Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

март 2020 г.

13 март 2020 г.

Външни комуникации

Оперативни предпазни мерки във връзка с коронавируса

На 4 март 2020 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува прессъобщение, в което се излагат редица оперативни предпазни мерки за редуциране на потенциалните рискове, свързани с разпространението на коронавируса COVID-19. По-специално, тези мерки имат за цел да защитят здравето и безопасността на служителите и посетителите и да осигурят непрекъсваемост на централнобанковите операции, като по този начин се сведе до минимум разстройващият ефект върху икономиката, който би могло да произведе всякакво ограничаване на тези операции. В съответствие с мерките, предприети в сходни международни организации и в целия финансов сектор, бяха наложени ограничения върху пътуванията, посещенията в сградите на ЕЦБ, организираните от нея конференции и събития до 20 април 2020 г., когато ситуацията ще бъде подложена на преоценка. Подробна информация по темата е представена в прессъобщението. Тя ще бъде актуализирана според необходимостта. Наред с това, за да се ограничат срещите с голям брой участници и свързаните с пътувания рискове, се отменят заседанията на форума „Диалог в банковия сектор“ и на Генералния съвет, насрочени съответно за 1 и 2 април 2020 г.

Парична политика и пазарни операции

Мерки по паричната политика, приети на 12 март 2020 г.

На 12 март 2020 г. Управителният съвет взе решение за цялостен пакет от мерки по паричната политика за подкрепа на ликвидността и на условията за финансиране за домакинства, предприятия и банки и за запазване на безпрепятственото кредитиране на реалната икономика. Пакетът предвижда временно провеждане на допълнителни операции по дългосрочно рефинансиране (ОДР), прилагане през периода от юни 2020 г. до юни 2021 г. на по-благоприятни условия към всички операции от ЦОДР ІІІ, които през този период са все още неприключени, и добавяне на временен пакет от допълнителни нетни покупки на активи в размер на 120 млрд. евро до края на 2020 г. Подробна информация за тези решения се съдържа в три прессъобщения по темата, публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Актуализиране на документацията за модела на кореспондентски отношения между централните банки

На 5 март 2020 г. Управителният съвет одобри актуализация на процедурите в модела на кореспондентски отношения между централните банки за контрагенти от Евросистемата („брошура за МКОЦБ)“ и нейното публикуване на уебсайта на ЕЦБ заедно с актуализирано техническо приложение, озаглавено „Информация за МКОЦБ за контрагенти – кратко представяне на правните инструменти, използвани в еврозоната“. В тазгодишната актуализация са внесени само дребни фактологични промени. И двата документа са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Нов член на Съвета за пазарна инфраструктура

На 28 февруари 2020 г. Управителният съвет назначи г-н Ливио Торнета, заместник генерален директор, отговарящ за пазарите и платежните системи, в Banca d’Italia, за член на Съвета за пазарна инфраструктура, с незабавно действие, до 31 май 2022 г.

Статистика

Насоки за изменение на Насоките относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск

На 21 февруари 2020 г. Управителният съвет прие Насоки EЦБ/2020/11 за изменение на Насоки (ЕС) 2017/2335 относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск („AnaCredit“). Предназначението на изменящите насоки е да се създаде рамка за участието на националните централни банки в система за споделяне на подгрупи данни в AnaCredit, за да се установи или подобри обратната връзка с отчетните единици с цел да се обменят хармонизирани и съпоставими данни. Насоките ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Публична консултация по проект за регламент на ЕЦБ за изменение на Регламент ЕЦБ/2013/43 относно статистика на плащанията

На 24 февруари 2020 г. Управителният съвет одобри обявяването на публична консултация по проект за регламент за изменение на Регламент ЕЦБ/2013/43 относно статистика на плащанията. Предложените изменения имат за цел да задоволят важни нови изисквания на потребителите по отношение на платежната политика и наблюдението над платежните инструменти, системи и схеми, както и по отношение на анализа на трансграничната търговия и икономическите прогнози. Те включват промени, произтичащи от актуалните тенденции на пазарите на плащанията на дребно и в законодателството на ЕС. Предложените изменения бяха подложени на анализ на предимствата и разходите от Комитета по статистика на Евросистемата/ЕСЦБ в тясно сътрудничество с потребителите, банковия сектор и – що се отнася до събирането на статистически данни за измамите – с Европейския банков орган. Материалите, свързани с тази публична консултация, която продължава до 9 април 2020 г., са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Банкноти

Отмяна на Насоки ЕЦБ/2012/16 относно обмена на данни за касови услуги

На 5 март 2020 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2020/12 за отмяна на Насоки ЕЦБ/2012/16 относно обмена на данни за касови услуги – интерфейс, въведен от Евросистемата за постигане на максимална ефективност и по-нататъшна хармонизация на касовите услуги между националните централни банки в еврозоната и техните клиенти. Като се има предвид, че тази функция не се използваше, а струваше скъпо, Управителният съвет реши да я прекрати. Насоките са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Годишен доклад на ЕЦБ за надзорната дейност 2019

На 4 март 2020 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност за 2019 г., изготвен в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 („Регламента за ЕНМ“), и одобри неговото публикуване и изпращането му до Европейския парламент, Съвета, Европейската комисия, Еврогрупата и националните парламенти на участващите държави членки. Предвижда се докладът да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на 19 март 2020 г., след като бъде представен от председателя на Надзорния съвет пред Европейския парламент на същата дата.

Надзорни мерки във връзка с коронавируса

На 12 март 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува прессъобщение, в което се описват надзорните мерки, предприети с цел да се осигури временно облекчаване на капиталовите и операционните изисквания в отговор на епидемията от коронавирус, така че банките под прекия надзор на ЕЦБ да могат да продължат да изпълняват ролята си да финансират реалната икономика. Прессъобщението е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите