligt flere gange siden dens vedtagelse i 2013. Afgørelsen findes på ECB's websted.

Banktilsyn

Yderligere afhjælpende tilsynsforanstaltninger til håndtering af de negative virkninger af coronapandemien

Ud over de tilsynsforanstaltninger, som blev truffet den 12. marts 2020 om en midlertidig operationel lempelse og lempelse af kapitalkravene som reaktion på coronaudbruddet, således at de banker, der er under ECB's direkte tilsyn fortsat kan udfylde deres rolle i finansieringen af realøkonomien, blev der annonceret yderligere fleksibilitet i en pressemeddelelse, som blev offentliggjort den 20. marts 2020 på ECB's banktilsynswebsted sammen med et dokument med ofte stillede spørgsmål.

Efterfølgende, den 26. marts 2020, gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage afgørelser om gennemførelse af yderligere afhjælpende foranstaltninger, navnlig at udskyde en række frister for opfyldelse af forpligtelser, krav og/eller betingelser, der er fastsat i ECB's afgørelser rettet til signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn, med seks måneder, give mere fleksibilitet i forbindelse med proceduremæssige frister og reducere eller udskyde dataanmodninger.

Den 1. april 2020 gjorde Styrelsesrådet desuden ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at sende et brev til alle signifikante institutter med henstillinger fra ECB om, hvordan IFRS9 bør anvendes, med henblik på at begrænse IFRS9's potentielle procyklikalitet. Brevet findes på ECB's banktilsynswebsted.

Derudover gjorde Styrelsesrådet den 14. april 2020 ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at udsende en meddelelse til bankerne om foranstaltninger vedrørende tilsynsrapportering i forbindelse med coronapandemien. Meddelelsen, som understøtter Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds erklæring om tilsynsrapportering og offentliggørelseskravene under søjle 3, indeholder nærmere oplysninger om en række foranstaltninger, som skal lette bankernes operationelle byrde i forbindelse med rapportering. Meddelelsen findes på ECB's banktilsynswebsted.

Endelig gjorde Styrelsesrådet den 15. april 2020 ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at give yderligere hjælp ved midlertidigt at nedsætte kapitalkravene for markedsrisiko. En pressemeddelelse om dette blev efterfølgende offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

Henstilling om udlodning af udbytte under COVID-19-pandemien og om ophævelse af henstilling ECB/2020/1

Den 27. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet efter forslag fra Tilsynsrådet henstilling ECB/2020/19 om udlodning af udbytte under COVID-19-pandemien og om ophævelse af henstilling ECB/2020/1. Da kreditinstitutterne har behov for at bevare kapital for at bibeholde deres kapacitet til at støtte økonomien, har ECB henstillet til, at de som minimum indtil den 1. oktober 2020 ikke udbetaler udbytte eller påtager sig uigenkaldelige forpligtelser til at udbetale udbytte for regnskabsårene 2019 og 2020, og at de afholder sig fra aktietilbagekøb, som har til formål at betale aktionærerne. Henstillingen og en pressemeddelelse herom findes på ECB's banktilsynswebsted.

Forordning om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed

Den 9. april 2020 vedtog Styrelsesrådet efter forslag fra Tilsynsrådet forordning ECB/2020/22 om ændring af forordning (EU) 2015/534 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed med henblik på at tilpasse sidstnævnte forordning til den seneste version af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, som for nylig blev ændret, hvilket medfører ændringer i modellerne og instrukserne vedrørende indberetningen af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed. Forordningen findes på ECB's banktilsynswebsted.

Offentlig høring om en ECB-vejledning om klima- og miljørelaterede risici

Den 21. april 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring om en ECB-vejledning, som fastsætter de tilsynsmæssige forventninger til håndteringen og offentliggørelsen af klima- og miljørelaterede risici. Høringsdokumenterne knyttet til denne offentlige høring bliver offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted i løbet af maj 2020.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt