Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Maart 2020

13 maart 2020

Externe communicatie

Operationele voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 4 maart 2020 een persbericht gepubliceerd met een reeks van operationele voorzorgsmaatregelen om de risico's in verband met de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te verminderen. Deze maatregelen zijn vooral bedoeld om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers en bezoekers te beschermen en de continuïteit van de centralebankactiviteiten te waarborgen. Zo minimaliseert de ECB de mate waarin een eventuele beperking van deze activiteiten de economie zou kunnen verstoren. De maatregelen zijn in lijn met die van vergelijkbare internationale organisaties en de financiële sector en houden in dat het reisverkeer, bezoeken aan de ECB en conferenties en evenementen van de ECB tot 20 april 2020 worden beperkt. Dan wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Het persbericht bevat nadere informatie. Deze informatie wordt zo nodig bijgewerkt. Bovendien zijn met het oog op het beperken van het aantal bijeenkomsten met grote aantallen deelnemers en de aan reizen verbonden risico's de vergaderingen van de Banking Industry Dialogue en de Algemene Raad – gepland op 1 en 2 april 2020 – geannuleerd.

Monetair beleid en markttransacties

Op 12 maart 2020 genomen monetairbeleidstransacties

De Raad van Bestuur heeft op 12 maart 2020 besloten tot een uitgebreid pakket van monetairbeleidsmaatregelen die de liquiditeits- en financieringsvoorwaarden voor huishoudens, bedrijven en banken ondersteunen en de soepele kredietvoorziening aan de reële economie helpen in stand te houden. Dit pakket omvat de tijdelijke uitvoering van aanvullende langerlopende herfinancieringstransacties (longer-term refinancing operations – LTRO’s), gedurende de periode van juni 2020 tot juni 2021 toepassing van gunstige voorwaarden op alle TLTRO-III-transacties die in die periode uitstaan en tot het eind van 2020 een tijdelijk, nieuw pakket van additionele nettoaankopen ten bedrage van € 120 miljard. Nadere informatie over deze besluiten is te vinden in drie persberichten op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Bijgewerkte documentatie over het correspondentenmodel voor centrale banken

De Raad van Bestuur heeft op 5 maart 2020 goedgekeurd dat de procedures van het correspondentenmodel voor centrale banken (correspondent central banking model – CCBM) voor tegenpartijen van het Eurosysteem (de CCBM-brochure) worden bijgewerkt. De goedkeuring omvat tevens publicatie van de update op de website van de ECB, samen met een bijgewerkte technische bijlage getiteld “CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area”. Deze jaarlijkse update behelsde slechts kleine feitelijke aanpassingen. Beide documenten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Nieuw lid van de Raad voor marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board)

De Raad van Bestuur heeft op 28 februari 2020 de heer Livio Tornetta, plaatsvervangend directeur-generaal Markten en Betalingssystemen bij de Banca d’Italia, met onmiddellijke ingang benoemd als lid van de Raad voor marktinfrastructuur. De benoeming eindigt op 31 mei 2022.

Statistieken

Wijzigingsrichtsnoer betreffende de procedures voor het verzamelen van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens

Op 21 februari 2020 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer ECB/2020/11 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2017/2335 betreffende de procedures voor de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens (AnaCredit) vastgesteld. Met het wijzigingsrichtsnoer komt een kader voor nationale centrale banken (NCB's) tot stand voor deelname aan afspraken over het uitwisselen van deelverzamelingen van geharmoniseerde en vergelijkbare AnaCredit-gegevens. Het stelt de NCB's in staat de terugkoppeling van gegevens naar informatieplichtigen (feedbackloops) op te zetten of te verbeteren. Het richtsnoer wordt gepubliceerd op de website van de ECB.

Openbare raadpleging over de ontwerpverordening van de ECB tot wijziging van Verordening ECB/2013/43 betreffende betalingsstatistieken

De Raad van Bestuur heeft op 24 februari 2020 goedgekeurd dat er een openbare raadpleging wordt gehouden over de ontwerpverordening tot wijziging van Verordening ECB/2013/43 betreffende betalingsstatistieken. Met de voorgestelde wijzigingen wordt voldaan aan nieuwe, belangrijke gebruikerseisen aan het beleid voor het betalingsverkeer, het toezicht op betaalinstrumenten en -systemen, de analyse van de grensoverschrijdende handel en economische prognoses. Ze omvatten veranderingen als gevolg van recente ontwikkelingen in de markten voor retailbetalingen en in EU-wetgeving. Het Eurosysteem/Statistics Committee van het ESCB heeft een kosten-batenanalyse uitgevoerd van de voorgestelde wijzigingen. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met gebruikers, het bankwezen en, met het oog op het verzamelen van fraudestatistieken, de Europese Bankautoriteit. De documentatie van de openbare raadpleging – die op 9 april 2020 afloopt – is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten

Intrekking van Richtsnoer ECB/2012/16 inzake de gegevensuitwisseling voor contant-gelddiensten

De Raad van Bestuur heeft op 5 maart 2020 Richtsnoer ECB/2020/12 tot intrekking van Richtsnoer ECB/2012/16 inzake de gegevensuitwisseling voor contant-gelddiensten (DECS) vastgesteld. Deze betreft een door het Eurosyteem tot stand gebrachte interface voor optimale efficiency en verdere harmonisatie van contant-geldtransacties tussen de nationale centrale banken van het eurogebied en hun klanten. Omdat de functie niet werd gebruikt en met hoge kosten gepaard ging, heeft de Raad van Bestuur besloten haar te beëindigen. Het Richtsnoer is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2019

De Raad van Bestuur heeft op 4 maart 2020 het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2019 vastgesteld. Dit verslag werd opgesteld in overeenstemming met artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 (de GTM-verordening). Tevens ging de Raad van Bestuur akkoord met de publicatie van het jaarverslag en de voorlegging ervan aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, de Eurogroep en de nationale parlementen van de deelnemende landen. Nadat de voorzitter van de Raad van Toezicht het verslag op 19 maart 2020 heeft gepresenteerd aan het Europees Parlement wordt het nog dezelfde dag gepubliceerd op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Toezichtsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus

Op 12 maart 2020 heeft de Raad van Toezicht geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om in verband met het uitbreken van het coronavirus een persbericht over de genomen toezichtsmaatregelen uit te geven. Met de maatregelen worden de kapitaal- en operationele eisen verlicht, zodat de direct onder ECB-toezicht staande banken hun rol als financier van de reële economie kunnen voortzetten. Het persbericht is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media