Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Kwiecień 2020

4 maja 2020

Polityka pieniężna

Przedłużenie przeglądu strategii polityki pieniężnej

2 kwietnia 2020 EBC ogłosił decyzję Rady Prezesów o przedłużeniu przeglądu strategii polityki pieniężnej, ponieważ cały Eurosystem powinien się skupić w pierwszym rzędzie na problemach wynikających z epidemii koronawirusa (COVID‑19). Dlatego termin ukończenia przeglądu przesunięto z końca roku 2020 na połowę 2021. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania monetarnego i uprzywilejowanego dostępu

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w którym nałożono na EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne z UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 TFUE oraz odnośnych rozporządzeniach, 9 kwietnia 2020 Rada Prezesów zatwierdziła sprawozdanie w sprawie przestrzegania tych zakazów za rok 2019. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej części raportu rocznego EBC za rok 2019, który ukaże się na stronie internetowej EBC 7 maja 2020.

Komunikacja zewnętrzna

Raport roczny EBC za rok 2019

17 kwietnia 2020 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC za rok 2019, który zostanie przedstawiony Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego oraz udostępniony na stronie internetowej EBC w 22 językach urzędowych Unii Europejskiej 7 maja 2020.

Operacje rynkowe

Decyzje zmieniające decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących

16 marca 2020 Rada Prezesów przyjęła decyzję (UE) 2020/407 zmieniającą decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) (EBC/2020/13). Przyjęta decyzja wdraża zmiany w parametrach operacji TLTRO III uchwalone przez Radę Prezesów 12 marca 2020, żeby wesprzeć akcję kredytową skierowaną do podmiotów najbardziej dotkniętych rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID‑19), a zwłaszcza – małych i średnich przedsiębiorstw. Decyzja jest dostępna na stronie internetowej EBC.

30 kwietnia 2020 Rada Prezesów przyjęła drugą decyzję: decyzję EBC/2020/25 zmieniającą decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących. Przyjęta decyzja obejmuje dalsze techniczne zmiany parametrów operacji TLTRO III w odniesieniu do progu wielkości akcji kredytowej, stosowanej stopy procentowej oraz początkowej daty okresu, za który ocenia się wielkość tej akcji. Informacje o tym przedstawia komunikat prasowy, który opublikowano wraz z decyzją na stronie internetowej EBC. Ponadto Rada Prezesów zatwierdziła publikację orientacyjnego kalendarza trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, który także ukaże się wkrótce na stronie internetowej EBC.

Uruchomienie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii, wykonawcze akty prawne i decyzje w sprawie operacyjnych parametrów programu

Żeby przeciwdziałać poważnym zagrożeniom, jakie wybuch i coraz szybsze rozprzestrzenianie się epidemii COVID‑19 niosą dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i dla perspektyw gospodarczych strefy euro, 18 marca 2020 Rada Prezesów zdecydowała o uruchomieniu nowego tymczasowego programu skupu aktywów, obejmującego papiery wartościowe sektora prywatnego i publicznego, na który przeznaczyła łącznie 750 mld euro. Więcej informacji na temat tego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (pandemic emergency purchase programme, PEPP) przedstawiono następnie w komunikacie prasowym, który jest dostępny na stronie internetowej EBC.

24 marca 2020 Rada Prezesów przyjęła decyzję (UE) 2020/440 w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (EBC/2020/17), określającą parametry techniczne tego programu, oraz decyzję (UE) 2020/441 zmieniającą decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (CSPP) (EBC/2020/18), rozszerzającą zakres aktywów kwalifikujących się do tego programu o niefinansowe bony komercyjne przedsiębiorstw, tak że wszystkie papiery komercyjne o odpowiedniej jakości kredytowej zostały dopuszczone do skupu w ramach CSPP. Obie decyzje są dostępne na stronie internetowej EBC.

Wznowienie umowy swapowej z Danmarks Nationalbank

20 marca 2020 Rada Prezesów zatwierdziła wznowienie umowy swapowej z Danmarks Nationalbank oraz zwiększenie jej maksymalnego otwartego salda z 12 mld euro do 24 mld euro. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zwiększenie częstotliwości siedmiodniowych operacji w dolarach amerykańskich

20 marca 2020 Rada Prezesów zatwierdziła zmianę częstotliwości siedmiodniowych operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich z tygodniowej na dzienną, poczynając od 23 marca 2020 i na tak długo, jak długo będzie to konieczne, żeby wspomóc sprawne funkcjonowanie rynku finansowania dolarowego. Komunikat prasowy dotyczący tej decyzji, podjętej w porozumieniu z bankami centralnymi Kanady, Wielkiej Brytanii, Japonii i Szwajcarii oraz Systemem Rezerwy Federalnej, jest dostępny na odnośnych stronach internetowych.

Doraźna ocena estońskiego rynku bonów skarbowych

30 marca 2020 Rada Prezesów postanowiła dodać nieregulowany estoński rynek bonów skarbowych do listy akceptowanych rynków nieregulowanych dla aktywów dopuszczonych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Pełny wykaz akceptowanych rynków nieregulowanych jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zawarcie z Hrvatska narodna banka osłonowej linii swapowej na parze walutowej euro/kuna

1 kwietnia 2020 Rada Prezesów zatwierdziła zawarcie z Hrvatska narodna banka osłonowej linii swapowej na parze walutowej euro/kuna. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Przejściowe złagodzenie wymogów dotyczących zabezpieczeń w reakcji na pandemię koronawirusa

7 kwietnia 2020 Rada Prezesów przyjęła kompleksowy pakiet środków mających na celu przejściowe złagodzenie ograniczeń dotyczących zabezpieczeń akceptowanych od kontrahentów Eurosystemu w operacjach zasilających w płynność, żeby poprawić dostępność zabezpieczeń. Techniczne aspekty tych środków opisano szczegółowo w komunikacie prasowym, który ukazał się na stronie internetowej EBC. Tego samego dnia Rada Prezesów przyjęła następujące akty wykonawcze: po pierwsze, decyzję (UE) 2020/506 zmieniającą wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu oraz wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2020/20), i po drugie, wytyczne (UE) 2020/515 zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2020/21). Oba akty są dostępne na stronie internetowej EBC.

22 kwietnia 2020 Rada Prezesów podjęła decyzję o zastosowaniu kolejnych, uzupełniających środków, żeby złagodzić wpływ ewentualnego obniżenia ratingów na dostępność zabezpieczeń. W szczególności na wypadek obniżenia ratingów wydawanych przez agencje ratingowe akceptowane w Eurosystemie postanowiła utrzymać do września 2021 kwalifikowalność aktywów rynkowych i emitentów takich aktywów spełniających minimalne wymogi jakości kredytowej na dzień 7 kwietnia 2020, pod warunkiem że ich rating pozostanie powyżej pewnego poziomu. Szczegółowe informacje o tych środkach można znaleźć w komunikacie prasowym dostępnym na stronie internetowej EBC.

Zawarcie z Narodowym Bankiem Bułgarii osłonowej linii swapowej na parze walutowej euro/lew

20 kwietnia 2020 Rada Prezesów zatwierdziła zawarcie z Narodowym Bankiem Bułgarii (Българска народна банка) osłonowej linii swapowej na parze walutowej euro/lew. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Nadzwyczajne dłuższe operacje refinansujące w czasie pandemii

30 kwietnia 2020 Rada Prezesów podjęła decyzję o przeprowadzeniu nowej serii siedmiu dodatkowych operacji LTRO – nadzwyczajnych dłuższych operacji refinansujących w czasie pandemii (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO). Więcej informacji o ich parametrach i odnośnych terminach przedstawia komunikat prasowy dostępny na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Umowa między Eurosystemem a Sveriges riksbank o świadczeniu usług rozliczania płatności natychmiastowych w systemie TARGET (usługa TIPS) w koronach szwedzkich

2 kwietnia 2020 Rada Prezesów zatwierdziła umowę o współpracy między Eurosystemem a Sveriges riksbank, na mocy której Szwecja otrzymała dostęp do usługi TIPS Eurosystemu, żeby wspomóc szwedzki system płatności natychmiastowych RIX-INST. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawia komunikat prasowy dostępny na stronie internetowej EBC.

Odpowiedź ESBC na konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w sprawie unijnych ram prawnych dla rynków kryptoaktywów

9 kwietnia 2020 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) na konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w sprawie unijnych ram prawnych dla rynków kryptoaktywów. Odpowiedź ta została następnie przekazana Komisji Europejskiej, a Rada Prezesów zgodziła się na jej upublicznienie.

Utworzenie tymczasowej grupy ds. kontaktów z rynkiem emisji długu

15 kwietnia 2020 Rada Prezesów zatwierdziła utworzenie tymczasowej grupy ds. kontaktów z rynkiem obligacji (Debt Issuance Market Contact Group, DIMCG), z zadaniem przeanalizowania kwestii związanych z emisją długu, jego pierwotną dystrybucją oraz harmonizacją w tym zakresie. Będzie to wielostronna grupa, do której wejdą europejscy emitenci (np. Europejski Mechanizm Stabilności i Europejski Bank Inwestycyjny), inwestorzy, banki centralne, pośrednicy i podmioty obsługujące infrastrukturę rynków. Wyniki analiz DIMCG mają zostać przedstawione Eurosystemowi w sprawozdaniu doradczym ok. 12 miesięcy po pierwszym spotkaniu tej grupy. Zakres zadań DIMCG, który również został zatwierdzony przez Radę Prezesów, jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie Hrvatska narodna banka

18 marca 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/8 na wniosek Hrvatska narodna banka.

Opinia EBC w sprawie nadzoru nad systemami płatności i podmiotami prowadzącymi systemy płatności na Cyprze

19 marca 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/9 na wniosek prezesa Central Bank of Cyprus.

Opinia w sprawie bliskiej współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Hrvatska narodna banka (HNB) w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego oraz mandatu i narzędzi makroostrożnościowych HNB

25 marca 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/10 na wniosek Hrvatska narodna banka.

Opinia EBC w sprawie dostarczania awaryjnego wsparcia płynności przez Lietuvos bankas

30 marca 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/11 na wniosek Lietuvos bankas.

Opinia EBC w sprawie obowiązków instytucji finansowych dotyczących identyfikacji i sprawozdawczości w odniesieniu do przeznaczenia kwot zdeponowanych na rachunkach oszczędnościowych w Belgii

17 kwietnia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/12 na wniosek Sekretariatu Komisji Gospodarczej parlamentu belgijskiego.

Opinia EBC w sprawie reformy Sveriges riksbank

20 kwietnia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/13 na wniosek szwedzkiego Ministerstwa Finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka

19 marca 2020 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2020/14 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka. Zalecenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Przewodniczący Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem

1 kwietnia 2020 decyzją Rady Prezesów Fernando Monar Lora, Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem, został mianowany przewodniczącym Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem, ze skutkiem natychmiastowym, na okres do 31 grudnia 2022, tak aby jego kadencja skończyła się wraz z upływem kadencji pozostałych przewodniczących wszystkich komitetów ESBC i Eurosystemu, nowo lub ponownie mianowanych w grudniu 2019.

Członek Komitetu ds. Audytu

29 kwietnia 2020 decyzją Rady Prezesów Jens Weidmann, prezes Deutsche Bundesbank, został mianowany członkiem Komitetu ds. Audytu; jego pierwsza kadencja potrwa trzy lata, tj. do 30 kwietnia 2023.

Statystyka

Wytyczne zmieniające wytyczne (UE) 2019/1265 w sprawie krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR)

19 marca 2020 Rada Prezesów przyjęła wytyczne (UE) 2020/496 zmieniające wytyczne (UE) 2019/1265 w sprawie krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR) (EBC/2020/15). Zmienione wytyczne stanowią, że w celu zapewnienia efektywnej alokacji zasobów EBC może wykonywać zadania dotyczące procesu ustalania stopy i procedur poprodukcyjnych w imieniu krajowych banków centralnych, które w swoim państwie członkowskim mają tylko jeden podmiot sprawozdający będący jego rezydentem i które nie prowadzą lokalnej platformy gromadzenia danych. Wprowadzają również możliwość składania skarg drogą elektroniczna. Przyjęte wytyczne są dostępne na stronie internetowej EBC.

Wytyczne w sprawie rejestrowania przez właściwe organy krajowe niektórych danych w Rejestrze Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych

20 marca 2020 Rada Prezesów przyjęła, zgodnie z art. 6 ust. 1, 2 i 7 rozporządzenia SSM oraz w porozumieniu z właściwymi organami krajowymi, wytyczne (UE) 2020/497 w sprawie rejestrowania przez właściwe organy krajowe niektórych danych w Rejestrze Danych Instytucji i Podmiotów Powiązanych (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD) (EBC/2020/16). Przyjęty akt ustanawia obowiązki właściwych organów krajowych w odniesieniu do rejestrowania, aktualizowania i zarządzania jakością danych referencyjnych w bazie RIAD – wspólnym zbiorze danych referencyjnych o prawnych i innych statystycznych jednostkach instytucjonalnych – na potrzeby wykonywania zadań nadzorczych. Wytyczne są dostępne na stronie internetowej EBC.

Raporty na temat jakości danych statystycznych za rok 2019

2 kwietnia 2020 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportów na temat jakości kwartalnych rachunków finansowych na poziomie strefy euro i krajowym oraz statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej na poziomie strefy euro i krajowym za rok 2019. Oba raporty, sporządzone w ścisłej współpracy z Komitetem Eurosystemu i ESBC ds. Statystyki, przedstawiają informacje o jakości europejskich statystyk gromadzonych, opracowywanych i rozpowszechnianych przez EBC z pomocą krajowych banków centralnych ze strefy euro. Ich publikacja wynika z ramowych zasad EBC dotyczących jakości statystyk. Raporty są dostępne na stronie internetowej EBC.

Komunikat EBC w sprawie zbierania informacji statystycznych w warunkach COVID‑19

8 kwietnia 2020 Rada Prezesów zatwierdziła publikację na stronie internetowej EBC komunikatu do podmiotów sprawozdających w sprawie zbierania informacji statystycznych w warunkach COVID‑19. Przypomniano w nim o potrzebie dostarczania na czas danych wysokiej jakości, a jednocześnie podkreślono gotowość Eurosystemu do przyjęcia pragmatycznych rozwiązań, żeby wspierać podmioty sprawozdające w obliczu poważnych i różnorodnych trudności, jakie pandemia koronawirusa stwarza dla tych podmiotów w strefie euro i Unii Europejskiej, takich jak nieosiągalność pracowników, ograniczenia w przemieszczaniu się i zamknięcie niektórych sektorów gospodarki.

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów przekazywania informacji statystycznych

15 kwietnia 2020 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie (UE) 2020/533 w sprawie przedłużenia terminów przekazywania informacji statystycznych (EBC/2020/23). Zezwolono w nim na przedłużenie – na ograniczony czas – terminów przekazywania niektórych informacji z uwagi na poważne trudności, jakie panująca pandemia koronawirusa stwarza dla podmiotów sprawozdających. Rozporządzenie jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Banknoty

Decyzja w sprawie procedur akredytacji i wymogów dla producentów banknotów euro

27 kwietnia 2020 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2020/24 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (wersja przekształcona). Przekształcenia dokonano dla zapewnienia jasności i pewności prawa. Wersja przekształcona uchyla decyzję EBC/2013/54, która od czasu jej przyjęcia w 2013 roku została kilkakrotnie znacznie zmieniona. Przyjęta decyzja jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Dalsze środki nadzorcze mające łagodzić negatywne skutki pandemii koronawirusa

Po przyjęciu 12 marca 2020, w reakcji na pandemię koronawirusa, środków nadzorczych mających zapewnić bankom pod bezpośrednim nadzorem EBC tymczasowe odciążenie kapitałowe i operacyjne oraz umożliwić im dalsze wypełnianie swojej funkcji w finansowaniu gospodarki realnej, 20 marca 2020 ogłoszono dalsze zwiększenie elastyczności nadzoru; w tym celu na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu został zamieszczony komunikat prasowy wraz z informacjami w formie pytań i odpowiedzi.

Następnie 26 marca 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie decyzji wdrażających dalsze środki łagodzące, w tym: odroczenie o sześć miesięcy terminów na wypełnienie obowiązków, wymogów lub warunków określonych w decyzjach EBC skierowanych do instytucji istotnych pod jego bezpośrednim nadzorem, zwiększenie elastyczności w zakresie terminów proceduralnych oraz ograniczenie bądź odroczenie wniosków o przekazanie danych.

Z kolei 1 kwietnia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru, żeby do wszystkich instytucji istotnych skierować pismo z zaleceniami EBC dotyczącymi stosowania standardu MSSF 9 w sposób pozwalający ograniczyć jego potencjalną procykliczność. Pismo to jest dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Ponadto 14 kwietnia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru, żeby wydać komunikat dla banków w sprawie środków dotyczących sprawozdawczości nadzorczej w warunkach pandemii koronawirusa. Ten komunikat, który stanowi odpowiedź na oświadczenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o sprawozdawczości nadzorczej i ujawnieniach w ramach filaru III, wymienia różne środki mające na celu złagodzenie operacyjnego obciążenia sprawozdawczego banków. Komunikat jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Wreszcie, 15 kwietnia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o dodatkowe odciążenie banków przez tymczasowe obniżenie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego. Następnie na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu ukazał się komunikat prasowy w tej sprawie.

Zalecenie w sprawie zasad wypłaty dywidend w czasie pandemii COVID‑19 oraz uchylające zalecenie EBC/2020/1

27 marca 2020 Rada Prezesów, na wniosek Rady ds. Nadzoru, przyjęła zalecenie EBC/2020/19 w sprawie zasad wypłaty dywidend w czasie pandemii COVID‑19 oraz uchylające zalecenie EBC/2020/1. Z uwagi na potrzebę utrzymania poziomu kapitału przez instytucje kredytowe w celu zachowania zdolności do wspierania gospodarki, EBC zalecił, żeby co najmniej do 1 października 2020 te instytucje nie wypłacały dywidend, nie podejmowały nieodwołalnych zobowiązań do wypłaty dywidend za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz nie skupowały akcji własnych w celu przekazania środków akcjonariuszom. Zalecenie wraz z komunikatem prasowym są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych

9 kwietnia 2020 Rada Prezesów, na wniosek Rady ds. Nadzoru, przyjęła rozporządzenie EBC/2020/22 zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych, żeby dostosować to drugie rozporządzenie do ostatniej wersji rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014, którego niedawna nowelizacja pociągnęła za sobą zmiany w szablonach i instrukcjach dotyczących przekazywania nadzorczych informacji finansowych. Przyjęte rozporządzenie jest dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Konsultacje publiczne na temat przewodnika EBC dotyczącego ryzyk klimatycznych i środowiskowych

21 kwietnia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru, żeby rozpocząć konsultacje publiczne na temat przewodnika EBC określającego oczekiwania nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykami klimatycznymi i środowiskowymi oraz ich ujawniania. Materiały dotyczące tych konsultacji zostaną udostępnione na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu w maju 2020.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami