Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Huhtikuu 2020

4.5.2020

Rahapolitiikka

Rahapolitiikan strategian uudelleenarviointi

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti 2.4.2020 pidentää rahapolitiikan strategiansa uudelleenarviointiin varattua aikaa, sillä eurojärjestelmän prioriteettina on nyt vastata koronaviruspandemiasta (COVID-19) aiheutuviin haasteisiin. Uudelleenarvioinnin viimeistely on siirretty vuoden 2020 lopusta vuoden 2021 puoliväliin. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.4.2020 raportin kieltojen noudattamisesta vuonna 2019. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta EKP:lle on annettu tehtäväksi seurata artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjen kieltojen noudattamista keskuspankeissa. Aihetta käsitellään EKP:n vuoden 2019 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 7.5.2020.

Viestintä

EKP:n vuosikertomus 2019

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.4.2020 EKP:n vuoden 2019 vuosikertomuksen, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 22:lla EU:n virallisella kielellä 7.5.2020 ja esitellään samana päivänä Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Markkinaoperaatiot

Päätökset kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annetun päätöksen (EU) 2019/1311 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 16.3.2020 päätöksen (EU) 2020/407 (EKP/2020/13), jolla muutetaan kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annettua päätöstä (EU) 2019/1311. EKP:n neuvosto oli 12.3.2020 päättänyt muuttaa kolmannen sarjan parametreja, jotta operaatioilla tuettaisiin pankkien luotonantoa niille, jotka kärsivät eniten pandemian taloudellisista seurauksista, ja etenkin pienille ja keskikokoisille yrityksille. Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n neuvosto antoi 30.4.2020 päätöksen EKP/2020/25, jolla silläkin muutetaan kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annettua päätöstä (EU) 2019/1311. Uudella muutospäätöksellä tehdään lisää teknisiä muutoksia kolmannen sarjan operaatioiden parametreihin. Muutokset koskevat lainojen enimmäismäärää, operaatioiden korkoa ja luotonantovolyymin arviointijaksoa. Tarkempaa tietoa on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa päätöksessä ja sitä koskevassa lehdistötiedotteessa. Lisäksi EKP:n neuvosto hyväksyi kolmannen sarjan kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden alustavan toteutusaikataulun julkaisemisen. Aikataulu julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Pandemiaan liittyvän väliaikaisen osto-ohjelman käynnistäminen, toimeenpanosäädökset ja ohjelman parametreja koskevat päätökset

EKP:n neuvosto päätti 18.3.2020 käynnistää uuden pandemiaan liittyvän yksityisen ja julkisen sektorin velkapaperien osto-ohjelman (pandemic emergency purchase programme, PEPP-ohjelma), jonka avulla puututaan koronaviruspandemiasta aiheutuviin vakaviin riskeihin. Erityisesti halutaan suojata rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa ja euroalueen talousnäkymiä. Velkapapereiden ostoon on käytettävissä 750 miljardia euroa. Tarkempia tietoja PEPP-ohjelmasta on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

EKP:n neuvosto antoi 24.3.2020 päätöksen (EU) 2020/440 (EKP/2020/17) pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavasta väliaikaisesta osto-ohjelmasta sekä päätöksen (EU) 2020/441 (EKP/2020/18) yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta annetun EKP:n päätöksen (EU) 2016/948 muuttamisesta. Päätöksessä EKP/2020/17 asetetaan osto-ohjelman teknisen toteutuksen parametrit, ja päätöksellä EKP/2020/18 laajennetaan ostokelpoisten arvopaperien joukkoa niin, että kaikki riittävän luottoluokituksen saaneet yritystodistukset ovat ostokelpoisia. Molemmat päätökset on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Tanskan keskuspankin kanssa tehdyn valuutanvaihtojärjestelyn uudelleenaktivointi

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.3.2020 Tanskan keskuspankin kanssa tehdyn valuutanvaihtojärjestelyn aktivoimisen uudelleen ja enimmäismäärän kasvattamisen 12 miljardista eurosta 24 miljardiin euroon, EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Yhdysvaltain dollarin määräisten seitsemän päivän operaatioiden lisääminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.3.2020 Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien seitsemän päivän operaatioiden toteuttamisen päivittäin (eikä viikoittain) 23.3.2020 alkaen. Päivittäisiä operaatioita toteutetaan Yhdysvaltain dollarin määräisen rahoituksen markkinoiden sujuvan toiminnan tukemiseksi niin kauan kuin tilanne sitä vaatii. Yhteistyössä Englannin pankin sekä Japanin, Kanadan, Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa tehtyä päätöstä koskeva lehdistötiedote on julkaistu keskuspankkien verkkosivuilla.

Viron valtion velkasitoumusten markkinoiden arviointi

EKP:n neuvosto päätti 30.3.2020 lisätä Viron sääntelemättömät valtionvelkamarkkinat luetteloon eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttävistä vakuuskelpoisten omaisuuserien sääntelemättömistä markkinoista. EKP:n verkkosivuilla on ajantasainen luettelo hyväksyttävistä ei-säännellyistä markkinoista.

Valuutanvaihtojärjestelyn luominen Kroatian keskuspankin kanssa varotoimenpiteenä

EKP:n neuvosto hyväksyi 1.4.2020 tilapäisen valuutanvaihtojärjestelyn luomisen varotoimenpiteenä Kroatian keskuspankin kanssa. Sopimuksella keskuspankit mahdollistavat toisilleen euron ja kunan määräisen likviditeetin tarjonnan. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Vakuusvaatimusten tilapäinen keventäminen koronaviruspandemian vuoksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.4.2020 laajat toimet, joilla halutaan väliaikaisesti helpottaa vakuuksien hankkimista, jotta eurojärjestelmän likviditeettiä lisääviin operaatioihin osallistuvilla vastapuolilla olisi käytettävissään hyväksyttäviä vakuuksia. Näistä toimista kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa. Samana päivänä EKP:n neuvosto myös antoi tarvittavat toimeenpanosäädökset eli päätöksen (EU) 2020/506 (EKP/2020/20), jolla muutetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettuja suuntaviivoja (EU) 2015/510 ja eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettuja suuntaviivoja (EU) 2016/65, ja suuntaviivat EKP/2020/515 (EKP/2020/21), joilla muutetaan eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettuja suuntaviivoja EKP/2014/31. Molemmat säädökset ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n neuvosto päätti 22.4.2020 lisätoimista, joilla pienennetään luottoluokitusten mahdollisen alenemisen vaikutusta vakuuksien saatavuuteen. EKP:n neuvosto päätti, että jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät ja niiden liikkeeseenlaskijat, jotka täyttivät vähimmäisvaatimukset 7.4.2020, säilyttävät vakuuskelpoisuutensa syyskuuhun 2021 saakka, vaikka eurojärjestelmän hyväksymät luottoluokituslaitokset alentaisivat niiden luottoluokitusta, kunhan luottokelpoisuus ei laske alle tietyn minimitason. Tarkempia tietoja lisätoimista on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Valuutanvaihtojärjestelyn luominen Bulgarian keskuspankin kanssa varotoimenpiteenä

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.4.2020 tilapäisen valuutanvaihtojärjestelyn luomisen varotoimenpiteenä Bulgarian keskuspankin kanssa. Sopimuksella keskuspankit mahdollistavat toisilleen euron ja levin määräisen likviditeetin tarjonnan. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Pandemiaan liittyvät pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

EKP:n neuvosto päätti 30.4.2020 pandemiaan liittyvästä pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO), jossa toteutetaan seitsemän operaatiota. Tarkempaa tietoa operaatioiden säännöistä ja aikataulusta on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Eurojärjestelmän ja Ruotsin keskuspankin sopimus TARGET-pikamaksupalvelun (TIPS) käytöstä Ruotsin kruunun määräisissä maksuissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.4.2020 eurojärjestelmän ja Ruotsin keskuspankin välisen yhteistyösopimuksen, jolla Ruotsille tarjotaan mahdollisuus käyttää eurojärjestelmän TIPS-palvelua. Näin tuetaan Ruotsin omaa pikamaksupalvelua (RIX-INST). Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

EKPJ:n vastaus Euroopan komission järjestämään julkiseen kuulemiseen kryptovaroja koskevasta EU-markkinasääntelystä

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.4.2020 Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) vastauksen Euroopan komission järjestämään kuulemiseen kryptovarojen markkinoiden sääntelystä sekä sen julkaisemisen. EKPJ:n vastaus on toimitettu Euroopan komissiolle.

Velan liikkeeseenlaskua tarkastelevan tilapäisen yhteysryhmän perustaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.4.2020 tilapäisen markkinoiden yhteysryhmän (Debt Issuance Market Contact Group, DIMCG) perustamisen tutkimaan velan liikkeeseenlaskuun ja merkintään liittyviä kysymyksiä ja yhdenmukaistamismahdollisuuksia. Ryhmässä on mukana eurooppalaisten liikkeeseenlaskijoiden (esim. Euroopan vakausmekanismi ja Euroopan investointipankki), sijoittajien, keskuspankkien, välittäjien, markkinainfrastruktuurien ja muiden sidosryhmien edustajia. Ryhmä esittää tutkimusraporttinsa eurojärjestelmälle noin vuoden kuluttua ensimmäisestä kokoontumisestaan. EKP:n neuvosto on hyväksynyt ryhmälle tehtävänkuvauksen joka on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Hrvatska narodna bankasta

EKP:n neuvosto antoi 18.3.2020 Kroatian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2020/8.

EKP:n lausunto maksujärjestelmien ja maksujärjestelmäoperaattorien yleisvalvonnasta

EKP:n neuvosto antoi 19.3.2020 Kyproksen keskuspankin pääjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2020/9.

EKP:n lausunto EKP:n ja Hrvatska narodna bankan (HNB) tiiviistä yhteistyöstä yhteisessä valvontamekanismissa sekä HNB:n tehtävistä ja välineistä makrovakauden alalla

EKP:n neuvosto antoi 25.3.2020 Kroatian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2020/10.

EKP:n lausunto Lietuvos bankasin antamasta hätärahoituksesta maksuvalmiuden turvaamiseksi

EKP:n neuvosto antoi 30.3.2020 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2020/11.

EKP:n lausunto säästötileille talletettujen rahamäärien allokointia koskevasta rahoituslaitosten tunnistamis- ja raportointivelvollisuudesta Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 17.4.2020 Belgian parlamentin talousvaliokunnan sihteeristön pyynnöstä lausunnon CON/2020/12.

EKP:n lausunto Sveriges riksbankia koskevasta uudistuksesta

EKP:n neuvosto antoi 20.4.2020 Ruotsin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2020/13.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Latvijas Bankan ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 19.3.2020 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen EKP/2020/14 Latvian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista. Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Riskienhallintakomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 1.1.2020 riskienhallintakomitean puheenjohtajaksi riskienhallintaosaston johtajan Fernando Monar Loran, joka aloitti tehtävässään välittömästi. Hänen kautensa päättyy 31.12.2022 eli samaan aikaan kuin EKPJ:n/eurojärjestelmän muiden komiteoiden puheenjohtajien, jotka nimitettiin ensimmäisen kerran tai uudelleen tehtäviinsä joulukuussa 2019.

Tarkastuskomitean jäsenyys

EKP:n neuvosto nimitti 29.4.2020 tarkastuskomitean jäseneksi Saksan keskuspankin pääjohtajan Jens Weidmannin. Alkava kolmivuotinen toimikausi päättyy 30.4.2023.

Tilastot

Suuntaviivat euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta (€STR) annettujen suuntaviivojen (EU) 2019/1265 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 19.3.2020 suuntaviivat (EU) 2020/496 (EKP/2020/15) euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta (€STR) annettujen suuntaviivojen (EU) 2019/1265 muuttamisesta. Jotta resurssit voidaan kohdentaa tehokkaasti, muutossuuntaviivoissa säädetään, että EKP voi suorittaa koron määritysprosessiin liittyvät tehtävät ja tuotannon jälkeiset menettelyt sellaisten kansallisten keskuspankkien puolesta, joiden jäsenvaltiossa on vain yksi kotimainen tiedonantaja ja jotka eivät ylläpidä paikallista keräysalustaa. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus esittää valituksia sähköisesti. Muutossuuntaviivat on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Suuntaviivat tiettyjen tietojen kirjaamisesta yhteisötietorekisteriin kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa

EKP:n neuvosto antoi 20.3.2020 YVM-asetuksen artiklan 6 kohtien 1, 2 ja 7 nojalla sekä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan suuntaviivat (EU) 2020/497 (EKP/2020/16) tiettyjen tietojen kirjaamisesta yhteisötietorekisteriin kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa. Säädöksessä vahvistetaan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten velvoitteet, jotka koskevat RIAD-tietokannan viitetietojen kirjaamista, ylläpitoa ja laadunvalvontaa valvontatehtäviä varten. RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data) on oikeudellisia ja muita tilastollisia institutionaalisia yksiköitä koskevien viitetietojen yhteinen tietoaineisto. Suuntaviivat on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Vuoden 2019 raportit tilastotietojen laadusta

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.4.2020 julkaistavaksi vuoden 2019 laaturaportit seuraavista tilastoista, jotka EKP kerää, kokoaa ja jakaa euroalueen kansallisten keskuspankkien avustuksella: euroalueen ja sen valtioiden neljännesvuosittaiset rahoitustilinpitotilastot sekä euroalueen ja sen valtioiden maksutasetilastot ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevat tilastot. Laaturaportit on laadittu EKPJ:n tilastoinnin laatujärjestelmän mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä eurojärjestelmän/EKPJ:n tilastokomitean kanssa. Raportit on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n tiedonanto tilastotietojen keräämisestä koronaviruspandemian aikana

EKP:n neuvosto antoi 8.4.2020 luvan julkaista EKP:n verkkosivuilla tilastotietojen toimittajille tarkoitetun tiedonannon tilastotietojen keräämisestä koronaviruspandemian aikana. Tiedonannossa korostetaan yhtäältä tarvetta saada nopeasti laadukkaita tilastotietoja ja toisaalta eurojärjestelmän valmiutta ottaa käyttöön tiedonantajien tueksi ratkaisuja tilanteessa, jossa koronaviruspandemiasta aiheutuu moninaisia haasteita euroalueella ja Euroopan unionissa. Mittavia haasteita liittyy muun muassa henkilöstön saatavuuteen, liikkumisrajoituksiin ja talouden joidenkin sektorien sulkemiseen.

Asetus tilastotietojen toimitusaikojen pidentämisestä

EKP:n neuvosto antoi 15.4.2020 asetuksen (EU) 2020/533 (EKP/2020/23) tilastotietojen antamista koskevien määräaikojen pidentämisestä. Asetuksella sallitaan tiettyjen tilastotietojen toimitusaikojen tilapäinen pidentäminen, sillä koronaviruspandemia aiheuttaa tiedonantajille merkittäviä haasteita. Asetus on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Setelit

Päätös eurosetelien valmistajien akkreditointimenettelyistä ja -vaatimuksista

EKP:n neuvosto antoi 27.4.2020 uudelleen laaditun päätöksen EKP/2020/24 suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä. Päätös laadittiin uudelleen oikeusvarmuuden ja selkeyden vuoksi. Sillä kumotaan päätös EKP/2013/54, johon on tehty vuoden 2013 jälkeen useita huomattavia muutoksia. Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Pankkivalvonnan uudet toimet koronaviruspandemiasta aiheutuvien haittojen lieventämiseksi

EKP:n pankkivalvonta ilmoitti 20.3.2020 uusista joustoista koronaviruspandemian aikana. Se oli jo 12.3.2020 päättänyt useista valvontatoimenpiteistä, joilla EKP:n suorassa valvonnassa olevien pankkien pääomatilannetta ja toimintaa helpotetaan tilapäisesti, jotta ne kykenisivät jatkuvasti hoitamaan tehtäväänsä reaalitalouden rahoittajina. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu lisäjoustoa koskeva lehdistötiedote ja vastauksia kysymyksiin EKP:n valvontatoimista koronaviruspandemian yhteydessä.

EKP:n neuvosto jätti 26.3.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta tehdä päätöksiä uusien toimien toteuttamisesta pandemiahaittojen lieventämiseksi. Toimilla lykätään puolella vuodella useita määräaikoja, joita EKP on asettanut velvoitteiden, vaatimusten ja/tai ehtojen täyttämiselle merkittäviä luottolaitoksia koskevissa valvontapäätöksissään. Niillä myös tuodaan lisäjoustoa menettelyjen määräaikoihin ja supistetaan tietopyyntöjä tai siirretään niitä myöhempään ajankohtaan.

Lisäksi EKP:n neuvosto jätti 1.4.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta lähettää merkittäville luottolaitoksille kirje, jonka liitteenä on EKP:n suosituksia siitä, miten ne voivat vähentää IFRS 9 -standardin mahdollista myötäsyklisyyttä standardin soveltamisen yhteydessä. Kirje on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

EKP:n neuvosto jätti 14.4.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta lähettää pankeille tiedonanto valvontatietojen raportointiin liittyvistä toimista koronaviruspandemian aikana. Tiedonannossa EKP antaa tukensa Euroopan pankkiviranomaisen lausunnolle valvontatietojen raportoinnista ja pilarin 3 julkistamisvaatimuksista. Siinä luetellaan useita toimenpiteitä, joilla kevennetään pankkien raportointitaakkaa. Tiedonanto on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Lisäksi EKP:n neuvosto jätti 15.4.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta helpottaa pankkien tilannetta vielä lieventämällä tilapäisesti markkinariskiin liittyviä pääomavaatimuksia. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Suositus osingonjaosta COVID-19-pandemian aikana ja suosituksen EKP/2020/1 kumoamisesta

EKP:n neuvosto antoi 27.3.2020 valvontaelimen esityksestä suosituksen EKP/2020/19 osingonjaosta COVID-19-pandemian aikana ja suosituksen EKP/2020/1 kumoamisesta. Luottolaitosten on pyrittävä säilyttämään pääomansa, jotta ne voisivat edelleen tukea taloutta. Siksi EKP on esittänyt suosituksenaan, että ne eivät ainakaan ennen 1.10.2020 maksa osinkoja, anna peruuttamattomia sitoumuksia osinkojen maksusta tilikausilta 2019 ja 2020 eivätkä osta takaisin osakkeita osakkeenomistajien palkitsemiseksi. Suositus ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Asetus valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 9.4.2020 valvontaelimen esityksestä asetuksen EKP/2020/22 valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista annetun asetuksen (EU) 2015/534 muuttamisesta. Asetus muutetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 uusimman version mukaiseksi. Täytäntöönpanoasetukseen hiljattain tehtyjen muutosten vuoksi myös valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointilomakkeita ja -ohjeita on muutettava. Asetus on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Julkinen kuuleminen EKP:n ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaoppaasta

EKP:n neuvosto jätti 21.4.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta käynnistää julkinen kuuleminen EKP:n oppaasta, johon on koottu pankkivalvonnan odotukset ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnasta ja julkistamisesta. Julkiseen kuulemiseen liittyvä materiaali julkaistaan EKP:n pankkivalvontasivuilla toukokuussa 2020.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle