Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Maaliskuu 2020

13.3.2020

Viestintä

Koronavirukseen liittyvät varotoimet

Euroopan keskuspankki (EKP) kertoi 4.3.2020 julkaistussa lehdistötiedotteessa varotoimistaan koronaviruksen (COVID-19) leviämiseen liittyvien riskien pienentämiseksi. Varotoimien avulla pyritään huolehtimaan EKP:n henkilöstön ja vierailijoiden terveydestä ja turvallisuudesta ja varmistamaan keskuspankkitoiminnan jatkuminen. Näin voidaan minimoida haitat, joita keskuspankkitoiminnan supistumisesta saattaisi aiheutua taloudelle. Toimilla rajoitetaan matkustamista, vierailuja EKP:n toimitiloihin sekä EKP:n järjestämiä konferensseja ja tapahtumia 20.4.2020 saakka, jolloin laaditaan uusi tilannearvio. Vastaavanlaisiin toimiin on ryhdytty monissa muissakin kansainvälisissä organisaatioissa ja muualla rahoitussektorilla. Lisätietoa on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa, ja uutta tietoa julkaistaan tilanteen edetessä. Lisäksi pankkialan keskustelutilaisuus 1.4.2020 ja yleisneuvoston kokous 2.4.2020 on peruttu. Näin pyritään vähentämään matkustamiseen liittyviä riskejä sekä kokoontumisia, joissa on suuret osallistujamäärät.

Rahapolitiikka ja markkinaoperaatiot

Rahapoliittiset päätökset 12.3.2020

EKP:n neuvosto päätti 12.3.2020 laajoista rahapoliittisista toimista, joiden avulla tuetaan kotitalouksien, yritysten ja pankkien rahoitustilannetta ja ylläpidetään sujuvaa luotonantoa reaalitaloudelle. Eurojärjestelmä toteuttaa tilapäisesti ylimääräisiä pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita, ja avoinna olevissa kolmannen sarjan kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa ehdot muutetaan suotuisammiksi kesäkuusta 2020 kesäkuuhun 2021. Lisäksi uusia omaisuuseräostoja varten varataan 120 miljardia euroa lisää käytettäväksi vuoden loppuun mennessä. Tarkempia tietoja päätöksistä on kolmessa EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevien asiakirjojen päivitys

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.3.2020 vuotuiset päivitykset kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevaan menettelykuvaukseen eurojärjestelmän vastapuolille ja sen teknisenä liitteenä olevaan yhteenvetoon sopimuksista/menettelyistä euroalueella. Päivityksessä asiakirjoihin tehtiin vain pieniä asiamuutoksia. EKP:n neuvosto antoi myös luvan julkaista päivitetyt asiakirjat, ja ne ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Markkinainfrastruktuurilautakunnan uusi jäsen

EKP:n neuvosto nimitti 28.2.2020 Italian keskuspankin markkina- ja maksujärjestelmäosaston varajohtajan Livio Tornettan markkinainfrastruktuurilautakunnan jäseneksi. Hänen toimikautensa alkoi välittömästi ja päättyy 31.5.2022.

Tilastot

Muutoksia yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyistä annettuihin suuntaviivoihin

EKP:n neuvosto antoi 21.2.2020 suuntaviivat EKP/2020/11 yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen (AnaCredit) keruumenettelyistä annettujen suuntaviivojen (EU) 2017/2335 muuttamisesta. Tietojen palautusmekanismien luomista ja parantamista varten perustettavassa järjestelmässä kansalliset keskuspankit osallistuvat luottotietojen osajoukkojen vaihtojärjestelyihin, jotta tiedonantajien kanssa vaihdettavat tiedot olisivat yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia. Suuntaviivat julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Julkinen kuuleminen EKP:n maksuliiketilastoasetuksen muuttamisesta

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.2.2020 julkisen kuulemisen järjestämisen luonnoksesta asetukseksi, jolla muutetaan maksuliiketilastoista annettua asetusta EKP/2013/43. Muutosehdotuksilla vastataan merkittäviin uusiin käyttäjävaatimuksiin, jotka koskevat maksualan ohjausta, maksuvälineiden, -järjestelmien ja -mekanismien valvontaa sekä valtioiden rajat ylittävän kaupan analysointia ja talousennusteita. Muutoksilla myös otetaan huomioon vähittäismaksumarkkinoiden ja EU:n lainsäädännön viimeaikainen kehitys. Eurojärjestelmän/EKPJ:n tilastokomitea on tehnyt muutosehdotuksista kustannushyötyanalyysin yhdessä käyttäjien ja pankkialan kanssa. Petostilastojen kokoamisen saralla oltiin yhteistyössä myös Euroopan pankkiviranomaisen kanssa. Julkiseen kuulemiseen voi osallistua 9.4.2020 saakka. Asiakirjat ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Setelit

Rahahuoltopalvelujen tietojenvaihtoa koskevien suuntaviivojen EKP/2012/16 kumoaminen

EKP:n neuvosto antoi 5.3.2020 suuntaviivat EKP/2020/12 yhteisestä käyttöliittymästä annettujen suuntaviivojen EKP/2012/16 kumoamisesta. Eurojärjestelmä oli perustanut vuoden 2012 suuntaviivoilla tiedonvaihtoliittymän euroalueen kansallisten keskuspankkien ja niiden asiakkaiden välisten rahahuoltopalvelujen tehostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi entisestään. Koska liittymää ei käytetty mutta siitä aiheutui kustannuksia, EKP:n neuvosto päätti poistaa sen käytöstä. Suuntaviivat on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus 2019

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.3.2020 EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuodelta 2019 sekä sen julkaisemisen ja lähettämisen Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan komissiolle, euroryhmälle ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisille parlamenteille. Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (eli YVM-asetuksen) artiklan 20 nojalla laadittu toimintakertomus on määrä julkaista EKP:n pankkivalvontasivuilla 19.3.2020, kun valvontaelimen puheenjohtaja on ensin esitellyt sen Euroopan parlamentille.

Koronavirukseen liittyvät pankkivalvonnan toimet

EKP:n neuvosto jätti 12.3.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista lehdistötiedote pankkivalvonnan toimista, joilla helpotetaan pankkien pääomatilannetta ja toimintaa koronavirusepidemian aikana. Tavoitteena on, että EKP:n suorassa valvonnassa olevat pankit kykenevät jatkuvasti hoitamaan tehtäväänsä reaalitalouden rahoittajina. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle