Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Apríl 2020

4. mája 2020

Menová politika

Predĺženie termínu revízie stratégie menovej politiky

Dňa 2. apríla 2020 ECB oznámila rozhodnutie Rady guvernérov predĺžiť termín revízie svojej stratégie menovej politiky vzhľadom na skutočnosť, že Eurosystém ako celok v súčasnosti musí sústrediť všetku svoju pozornosť na riešenie problémov spôsobených pandémiou koronavírusu (COVID-19). Termín uzavretia revízie sa preto posunie z konca roka 2020 do polovice roka 2021. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 9. apríla 2020 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk krajín EÚ, schválila príslušnú správu za rok 2019. Bližšie informácie sú uvedené v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2019, ktorá bude zverejnená 7. mája 2020 na internetovej stránke ECB.

Externá komunikácia

Výročná správa ECB za rok 2019

Dňa 17. apríla 2020 Rada guvernérov schválila Výročnú správu ECB za rok 2019. Výročná správa bude predložená Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci a na internetovej stránke ECB bude zverejnená 7. mája 2020 v 22 úradných jazykoch Európskej únie.

Operácie na trhu

Rozhodnutia, ktorými sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 16. marca 2020 Rada guvernérov prijala rozhodnutie (EÚ) 2020/407, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO III) (ECB/2020/13). Rozhodnutie mení parametre operácií TLTRO III, o ktorých rozhodla Rada guvernérov 12. marca 2020 s cieľom podporiť poskytovanie bankových úverov subjektom najviac postihnutým šírením epidémie COVID-19, predovšetkým malým a stredným podnikom. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Dňa 30. apríla 2020 Rada guvernérov prijala druhé rozhodnutie – rozhodnutie ECB/2020/25, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií. Nové pozmeňujúce rozhodnutie obsahuje ďalšie technické úpravy parametrov operácií TLTRO III, pokiaľ ide o hraničnú hodnotu poskytovania úverov, platnú úrokovú sadzbu a dátum začiatku obdobia hodnotenia úverovej výkonnosti, ako je bližšie uvedené v tlačovej správe, ktorá je spolu s rozhodnutím k dispozícii na internetovej stránke ECB. Rada guvernérov zároveň schválila zverejnenie indikatívneho kalendára tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií, ktorý bude tiež čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Spustenie dočasného núdzového pandemického programu nákupu aktív, vykonávacie právne predpisy a rozhodnutia o prevádzkových parametroch programu

Dňa 18. marca 2020 Rada guvernérov rozhodla o spustení nového dočasného programu nákupu aktív súkromného a verejného sektora v celkovom rozsahu 750 mld. € na potlačenie vážnych rizík spojených s čoraz rýchlejším šírením epidémie COVID-19, ktoré ohrozujú transmisný mechanizmus menovej politiky a výhľad vývoja v eurozóne. Bližšie podrobnosti o novom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) boli následne zverejnené v tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Dňa 24. marca 2020 Rada guvernérov prijala rozhodnutie (EÚ) 2020/440 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív (ECB/2020/17), ktoré stanovuje technické parametre programu, a rozhodnutie (EÚ) 2020/441, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/948 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (corporate sector purchase programme – CSPP) (ECB/2020/18), ktoré rozširuje okruh aktív akceptovateľných v rámci programu CSPP o komerčné cenné papiere nefinančných podnikov, čím sa všetky komerčné cenné papiere s dostatočnou kreditnou kvalitou stávajú akceptovateľnými v rámci CSPP. Obidve rozhodnutia sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Reaktivácia swapovej dohody s Danmarks Nationalbank

Dňa 20. marca 2020 Rada guvernérov schválila reaktiváciu swapovej dohody s Danmarks Nationalbank a navýšenie jej maximálneho zostatku z 12 mld. € na 24 mld. €. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zvýšenie frekvencie sedemdňových operácií v amerických dolároch

Dňa 20. marca 2020 Rada guvernérov schválila realizáciu operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch so sedemdňovou splatnosťou s dennou frekvenciou (namiesto týždennej), s účinnosťou od 23. marca 2020 až dovtedy, kým to bude potrebné na podporu plynulého fungovania trhov s dolárovým financovaním. Tlačová správa o tomto rozhodnutí, koordinovanom s Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve System a Swiss National Bank, je k dispozícii na ich internetových stránkach.

Ad hoc hodnotenie estónskeho trhu so štátnymi pokladničnými poukážkami

Dňa 30. marca 2020 Rada guvernérov rozhodla o zaradení neregulovaného estónskeho trhu so štátnymi pokladničnými poukážkami na zoznam akceptovaných neregulovaných trhov pre aktíva akceptovateľné ako kolaterál v menovopolitických operáciách Eurosystému. Úplný zoznam akceptovaných neregulovaných trhov je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Preventívna dohoda o swapovej linke euro-kuna s Hrvatska narodna banka

Dňa 1. apríla 2020 Rada guvernérov schválila uzavretie preventívnej dohody o swapovej linke euro-kuna s Hrvatska narodna banka. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Dočasné uvoľnenie kolaterálových požiadaviek v reakcii na pandémiu koronavírusu

Dňa 7. apríla 2020 Rada guvernérov schválila komplexný súbor opatrení zameraných na dočasné uvoľnenie kolaterálových obmedzení s cieľom zvýšiť dostupnosť akceptovateľného kolaterálu pre účastníkov refinančných operácií Eurosystému. Technické podrobnosti prijatého súboru opatrení sú uvedené v súvisiacej tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke ECB. V ten istý deň Rada guvernérov prijala i vykonávacie právne predpisy: rozhodnutie (EÚ) 2020/506, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému a usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2020/20), a usmernenie (EÚ) 2020/515, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2020/21). Obidva právne predpisy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Dňa 22. apríla 2020 Rada guvernérov rozhodla o ďalších dodatočných opatreniach na zmiernenie vplyvu možného zníženia ratingov na dostupnosť kolaterálu. Rada guvernérov sa konkrétne rozhodla do septembra 2021 zachovať akceptovateľnosť obchodovateľných aktív a ich emitentov, ktorí spĺňali minimálne požadovanú kreditnú kvalitu k 7. aprílu 2020, v prípade zhoršenia ich ratingov zo strany kreditných ratingových agentúr akceptovaných v Eurosystéme, pokiaľ ich ratingy zostanú nad určitou úrovňou kreditnej kvality. Bližšie informácie o týchto opatreniach sa nachádzajú v súvisiacej tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Preventívna dohoda o swapovej linke euro-lev s Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou)

Dňa 20. apríla 2020 Rada guvernérov schválila uzavretie preventívnej dohody o swapovej linke euro-lev s Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou). Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Núdzové pandemické dlhodobejšie refinančné operácie

Dňa 30. apríla 2020 Rada guvernérov rozhodla o realizácii novej série siedmich dodatočných dlhodobejších refinančných operácií, tzv. núdzových pandemických dlhodobejších refinančných operácií (pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO). Podrobnejšie informácie o podmienkach a harmonograme týchto operácií sú v súvisiacej tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Dohoda medzi Eurosystémom a Sveriges Riksbank o poskytovaní služieb systému TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) vo švédskych korunách

Dňa 2. apríla 2020 Rada guvernérov odsúhlasila dohodu o spolupráci medzi Eurosystémom a Sveriges Riksbank, na základe ktorej Sveriges Riksbank získa prístup k službám TIPS Eurosystému na podporu švédskeho systému okamžitých platieb RIX-INST. Bližšie informácie sú uvedené v súvisiacej tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Odpoveď ESCB na verejnú konzultáciu Európskej komisie o rámci EÚ pre trhy s kryptoaktívami

Dňa 9. apríla 2020 Rada guvernérov schválila odpoveď Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) na verejnú konzultáciu Európskej komisie o rámci EÚ pre trhy s kryptoaktívami, ktorá bola následne predložená Európskej komisii, a jej zverejnenie.

Zriadenie dočasnej kontaktnej skupiny pre trh emitentov dlhových cenných papierov

Dňa 15. apríla 2020 Rada guvernérov schválila zriadenie dočasnej kontaktnej skupiny pre trh emitentov dlhových cenných papierov (Debt Issuance Market Contact Group – DIMCG), poverenej analýzou otázok týkajúcich sa emisie a počiatočnej distribúcie dlhových cenných papierov a súvisiacich aspektov harmonizácie. V skupine DIMCG bude zastúpených viacero zainteresovaných strán vrátane európskych emitentov (napr. Európsky mechanizmus pre stabilitu a Európska investičná banka), investorov, centrálnych bánk, sprostredkovateľov a trhových infraštruktúr. O výsledkoch analýzy DIMCG podá Eurosystému poradnú správu približne 12 mesiacov od svojho prvého zasadania. Referenčné podmienky DIMCG, ktoré Rada guvernérov schválila tiež, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k Hrvatska narodna banka

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/8 dňa 18. marca 2020 na žiadosť Hrvatska narodna banka.

Stanovisko ECB k dohľadu nad platobnými systémami a prevádzkovateľmi platobných systémov na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/9 dňa 19. marca 2020 na žiadosť guvernéra Central Bank of Cyprus.

Stanovisko ECB k úzkej spolupráci medzi Európskou centrálnou bankou a Hrvatska narodna banka v rámci jednotného mechanizmu dohľadu a k makroprudenciálnemu mandátu a makroprudenciálnym nástrojom Hrvatska narodna banka

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/10 dňa 25. marca 2020 na žiadosť Hrvatska narodna banka.

Stanovisko ECB k núdzovej pomoci na zvýšenie likvidity poskytovanej Lietuvos bankas

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/11 dňa 30. marca 2020 na žiadosť Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k povinnosti finančných inštitúcií identifikovať a vykazovať umiestnenie prostriedkov uložených na sporiacich účtoch v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/12 dňa 17. apríla 2020 na žiadosť sekretariátu hospodárskej komisie belgického parlamentu.

Stanovisko ECB k reforme Sveriges Riksbank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/13 dňa 20. apríla 2020 na žiadosť švédskeho ministerstva financií.

Správa a riadenie

Odporúčanie Rade Európskej únie o externom audítorovi Latvijas Banka

Dňa 19. marca 2020 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2020/14 Rade Európskej únie o externom audítorovi Latvijas Banka. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Predseda Výboru pre riadenie rizík

Dňa 1. apríla 2020 Rada guvernérov vymenovala riaditeľa odboru riadenia rizík Fernanda Monara Loru za predsedu Výboru pre riadenie rizík s okamžitou účinnosťou do 31. decembra 2022, t. j. do dňa, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov ESCB a Eurosystému vymenovaných, resp. opätovne vymenovaných v decembri 2019.

Členovia Výboru pre audit

Dňa 29. apríla 2020 Rada guvernérov vymenovala Jensa Weidmanna, prezidenta Deutsche Bundesbank, za člena Výboru pre audit na počiatočné trojročné funkčné obdobie, t. j. do 30. apríla 2023.

Štatistika

Usmernenie, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2019/1265 o krátkodobej eurovej sadzbe (€STR)

Dňa 19. marca 2020 Rada guvernérov prijala usmernenie (EÚ) 2020/496, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2019/1265 o krátkodobej eurovej sadzbe (€STR) (ECB/2020/15). Pozmeňujúce usmernenie v záujme hospodárneho využívania zdrojov stanovuje, že ECB môže vykonávať úlohy spojené s procesmi určovania sadby a postprodukcie v mene národných centrálnych bánk, ktoré majú vo svojom členskom štáte len jedného spravodajského agenta a neprevádzkujú miestnu platformu na zber údajov. Zavádza tiež možnosť elektronického podávania sťažností. Pozmeňujúce usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Usmernenie o zaznamenávaní niektorých údajov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách

Dňa 20. marca 2020 Rada guvernérov v súlade s článkom 6 ods. 1, 2 a 7 nariadenia o SSM a po konzultácii s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi prijala usmernenie (EÚ) 2020/497 o zaznamenávaní niektorých údajov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách (RIAD) (ECB/2020/16). Tento právny predpis stanovuje povinnosti príslušných vnútroštátnych orgánov týkajúce sa zaznamenávania, vedenia a riadenia kvality referenčných údajov v registri RIAD, ktorý je spoločnou databázou údajov o právnických a iných štatistických inštitucionálnych jednotkách, na účely plnenia úloh dohľadu. Usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správy o kvalite štatistických údajov za rok 2019

Dňa 2. apríla 2020 Rada guvernérov schválila zverejnenie správ o kvalite štvrťročných finančných účtov (na národnej úrovni a na úrovni eurozóny) a štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície (na národnej úrovni a na úrovni eurozóny) za rok 2019. Tieto správy, vypracované v úzkej spolupráci so Štatistickým výborom Eurosystému/ESCB, informujú o kvalite európskych štatistických údajov, ktoré zbiera, zostavuje a šíri ECB za pomoci národných centrálnych bánk krajín eurozóny. Správy sú súčasťou rámca ECB pre zabezpečovanie kvality štatistických údajov. Správy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Oznámenie ECB o zbere štatistických údajov v súvislosti s COVID-19

Dňa 8. apríla 2020 Rada guvernérov schválila vydanie oznámenia na internetovej stránke ECB, ktoré informuje vykazujúce subjekty o zbere štatistických údajov v súvislosti s COVID-19. Oznámenie popri vyzdvihnutí potreby včasných kvalitných údajov zdôrazňuje, že Eurosystém je pripravený prijať pragmatické riešenia na podporu vykazujúcich subjektov v celej eurozóne a Európskej únii vzhľadom na závažnosť a rôznorodosť problémov, ktorým sú vystavené v dôsledku pandémie koronavírusu, ako napr. nedostupnosť personálu, obmedzenia voľného pohybu a uzavretie niektorých sektorov hospodárstva.

Nariadenie o predĺžení lehôt pre vykazovanie štatistických informácií

Dňa 15. apríla 2020 Rada guvernérov prijala nariadenie (EÚ) 2020/533 o predĺžení lehôt pre vykazovanie štatistických informácií (ECB/2020/23). Nariadenie umožňuje predĺženie lehôt pre vykazovanie určitých štatistických informácií po obmedzenú dobu vzhľadom na závažné problémy, ktoré vykazujúcim subjektom spôsobuje prebiehajúca pandémia koronavírusu. Nariadenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovky

Rozhodnutie o postupoch akreditácie a požiadavkách pre výrobcov eurových bankoviek

Dňa 27. apríla 2020 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2020/24 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura (prepracované znenie). Prepracované znenie bolo prijaté v záujme právnej istoty a jednoznačnosti a ruší rozhodnutie ECB/2013/54, ktoré bolo od svojho prijatia v roku 2013 viackrát podstatne zmenené. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Ďalšie opatrenia dohľadu na zmiernenie negatívneho vplyvu pandémie koronavírusu

Popri opatreniach dohľadu prijatých 12. marca 2020 na poskytnutie dočasných kapitálových a prevádzkových úľav v reakcii na pandémiu koronavírusu bankám pod priamym dohľadom ECB v záujme nepretržitého plnenia ich úlohy pri financovaní reálnej ekonomiky bolo prostredníctvom tlačovej správy zverejnenej 20. marca 2020 na internetovej stránke bankového dohľadu ECB spolu s odpoveďami na najčastejšie otázky oznámené ďalšie zvýšenie flexibility.

Rada guvernérov následne 26. marca 2020 nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať rozhodnutia o zavedení ďalších zmierňujúcich opatrení, predovšetkým šesťmesačného odkladu viacerých termínov plnenia povinností, požiadaviek a podmienok stanovených v rozhodnutiach ECB adresovaných významným inštitúciám pod priamym dohľadom ECB, väčšej flexibility pri procedurálnych termínoch a zníženia alebo odkladu vykazovacích požiadaviek.

Rada guvernérov okrem toho 1. apríla 2020 nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad poslať všetkým významným inštitúciám list s odporúčaniami ECB týkajúcimi sa uplatňovania štandardu IFRS 9 na zmiernenie jeho potenciálneho procyklického účinku. List je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Rada guvernérov tiež 14. apríla 2020 nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad vydať bankám oznámenie o opatreniach týkajúcich sa vykazovania na účely dohľadu v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Toto oznámenie, ktoré podporuje vyhlásenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo o vykazovaní na účely dohľadu a vykazovaní v rámci tretieho piliera, obsahuje bližšie informácie o celom rade opatrení určených na zmiernenie prevádzkovej záťaže bánk spojenej s vykazovaním. Vyhlásenie je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Dňa 15. apríla 2020 Rada guvernérov napokon nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad poskytnúť dodatočné úľavy formou dočasného zníženia kapitálových požiadaviek na krytie trhového rizika. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Odporúčanie o rozdeľovaní dividend počas pandémie COVID-19, ktorým sa zrušuje odporúčanie ECB/2020/1

Dňa 27. marca 2020 Rada guvernérov na návrh Rady pre dohľad prijala odporúčanie ECB/2020/19 o rozdeľovaní dividend počas pandémie COVID-19, ktorým sa zrušuje odporúčanie ECB/2020/1. Vzhľadom na skutočnosť, že úverové inštitúcie si v záujme udržania schopnosti podporovať hospodárstvo potrebujú zachovať svoj kapitál, im ECB odporučila aspoň do 1. októbra 2020 nevyplácať dividendy, neprijímať žiadne neodvolateľné záväzky na ich vyplatenie za účtovné roky 2019 a 2020 a neuskutočňovať spätné odkúpenia akcií zamerané na odmeňovanie akcionárov. Odporúčanie je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu

Dňa 9. apríla 2020 Rada guvernérov na návrh Rady pre dohľad prijala nariadenie ECB/2020/22, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu, s cieľom zosúladiť toto nariadenie s najnovšou verziou vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, ktoré bolo nedávno zmenené a viedlo k zmenám vzorov výkazov a pokynov týkajúcich sa vykazovania finančných informácií na účely dohľadu. Nariadenie je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Verejná konzultácia o všeobecných zásadách ECB týkajúcich sa klimatických a environmentálnych rizík

Dňa 21. apríla 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o všeobecných zásadách ECB, ktoré stanovujú očakávania orgánov dohľadu týkajúce sa riadenia a vykazovania klimatických a environmentálnych rizík. Podklady k verejnej konzultácii budú zverejnené v priebehu mája 2020 na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá