Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2020

Penningpolitik

Förlängd tidsplan för översyn av den penningpolitiska strategin

Den 2 april 2020 informerade ECB om det beslut som fattats av ECB-rådet om att förlänga tidsplanen för översyn av den penningpolitiska strategin. Detta gjordes då Eurosystemet som helhet behöver prioritera att lägga allt fokus på att hantera de utmaningar som coronapandemin (covid-19) medför. Färdigställandet av strategiöversynen skjuts följaktligen upp från slutet av 2020 till mitten av 2021. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

Den 9 april 2020 godkände ECB-rådet denna efterlevnadsrapport för år 2019. Rapporten upprättas i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), i vilket ECB tilldelas uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i fördraget, samt relaterade förordningar. Ytterligare information om detta finns i ett särskilt avsnitt i ECB:s årsrapport 2019, som offentliggörs på ECB:s webbplats den 7 maj 2020.

Extern kommunikation

ECB:s årsrapport 2019

Den 17 april 2020 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport 2019. Den kommer att överlämnas till Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor och publiceras på ECB:s webbplats på 22 av Europeiska unionens officiella språk den 7 maj 2020.

Marknadsoperationer

Beslut om ändring av beslut (EU) 2019/1311 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 16 mars 2020 antog ECB-rådet beslut (EU) 2020/407 om ändring av beslut (EU) 2019/1311 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III) (ECB/2020/13). Genom ändringsbeslutet införs förändringar av parametrarna i TLTRO III. ECB-rådet beslutade om de förändrade parametrarna den 12 mars 2020 i syfte att stödja bankernas utlåning till dem som drabbas hårdast av coronavirusets spridning (covid-19), särskilt små och medelstora företag. Beslutet finns på ECB:s webbplats.

Den 30 april 2020 antog ECB-rådet ytterligare ett beslut, närmare bestämt beslut ECB/2020/25 om ändring av beslut (EU) 2019/1311 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner. Det nya ändringsbeslutet innehåller ytterligare tekniska ändringar av TLTRO III-parametrarna vad gäller utlåningströskel, tillämplig ränta och startdatum för bedömningsperioden av utlåningsperformans. Ett pressmeddelande, i vilket dessa ändringar beskrivs mer ingående, och beslutet finns på ECB:s webbplats. ECB-rådet godkände vidare offentliggörande av den indikativa kalendern för den tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner. Även denna kalender publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Lansering av ett temporärt stödköpsprogram föranlett av pandemin, implementering av rättsakter och beslut om operativa parametrar

Den 18 mars 2020 beslutade ECB-rådet att inleda ett nytt temporärt program för köp av tillgångar i form av värdepapper från den privata och den offentliga sektorn. Det nya programmet på totalt 750 miljarder euro har till syfte att bemöta de allvarliga risker för den penningpolitiska transmissionsmekanismen och utsikterna för euroområdet som orsakas av utbrottet och den tilltagande spridningen av covid-19. Mer detaljerad information om det nya PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin) finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Den 24 mars 2020 antog ECB-rådet beslut (EU) 2020/440 om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin (ECB/2020/17), i vilket de tekniska parametrarna för programmet fastställs, samt beslut (EU) 2020/441 om ändring av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/948 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (CSPP) (ECB/2020/18) som utvidgar omfattningen av godtagbara tillgångar under CSPP till icke-finansiella certifikat. Därigenom blir alla certifikat av tillräcklig kreditkvalitet godtagbara för köp under CSPP. Båda besluten finns på ECB:s webbplats.

Återaktivering av swappavtalet med Danmarks Nationalbank

Den 20 mars 2020 godkände ECB-rådet återaktiveringen av swappavtalet med Danmarks Nationalbank och ökningen av det maximala utestående beloppet från 12 miljarder euro till 24 miljarder euro. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Ökad frekvens för sjudagarstransaktioner i USD

Den 20 mars 2020 godkände ECB-rådet att likvidiserande USD-transaktioner med löptider på sju dagar genomförs med en daglig (istället för veckovis) frekvens. Detta ska gälla fr.o.m. den 23 mars 2020 och så länge det är lämpligt för att stödja en smidig funktion av finansieringsmarknaderna i US-dollar. Ett pressmeddelande om detta beslut, samordnat tillsammans med Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve System och Swiss National Bank finns på de respektive webbplatserna.

Ad hoc-utvärdering av marknaden för estniska statsskuldväxlar

Den 30 mars 2020 beslutade ECB-rådet att lägga till icke-reglerade estniska statsskuldväxlar till listan över godtagbara icke-reglerade marknader för sådana tillgångar som kan godtas som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Den kompletta listan över godtagbara icke-reglerade marknader finns på ECB:s webbplats.

Preventivt swappavtal för euro–kuna med Hrvatska narodna banka

Den 1 april 2020 godkände ECB-rådet det preventiva swappavtalet för euro–kuna med Hrvatska narodna banka (Kroatiska nationalbanken) Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Temporära lättnadsåtgärder för säkerheter som respons på coronapandemin

Den 7 april godkände ECB-rådet ett omfattande paket inriktat på att temporärt lätta på restriktionerna för säkerheter så att Eurosystemets motparter som deltar i likvidiseringstransaktioner lättare ska kunna uppbåda godtagbara säkerheter. De tekniska detaljerna för dessa åtgärder ges i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats. Samma dag antogs genomföranderättsakterna av ECB-rådet: dels beslut (EU) 2020/506 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk och riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2020/20), dels riktlinje (EU) 2020/515 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2020/21). Båda dessa rättsakter finns på ECB:s webbplats.

Den 22 april beslutade ECB-rådet om ytterligare kompletterande åtgärder för att mildra de effekter som möjliga nedgraderingar kan få på tillgången till säkerheter. Beslutet innebar att omsättbara tillgångar och emittenter av sådana tillgångar som uppfyllde kraven på minsta kreditkvalitet den 7 april 2020 ska vara fortsatt godtagbara fram till och med september 2021, även om de skulle få sämre kreditbetyg av de kreditvärderingsinstitut som accepteras av Eurosystemet. Detta gäller under förutsättning att ratingen ligger över en viss kreditkvalitetsnivå. Mer detaljerad information om dessa åtgärder finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Preventivt swappavtal för euro–lev med Българска народна банка

Den 20 april 2020 godkände ECB-rådet det preventiva swappavtalet för euro–lev med Българска народна банка (Bulgariska nationalbanken). Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Långfristiga refinansieringstransaktioner med anledning av pandemin

Den 30 april 2020 beslutade ECB-rådet att genomföra en ny serie med sju ytterligare långfristiga refinansieringstransaktioner, s.k. PELTRO (långfristiga refinansieringstransaktioner med anledning av pandemin). Mer information om villkor och tidsplan för dessa transaktioner ges i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Avtal mellan Eurosystemet och Sveriges riksbank för tillhandahållande av betaltjänsten Target Instant Payment Settlement (TIPS) i svenska kronor

Den 2 april 2020 godkände ECB-rådet ett samarbetsavtal mellan Eurosystemet och Sveriges riksbank som ger Sverige tillträde till Eurosystemets betalningsplattform TIPS för stödja det svenska systemet för omedelbara betalningar – RIX-INST. Mer information finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

ECBS respons till Europeiska kommissionens offentliga samråd om ett EU-ramverk för marknader i kryptotillgångar

Den 9 april 2020 godkände ECB-rådet Europeiska centralbankssystemets (ECBS) svar på Europeiska kommissionens offentliga samråd om ett EU-ramverk för marknader i kryptotillgångar. Svaret överlämnades sedan till Europeiska kommissionen och ECB-rådet godkände dess offentliggörande.

Inrättande av en temporär marknadskontaktgrupp för skuldemission

Den 15 april 2020 godkände ECB-rådet inrättandet av en temporär marknadskontaktgrupp för skuldemission (DIMCG), med uppdrag att undersöka frågor som rör skuldemission, inledande distribution samt harmoniseringsaspekter i samband med detta. DIMCG blir en flerpartsgrupp med europeiska emittenter (t.ex. Europeiska stabilitetsmekanismen och Europeiska investeringsbanken), investerare, centralbanker, intermediärer och marknadsinfrastrukturer. Resultatet av DIMCG:s undersökningar kommer att presenteras i en rådgivande rapport ungefär 12 månader efter det första mötet. DIMCG:s direktiv har godkänts av ECB-rådet och finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om Hrvatska narodna banka

Den 18 mars 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/8 på begäran av Hrvatska narodna banka.

ECB:s yttrande om översyn av betalningssystem och operatörer av betalningssystem i Cypern

Den 19 mars 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/9 på begäran av chefen för Central Bank of Cyprus.

ECB:s yttrande om nära samarbete mellan ECB och Hrvatska narodna banka (HNB) inom den gemensamma tillsynsmekanismen, samt om HNB:s mandat och verktyg för makrotillsynen

Den 25 mars 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/10 på begäran av Hrvatska narodna banka.

ECB:s yttrande om hur Lietuvos bankas tillhandahåller likviditetsstöd i nödlägen

Den 30 mars 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/11 på begäran av Lietuvos bankas.

ECB:s yttrande om hur finansinstitut ska identifiera och rapportera allokeringen av summor som satts in på sparkonton i Belgien

Den 17 april 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/12 på begäran av sekretariatet för det belgiska parlamentets finansutskott.

ECB:s yttrande om en reform av Sveriges riksbank

Den 20 april 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/13 på begäran av det svenska finansdepartementet.

Organisationsstyrning

Rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Latvijas Banka

Den 19 mars 2020 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2020/14 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Latvijas Banka. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Ordförande för riskhanteringskommittén

Den 1 april 2020 utnämnde ECB-rådet Fernando Monar Lora, direktör för riskhanteringen, till ordförande för riskhanteringskommittén(RMC). Utnämningen sker med omedelbar verkan och löper fram till den 31 december 2022 för att sammanfalla med alla övriga förordnanden för ECBS/Eurosystemets kommittéordförandeskap som utnämnts eller återutnämnts i december 2019.

Ledamot i revisionskommittén

Den 29 april 2020 utnämnde ECB-rådet Jens Weidmann, ordförande för Deutsche Bundesbank, till ledamot i revisionskommittén för en inledande period på tre år, dvs. t.o.m. den 30 april 2023.

Statistik

Riktlinje om ändring av riktlinjen (EU) 2019/1265 om den korta euroräntan (€STR)

Den 19 mars 2020 antog ECB-rådet riktlinje (EU) 2020/496 om ändring av riktlinje (EU) 2019/1265 om den korta euroräntan (€STR) (ECB/2020/15). I denna ändringsriktlinje fastställs att ECB i samband med fastställande och efterproduktionsförfaranden får utföra uppgifter åt sådana nationella centralbanker som bara har en hemmahörande uppgiftslämnare i sin medlemsstat och som inte bedriver någon lokal insamlingsplattform. Syftet med detta är att utnyttja resurserna effektivt. Detta möjliggör även inlämning av klagomål på elektronisk väg. Ändringsriktlinjen är tillgänglig på ECB:s webbplats.

Riktlinje om vissa uppgifter som de nationella behöriga myndigheterna registrerar i RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data)

Den 20 mars 2020 antog ECB-rådet, i enlighet med artiklarna 2, 6.1 och 7 i SSM-förordningen och i samråd med behöriga nationella myndigheter, riktlinje (EU) 2020/497 om vissa uppgifter som de nationella behöriga myndigheterna registrerar i RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data) (ECB/2020/16). I denna rättsakt fastställs de nationella behöriga myndigheternas skyldigheter i fråga om registrering, underhåll och kvalitetssäkring av referensuppgifter i RIAD, som är ett gemensamt dataset med referensdata om juridiska och andra statistiska institutionella enheter och som används för tillsynsändamål. Riktlinjen finns på ECB:s webbplats.

2019 års rapporter om statistikkvalitet

Den 2 april 2020 godkände ECB-rådet offentliggörandet av 2019 års kvalitetsrapporter om statistik avseende kvartalsvisa finansräkenskaper för euroområdet och för nationell nivå samt om betalningsbalans och finansiell utlandsställning för euroområdet och för nationell nivå. I dessa rapporter, som sammanställts i nära samarbete med Eurosystemet/ECBS statistikkommitté, finns information om kvaliteten på den europeiska statistik som ECB har samlat in, sammanställt och spridit med hjälp av centralbankerna i euroområdet. Rapporterna är en del av ECB:s kvalitetsram för statistik. Rapporterna finns på ECB:s webbplats.

ECB:s meddelande om statistikinsamling i samband med covid-19

Den 8 april 2020 godkände ECB-rådet offentliggörandet på ECB:s webbplats av ett meddelande till uppgiftslämnarna om statistikinsamling i samband med covid-19. I detta meddelande understryks att högkvalitativa data behöver finnas tillgängliga i rätt tid. Samtidigt framhålls att Eurosystemet står redo att hitta pragmatiska lösningar för att hjälpa uppgiftslämnarna runtom i euroområdet och Europeiska unionen i detta läge då de ställs inför avsevärda utmaningar av olika slag, t.ex. bristande tillgång på personal, begränsning av rörelsefriheten och nedstängning av vissa sektorer av ekonomin.

Förordning om en förlängning av tidsfristerna för statistikrapportering

Den 15 april 2020 antog ECB-rådet förordning (EU) 2020/533 om en förlängning av tidsfristerna för statistikrapportering (ECB/2020/23). I förordningen fastställs att tidsfristerna får förlängas för delar av statistikrapporteringen under en viss tid med anledning av de stora utmaningar som coronapandemin medför för uppgiftslämnarna. Förordningen finns på ECB:s webbplats.

Sedlar

Beslut om ackrediteringsförfaranden och krav på tillverkare av eurosedlar

Den 27 april 2020 antog ECB-rådet beslut ECB/2020/24 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt (omarbetning). Beslutet har omarbetats av rättsäkerhets- och tydlighetsskäl och upphäver beslut ECB/2013/54, som ett flertal gånger har ändrats på viktiga punkter sedan det antogs 2013. Beslutet finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Fler tillsynsåtgärder för att mildra de negativa effekterna av coronapandemin

I ett pressmeddelande utlovades ytterligare flexibilitet, utöver de tillsynsåtgärder om temporära kapital- och driftslättnader till banker under ECB:s direkta tillsyn, som beslutades den 12 mars och som infördes för att bankerna trots coronapandemin ska kunna fullfölja sin roll att tillhandahålla finansiering till den reala ekonomin. Pressmeddelandet om detta publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn tillsammans med vanliga frågor.

Den 26 mars 2020 hade ECB-rådet därefter inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att godkänna beslut om ytterligare lättnadsåtgärder, bl.a. att med sex månader senarelägga tidsfrister för att uppfylla skyldigheter, krav och/eller villkor i ECB:s beslut riktade till betydande institut under ECB:s tillsyn. Lättnadsåtgärderna omfattade även mer flexibilitet i fråga om förfarandefrister samt reducerade eller senarelagda krav på data.

Vidare hade ECB-rådet den 1 april 2020 inga invändningar mot tillsynsnämndens förslag att sända ett brev till alla betydande institut med rekommendationer från ECB om hur IFRS 9 bör tillämpas i syfte att mildra dess potentiella procyklikalitet. Brevet finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Därutöver hade ECB-rådet den 14 april 2020 inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att utfärda ett meddelande till banker om tillsynsrapporteringsåtgärder under coronapandemin. I detta meddelande, vilket även stöder Europeiska bankmyndighetens uttalande om tillsynsrapportering och offentliggöranden enligt pelare 3, beskrivs en rad åtgärder för att mildra den operativa rapporteringsbördan för banker. Meddelandet finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Slutligen hade ECB-rådet den 15 april 2020 inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om ytterligare lättnader genom en temporär sänkning av kapitalkraven för marknadsrisk. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Rekommendation om utdelningar under covid-19-pandemin och om upphävande av rekommendation ECB/2020/1

Den 27 mars 2020 antog ECB-rådet, efter ett förslag från tillsynsnämnden, rekommendation ECB/2020/19 om utdelningar under covid-19-pandemin och om upphävande av rekommendation ECB/2020/1. Eftersom det är viktigt att kreditinstituten bevarar sitt kapital så att de stödjer ekonomin har ECB rekommenderat att kreditinstitut inte betalar ut några utdelningar fram till åtminstone den 1 oktober 2020, inte ingår några oåterkalleliga förpliktelser att lämna utdelning för räkenskapsåren 2019 och 2020 samt att de avstår från att köpa tillbaka egna aktier med målet att gynna aktieägarna. Rekommendationen och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Förordning om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation

Den 9 april 2020 antog ECB-rådet, efter ett förslag från tillsynsnämnden, förordning ECB/2020/22 om ändring av förordning (EU) 2015/534 om rapportering av finansiell tillsynsinformation. Syftet med detta var att anpassa förordningen till den senaste versionen av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Denna ändrades nyligen, vilket resulterade i ändrade mallar och anvisningar avseende redovisning av finansiell tillsynsinformation. Förordningen finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Offentligt samråd om ECB:s vägledning om klimat- och miljörelaterade risker

Den 21 april 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om en ECB-vägledning om tillsynsförväntningar på hantering och offentliggörande av klimat- och miljörelaterade risker. Material för detta offentliga samråd kommer att publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn under maj 2020.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media