Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

duben 2020

4. května 2020

Měnová politika

Posunutí časového horizontu pro přezkum měnověpolitické strategie

Dne 2. dubna 2020 ECB oznámila rozhodnutí přijaté Radou guvernérů ECB o posunutí časového horizontu pro přezkum její měnověpolitické strategie, neboť je potřeba, aby Eurosystém jako celek přednostně zaměřil veškeré své úsilí na řešení výzev souvisejících s koronavirovou pandemií (COVID-19). Dokončení přezkumu strategie je tedy odloženo z konce roku 2020 na polovinu roku 2021. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Dodržování zákazu měnového financování a zvýhodněného přístupu ze strany centrálních bank

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU), která ECB pověřuje úkolem sledovat dodržování zákazů uvedených v článcích 123 a 124 SFEU a souvisejících nařízeních ze strany centrálních bank zemí EU, schválila Rada guvernérů dne 9. dubna 2020 zprávu o dodržování uvedených zákazů za rok 2019. Další informace k tomuto tématu lze nalézt ve zvláštní části výroční zprávy ECB za rok 2019, která bude zveřejněna 7. května 2020 na internetových stránkách ECB.

Externí komunikace

Výroční zpráva ECB za rok 2019

Rada guvernérů schválila 17. dubna 2020 výroční zprávu ECB za rok 2019, která bude předložena Výboru Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti a dne 7. května 2020 zveřejněna na internetových stránkách ECB ve 22 úředních jazycích Evropské unie.

Tržní operace

Rozhodnutí, kterými se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací

Rada guvernérů přijala 16. března 2020 rozhodnutí (EU) 2020/407, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III) (ECB/2020/13). Pozměňující rozhodnutí zavádí změny parametrů TLTRO III, o kterých rozhodla Rada guvernérů 12. března 2020 s cílem podpořit poskytování bankovních úvěrů těm nejvíce zasaženým rozšířením COVID-19, zejména malým a středním podnikům. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Rada guvernérů přijala 30. dubna 2020 další rozhodnutí –⁠ rozhodnutí ECB/2020/25, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací. Pozměňující rozhodnutí se zabývá dalšími technickými úpravami parametrů TLTRO III v souvislosti s prahovou hodnotou pro poskytování úvěrů, použitelnou úrokovou sazbou a počátečním datem období hodnocení úvěrové výkonnosti, jak je podrobně uvedeno v související tiskové zprávě, která je spolu s rozhodnutím k dispozici na internetových stránkách ECB. Rada guvernérů dále schválila zveřejnění indikativního kalendáře pro třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací, který bude rovněž brzy k dispozici na internetových stránkách ECB.

Spuštění dočasného nouzového pandemického programu nákupu aktiv, prováděcí právní akty a rozhodnutí týkající se jeho provozních parametrů

Rada guvernérů 18. března 2020 rozhodla spustit nový dočasný program nákupu aktiv zaměřený na cenné papíry soukromého a veřejného sektoru v celkové hodnotě 750 mld. EUR s cílem zabránit závažným rizikům, která pro transmisní mechanismus měnové politiky a pro výhled eurozóny představuje vznik a prudké šíření COVID-19. Podrobnější informace o tomto novém nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv (PEPP) byly následně zveřejněny v tiskové zprávě, která je dostupná na internetových stránkách ECB.

Rada guvernérů přijala 24. března 2020 rozhodnutí (EU) 2020/440 o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv (ECB/2020/17), jež stanoví technické parametry tohoto programu, a rozhodnutí (EU) 2020/441, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/948 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (CSPP) (ECB/2020/18), jež rozšiřuje kritéria způsobilosti aktiv v CSPP na komerční cenné papíry nefinančního sektoru, čímž se stávají způsobilými pro CSPP všechny komerční cenné papíry s dostatečnou úvěrovou kvalitou. Obě rozhodnutí jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Reaktivace swapové dohody s Danmarks Nationalbank

Rada guvernérů schválila 20. března 2020 reaktivaci swapové dohody s Danmarks Nationalbank a navýšení maximální nevypořádané částky z 12 mld. na 24 mld. EUR. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zvýšení frekvence operací v amerických dolarech se splatností sedm dní

Rada guvernérů schválila 20. března 2020 provádění operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností sedm dní s jednodenní (namísto týdenní) frekvencí, které budou zahájeny 23. března 2020 a potrvají tak dlouho, jako to bude potřebné pro bezproblémové fungování finančních trhů v amerických dolarech. Související tiskovou zprávu k tomuto rozhodnutí v součinnosti s ECB na svých internetových stránkách uveřejnily Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federální rezervní systém a Švýcarská národní banka.

Ad hoc hodnocení estonského trhu s pokladničními poukázkami

Rada guvernérů rozhodla 30. března 2020 přidat neregulovaný estonský trh s pokladničními poukázkami na seznam akceptovaných neregulovaných trhů aktiv způsobilých jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému. Úplný seznam akceptovaných neregulovaných trhů je uveden na internetových stránkách ECB.

Preventivní dohoda o swapové lince euro–kuna s Hrvatska narodna banka

Rada guvernérů schválila 1. dubna 2020 usnesení o preventivní dohodě o swapové lince euro-kuna s Hrvatska narodna banka. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Dočasná opatření k uvolnění podmínek zajištění v reakci na koronavirovou pandemii

Rada guvernérů schválila 7. dubna 2020 komplexní soubor opatření cílený na dočasné uvolnění požadavků na zajištění za účelem více zpřístupnit způsobilá zajištění protistranám v rámci Eurosystému, které se podílejí na operacích na poskytnutí likvidity. Po technické stránce je tento soubor opatření dopodrobna popsán v tiskové zprávě zveřejněné na internetových stránkách ECB. Rada guvernérů přijala téhož dne prováděcí právní akty, zejména jednak rozhodnutí (EU) 2020/506, kterým se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému a obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2020/20), jednak obecné zásady ECB/2020/515, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2020/21). Oba právní akty jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Rada guvernérů rozhodla 22. dubna 2020 o dalších doplňujících opatřeních ke zmírnění dopadu možného snižování úvěrových ratingů na dostupnost zajištění. Konkrétně Rada guvernérů rozhodla do září 2021 dále uznávat způsobilost obchodovatelných aktiv a jejich emitentů za předpokladu, že k datu 7. dubna 2020 splňovali požadavky minimální úvěrové kvality pro případ zhoršení úvěrových ratingů stanovených příslušnými ratingovými agenturami akceptovanými Eurosystémem, a pouze pokud jejich rating úvěrové kvality neklesne pod určitou mez. Podrobnější informace o těchto opatřeních jsou uvedeny v související tiskové zprávě, která je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Preventivní dohoda o swapové lince euro–lev s Българска народна банка (Bulharská národní banka)

Rada guvernérů schválila 20. dubna 2020 usnesení o preventivní dohodě o swapové lince euro–lev s Българска народна банка (Bulharská národní banka). Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Nouzové pandemické dlouhodobější refinanční operace

Rada guvernérů rozhodla 30. dubna 2020 o provedení nové série sedmi dodatečných dlouhodobějších refinančních operací s názvem nouzové pandemické dlouhodobější refinanční operace (angl. pandemic emergency longer-term refinancing operations, též „PELTRO“). Podrobnější informace o způsobech provádění a kalendář těchto operací jsou uvedeny v tiskové zprávě k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Dohoda mezi Eurosystémem a Sveriges riksbank o poskytnutí služby vypořádání okamžitých plateb v systému TARGET (TIPS) ve švédských korunách

Rada guvernérů schválila 2. dubna 2020 dohodu o spolupráci mezi Eurosystémem a Sveriges riksbank, v rámci které je Švédsku poskytnut přístup ke službě Eurosystému TIPS se záměrem podpořit švédský systém okamžitých plateb RIX-INST. Podrobnější informace jsou k dispozici v související tiskové zprávě na internetových stránkách ECB.

Odpověď ESCB na veřejnou konzultaci vedenou Evropskou komisí na téma rámec EU pro trhy s kryptoaktivy

Rada guvernérů schválila 9. dubna 2020 odpověď Evropského systému centrálních bank (ESCB) na veřejnou konzultaci vedenou Evropskou komisí na téma rámec EU pro trhy s kryptoaktivy, jež byla následně předložena Evropské komisi a schválena ke zveřejnění.

Ustavení dočasné kontaktní skupiny pro trh emitentů dluhových cenných papírů

Rada guvernérů schválila 15. dubna 2020 ustavení dočasné kontaktní skupiny pro trh emitentů dluhových cenných papírů (v angl. Debt Issuance Market Contact Group, dále též „DIMCG“), jejímž úkolem bude šetření otázek týkajících se emise a počáteční distribuce dluhových cenných papírů a souvisejících aspektů harmonizace. Ve skupině DIMCG bude zastoupeno vícero zainteresovaných stran, včetně evropských emitentů (např. Evropský mechanismus stability a Evropská investiční banka), investorů, centrálních bank, zprostředkovatelů a tržních infrastruktur. Výsledky šetření DIMCG předloží Eurosystému v poradní zprávě přibližně 12 měsíců od svého prvního zasedání. Rámcový mandát DIMCG, který taktéž schválila Rada guvernérů, je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k Hrvatska narodna banka

Rada guvernérů přijala 18. března 2020 stanovisko CON/2020/8 na žádost Hrvatska narodna banka.

Stanovisko ECB k dohledu nad platebními systémy a provozovateli platebních systémů na Kypru

Rada guvernérů přijala 19. března 2020 stanovisko CON/2020/9 na žádost guvernéra Central Bank of Cyprus.

Stanovisko ECB k úzké spolupráci mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka (HNB) v rámci jednotného mechanismu dohledu a k makroobezřetnostnímu mandátu a makroobezřetnostním úkolům HNB

Rada guvernérů přijala 25. března 2020 stanovisko CON/2020/10 na žádost Hrvatska narodna banka.

Stanovisko ECB k poskytování nouzové pomoci v oblasti likvidity ze strany Lietuvos bankas

Rada guvernérů přijala 30. března 2020 stanovisko CON/2020/11 na žádost Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k povinnosti finančních institucí identifikovat a vykazovat umístění prostředků uložených na spořicích účtech v Belgii

Rada guvernérů přijala 17. dubna 2020 stanovisko CON/2020/12 na žádost sekretariátu hospodářské komise belgického parlamentu.

Stanovisko ECB k reformě Sveriges riksbank

Rada guvernérů přijala 20. dubna 2020 stanovisko CON/2020/13 na žádost švédského ministerstva financí.

Správa a řízení

Doporučení Radě Evropské unie o externím auditorovi Latvijas Banka

Rada guvernérů přijala 19. března 2020 doporučení ECB/2020/14 Radě Evropské unie o externím auditorovi Latvijas Banka. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Předseda Výboru pro řízení rizik

Rada guvernérů jmenovala s okamžitou platností 1. dubna 2020 Fernanda Monara Loru, ředitele řízení rizik, do funkce předsedy Výboru pro řízení rizik na funkční období do 31. prosince 2022, tedy do konce funkčního období předsedů všech ostatních výborů ESCB/Eurosystému, kteří byli nově nebo opětovně jmenování v prosinci 2019.

Členství ve výboru pro audit

Rada guvernérů jmenovala 29. dubna 2020 Jense Weidmanna, prezidenta Deutsche Bundesbank, členem výboru pro audit na počáteční období tří let, tedy do 30. dubna 2023.

Statistika

Obecné zásady, kterými se mění obecné zásady (EU) 2019/1265 o krátkodobé eurové sazbě (€STR)

Rada guvernérů přijala 19. března 2020 obecné zásady (EU) 2020/496, kterými se mění obecné zásady (EU) 2019/1265 o krátkodobé eurové sazbě (€STR) (ECB/2020/15). V zájmu efektivní alokace zdrojů umožňují nové obecné zásady, aby ECB plnila úkoly související se stanovením sazby a s postupy po jejím zveřejnění jménem národních centrálních bank, které mají jen jednu zpravodajskou jednotku, jež je rezidentem příslušného členského státu, a které neprovozují místní platformu pro shromažďování údajů. Dále též zavádí možnost podávat stížnosti v elektronické podobě. Pozměňovací obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Obecné zásady o zaznamenávání některých údajů vnitrostátními příslušnými orgány v rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách

Rada guvernérů přijala 20. března 2020 v souladu s článkem 6 odst. 1, 2 a 7 nařízení o SSM a po konzultaci s vnitrostátními příslušnými orgány obecné zásady (EU) 2020/497 o zaznamenávání některých údajů vnitrostátními příslušnými orgány v rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (RIAD) (ECB/2020/16). Tento právní akt stanoví povinnosti, které se týkají vykazování referenčních údajů do RIAD, vedení RIAD a řízení kvality údajů v RIAD, což je sdílený soubor dat obsahující referenční údaje o právních a jiných statistických institucionálních jednotkách, pro účely úkolů dohledu. Obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zprávy o kvalitě statistických údajů za rok 2019

Rada guvernérů schválila 2. dubna 2020 zveřejnění zpráv o kvalitě statistik čtvrtletních finančních účtů eurozóny a států eurozóny a o kvalitě statistik platební bilance eurozóny a států eurozóny a investiční pozice vůči zahraničí za rok 2019. Tyto zprávy, vypracované v úzké spolupráci s výborem pro statistiku Eurosystému/ESCB, obsahují informace o kvalitě evropských statistických informací shromažďovaných, sestavovaných a šířených ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami zemí eurozóny a jsou součástí rámce ECB pro kvalitu statistik. Zprávy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Sdělení ECB o sběru statistických dat v kontextu COVID-19

Rada guvernérů schválila 8. dubna 2020 zveřejnění sdělení pro vykazující subjekty o sběru statistických dat v kontextu COVID-19 na internetových stránkách ECB. Toto sdělení jednak vyzdvihuje potřebu včasně dostupných a vysoce kvalitních dat, jednak zdůrazňuje, že Eurosystém je připravený přijímat praktická řešení na podporu vykazujících subjektů vzhledem k tomu, že vykazující subjekty v celé eurozóně a Evropské unii musí čelit významným a různorodým výzvám souvisejícím s koronavirovou pandemií, jako je nedostupnost pracovníků, omezení volného pohybu osob a uzavírání některých sektorů ekonomiky.

Nařízení o prodloužení lhůt pro vykazování statistických informací

Rada guvernérů přijala 15. dubna 2020 nařízení (EU) 2020/533 o prodloužení lhůt pro vykazování statistických informací (ECB/2020/23). Nařízení povoluje na omezenou dobu prodloužení lhůt pro vykazování některých statistických informací s ohledem na významné výzvy související se současnou koronavirovou pandemií, kterým musí čelit vykazující subjekty. Nařízení je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovky

Rozhodnutí o postupech pro akreditaci a požadavky pro výrobce eurobankovek

Rada guvernérů přijala 27. dubna 2020 rozhodnutí ECB/2020/24 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura (přepracované znění). Přepracované znění bylo vypracováno v zájmu právní jistoty a jednoznačnosti a zrušuje se jím rozhodnutí ECB/2013/54, které od svého přijetí v roce 2013 doznalo mnoha zásadních úprav. Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Další zmírňující opatření dohledu zaměřená na negativní dopad koronavirové pandemie

Kromě dohledových opatření přijatých 12. března 2020, na základě kterých byla bankám pod přímým dohledem ECB poskytnuta dočasná kapitálová a provozní úleva v reakci na koronavirovou pandemii, byla 20. března 2020 na internetových stránkách bankovního dohledu zveřejněna tisková zpráva oznamující další zvolňující opatření spolu s dokumentem odpovídajícím na nejčastější dotazy. Účelem opatření je umožnit těmto bankám nadále plnit svoji úlohu ve financování reálné ekonomiky.

Následně Rada guvernérů nevznesla 26. března 2020 námitky k návrhům Rady dohledu na přijetí rozhodnutí provádějících další zmírňující opatření, zejména rozhodnutí odložit o šest měsíců některé lhůty plnění závazků, požadavků nebo podmínek, které ukládají rozhodnutí ECB významným institucím pod přímým dohledem ECB, dále rozhodnutí poskytnout větší flexibilitu při dodržování procesních lhůt a snížení počtu požadavků na údaje či jejich odložení.

Kromě toho Rada guvernérů nevznesla 1. dubna 2020 námitky k návrhu Rady dohledu zaslat všem významným institucím dopis s doporučeními ECB, která se vztahují na uplatňování standardů IFRS 9 s ohledem na zmírnění jejich potenciální procykličnosti. Dopis je k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Dále Rada guvernérů nevznesla 14. dubna 2020 námitky k návrhu Rady dohledu vydat sdělení pro banky k opatřením o podávání zpráv pro účely dohledu v kontextu koronavirové pandemie. Toto sdělení, které je ve shodě s prohlášením Evropského orgánu pro bankovnictví o podávání zpráv pro účely dohledu a zveřejňování informací v rámci třetího pilíře, podrobně uvádí několik opatření ke zmírnění provozního zatížení bank v souvislosti s vykazováním. Sdělení je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

V neposlední řadě Rada dohledu nevznesla 15. dubna 2020 námitky k návrhu Rady dohledu poskytnout dodatečnou úlevu dočasným umožněním snížení kapitálových požadavků pro tržní riziko. Související tisková zpráva byla následně zveřejněna na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Doporučení o vyplácení dividend během pandemie COVID-19, kterým se zrušuje doporučení ECB/2020/1

Rada guvernérů přijala 27. března 2020 na návrh Rady dohledu doporučení ECB/2020/19 o vyplácení dividend během pandemie COVID-19, kterým se zrušuje doporučení ECB/2020/1. S ohledem na skutečnost, že úvěrové instituce potřebují zachovat kapitál, aby si udržely schopnost podporovat ekonomiku, ECB vydala doporučení, aby alespoň do 1. října 2020 úvěrové instituce nevyplácely dividendy ani nepřijímaly žádné neodvolatelné závazky k jejich vyplácení za účetní roky 2019 a 2020 a rovněž se zdržely odměňování akcionářů zpětným odkupem akcií. Doporučení je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu

Rada guvernérů přijala 9. dubna 2020 na návrh Rady dohledu nařízení ECB/2020/22, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu, se záměrem sladit je s posledním zněním prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014, jehož nedávné úpravy měly za následek změny v šablonách a pokynech k vykazování finančních informací v oblasti dohledu. Nařízení je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Veřejná konzultace o obecných zásadách ECB o klimatických a environmentálních rizicích

Rada guvernérů nevznesla 21. dubna 2020 námitky k návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o obecných zásadách ECB, jež stanovují očekávání v oblasti dohledu při řízení a vykazování klimatických a environmentálních rizik. Související dokumentace k této veřejné konzultaci bude zpřístupněna na internetových stránkách bankovního dohledu ECB v průběhu května 2020.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média