Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

April 2020

4. maj 2020

Denarna politika

Podaljšanje časovnice za pregled strategije denarne politike

ECB je 2. aprila 2020 sporočila odločitev Sveta ECB, da se podaljša časovnica za pregled strategije denarne politike, saj mora Eurosistem kot celota vsa svoja prizadevanja prednostno usmeriti v spopadanje z izzivi, ki jih prinaša pandemija koronavirusa (COVID-19). Zaključek pregleda strategije je zato prestavljen s konca leta 2020 na sredino leta 2021. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Skladnost centralnih bank s prepovedjo denarnega financiranja in privilegiranega dostopa

Svet ECB je 9. aprila 2020 odobril poročilo o skladnosti za leto 2019 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), ki Evropski centralni banki dodeljuje nalogo, da spremlja skladnost centralnih bank EU s prepovedmi iz členov 123 in 124 PDEU in povezanih uredb. Več informacij o tem je v posebnem razdelku Letnega poročila ECB 2019, ki bo 7. maja 2020 objavljeno na spletnem mestu ECB.

Zunanje komuniciranje

Letno poročilo ECB 2019

Svet ECB je 17. aprila 2020 sprejel Letno poročilo ECB 2019, ki bo 7. maja 2020 predstavljeno Odboru za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta in v 22 uradnih jezikih Evropske unije objavljeno tudi na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Sklepa o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 16. marca 2020 sprejel Sklep (EU) 2020/407 o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III) (ECB/2020/13). Novi sklep spreminja parametre v operacijah CUODR III, o čemer je Svet ECB odločil 12. marca 2020, da bi podprl bančno kreditiranje tistih, ki jih je širitev COVID-19 najbolj prizadela, zlasti malih in srednje velikih podjetij. Sklep je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svet ECB je 30. aprila 2020 sprejel drugi sklep, in sicer Sklep ECB/2020/25 o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja. Novi sklep določa nadaljnje tehnične spremembe parametrov v operacijah CUODR III, kar zadeva prag kreditiranja, uporabljeno obrestno mero in datum začetka obdobja ocenjevanja uspešnosti na področju odobravanja posojil, kot je podrobneje pojasnjeno v sporočilu za javnost, ki je skupaj s sklepom objavljeno na spletnem mestu ECB. Svet ECB je poleg tega odobril tudi objavo okvirnega koledarja tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja, ki bo ravno tako kmalu objavljen na spletnem mestu ECB.

Uvedba začasnega izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji, izvedbeni pravni akti ter odločitve o operativnih parametrih

Svet ECB je 18. marca 2020 uvedel nov začasen program nakupa vrednostnih papirjev zasebnega in javnega sektorja v skupni višini 750 milijard EUR, da bi preprečil resna tveganja za transmisijski mehanizem denarne politike in za gospodarske obete v euroobmočju, ki jih povzroča izbruh in vse hitrejše širjenje COVID-19. Več podrobnosti o novem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji je bilo nato objavljenih v sporočilu za javnost, ki je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svet ECB je 24. marca 2020 sprejel Sklep (EU) 2020/440 o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (ECB/2020/17), ki določa tehnične parametre programa, in Sklep (EU) 2020/441 o spremembi Sklepa (EU) 2016/948 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2020/18), ki razširja seznam finančnega premoženja, ki je primerno v okviru tega programa, na komercialne zapise nefinančnega sektorja, tako da bodo za nakup v okviru tega programa primerni vsi komercialni zapisi, ki imajo ustrezno kreditno kvaliteto. Oba sklepa sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Ponovna aktivacija sporazuma o valutnih zamenjavah s centralno banko Danmarks Nationalbank

Svet ECB je 20. marca 2020 odobril ponovno aktivacijo sporazuma o valutnih zamenjavah s centralno banko Danmarks Nationalbank in zvišanje najvišjega zneska v okviru tega sporazuma z 12 milijard EUR na 24 milijard EUR. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Večja pogostost 7-dnevnih operacij v ameriških dolarjih

Svet ECB je 20. marca 2020 odobril dnevno (namesto tedensko) izvajanje operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih z zapadlostjo sedem dni, ki se je začelo 23. marca 2020 in se bo nadaljevalo tako dolgo, kot bo primerno, da operacije prispevajo k nemotenemu delovanju trgov dolarskega financiranja. S tem povezano sporočilo za javnost, ki je usklajeno s kanadsko, angleško, japonsko, ameriško in švicarsko centralno banko, je na voljo na spletnem mestu teh centralnih bank.

Priložnostna ocena trga estonskih zakladnih menic

Svet ECB je 30. marca 2020 sklenil, da doda nereguliran trg estonskih zakladnih menic na seznam sprejemljivih nereguliranih trgov finančnega premoženja, primernega kot zavarovanje v Eurosistemovih operacijah denarne politike. Celoten seznam sprejemljivih nereguliranih trgov je objavljen na spletnem mestu ECB.

Previdnostna linija valutnih zamenjav med eurom in kuno s Hrvatsko narodno banko

Svet ECB je 1. aprila 2020 odobril sklenitev previdnostne linije valutnih zamenjav med eurom in kuno s Hrvatsko narodno banko. S tem povezano sporočilo za javnost je na voljo na spletnem mestu ECB.

Začasni ukrepi za ublažitev zahtev glede zavarovanja terjatev kot odziv na pandemijo koronavirusa

Svet ECB je 7. aprila 2020 odobril celovit sveženj ukrepov, katerega cilj je začasno omiliti pogoje v zvezi z zavarovanjem terjatev, da bi se nasprotnim strankam Eurosistema, ki sodelujejo v operacijah povečevanja likvidnosti, omogočila večja razpoložljivost finančnega premoženja, ki je primerno kot zavarovanje. Natančne tehnične podrobnosti tega nabora ukrepov so pojasnjene v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletnem mestu ECB. Svet ECB je isti dan sprejel izvedbena pravna akta, in sicer prvič, Sklep (EU) 2020/506 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema in Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2020/20), in drugič, Smernico (EU) 2020/515 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2020/21). Oba pravna akta sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Svet ECB je 22. aprila 2020 sprejel odločitev o dodatnih dopolnilnih ukrepih za ublažitev posledic morebitnega znižanja bonitetne ocene za razpoložljivost zavarovanja. Tako je Svet ECB sklenil, da tržno finančno premoženje in izdajatelji takšnega premoženja, ki so 7. aprila 2020 izpolnjevali minimalne zahteve glede kreditne kvalitete, ostanejo primerni do septembra 2021, tudi če bonitetna agencija, priznana s strani Eurosistema, poslabša njihovo bonitetno oceno, a le pod pogojem, da bonitetna ocena ostane nad določeno ravnijo kreditne kvalitete. Podrobnejše informacije o teh ukrepih so v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Previdnostna linija valutnih zamenjav med eurom in levom s centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

Svet ECB je 20. aprila 2020 odobril sklenitev previdnostne linije valutnih zamenjav med eurom in levom s centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka). S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Izredne operacije dolgoročnejšega refinanciranja ob pandemiji

Svet ECB je 30. aprila 2020 sklenil, da se bo izvajala nova serija sedmih dodatnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja, ki se imenujejo izredne operacije dolgoročnejšega refinanciranja ob pandemiji (PELTRO). Več podrobnejših informacij o načinu in koledarju izvajanja teh operacij je na voljo v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Sporazum med Eurosistemom in centralno banko Sveriges riksbank o zagotavljanju storitev poravnave takojšnjih plačil v sistemu TARGET (TIPS) v švedskih kronah

Svet ECB je 2. aprila 2020 potrdil sporazum o sodelovanju med Eurosistemom in centralno banko Sveriges riksbank, s katerim se Švedski omogoča dostop do Eurosistemove storitve TIPS, ki bo podpirala švedsko storitev takojšnjih plačil RIX-INST. Podrobnejše informacije so v sporočilu za javnost, ki je na voljo na spletnem mestu ECB.

Odgovor ESCB na javno posvetovanje Evropske komisije o okviru EU za trge kriptoimetij

Svet ECB je 9. aprila 2020 odobril odgovor Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) na javno posvetovanje Evropske komisije o okviru EU za trge kriptoimetij, ki je bil nato posredovan Evropski komisiji, ter odobril javno razkritje tega odgovora.

Vzpostavitev začasne kontaktne skupine za dolžniške trge

Svet ECB je 15. aprila 2020 odobril vzpostavitev začasne kontaktne skupine za dolžniške trge (Debt Issuance Market Contact Group, DIMCG), katere naloga je preučiti teme v zvezi z izdajo in prvo prodajo dolžniških vrednostnih papirjev ter vidike harmonizacije izdaje in prve prodaje. Kontaktna skupina bo združevala več zainteresiranih strani, in sicer evropske izdajatelje (npr. Evropski mehanizem za stabilnost in Evropsko investicijsko banko), vlagatelje, centralne banke, posrednike in tržno infrastrukturo. Izsledki raziskave kontaktne skupine bodo Eurosistemu predstavljeni v svetovalnem poročilu približno 12 mesecev po prvem srečanju skupine. Pristojnosti in naloge kontaktne skupine, ki jih je prav tako odobril Svet ECB, so objavljene na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o centralni banki Hrvatska narodna banka

Svet ECB je 18. marca 2020 Mnenje CON/2020/8 sprejel na zahtevo Hrvatske narodne banke.

Mnenje ECB o pregledu plačilnih sistemov in upravljavcev plačilnih sistemov na Cipru

Svet ECB je 19. marca 2020 Mnenje CON/2020/9 sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Central Bank of Cyprus.

Mnenje ECB o tesnem sodelovanju med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (HNB) v okviru enotnega mehanizma nadzora ter o makrobonitetnem mandatu in orodjih HNB

Svet ECB je 25. marca 2020 Mnenje CON/2020/10 sprejel na zahtevo Hrvatske narodne banke.

Mnenje ECB o zagotavljanju izredne likvidnostne pomoči s strani centralne banke Lietuvos bankas

Svet ECB je 30. marca 2020 Mnenje CON/2020/11 sprejel na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas.

Mnenje ECB o obveznosti finančnih institucij, da izkažejo in poročajo, kako razporejajo zneske, vložene na varčevalnih računih v Belgiji

Svet ECB je 17. aprila 2020 Mnenje CON/2020/12 sprejel na zahtevo sekretariata odbora za gospodarstvo v belgijskem parlamentu.

Mnenje o reformi centralne banke Sveriges riksbank

Svet ECB je 20. aprila 2020 Mnenje CON/2020/13 sprejel na zahtevo švedskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka

Svet ECB je 19. marca 2020 sprejel Priporočilo ECB/2020/14 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka. Priporočilo je že objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Predsednik Odbora za upravljanje tveganj

Svet ECB je 1. aprila 2020 za predsednika Odbora za upravljanje tveganj imenoval Fernanda Monara Loro, direktorja direktorata Upravljanje tveganj. Imenovanje začne veljati takoj in traja do 31. decembra 2022, kar sovpada z mandatom vseh drugih predsednikov odborov ESCB/Eurosistema, ki so bili imenovani ali ponovno imenovani decembra 2019.

Članstvo v Revizijskem odboru

Svet ECB je 29. aprila 2020 imenoval Jensa Weidmanna, predsednika Deutsche Bundesbank, za člana Revizijskega odbora za začetni mandat treh let, tj. do 30. aprila 2023.

Statistika

Smernica o spremembi Smernice (EU) 2019/1265 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR)

Svet ECB je 19. marca 2020 sprejel Smernico (EU) 2020/496 o spremembi Smernice (EU) 2019/1265 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR) (ECB/2020/15). Zaradi učinkovitega razporejanja virov nova smernica določa, da lahko ECB naloge v zvezi s procesom določanja in postopki po objavi obrestne mere izvaja v imenu nacionalnih centralnih bank, ki imajo samo eno poročevalsko enoto s sedežem v njihovi državi članici in ne upravljajo platforme za lokalno zbiranje podatkov. Hkrati uvaja tudi možnost elektronske vložitve pritožb. Nova smernica je na voljo na spletnem mestu ECB.

Smernica o beleženju nekaterih podatkov v registru podatkov o institucijah in povezanih družbah s strani pristojnih nacionalnih organov

Svet ECB je v skladu s členom 6(1), (2) in (7) uredbe o enotnem mehanizmu nadzora in po posvetovanju s pristojnimi nacionalnimi organi 20. marca 2020 sprejel Smernico (EU) 2020/497 o beleženju nekaterih podatkov v registru podatkov o institucijah in povezanih družbah (RIAD) s strani pristojnih nacionalnih organov (ECB/2020/16). Pravni akt določa obveznosti pristojnih nacionalnih organov v zvezi z beleženjem, vodenjem in upravljanjem kakovosti referenčnih podatkov v registru RIAD – ki je skupni niz referenčnih podatkov o pravnih in drugih statističnih institucionalnih enotah – za namene nadzorniških nalog. Smernica je objavljena na spletnem mestu ECB.

Poročili o kakovosti statističnih podatkov 2019

Svet ECB je 2. aprila 2020 odobril objavo dveh poročil o kakovosti za leto 2019, ki obravnavata četrtletne finančne račune za posamezne države in celotno euroobmočje oziroma plačilno bilanco in stanje mednarodnih naložb za posamezne države in celotno euroobmočje. Poročili, pripravljeni v tesnem sodelovanju z Odborom Eurosistema/ESCB za statistiko, dajeta informacije o kakovosti evropskih statističnih podatkov, ki jih zbira, ureja in razširja ECB ob pomoči nacionalnih centralnih bank euroobmočja. Poročila sodijo v okvir ECB o kakovosti statistike. Poročili sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Obvestilo ECB o zbiranju statističnih informacij v kontekstu COVID-19

Svet ECB je 8. aprila 2020 odobril, da se na spletnem mestu ECB objavi obvestilo poročevalskim enotam o zbiranju statističnih informacij v kontekstu COVID-19. Obvestilo po eni strani izpostavlja nujnost, da so kakovostni podatki pravočasno na voljo, po drugi strani pa poudarja, da je Eurosistem pripravljen sprejeti pragmatične rešitve, ki bodo podpirale poročevalske enote pri soočanju s precejšnjimi in raznolikimi izzivi, ki jih pandemija koronavirusa predstavlja poročevalskim enotam v celotnem euroobmočju in Evropski uniji, kot so na primer nerazpoložljivost zaposlenih, omejitve gibanja in zaprtje nekaterih gospodarskih sektorjev.

Uredba o podaljšanju rokov za poročanje statističnih informacij

Svet ECB je 15. aprila 2020 sprejel Uredbo (EU) 2020/533 o podaljšanju rokov za poročanje statističnih informacij (ECB/2020/23). Uredba omogoča podaljšanje rokov za poročanje nekaterih statističnih informacij za omejeno obdobje, ker sedanja pandemija koronavirusa predstavljala velik izziv za poročevalske enote. Uredba je objavljena na spletnem mestu ECB.

Bankovci

Sklep o postopkih in zahtevah glede akreditiranja za izdelovalce eurobankovcev

Svet ECB je 27. aprila 2020 sprejel Sklep ECB/2020/24 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura (prenovitev). Prenovitev je potrebna zaradi pravne varnosti in jasnosti ter obenem razveljavlja Sklep ECB/2013/54, ki je bil od sprejetja v letu 2013 že večkrat znatno spremenjen. Sklep je na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Dodatni nadzorniški ukrepi za ublažitev negativnih posledic pandemije koronavirusa

Poleg nadzorniških ukrepov, ki so bili zaradi izbruha koronavirusa 12. marca 2020 sprejeti kot začasna in operativna pomoč bankam pod neposrednim nadzorom ECB, da bi lahko te še naprej opravljale svojo vlogo financiranja realnega gospodarstva, je bila dodatna fleksibilnost napovedana v sporočilu za javnost, ki je bilo skupaj s pogostimi vprašanji 20. marca 2020 objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Nato Svet ECB 26. marca 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme odločitve o nadaljnjih blažilnih ukrepih, med katerimi so predvsem šestmesečni odlog več rokov za izpolnitev obveznosti, zahtev oziroma pogojev, ki jih je ECB v svojih odločitvah naložila pomembnim institucijam pod njenim neposrednih nadzorom, večja fleksibilnost pri postopkovnih rokih in zmanjšane ali odložene zahteve za posredovanje podatkov.

Svet ECB 1. aprila 2020 ni ugovarjal tudi predlogu Nadzornega odbora, da vsem pomembnim institucijam pošlje dopis s priporočili ECB, kako naj uporabljajo MSRP 9, da bodo ublažile morebitno procikličnost standarda. Dopis je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Prav tako Svet ECB 14. aprila 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da bankam pošlje obvestilo o ukrepih na področju nadzorniškega poročanja v kontekstu pandemije koronavirusa. Obvestilo, ki izraža podporo izjavi Evropskega bančnega organa o nadzorniškem poročanju in razkritjih v okviru tretjega stebra, podrobno pojasnjuje več ukrepov za zmanjšanje operativnega bremena v bankah v zvezi s poročanjem. Obvestilo je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Svet ECB 15. aprila 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da bankam dodatno pomaga tako, da začasno dovoli nižje kapitalske zahteve za tržno tveganje. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo nato objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Priporočilo o politiki razdelitve dividend med pandemijo bolezni COVID-19 in o razveljavitvi Priporočila ECB/2020/1

Svet ECB je 27. marca 2020 na predlog Nadzornega odbora sprejel Priporočilo ECB/2020/19 o politiki razdelitve dividend med pandemijo bolezni COVID-19 in o razveljavitvi Priporočila ECB/2020/1. Ker morajo kreditne institucije ohraniti kapital in s tem sposobnost podpiranja gospodarstva, je ECB priporočila, da kreditne institucije najmanj do 1. oktobra 2020 ne izvedejo nobenega izplačila dividend in ne prevzamejo nobene nepreklicne obveznosti izplačila dividend za poslovni leti 2019 in 2020 ter se vzdržijo odkupov delnic z namenom plačila delničarjem. Priporočilo je skupaj s sporočilom za javnost na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Uredba o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij

Svet ECB je 9. aprila 2020 na predlog Nadzornega odbora sprejel Uredbo ECB/2020/22 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij, da bi bila uredba usklajena z zadnjo različico Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, ki je bila pred kratkim spremenjena, pri čemer so se spremenile predloge in navodila v zvezi s poročanjem nadzorniških finančnih informacij. Uredba je objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Javno posvetovanje o vodniku ECB o podnebnih in okoljskih tveganjih

Svet ECB 21. aprila 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o vodniku ECB, v katerem so določena nadzorniška pričakovanja glede upravljanja in razkritja podnebnih in okoljskih tveganj. Dokumentacija v zvezi z javnim posvetovanjem bo tekom maja 2020 objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije