Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Aprill 2020

4. mai 2020

Rahapoliitika

Rahapoliitika strateegia läbivaatamise tähtaja pikendamine

2. aprillil 2020 tegi EKP teatavaks EKP nõukogu otsuse pikendada tema rahapoliitika strateegia läbivaatamise tähtaega, arvestades vajadust seada kogu eurosüsteemis esikohale kõik jõupingutused koroonaviiruse pandeemiast tingitud probleemidega tegelemisel. Seetõttu lükkub rahapoliitika strateegia läbivaatamise tähtaeg 2020. aasta lõpult 2021. aasta keskele. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Keskpankade laenukeelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

9. aprillil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks vastavusaruande 2019. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt EKP-le on antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning seonduvates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2019. aasta aruandest, mis avaldatakse EKP veebilehel 7. mail 2020.

Avalikud suhted

EKP aastaaruanne 2019

17. aprillil 2020 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2019. aasta aruande, mis esitatakse Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile ning avaldatakse EKP veebilehel Euroopa Liidu 22 ametlikus keeles 7. mail 2020.

Turuoperatsioonid

Otsused, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta

16. märtsil 2020 võttis EKP nõukogu vastu otsuse (EL) 2020/407, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria (TLTRO-III) kohta (EKP/2020/13). Otsusega kohaldatakse TLTRO-III parameetrites EKP nõukogu 12. märtsil 2020 vastu võetud muudatused, et toetada pankade laenuandmist koroonaviiruse levikust enim mõjutatud osapooltele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

30. aprillil 2020 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2020/25, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta. Otsusega tehakse täiendavaid tehnilisi muudatusi TLTRO-III parameetrites seoses laenuandmise künnise, kohaldatava intressimäära ja laenuandmise toimivuse hindamisperioodi alguskuupäevaga. Sellekohane pressiteade koos otsusega on avaldatud EKP veebilehel. Ühtlasi andis EKP nõukogu loa avaldada kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide soovituslik ajakava, mis tehakse peatselt kättesaadavaks ka EKP veebilehel.

Pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava käivitamine ning selle tegevusnäitajaid käsitlevate õigusaktide ja otsuste rakendamine

18. märtsil 2020 otsustas EKP nõukogu käivitada uue ajutise varaostukava era- ja avaliku sektori väärtpaberite ostmiseks kogumahuga 750 miljardit eurot. Selle eesmärk on ära hoida rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimist ja euroala väljavaadet ohustavaid tõsiseid riske, mis tulenevad COVID-19 puhangust ja selle süvenevast levikust. Täpsemat teavet pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava kohta saab pressiteatest, mis on kättesaadav EKP veebilehel.

24. märtsil 2020 võttis EKP nõukogu vastu otsuse (EL) 2020/440 pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise ja ajutise varaostukava kohta (EKP/2020/17), millega sätestatakse varaostukava tehnilised parameetrid, ning otsuse (EL) 2020/441, millega muudetakse otsust (EL) 2016/948 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2020/18) ja lisatakse selle ostukava kõlblike varade loetellu finantssektorivälised kommertsväärtpaberid. Seega on ettevõtlussektori varaostukava raames ostukõlblikud kõik piisava krediidikvaliteediga kommertsväärtpaberid. Mõlemad otsused on avaldatud EKP veebilehel.

Taani keskpangaga sõlmitud vahetustehingute kokkuleppe taaskäivitamine

20. märtsil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks vahetustehingute kokkuleppe taaskäivitamise Taani keskpangaga ja selle maksimaalse mahu suurendamise 12 miljardilt eurolt 24 miljardi euroni. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

USA dollarites tehtavate 7-päevase tähtajaga operatsioonide sageduse suurendamine

20. märtsil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks USA dollarites likviidsust lisavate 7-päevase tähtajaga operatsioonide tegemise iga päev (varem iga nädal) alates 23. märtsist 2020 ja niikaua, kuni see on vajalik, et toetada USA dollarites rahastamist pakkuvate turgude tõrgeteta toimimist. Kanada keskpanga, Inglise keskpanga, Jaapani keskpanga, USA Föderaalreservi Süsteemi ja Šveitsi keskpangaga kooskõlastatud otsust käsitlev pressiteade on avaldatud asjaomaste keskpankade veebilehtedel.

Eesti riigikassa lühiajaliste võlakirjade turu erakorraline hindamine

30. märtsil 2020 otsustas EKP nõukogu lisada Eesti riigikassa lühiajaliste võlakirjade reguleerimata turu aktsepteeritavate reguleerimata turgude loetellu, pidades silmas eurosüsteemi rahapoliitiliste operatsioonide kõlblikke tagatisvarasid. Aktsepteeritavate reguleerimata turgude täielik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Euro ja kuna vahetustehingute liini ennetav käivitamine Horvaatia keskpangaga

1. aprillil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks euro ja kuna vahetustehingute liini ennetava käivitamise Horvaatia keskpangaga. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Tagatisnõuete ajutise leevendamise meetmed koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

7. aprillil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks ulatuslikud meetmed eesmärgiga leevendada ajutiselt tagatisnõudeid, et toetada kõlblike tagatiste kättesaadavust likviidsust lisavates operatsioonides osalevate eurosüsteemi vastaspoolte jaoks. Üksikasjalikku teavet nende meetmete kohta saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest. Samal kuupäeval võttis EKP nõukogu vastu järgmised rakendavad õigusaktid: otsus (EL) 2020/506, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta ja suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2020/20), ning suunis (EL) 2020/515, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonidega ja tagatise kõlblikkusega (EKP/2020/21). Mõlemad õigusaktid on avaldatud EKP veebilehel.

22. aprillil 2020 otsustas EKP nõukogu võtta täiendavaid meetmeid, et leevendada reitingute võimaliku langetamise mõju tagatiste kättesaadavusele. Täpsemalt otsustas nõukogu säilitada 2020. aasta 7. aprilli seisuga minimaalsetele krediidikvaliteedi nõuetele vastavate turukõlblike varade ja nende emitentide kõlblikkuse kuni 2021. aasta septembrini ka juhul, kui eurosüsteemi aktsepteeritavad reitinguagentuurid otsustavad langetada nende krediidireitingut. Kõlblikkus säilib tingimusel, et asjaomased reitingud jäävad teatud krediidikvaliteedi tasemest kõrgemale. Täpsemat teavet nende meetmete kohta saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

Euro ja leevi vahetustehingute liini ennetav käivitamine Bulgaaria keskpangaga

20. aprillil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks euro ja leevi vahetustehingute liini ennetava käivitamise Bulgaaria keskpangaga. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

30. aprillil 2020 otsustas EKP nõukogu käivitada seitse uut täiendavat pikemaajalist refinantseerimisoperatsiooni pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks (PELTRO). Täpsemat teavet nende operatsioonide tehniliste üksikasjade ja ajakava kohta saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Kokkulepe eurosüsteemi ja Rootsi keskpanga vahel TARGETi välkmaksete arveldamise teenuste pakkumiseks Rootsi kroonides

2. aprillil 2020 kinnitas EKP nõukogu koostöökokkuleppe eurosüsteemi ja Rootsi keskpanga vahel, et pakkuda Rootsile juurdepääsu eurosüsteemi välkmaksete arveldamise teenustele eesmärgiga toetada Rootsi välkmaksete teenust RIX-INST. Täpsemat teavet saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

EKPSi vastus Euroopa Komisjoni avalikule konsultatsioonile krüptovarade turgu käsitleva ELi raamistiku kohta.

9. aprillil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) vastuse Euroopa Komisjoni avalikule konsultatsioonile krüptovarade turgu käsitleva ELi raamistiku kohta. Seejärel esitati vastus Euroopa Komisjonile ja EKP nõukogu andis loa see avaldada.

Võlakirjade emiteerimise turu ajutise kontaktrühma loomine

15. aprillil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse luua võlakirjade emiteerimise turu ajutine kontaktrühm, mille ülesandeks on uurida võlakirjade emiteerimise ja esialgse jaotuse ning kaasnevate kooskõlastusaspektidega seotud küsimusi. Kontaktrühma kuuluvad erinevad sidusrühmad, sealhulgas Euroopa emitendid (nt Euroopa stabiilsusmehhanism ja Euroopa Investeerimispank), investorid, keskpangad, vahendajad ja turuinfrastruktuurid. Kontaktrühma uurimistulemused esitatakse nõuandearuandes eurosüsteemile ligikaudu 12 kuud pärast rühma esimest istungit. Ühtlasi kiitis EKP nõukogu heaks kontaktrühma pädevuse, mis on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Hrvatska narodna banka kohta

18. märtsil 2020 võttis EKP nõukogu Horvaatia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2020/8.

EKP arvamus maksesüsteemide ja maksesüsteemide käitajate järelevaatamise kohta Küprosel

19. märtsil 2020 võttis EKP nõukogu Küprose keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2020/9.

EKP arvamus tiheda koostöö kohta EKP ja Hrvatska narodna banka (HNB) vahel ühtses järelevalvemehhanismis ja HNB makrotasandi usaldatavusjärelevalve pädevuse ja meetmete kohta

25. märtsil 2020 võttis EKP nõukogu Horvaatia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2020/10.

EKP arvamus erakorralise likviidsusabi andmise kohta Lietuvos bankase poolt

30. märtsil 2020 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2020/11.

EKP arvamus, mis käsitleb säästukontodel hoiustatud summade kasutuse tuvastamist ja selle aruandlust finantseerimisasutuste poolt Belgias

17. aprillil 2020 võttis EKP nõukogu Belgia parlamendi majanduskomisjoni sekretariaadi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/12.

EKP arvamus Sveriges Riksbanki ümberkorralduse kohta

20. aprillil 2020 võttis EKP nõukogu Rootsi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/13.

Üldjuhtimine

Soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Latvijas Banka välisaudiitorite kohta

19. märtsil 2020 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2020/14 Euroopa Liidu Nõukogule Latvijas Banka välisaudiitorite kohta. Soovitus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Riskijuhtimise komitee esimees

1. aprillil 2020 nimetas EKP nõukogu samast kuupäevast alates riskijuhtimise komitee esimehena ametisse riskihalduse direktoraadi direktori Fernando Monar Lora, kelle ametiaeg kestab 31. detsembrini 2022. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeestel, kelle EKP nõukogu nimetas (uuesti) ametisse 2019. aasta detsembris.

EKP auditikomitee koosseis

29. aprillil 2020 nimetas EKP nõukogu esialgu kolmeks aastaks ehk kuni 30. aprillini 2023 auditikomitee liikmena ametisse Saksamaa keskpanga presidendi Jens Weidmanni.

Statistika

Suunis, millega muudetakse suunist (EL) 2019/1265 euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta

19. märtsil 2020 võttis EKP nõukogu vastu suunise (EL) 2020/496, millega muudetakse suunist (EL) 2019/1265 euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta (EKP/2020/15). Ressursside tõhusa suunamise huvides sätestatakse muudetud suunises, et EKP võib täita kindlaksmääramise ja järelkontrolli menetlustega seotud ülesandeid riikide keskpankade nimel, kellel on ainult üks liikmesriigi residendist andmeesitaja ja kes ei halda kohalikku kogumisplatvormi. Ühtlasi võimaldatakse esitada kaebusi elektrooniliselt. Uus suunis on avaldatud EKP veebilehel.

Suunis teatavate andmete kandmise kohta asutuste ja filiaalide andmete registrisse riiklike pädevate asutuste poolt

20. märtsil 2020 võttis EKP nõukogu kooskõlas ühtse järelevalvemehhanismi määruse artikli 6 lõigetega 1, 2 ja 7 ning riiklike pädevate asutustega konsulteerides vastu suunise (EL) 2020/497 teatavate andmete kandmise kohta asutuste ja filiaalide andmete registrisse (RIAD) riiklike pädevate asutuste poolt (EKP/2020/16). Õigusaktiga kehtestatakse riiklike pädevate asutuste kohustused seoses viitandmete salvestamise, säilitamise ja kvaliteedijuhtimisega RIADis (ühine andmekogu juriidiliste isikute ja muude statistiliste institutsiooniliste üksuste viiteandmete hoidmiseks) järelevalveülesannete täitmise eesmärgil. Suunis on kättesaadav EKP veebilehel.

2019. aasta aruanded statistiliste andmete kvaliteedi kohta

2. aprillil 2020 andis EKP nõukogu loa avaldada 2019. aasta aruanded euroala ja riikide finantskontode kvartaliandmete ning euroala ja riikide maksebilansside ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika kvaliteedi kohta. Aruanded on osa EKP statistika kvaliteediraamistikust ja need koostati tihedas koostöös eurosüsteemi/EKPSi statistikakomiteega. Aruannetes esitatakse ülevaade EKP ja euroala riikide keskpankade kogutud, koostatud ja levitatud Euroopa statistika kvaliteedist. Aruanded on avaldatud EKP veebilehel.

EKP teade statistiliste andmete kogumise kohta COVID-19 kontekstis

8. aprillil 2020 andis EKP nõukogu loa avaldada EKP veebilehel andmeesitajatele mõeldud teade statistiliste andmete kogumise kohta COVID-19 kontekstis. Teates osutatakse kvaliteetsete andmete õigeaegse kättesaadavuse vajadusele ning rõhutatakse samal ajal ka eurosüsteemi valmisolekut kasutusele võtta pragmaatilised lahendused andmeesitajate toetamiseks, pidades silmas märkimisväärseid ja erinevaid probleeme, mida koroonaviiruse pandeemia tekitab andmeesitajatele euroalal ja Euroopa Liidus (nt personali puudus, liikumispiirangud, mõnede majandussektorite sulgemine).

Määrus statistilise teabe esitamise tähtaegade pikendamise kohta

15. aprillil 2020 võttis EKP nõukogu vastu määruse (EL) 2020/533 statistilise teabe esitamise tähtaegade pikendamise kohta (EKP/2020/23). Määrusega võimaldatakse pikendada teatud statistilise teabe esitamise tähtaegu piiratud ajaks, arvestades märkimisväärseid probleeme, mida praegune koroonaviiruse pandeemia andmeesitajatele valmistab. Määrus on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangatähed

Otsus europangatähtede tootjate suhtes kohaldatavate atesteerimismenetluste ja -nõuete kohta

27. aprillil 2020 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2020/24 euro pangatähtede turvelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta (uuesti sõnastatud). Otsus on uuesti sõnastatud õiguskindluse ja selguse eesmärgil ning sellega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/54, mida on alates selle vastuvõtmisest 2013. aastal mitu korda oluliselt muudetud. Otsus on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Täiendavad järelevalvealased leevendusmeetmed koroonaviiruse pandeemiast tingitud negatiivse mõju ohjeldamiseks

Lisaks 12. märtsil 2020 võetud järelevalvemeetmetele ajutise kapitali pakkumiseks ja tegevustingimuste leevendamiseks, et EKP otsese järelevalve alla kuuluvad pangad saaksid jätkuvalt täita oma rolli reaalmajandusele rahastuse pakkumisel, teatati 20. märtsil 2020 avaldatud pressiteates täiendava paindlikkuse võimaldamisest. Pressiteade koos korduma kippuvate küsimustega on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

26. märtsil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule vastu võtta otsused täiendavate leevendusmeetmete rakendamise kohta. Eelkõige lükatakse kuue kuu võrra edasi mitmeid tähtaegu EKP otsese järelevalve alla kuuluvatele olulistele krediidiasutustele suunatud otsustes sätestatud kohustuste, nõuete ja/või tingimuste täitmiseks, võimaldatakse suuremat paindlikkust seoses menetluste tähtaegadega ning vähendatakse või lükatakse edasi andmenõudeid.

Peale selle tegi EKP nõukogu 1. aprillil 2020 otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule saata kõigile olulistele krediidiasutustele kiri EKP antud soovitustega IFRS 9 kohaldamise kohta, et leevendada selle võimalikku protsüklilisust. Kiri on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

14. aprillil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule saata pankadele teade järelevalvearuandluse meetmete kohta koroonaviiruse pandeemia kontekstis. Teates toetatakse Euroopa Pangandusjärelevalve avaldust järelevalvearuandluse ja kolmanda samba raames avalikustatud teabe kohta ning kirjeldatakse mitut meedet pankade aruandluskoormuse leevendamiseks. Teade on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

15. aprillil 2020 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule võtta täiendavaid leevendusmeetmeid, alandades ajutiselt tururiskiga seotud kapitalinõudeid. Sellekohane pressiteade avaldati hiljem EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Soovitus dividendide jaotamise kohta COVID-19 pandeemia ajal ja soovituse EKP/2020/1 kehtetuks tunnistamine

27. märtsil 2020 võttis EKP nõukogu järelevalvenõukogu ettepanekul vastu soovituse EKP/2020/19 dividendide jaotamise kohta COVID-19 pandeemia ajal, millega tunnistatakse kehtetuks soovitus EKP/2020/1. Arvestades krediidiasutuste vajadust hoida kapitali, et säilitada suutlikkus toetada majandust, on EKP soovitanud krediidiasutustel vähemalt kuni 1. oktoobrini 2020 mitte maksta dividende või võtta tagasipööramatuid kohustusi dividendide maksmiseks 2019. ja 2020. majandusaasta kohta ning hoiduda aktsiate tagasiostudest aktsionäride tasustamise eesmärgil. Soovitus koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta

9. aprillil 2020 võttis EKP nõukogu järelevalvenõukogu ettepanekul vastu määruse EKP/2020/22, millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta. Sellega soovitakse kooskõlastada kõnealune määrus komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 viimase versiooniga, mida hiljuti muudeti. Selle tulemusel muutusid ka järelevalvealase finantsteabe aruandluse vormid ja juhised. Määrus on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Avalik konsultatsioon kliima- ja keskkonnariske käsitleva EKP juhendi kohta

21. aprillil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon EKP juhendi kohta, milles kehtestatakse kliima- ja keskkonnariskide ohjega ja neid käsitlevate andmete avalikustamisega seotud järelevalveootused. Avaliku konsultatsiooniga seotud dokumendid tehakse kättesaadavaks EKP pangandusjärelevalve veebilehel 2020. aasta mais.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid