Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

březen 2020

13. března 2020

Externí komunikace

Provozní preventivní opatření související s koronavirem

Evropská centrální banka (ECB) vydala 4. března 2020 tiskovou zprávu popisující řadu provozních preventivních opatření s cílem zmírnit potenciální rizika související se šířením koronaviru, COVID-19. Tato opatření jsou zaměřena především na ochranu zdraví zaměstnanců a návštěvníků a na zajištění kontinuity činností centrální banky tak, aby byl minimalizován rušivý dopad, který by jakékoli omezení těchto činností mohlo mít na ekonomiku. V souladu s kroky přijatými v podobných mezinárodních organizacích a ve finančním sektoru omezují tato opatření cestování, návštěvy prostor ECB a konference i akce pořádané ECB, a to do 20. dubna 2020, kdy bude situace znovu vyhodnocena. Podrobnější informace jsou k dispozici v tiskové zprávě. Tyto informace budou podle potřeby aktualizovány. Dále s cílem omezit počet jednání s velkým počtem účastníků a rizika spojená s cestováním bylo jednání v rámci „Dialogu s bankovním sektorem“ 1. dubna 2020 a zasedání Generální rady 2. dubna 2020 zrušeno.

Měnová politika a tržní operace

Měnověpolitická opatření přijatá dne 12. března 2020

Rada guvernérů rozhodla 12. března 2020 o komplexním souboru měnověpolitických opatření s cílem podpořit podmínky likvidity a financování pro domácnosti, podniky a banky a zachovat plynulé poskytování úvěrů reálné ekonomice. Tento soubor zahrnuje dočasné provádění dodatečných dlouhodobějších refinančních operací (v angl. longer-term refinancing operations, dále též LTRO) při uplatnění příznivějších podmínek v období od června 2020 do června 2021 na všechny v této době nevypořádané operace TLTRO III a doplnění dočasného krytí dodatečných čistých nákupů aktiv ve výši 120 mld. EUR do konce roku 2020. Podrobnější informace o těchto rozhodnutích jsou uvedeny ve třech souvisejících tiskových zprávách, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Aktualizace dokumentace modelu korespondentské centrální banky

Rada guvernérů schválila 5. března 2020 aktualizované postupy modelu korespondentské centrální banky (angl. correspondent central banking model, dále též „CCBM“) pro protistrany Eurosystému („brožura o CCBM“) a jejich zveřejnění na internetových stránkách ECB společně s aktualizovanou technickou přílohou nazvanou „CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area“ (Informace o CCBM pro protistrany – souhrn právních nástrojů používaných v eurozóně). Letošní aktualizace zahrnovala pouze menší věcné úpravy. Oba dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Nový člen Rady pro tržní infrastrukturu

Rada guvernérů jmenovala 28. února 2020 Livia Tornettu, zástupce generálního ředitele pro trhy a platební systémy v Banca d’Italia, členem Rady pro tržní infrastrukturu, a to s okamžitou účinností do 31. května 2022.

Statistika

Obecné zásady, kterými se mění obecné zásady týkající se postupů pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku

Rada guvernérů přijala 21. února 2020 obecné zásady ECB/2020/11, kterými se mění obecné zásady (EU) 2017/2335 o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku („AnaCredit“). Účelem pozměňovacích obecných zásad je vytvořit národním centrálním bankám rámec pro účast na režimech sdílení dílčích souborů údajů AnaCredit s cílem vytvořit nebo posílit okruhy zpětné vazby vůči zpravodajským jednotkám a umožnit tak výměnu harmonizovaných a srovnatelných údajů. Obecné zásady budou zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Veřejná konzultace o návrhu nařízení ECB, kterým se mění nařízení ECB/2013/43 o statistice platebního styku

Rada guvernérů schválila 24. února 2020 zahájení veřejné konzultace k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení ECB/2013/43 o statistice platebního styku. Cílem navržených změn je splnit nové důležité uživatelské požadavky na politiku v oblasti platebního styku a dohled nad platebními nástroji, systémy a režimy i na analýzu sestavování přeshraničních obchodních a hospodářských prognóz a zohlednit změny vzniklé v důsledku nedávného vývoje na trzích malých plateb a v právních předpisech EU. Navržené změny prošly analýzou přínosů a nákladů, kterou provedl Výbor Eurosystému/ESCB pro statistiku v těsné spolupráci s uživateli, bankovním sektorem, a pokud jde o shromažďování statistických údajů o podvodech, s Evropským orgánem pro bankovnictví. Podklady související s touto veřejnou konzultací, která bude probíhat do 9. dubna 2020, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovky

Zrušení obecných zásad ECB/2012/16 o výměně dat pro hotovostní služby

Rada guvernérů přijala 5. března 2020 obecné zásady ECB/2020/12, kterými se ruší obecné zásady ECB/2012/16 o výměně dat pro hotovostní služby, interface vytvořeným Eurosystémem pro zvýšení efektivity transakcí v hotovostních službách a jejich další harmonizaci mezi národními centrálními bankami zemí eurozóny a jejich klienty. Vzhledem k tomu, že tato funkce nebyla využívána, ale zůstávala nákladná, Rada guvernérů se rozhodla ji zrušit. Obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu za rok 2019

Rada guvernérů přijala 4. března 2020 výroční zprávu ECB o činnosti dohledu za rok 2019, vypracovanou v souladu s článkem 20 nařízení (EU) č. 1024/2013 („nařízení o SSM“), a schválila její zveřejnění a předání Evropskému parlamentu, Radě, Evropské komisi, Euroskupině a národním parlamentům zúčastněných členských států. Zpráva by měla být zveřejněna na internetových stránkách bankovního dohledu ECB 19. března 2020 poté, co ji týž den představí předseda Rady dohledu Evropskému parlamentu.

Opatření dohledu související s koronavirem

Rada guvernérů nevznesla 12. března 2020 námitky k návrhu Rady dohledu vydat tiskovou zprávu o opatřeních dohledu přijatých s cílem poskytnout dočasnou kapitálovou a provozní pomoc v reakci na vypuknutí nákazy koronavirem, aby banky podléhající přímému dohledu ECB mohly nadále plnit svou úlohu při financování reálné ekonomiky. Tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média