SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Marts 2020

13. marts 2020

Ekstern kommunikation

Operationelle forholdsregler i forbindelse med coronavirus

For at reducere de potentielle risici forbundet med spredningen af coronavirussen, COVID-19, udsendte Den Europæiske Centralbank (ECB) den 4. marts 2020 en pressemeddelelse med oplysninger om en række operationelle forholdsregler. Forholdsreglerne har navnlig til formål at beskytte medarbejdernes og de besøgendes sundhed og sikkerhed og sikre centralbankens fortsatte drift og dermed minimere den ødelæggende virkning, som enhver begrænsning af driften kunne have på økonomien. I overensstemmelse med de foranstaltninger, som er truffet i tilsvarende internationale organisationer og i hele den finansielle sektor, indføres der med disse forholdsregler begrænsninger med hensyn til rejser, besøg i ECB's bygninger og konferencer og arrangementer, som ECB efter planen skulle have afholdt indtil den 20. april 2020, hvor situationen vil blive vurderet på ny. Nærmere oplysninger findes i pressemeddelelsen. Oplysningerne opdateres efter behov. Desuden er møderne i Banking Industry Dialogue og Det Generelle Råd, der skulle have været afholdt henholdsvis 1. og 2. april 2020, blevet aflyst for at begrænse antallet af møder med et stort antal deltagere og risiciene i forbindelse med rejser.

Pengepolitik og markedsoperationer

Pengepolitiske foranstaltninger truffet den 12. marts 2020

Den 12. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet en omfattende pakke af pengepolitiske foranstaltninger for at støtte likviditets- og finansieringsforholdene for husholdninger, forretninger og banker og bidrage til at bevare den smidige långivning til realøkonomien. Pakken omfatter, at der midlertidigt udføres yderligere langfristede markedsoperationer (LTRO'er), hvor der gælder gunstigere vilkår i perioden fra juni 2020 til juni 2021 for alle udestående TLTRO III-operationer i den samme periode, og at der tilføjes en midlertidig ramme for yderligere nettoopkøb på 120 mia. euro indtil udgangen af 2020. Nærmere oplysninger om disse beslutninger findes på ECB's websted i tre pressemeddelelser, som har relation hertil.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Opdateringer af dokumentationsgrundlaget for korrespondentcentralbankmodellen

Den 5. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet en opdatering af korrespondentcentralbankmodellens (CCBM's) procedurer for Eurosystemets modparter ("CCBM-brochuren") og dens offentliggørelse på ECB's websted sammen med et opdateret teknisk bilag med titlen "CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area". Denne årlige opdatering indbefattede kun mindre faktuelle ændringer. Begge dokumenter findes på ECB's websted.

Corporate governance

Nyt medlem af Markedsinfrastrukturrådet

Den 28. februar 2020 udnævnte Styrelsesrådet Livio Tornetta, vicegeneraldirektør for Banca d'Italias afdeling for markeder og betalingssystemer, til medlem af Markedsinfrastrukturrådet med øjeblikkelig virkning indtil den 31. maj 2022.

Statistik

Retningslinje om ændring af retningslinjen om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisiko

Den 21. februar 2020 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2020/11 om ændring af retningslinje (EU) 2017/2335 om procedurerne for indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisiko ("AnaCredit"). Formålet med ændringen af retningslinjen er at etablere en ramme for de nationale centralbankers deltagelse i ordninger vedrørende deling af underdatasæt af AnaCredit-data for at forbedre feedback-mekanismer til rapporteringsenheder med henblik på udveksling af harmoniserede og sammenlignelige data. Retningslinjen offentliggøres på ECB's websted.

Offentlig høring om udkastet til ECB's forordning om ændring af forordning ECB/2013/43 om betalingsstatistik

Den 24. februar 2020 godkendte Styrelsesrådet, at der bliver iværksat en offentlig høring om et udkast til forordning om ændring af forordning ECB/2013/43 om betalingsstatistik. De foreslåede ændringer tager sigte på at opfylde nye vigtige brugerkrav til betalingspolitikken og overvågningen af betalingsinstrumenter, -systemer og -ordninger og til analysen af grænseoverskridende handel og økonomiske prognoser, samt på at indarbejde ændringer, som skyldes den seneste udvikling på markedet for detailbetalinger og i EU-lovgivningen. De foreslåede ændringer har gennemgået en procedure til afvejning af fordele og ulemper, som Eurosystemets/ESCB's statistikkomité har stået for i tæt samarbejde med brugerne, banksektoren og, for så vidt angår indsamlingen af statistikker om svig, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed. Den offentlige høring løber indtil den 9. april 2020, og høringsdokumenterne findes på ECB's websted.

Seddelomløb

Ophævelse af retningslinje ECB/2012/16 om dataudvekslingen for kontanttjenester

Den 5. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2020/12 om ophævelse af retningslinje ECB/2012/16 om dataudvekslingen for kontanttjenester, en grænseflade oprettet af Eurosystemet til at maksimere effektiviteten i og øge harmoniseringen af transaktioner, der involverer kontanttjenester, mellem de nationale centralbanker i euroområdet og deres klienter. I lyset af, at denne funktion ikke blev benyttet, men ikke desto mindre indebar store omkostninger, besluttede Styrelsesrådet at bringe den til ophør. Retningslinjen er offentliggjort på ECB's websted.

Banktilsyn

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed 2019

Den 4. marts 2020 vedtog Styrelsesrådet "Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed 2019", som er udarbejdet i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 1024/2013 ("SSM-forordningen"), og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort og fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen, Eurogruppen og de nationale parlamenter i de deltagende medlemslande. Rapporten offentliggøres efter planen på ECB's banktilsynswebsted den 19. marts 2020, efter at formanden for Tilsynsrådet har forelagt den for Europa-Parlamentet samme dag.

Banktilsynstiltag i relation til coronavirus

Den 12. marts 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre en pressemeddelelse, som fremhæver de tilsynsmæssige foranstaltninger, der er truffet som en midlertidig operationel lempelse og lempelse af kapitalkravene som reaktion på coronaudbruddet, således at de banker, der er under ECB's direkte tilsyn, fortsat kan udfylde deres rolle i finansieringen af realøkonomien. Pressemeddelelsen findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt