Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2020 m. balandžio mėn.

2020 m. gegužės 4 d.

Pinigų politika

Atidėtas pinigų politikos strategijos peržiūros terminas

2020 m. balandžio 2 d. ECB informavo apie Valdančiosios tarybos priimtą sprendimą atidėti banko pinigų politikos strategijos peržiūros terminą, nes visoje Eurosistemoje daugiausia dėmesio būtina skirti koronaviruso (COVID-19) pandemijos keliamų problemų sprendimui. Todėl strategijos peržiūros išvados bus parengtos ne 2020 m. pabaigoje, o 2021 m. viduryje. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Piniginį finansavimą ir privilegiją naudotis finansų įstaigomis draudžiančios nuostatos, kurių turi laikytis centriniai bankai

2020 m. balandžio 9 d., vadovaudamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), pagal kurią ECB patikėta stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, numatytų SESV 123 ir 124 straipsniuose bei susijusiuose reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino 2019 metų atitikties ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai pateikta atskirame ECB 2019 metų ataskaitos skirsnyje; pastaroji ataskaita bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2020 m. gegužės 7 d.

Išorės komunikacija

ECB 2019 metų ataskaita

2020 m. balandžio 17 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2019 metų ataskaitą. 2020 m. gegužės 7 d. ji bus pristatyta Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui ir paskelbta ECB interneto svetainėje 22 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Rinkos operacijos

Sprendimai, kuriais iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO III)

2020 m. kovo 16 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą (ES) ECB/2020/407, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO III) (ECB/2020/13). Iš dalies keičiančiu sprendimu įtvirtinami TITRO III parametrų pakeitimai, kuriems Valdančioji taryba pritarė 2020 m. kovo 12 d., siekdama užtikrinti finansavimą labiausiai nukentėjusiems nuo COVID-19 protrūkio, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

2020 m. balandžio 30 d. Valdančioji taryba priėmė antrą sprendimą – Sprendimą ECB/2020/25, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos. Naujajame iš dalies keičiančiame sprendime numatyti tolesni TLTRO III parametrų techniniai pakeitimai, susiję su skolinimo riba, taikoma palūkanų norma ir skolinimo efektyvumo įvertinimo laikotarpio pradžios data. Tai išsamiai išdėstyta tam skirtame pranešime spaudai, kartu su Sprendimu paskelbtame ECB interneto svetainėje. Be to, Valdančioji taryba leido paskelbti trečios serijos tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų orientacinį kalendorių. Jis taip pat netrukus bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Pradedama laikina specialioji pandeminė pirkimo programa, parengiami įgyvendinantys teisės aktai ir sprendimai dėl jos operacinių parametrų

2020 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba nusprendė pradėti vykdyti naują laikiną turto pirkimo programą, pagal kurią už bendrą 750 mlrd. eurų sumą būtų perkami privačiojo ir viešojo sektorių vertybiniai popieriai taip siekiant sumažinti didelį pavojų pinigų politikos perdavimo mechanizmui ir euro zonos ekonomikos perspektyvai, kilusį dėl COVID-19 protrūkio ir spartaus plitimo. Daugiau informacijos apie šią naująją specialiąją pandeminę pirkimo programą (angl. PEPP) pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame atitinkamame pranešime spaudai.

2020 m. kovo 24 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą (ES) 2020/440 dėl laikinos specialiosios pandeminės pirkimo programos (ECB/2020/17), kuriame išdėstyti techniniai šios programos parametrai, ir Sprendimą (ES) 2020/441, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/948 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos (BSPP) įgyvendinimo (ECB/2020/18). Šiuo sprendimu išplečiamas tinkamo turto pagal BSPP sąrašas į jį įtraukiant nefinansinius komercinius vekselius, todėl visi pakankamos kredito kokybės komerciniai vekseliai dabar atitinka pirkimo pagal BSPP reikalavimus. Abu sprendimai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Atnaujinamas valiutų apsikeitimo susitarimas su Danmarks Nationalbank

2020 m. kovo 20 d. Valdančioji taryba pritarė valiutų apsikeitimo susitarimo su Danmarks Nationalbank atnaujinimui ir maksimalios apsikeitimo sumos padidinimui nuo 12 iki 24 mlrd. eurų. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Padidintas septynių dienų trukmės operacijų JAV doleriais dažnis

2020 m. kovo 20 d. Valdančioji taryba pritarė, kad nuo 2020 m. kovo 23 d. septynių dienų trukmės likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais būtų vykdomos ne kas savaitę, o kasdien tol, kol tai bus reikalinga siekiant užtikrinti sklandų finansavimo JAV doleriais rinkų veikimą. Su šiuo sprendimu susijęs pranešimas spaudai, suderintas su Kanados banku, Anglijos banku, Japonijos banku, Federalinio rezervo sistema ir Šveicarijos nacionaliniu banku, paskelbtas šių institucijų interneto svetainėse.

Estijos iždo vekselių rinkos ad hoc įvertinimas

2020 m. kovo 30 d. Valdančioji taryba nusprendė įtraukti nereguliuojamą Estijos iždo vekselių rinką į priimtinų nereguliuojamų rinkų, kuriose prekiaujama turtu, tinkamu būti įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijose, sąrašą. Išsamus priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Prevencinė apsikeitimo sandorių eurais ir kunomis linija su Hrvatska narodna banka

2020 m. balandžio 1 d. Valdančioji taryba pritarė prevencinės apsikeitimo sandorių eurais ir kunomis linijos sudarymui su Hrvatska narodna banka. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Reaguojant į koronaviruso pandemiją, skelbiamas įkaitui taikomų sąlygų laikino sušvelninimo priemonių paketas

2020 m. balandžio 7 d. Valdančioji taryba patvirtino išsamų paketą priemonių, kuriomis laikinai sušvelninami įkaitui taikomi apribojimai, siekiant užtikrinti, kad likvidumo didinimo operacijose dalyvaujančios Eurosistemos sandorio šalys turėtų pakankamai tinkamo įkaito. Šių priemonių techniniai aspektai išsamiai išdėstyti atitinkamame pranešime spaudai; jis paskelbtas ECB interneto svetainėje. Tą pačią dieną Valdančioji taryba priėmė įgyvendinančius teisės aktus, visų pirma Sprendimą (ES) 2020/506, kuriuo iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo ir Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2020/20) ir, antra, Gaires (ES) 2020/515, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2020/21). Abu teisės aktai paskelbti ECB interneto svetainėje.

2020 m. balandžio 22 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl papildomų priemonių, skirtų sušvelninti galimo reitingų sumažinimo poveikį įkaito prieinamumui. Konkrečiai, Valdančioji taryba nusprendė, kad jeigu Eurosistemos pripažintos kredito reitingų agentūros sumažintų antrinę rinką turinčio turto ir tokio turto emitentų kredito reitingus, tokio turto ir jo emitentų tinkamumas bus užtikrintas iki 2021 m. rugsėjo mėn., tačiau su sąlyga, kad 2020 m. balandžio 7 d. jie atitiko minimalius kredito kokybės reikalavimus, o po sumažinimo jų reitingas tebėra aukštesnis už nustatytą tam tikrą kredito kokybės lygį. Daugiau informacijos apie šias priemones pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Prevencinė apsikeitimo sandorių eurais ir levais linija su Българска народна банка (Bulgarijos nacionaliniu banku)

2020 m. balandžio 20 d. Valdančioji taryba pritarė prevencinės apsikeitimo sandorių eurais ir levais linijos sudarymui su Българска народна банка (Bulgarijos nacionaliniu banku). Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Specialiosios pandeminės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos

2020 m. balandžio 30 d. Valdančioji taryba nusprendė vykdyti naujos serijos septynias papildomas ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas, pavadintas specialiosiomis pandeminėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis (angl. PELTRO). Daugiau informacijos apie techninius šių operacijų aspektus ir operacijų kalendorius pateikiami ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Susitarimas tarp Eurosistemos ir Sveriges Riksbank dėl TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (TIPS) paslaugos teikimo Švedijos krona

2020 m. balandžio 2 d. Valdančioji taryba patvirtino bendradarbiavimo sutartį tarp Eurosistemos ir Sveriges Riksbank, pagal kurią Švedija turi galimybę naudotis Eurosistemos TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (angl. TIPS) paslauga, kad paremtų Švedijos momentinių mokėjimų paslaugą RIX-INST. Daugiau informacijos pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame susijusiame pranešime spaudai.

ECBS atsakymas į Europos Komisijos rengtas viešas konsultacijas dėl ES kriptoturto rinkų sistemos

2020 m. balandžio 9 d. Valdančioji taryba pritarė Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) atsakymui Europos Komisijos organizuotose viešose konsultacijose dėl ES kriptoturto rinkų sistemos, kuris vėliau buvo pateiktas Europos Komisijai, ir leido šį atsakymą skelbti viešai.

Kuriama skolos priemonių pirminės rinkos laikina kontaktinė grupė

2020 m. balandžio 15 d. Valdančioji taryba pritarė laikinos kontaktinės grupės – kontaktinės grupė skolos priemonių pirminės rinkos klausimais – sukūrimui. Šiai grupei patikėta nagrinėti su skolos priemonių išleidimu ir pirminiu platinimu susijusius klausimus bei šių procesų harmonizavimo aspektus. Tai bus daugiašalė grupė, apimanti Europos emitentus (pvz., Europos stabilumo mechanizmą ir Europos investicijų banką), investuotojus, centrinius bankus, tarpininkus ir rinkos infrastruktūras. Grupės atliktos analizės išvados bus pateiktos patariamojoje ataskaitoje Eurosistemai, praėjus apytikriai 12 mėnesių po pirmojo grupės posėdžio. Šios kontaktinės grupės įgaliojimus patvirtino Valdančioji taryba, jie paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Hrvatska narodna banka

2020 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/8 Hrvatska narodna banka prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimo sistemų ir mokėjimo sistemų operatorių priežiūros Kipre

2020 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/9 Kipro centrinio banko valdytojo prašymu.

ECB nuomonė dėl ECB ir Hrvatska narodna banka (HNB) glaudaus bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme ir dėl HNB makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių

2020 m. kovo 25 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/10 Hrvatska narodna banka prašymu.

ECB nuomonė dėl Lietuvos banko teikiamos skubios paramos likvidumui padidinti

2020 m. kovo 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/11 Lietuvos banko prašymu.

ECB nuomonė dėl finansų įstaigų atliekamo sumų taupomosiose sąskaitose paskirstymo identifikavimo ir ataskaitų apie jas teikimo Belgijoje

2020 m. balandžio 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/12 Belgijos Parlamento Ekonomikos komisijos sekretoriato prašymu.

ECB nuomonė dėl Sveriges riksbank reformos

2020 m. balandžio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/13 Švedijos finansų ministerijos prašymu.

ECB vidaus valdymas

Rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Latvijas Banka išorės auditorių

2020 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2020/14, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Latvijas Banka išorės auditorių. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Rizikos valdymo komiteto pirmininkas

2020 m. balandžio 1 d. Valdančioji taryba paskyrė Rizikos valdymo direktorato vadovą Fernando Monar Lora eiti Rizikos valdymo komiteto pirmininko pareigas iki 2022 m. gruodžio 31 d, sprendimui įsigaliojant nedelsiant. Jo kadencija sutaps su visų kitų ECBS (Eurosistemos) komitetų pirmininkų, paskirtų eiti atitinkamas pareigas (naujai ar dar vieną kadenciją) 2019 m. gruodžio mėn.

Narystė Audito komitete

2020 m. balandžio 29 d. Valdančioji taryba paskyrė Deutsche Bundesbank vadovą Jens Weidmann Audito komiteto nariu pradinei trejų metų kadencijai, t. y. iki 2023 m. balandžio 30 d.

Statistika

Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2019/1265 dėl euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR)

2020 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires (ES) 2020/496, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2019/1265 dėl euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) (ECB/2020/15). Siekiant veiksmingai paskirstyti išteklius, gairių pakeitimuose numatyta, kad tais atvejais, kai nacionaliniai centriniai bankai turi tik vieną atskaitingąjį agentą, reziduojantį jų valstybėje narėje, ir nevaldo vietos duomenų rinkimo platformos, ECB gali jų vardu vykdyti uždavinius, susijusius su euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procesu ir procedūromis po paskelbimo. Taip pat yra numatyta galimybė skundus teikti elektroniniu būdu. Ankstesnes gaires iš dalies keičiančios gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Gairės dėl nacionalinių kompetentingų institucijų atliekamo tam tikrų duomenų įrašymo į Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registrą

2020 m. kovo 20 d. Valdančioji taryba, vadovaudamasi BPM reglamento 6 straipsnio 1, 2 ir 7 dalimis bei pasikonsultavusi su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (NKI), priėmė Gaires (ES) 2020/497 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų atliekamo tam tikrų duomenų įrašymo į Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registrą (angl. RIAD) (ECB/2020/16). Šiuo teisės aktu nustatomi NKI įsipareigojimai, susiję su ataskaitinių duomenų įrašymu, jų tvarkymu ir kokybės valdymu Institucijų ir susijusių įmonių duomenų registre priežiūros tikslais. RIAD yra bendras duomenų rinkinys, kuriame saugomi ataskaitiniai duomenys apie teisinius ir kitus statistinius institucinius vienetus. Gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

2019 m. statistinių duomenų kokybės ataskaitos

2020 m. balandžio 2 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų paskelbtos 2019 m. euro zonos ir nacionalinių ketvirtinių finansinių sąskaitų bei euro zonos ir nacionalinių mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos kokybės ataskaitos. Šiose ataskaitose, parengtose glaudžiai bendradarbiaujant su Eurosistemos (ECBS) Statistikos komitetu, skelbiama informacija apie Europos statistikos, kurią renka, tvarko ir platina ECB, padedamas euro zonos nacionalinių centrinių bankų, ir kuri yra ECB statistikos kokybės sistemos dalis, kokybę. Ataskaitos paskelbtos ECB interneto svetainėje.

ECB skelbiama informacija dėl statistinės informacijos rinkimo COVID-19 kontekste

2020 m. balandžio 8 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą ECB interneto svetainėje paskelbti atskaitingiesiems agentams skirtą komunikatą dėl statistinės informacijos rinkimo COVID-19 kontekste. Šiame komunikate akcentuojamas poreikis laiku gauti aukštos kokybės duomenis, tačiau pabrėžiamas ir Eurosistemos pasirengimas priimti pragmatiškus sprendimus, susijusius su atskaitingaisiais agentais, atsižvelgiant į įvairius didelius sunkumus, kuriuos atskaitingieji agentai patiria visoje euro zonoje ir Europos Sąjungoje dėl koronaviruso pandemijos, pavyzdžiui, darbuotojų trūkumą, judėjimo apribojimus ir sustojusią kai kurių ekonomikos sektorių veiklą.

Reglamentas dėl terminų statistinei informacijai teikti pratęsimo

2020 m. balandžio 15 d., Valdančioji taryba priėmė Reglamentą (ES) 2020/533 dėl terminų statistinei informacijai teikti pratęsimo (ECB/2020/23). Pagal šio reglamento nuostatas leidžiama ribotam laikui pratęsti tam tikros statistinės informacijos pateikimo terminus, jeigu atskaitingieji agentai susiduria su rimtais sunkumais dėl koronaviruso pandemijos. Reglamentas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Banknotai

Sprendimas dėl akreditacijos procedūrų ir reikalavimų, taikomų eurų banknotų gamintojams

2020 m. balandžio 27 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2020/24 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams (nauja redakcija). Nauja redakcija parengta teisinio apibrėžtumo ir aiškumo sumetimais, ja taip pat panaikinamas Sprendimas ECB/2013/54, kuris nuo jo priėmimo 2013 m. buvo ne kartą iš esmės keistas. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Papildomos bankų priežiūros srities priemonės, skirtos sušvelninti neigiamą koronaviruso pandemijos poveikį

Buvo papildytos 2020 m. kovo 12 d. priimtos, reaguojant į koronaviruso pandemiją, priežiūros priemonės, sušvelninančios kapitalo ir veiklos reikalavimus ECB tiesiogiai prižiūrimiems bankams, kad jie galėtų toliau atlikti savo vaidmenį finansuodami realiąją ekonomiką. Apie dar daugiau lankstumo suteikiančias priemones buvo informuota pranešime spaudai, kuris kartu su dažnai užduodamais klausimais 2020 m. kovo 20 d. buvo paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

2020 m. kovo 26 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui priimti sprendimus, kuriais būtų įgyvendintos papildomos neigiamo poveikio mažinimo priemonės, pavyzdžiui, šešiems mėnesiams atidėti įsipareigojimų, reikalavimų ir (arba) sąlygų, nustatytų ECB tiesiogiai prižiūrimoms svarbioms įstaigoms skirtuose ECB sprendimuose, įvykdymo terminus, lanksčiau nustatyti procedūrinius terminus, sumažinti duomenų užklausų skaičių arba jas atidėti.

2020 m. balandžio 1 d. Valdančioji taryba taip pat nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui visoms svarbioms įstaigoms išsiųsti laišką su ECB rekomendacijomis, kaip taikyti 9-ąjį TFAS siekiant sumažinti jo galimą procikliškumą. Laiškas paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Be to, 2020 m. balandžio 14 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui išleisti bankams skirtą komunikatą dėl priežiūrinės atskaitomybės priemonių koronaviruso pandemijos kontekste. Šis komunikatas papildo Europos bankininkystės institucijos pareiškimą dėl priežiūrinės atskaitomybės ir 3-iojo ramsčio informacijos atskleidimo reikalavimų; jame išsamiai išdėstomos priemonės, kuriomis siekiama palengvinti bankų operacinę naštą, susijusią su ataskaitų teikimu. Komunikatas paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Galiausiai, 2020 m. balandžio 15 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui suteikti papildomų lengvatų laikinai nustatant mažesnius kapitalo reikalavimus rinkos rizikai padengti. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Rekomendacija dėl dividendų paskirstymo COVID-19 pandemijos metu ir dėl Rekomendacijos ECB/2020/1 panaikinimo

2020 m. kovo 27 d. Valdančioji taryba, vadovaudamasi Priežiūros valdybos siūlymu, priėmė Rekomendaciją ECB/2020/19 dėl dividendų paskirstymo COVID-19 pandemijos metu ir dėl Rekomendacijos ECB/2020/1 panaikinimo. Atsižvelgdamas į tai, kad kredito įstaigos turi išsaugoti kapitalą, jog galėtų ir toliau remti ekonomiką, ECB rekomendavo kredito įstaigoms bent iki 2020 m. spalio 1 d. nemokėti dividendų arba neprisiimti jokių neatšaukiamų įsipareigojimų išmokėti dividendus už 2019 ir 2020 finansinius metus ir neatpirkti akcijų, siekiant atlyginti akcininkams. Rekomendacija ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo

2020 m. balandžio 9 d. Valdančioji taryba, vadovaudamasi Priežiūros valdybos siūlymu, priėmė Reglamentą ECB/2020/22, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo. Juo siekiama šio reglamento nuostatas suderinti su Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014, kuris neseniai buvo iš dalies pakeistas, naujausia versija, atitinkamai pakeičiant priežiūros finansinės informacijos teikimui taikomus šablonus ir instrukcijas. Reglamentas paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Viešos konsultacijos dėl ECB vadovo dėl klimato ir aplinkos rizikos

2020 m. balandžio 21 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui rengti viešas konsultacijas dėl ECB vadovo, kuriame išdėstyti priežiūriniai lūkesčiai, susiję su klimato ir aplinkos rizikos valdymu ir informacijos atskleidimu. Su šiomis viešomis konsultacijomis susijusi medžiaga bus paskelbta 2020 m. gegužės mėn. bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai