Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec 2020

13. marca 2020

Externá komunikácia

Preventívne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Dňa 4. marca 2020 Európska centrálna banka (ECB) vydala tlačovú správu s informáciami o preventívnych opatreniach prijatých na zmiernenie potenciálnych rizík spojených so šírením koronavírusu (COVID-19). Účelom opatrení je ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov a návštevníkov a zabezpečenie kontinuity operácií centrálnej banky, a tým minimalizácia rušivých vplyvov prípadného obmedzenia jej operácií na ekonomiku. V súlade s krokmi prijatými v podobných medzinárodných organizáciách i v celom finančnom sektore tieto opatrenia obmedzujú pracovné cesty, návštevy priestorov ECB a konferencie a podujatia organizované ECB do 20. apríla 2020, keď bude situácia prehodnotená. Podrobnejšie informácie sú uvedené v tlačovej správe. Informácie budú podľa potreby priebežne aktualizované. V snahe o obmedzenie počtu stretnutí s veľkým počtom účastníkov a rizík spojených s cestovaním boli tiež zrušené zasadania dialógu bankového sektora a Generálnej rady pôvodne naplánované na 1. a 2. apríla 2020.

Menová politika a operácie na trhu

Opatrenia menovej politiky prijaté 12. marca 2020

Dňa 12. marca 2020 Rada guvernérov rozhodla o komplexnom súbore opatrení menovej politiky na podporu likvidity a podmienok financovania pre domácnosti, podniky a banky, ktoré pomôžu zachovať plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike. Súčasťou súboru opatrení je dočasné uskutočňovanie dodatočných dlhodobejších refinančných operácií (LTRO), od júna 2020 do júna 2021 priaznivejšie podmienky pre všetky cielené dlhodobejšie refinančné operácie TLTRO III nevyrovnané počas tohto obdobia a dočasné zavedenie rámca dodatočných čistých nákupov aktív v objeme 120 mld. € do konca roka 2020. Bližšie informácie o týchto rozhodnutiach sa nachádzajú v troch súvisiacich tlačových správach na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Aktualizácia dokumentácie o modeli korešpondenčnej centrálnej banky (correspondent central banking model – CCBM)

Dňa 5. marca 2020 Rada guvernérov schválila aktualizáciu postupov modelu korešpondenčnej centrálnej banky (correspondent central banking model – CCBM) pre zmluvné strany Eurosystému (tzv. brožúru CCBM) a jej zverejnenie na internetovej stránke ECB, spolu s aktualizovanou technickou prílohou pod názvom „CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area“. Tohtoročná aktualizácia obsahovala len menšie vecné zmeny. Obidva dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Nový člen Rady pre trhovú infraštruktúru

Dňa 28. februára 2020 Rada guvernérov vymenovala Livia Tornettu, zástupcu generálneho riaditeľa odboru Banca d'Italia pre trhy a platobné systémy, za člena Rady pre trhovú infraštruktúru s okamžitou účinnosťou do 31. mája 2022.

Štatistika

Usmernenie, ktorým sa mení usmernenie o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku

Dňa 21. februára 2020 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2020/11, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2017/2335 o postupoch týkajúcich sa zberu podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (AnaCredit). Účelom pozmeňujúceho usmernenia je vytvoriť rámec na zapojenie národných centrálnych bánk do zdieľania podsúborov údajov databázy AnaCredit v záujme nadviazania, resp. prehĺbenia spätných väzieb voči vykazujúcim subjektom a následnej výmeny harmonizovaných a porovnateľných údajov. Usmernenie bude zverejnené na internetovej stránke ECB.

Verejná konzultácia k návrhu nariadenia ECB, ktorým sa mení nariadenie ECB/2013/43 o štatistike platieb

Dňa 24. februára 2020 Rada guvernérov schválila otvorenie verejnej konzultácie o návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie ECB/2013/43 o štatistike platieb. Cieľom navrhovaných zmien je splniť dôležité nové potreby používateľov v oblasti pravidiel platobného styku a dohľadu nad platobnými nástrojmi, systémami a schémami, ako aj analýzy medzinárodného obchodu a prognózovania hospodárskeho vývoja, a zaviesť zmeny spôsobené aktuálnym vývojom na trhoch retailových platieb a v legislatíve EÚ. Navrhované zmeny boli podrobené analýze prínosov a nákladov, ktorú vykonal Štatistický výbor Eurosystému/ESCB v úzkej spolupráci s používateľmi, bankovým sektorom a v prípade zberu štatistík o podvodoch i v spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo. Materiály k verejnej konzultácii, ktorá bude prebiehať do 9. apríla 2020, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovky

Zrušenie usmernenia ECB/2012/16 o výmene údajov pri hotovostných službách

Dňa 5. marca 2020 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2020/12, ktorým sa zrušuje usmernenie ECB/2012/16 o výmene údajov pri hotovostných službách, t. j. rozhraní, ktoré Eurosystém vytvoril na maximalizáciu efektívnosti a ďalšiu harmonizáciu hotovostných transakčných služieb medzi národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny a ich klientmi. Vzhľadom na nevyužívanie a nákladnosť tejto funkcie sa ju Rada guvernérov rozhodla ukončiť. Usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu za rok 2019

Dňa 4. marca 2020 Rada guvernérov prijala výročnú správu ECB o činnosti dohľadu za rok 2019 vypracovanú v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 („nariadenia o SSM“) a schválila jej zverejnenie a odovzdanie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej komisii, Euroskupine a národným parlamentom zúčastnených členských štátov. Správa bude zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB 19. marca 2020 potom, ako ju predseda Rady pre dohľad v ten istý deň predstaví v Európskom parlamente.

Opatrenia orgánov dohľadu v súvislosti s koronavírusom

Dňa 12. marca 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad vydať tlačovú správu, ktorá informuje o opatreniach orgánov dohľadu v podobe dočasných kapitálových a prevádzkových úľav v reakcii na šírenie koronavírusu, aby banky pod priamym dohľadom ECB naďalej dokázali plniť svoju úlohu pri financovaní reálnej ekonomiky. Tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá