Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2020

13. marec 2020

Zunanje komuniciranje

Previdnostni ukrepi v zvezi s koronavirusom

Evropska centralna banka (ECB) je 4. marca 2020 objavila sporočilo za javnost, v katerem je predstavila previdnostne ukrepe, ki jih je sprejela za zmanjšanje potencialnih tveganj, povezanih s širjenjem koronarivusa oziroma bolezni COVID-19. Namen ukrepov je zaščititi zdravje in varnost zaposlenih in obiskovalcev ter zagotoviti neprekinjeno izvajanje centralnobančnih operacij, da bi se čim bolj zmanjšale motnje, ki bi jih kakršnakoli omejitev teh operacij lahko povzročila v gospodarstvu. V skladu z ukrepi, ki so jih sprejele podobne mednarodne organizacije in subjekti v celotnem finančnem sektorju, se do 20. aprila 2020, ko bodo razmere ponovno ocenjene, omejujejo potovanja, obiski v prostorih ECB ter konference in dogodki, ki jih organizira ECB. Podrobnejše informacije so na voljo v sporočilu za javnost in se bodo po potrebi posodabljale. Razen tega sta bila za omejitev števila sestankov z mnogimi udeleženci in tveganj, povezanih s potovanji, preklicana sestanek v okviru dialoga z bančnim sektorjem in seja Razširjenega sveta ECB, ki sta bila predvidena za 1. oziroma 2. april 2020.

Denarna politika in tržne operacije

Ukrepi denarne politike, sprejeti 12. marca 2020

Svet ECB je 12. marca 2020 sprejel celovit sveženj ukrepov denarne politike, ki bodo podpirali likvidnostne pogoje in pogoje financiranja za gospodinjstva, podjetja in banke ter prispevali k ohranjanju nemotenega kreditiranja realnega gospodarstva. Sveženj obsega začasno izvajale dodatnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ODR), uporabo ugodnejših pogojev v vseh ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III), izvedenih v času od junija 2020 do junija 2021, in uvedbo začasnega svežnja dodatnih neto nakupov vrednostnih papirjev v višini 120 milijard EUR za obdobje do konca leta 2020. Podrobnejše informacije o teh sklepih so v treh sporočilih za javnost, ki so objavljena na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Posodobitev dokumentacije o korespondenčnem centralnobančnem modelu

Svet ECB je 5. marca 2020 odobril posodobitev postopkov korespondenčnega centralnobančnega modela (CCBM) za nasprotne stranke Eurosistema (»brošura CCBM«) in njeno objavo na spletnem mestu ECB skupaj s posodobljeno tehnično prilogo z naslovom »Informacije o CCBM za nasprotne stranke – povzetek pravnih instrumentov, ki se uporabljajo v euroobmočju« (CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area). Tokratna letna posodobitev je obsegala samo manjše stvarne popravke. Oba dokumenta sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Upravljanje in vodenje

Nov član Odbora za tržno infrastrukturo

Svet ECB je 28. februarja 2020 imenoval Livia Tornetto, namestnika vodje generalnega direktorata za tržne in plačilne sisteme v centralni banki Banca d’Italia, za člana Odbora za tržno infrastrukturo. Imenovanje začne veljati takoj in poteče 31. maja 2022.

Statistika

Smernica o spremembi Smernice o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju

Svet ECB je 21. februarja 2020 sprejel Smernico ECB/2020/11 o spremembi Smernice (EU) 2017/2335 o postopkih za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (»AnaCredit«). Namen smernice o spremembi je oblikovati okvir, v katerem nacionalne centralne banke lahko sodelujejo v ureditvah za izmenjavo podmnožic podatkov AnaCredit, da bi se vzpostavili ali okrepili povratni tokovi informacij, kar bo omogočilo izmenjavo poenotenih in primerljivih podatkov. Smernica bo objavljena na spletnem mestu ECB.

Javno posvetovanje o osnutku uredbe ECB o spremembi Uredbe ECB/2013/43 o statistiki plačil

Svet ECB je 24. februarja 2020 odobril začetek javnega posvetovanja o osnutku Uredbe o spremembi Uredbe ECB/2013/43 o statistiki plačil. Namen predlaganih sprememb je izpolniti nove pomembne uporabniške zahteve glede plačilne politike in pregleda nad plačilnimi instrumenti, sistemi in shemami ter glede analize čezmejne trgovinske menjave in gospodarskih napovedi. Hkrati se vključujejo tudi spremembe, ki so bile potrebne zaradi nedavnih dogajanj na trgih plačil malih vrednosti, in v zakonodaji EU. Za predlagane spremembe uredbe je Odbor Eurosistema/ESCB za statistiko izvedel analizo koristi in stroškov, pri kateri je tesno sodeloval z uporabniki, bančno panogo in – v zvezi z zbiranjem statističnih podatkov o goljufijah – z Evropskim bančnim organom. Gradiva v zvezi z javnim posvetovanjem, ki bo potekalo do 9. aprila 2020, so na voljo na spletnem mestu ECB.

Bankovci

Razveljavitev Smernice ECB/2012/16 o izmenjavi podatkov pri gotovinskih storitvah

Svet ECB je 5. marca 2020 sprejel Smernico ECB/2020/12 o razveljavitvi Smernice ECB/2012/16 o izmenjavi podatkov pri gotovinskih storitvah. To funkcijo (Data Exchange for Cash Services, DECS) je Eurosistem vzpostavil kot vmesnik za povečanje učinkovitosti in poenotenje gotovinskih transakcij med nacionalnimi centralnimi bankami euroobmočja in njihovimi strankami. Ker se ni uporabljala, vseeno pa je bila razmeroma draga, je Svet ECB sklenil, da jo ukine. Smernica je objavljena na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih 2019

Svet ECB je 4. marca 2020 potrdil Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih 2019, pripravljeno v skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 1024/2013 (»uredba o EMN«), ter odobril njegovo objavo in predložitev Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji, Euroskupini in nacionalnim parlamentom sodelujočih držav članic. Poročilo bo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru objavljeno 19. marca 2020, potem ko ga bo predsednik Nadzornega odbora istega dne predstavil tudi Evropskemu parlamentu.

Nadzorniški ukrepi v zvezi s koronavirusom

Svet ECB 12. marca 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi sporočilo za javnost o nadzorniških ukrepih, ki so bili sprejeti za zagotovitev začasne in operativne pomoči zaradi izbruha koronavirusa, tako da banke pod neposrednim nadzorom ECB lahko še naprej opravljajo svojo vlogo financiranja realnega gospodarstva. Sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije