Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Marzec 2020

13 marca 2020

Komunikacja zewnętrzna

Operacyjne środki bezpieczeństwa związane z koronawirusem

4 marca 2020 Europejski Bank Centralny (EBC) wydał komunikat prasowy z opisem operacyjnych środków prewencyjnych, jakie zastosował dla złagodzenia potencjalnego ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Mają one na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających EBC oraz zapewnienie ciągłości jego działań operacyjnych, żeby zminimalizować negatywny wpływ ewentualnego ograniczenia tych działań na gospodarkę. Zgodnie z podejściem przyjętym w podobnych organizacjach międzynarodowych i całym sektorze finansowym, zastosowane środki polegają na ograniczeniu wyjazdów służbowych, wizyt w budynkach EBC oraz konferencji i innych spotkań organizowanych przez EBC do 20 kwietnia 2020, kiedy to nastąpi ponowna ocena sytuacji. Szczegółowe informacje znajdują się we wspomnianym komunikacie prasowym i będą aktualizowane odpowiednio do okoliczności. Ponadto żeby ograniczyć liczbę dużych zgromadzeń oraz ryzyko związane z podróżami, odwołano spotkanie z cyklu Banking Industry Dialogue zaplanowane na 1 kwietnia 2020 oraz posiedzenie Rady Ogólnej zaplanowane na 2 kwietnia.

Polityka pieniężna i operacje rynkowe

Środki polityki pieniężnej przyjęte 12 marca 2020

12 marca 2020 Rada Prezesów postanowiła wprowadzić kompleksowy pakiet środków polityki pieniężnej, żeby chronić sytuację płynnościową i dostęp do finansowania gospodarstw domowych, firm i banków oraz zabezpieczyć dopływ kredytów do gospodarki realnej. Pakiet obejmuje: tymczasowe prowadzenie dodatkowych dłuższych operacji refinansujących (LTRO), stosowanie od czerwca 2020 do czerwca 2021 korzystniejszych warunków w odniesieniu do wszystkich operacji TLTRO‑III otwartych w tym okresie oraz wprowadzenie przejściowej puli dodatkowych zakupów netto aktywów, do końca 2020, na kwotę 120 mld euro. Więcej informacji o tych decyzjach podano w trzech komunikatach prasowych dostępnych na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Aktualizacja dokumentacji dotyczącej systemu banków centralnych korespondentów

5 marca 2020 Rada Prezesów zatwierdziła aktualizację dokumentu pt. CCBM brochure, przedstawiającego procedury systemu banków centralnych korespondentów (CCBM) dla kontrahentów Eurosystemu, oraz jego publikację na stronie internetowej EBC wraz z zaktualizowanym załącznikiem technicznym pt. CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area, który zawiera zestawienie instrumentów prawnych stosowanych w strefie euro. W ramach tej corocznej aktualizacji wprowadzono jedynie niewielkie zmiany dotyczące stanu faktycznego. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Mianowanie nowego członka Rady ds. Infrastruktury Rynku

28 lutego 2020 decyzją Rady Prezesów Livio Tornetta, zastępca dyrektora generalnego ds. rynków i systemów płatności w Banca d’Italia, został mianowany członkiem Rady ds. Infrastruktury Rynku, ze skutkiem natychmiastowym, do 31 maja 2022.

Statystyka

Wytyczne zmieniające wytyczne w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego

21 lutego 2020 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2020/11 zmieniające wytyczne (UE) 2017/2335 w sprawie procedur zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego (wytyczne w sprawie AnaCredit). Celem tej nowelizacji jest ustanowienie ramowych zasad udziału krajowych banków centralnych w rozwiązaniach umożliwiających przesyłanie podzbiorów danych z bazy Anacredit, tak aby stworzyć lub ulepszyć procesy przekazywania informacji zwrotnych podmiotom sprawozdającym. Ma to zagwarantować, że przekazywane dane będą zharmonizowane i porównywalne. Wytyczne zostaną opublikowane na stronie internetowej EBC.

Konsultacje publiczne na temat projektu rozporządzenia EBC zmieniającego rozporządzenie EBC/2013/43 w sprawie statystyki płatności

24 lutego 2020 Rada Prezesów zatwierdziła rozpoczęcie konsultacji publicznych na temat projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie EBC/2013/43 w sprawie statystyki płatności. Celem proponowanych zmian jest spełnienie nowych, istotnych wymagań użytkowników w zakresie polityki płatności i nadzoru zwierzchniego nad instrumentami, systemami i schematami płatniczymi oraz analizowania sytuacji w handlu transgranicznym i tworzenia prognoz gospodarczych, a także uwzględnienie ostatnich zmian, jakie zaszły na rynku płatności detalicznych lub zostały wprowadzone w przepisach unijnych. Proponowana nowelizacja została poddana analizie kosztów i korzyści, którą przeprowadził Komitet ds. Statystyki ESBC/Eurosystemu w ścisłej współpracy z użytkownikami, branżą bankową oraz – w zakresie zbierania statystyk o nadużyciach finansowych – Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego. Konsultacje potrwają do 9 kwietnia 2020. Dotyczące ich materiały są dostępne na stronie internetowej EBC.

Banknoty

Uchylenie wytycznych EBC/2012/16 w sprawie wymiany danych dotyczących usług gotówkowych

5 marca 2020 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2020/12 uchylające wytyczne EBC/2012/16 w sprawie wymiany danych dotyczących usług gotówkowych. Ich przedmiotem jest interfejs Data Exchange for Cash Services (DECS), stworzony przez Eurosystem w celu maksymalizacji efektywności i dalszej harmonizacji transakcji gotówkowych między krajowymi bankami centralnymi ze strefy euro a ich klientami. Ponieważ z tego interfejsu nie korzystano, a jego utrzymanie jest kosztowne, Rada Prezesów postanowiła z niego zrezygnować. Wytyczne są dostępne na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej za rok 2019

4 marca 2020 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC z działalności nadzorczej za rok 2019, sporządzony zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 (rozporządzenie SSM), oraz zatwierdziła jego publikację i przekazanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji Europejskiej, Eurogrupie i parlamentom krajowym uczestniczących państw członkowskich. Raport ma zostać opublikowany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 19 marca 2020. Wcześniej tego samego dnia przewodniczący Rady ds. Nadzoru przedstawi go Parlamentowi Europejskiemu.

Środki nadzorcze związane z koronawirusem

12 marca 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec propozycji Rady ds. Nadzoru, żeby wydać komunikat prasowy: z opisem środków nadzorczych podjętych w reakcji na epidemię koronawirusa, mających stanowić tymczasowe odciążenie kapitałowe i operacyjne, tak aby banki pod bezpośrednim nadzorem EBC mogły nadal wypełniać swoją funkcję w finansowaniu gospodarki realnej. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami