European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Mars 2020

13 mars 2020

Extern kommunikation

Operativa försiktighetsåtgärder pga. coronaviruset

Den 4 mars 2020 utfärdade Europeiska centralbanken (ECB) ett pressmeddelande om ett antal operativa försiktighetsåtgärder för att minska eventuella risker i samband med spridningen av coronaviruset COVID-19. Syftet med dessa åtgärder är framför allt att skydda personalens och besökarnas hälsa och säkerhet samt att säkerställa kontinuiteten för centralbanksoperationer, för att på så sätt minimera de skadliga effekter som en begränsning av dessa operationer kan få på ekonomin. I linje med de åtgärder som har vidtagits i liknande internationella organisationer och inom hela finanssektorn omfattar dessa åtgärder begränsningar i fråga om resande, besök till ECB och konferenser och evenemang som organiseras av ECB fram till den 20 april 2020, då situationen bedöms på nytt. Mer detaljerad information finns i pressmeddelandet. Denna information kommer att hållas uppdaterad. För att begränsa antalet möten med många deltagare och de risker som är förknippade med resande kommer mötena för banksektordialogen och Allmänna rådet den 1 och 2 april att ställas in.

Penningpolitik och marknadsoperationer

Penningpolitiska beslut den 12 mars 2020

Den 12 mars 2020 beslutade ECB-rådet om ett omfattande penningpolitiskt åtgärdspaket för att stödja likviditets- och finansieringsvillkoren för hushåll, företag och banker samt bidra till att bibehålla ett smidigt tillhandahållande av krediter till den reala ekonomin. Paketet omfattar ett temporärt genomförande av ytterligare långfristiga refinansieringstransaktioner (LTRO) med mer gynnsamma villkor under perioden från juni 2020 till juni 2021 för TLTRO-III-transaktioner som är utestående under den perioden. Vidare tillkommer ett temporärt understöd i form av ytterligare nettotillgångsköp på 120 miljarder euro fram till slutet av 2020. Mer detaljerad information om dessa beslut finns i tre pressmeddelanden på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Uppdatering av information om korrespondentcentralbanksmodellen

Den 5 mars 2020 godkände ECB-rådet en uppdatering av CCBM-broschyren (korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM) och förfaranden för Eurosystemets motparter) med tillhörande publikation på ECB:s webbplats, samt en uppdaterad teknisk bilaga med titeln ”CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area”. Denna årliga uppdatering innefattade bara mindre faktaändringar. Båda dokument finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Ny ledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 28 februari 2020 utnämnde ECB-rådet Livio Tornetta, vice generaldirektör för marknader och betalningssystem vid Banca d’Italia, till ledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur med omedelbar verkan. Utnämnandet löper fram till den 31 maj 2022.

Statistik

Riktlinje om ändring av riktlinjen om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker

Den 21 februari 2020 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2020/11 om ändring av riktlinje (EU) 2017/2335 om förfarandena för insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker (”AnaCredit”). Syftet med denna ändringsriktlinje är att skapa ett ramverk för nationella centralbanker att kunna dela på delmängder av AnaCredit-data genom att skapa nya, eller förbättra existerande, återkopplingar till uppgiftslämnare och att möjliggöra utbytet av harmoniserade och jämförbara data. Riktlinjen kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Offentligt samråd om utkast till ECB:s förordning om ändring av förordning ECB/2013/43 om betalningsstatistik

Den 24 februari 2020 godkände ECB-rådet lanseringen av ett offentligt samråd om ett utkast till förordning om ändring av förordning ECB/2013/43 om betalningsstatistik. De föreslagna ändringarnas syftar till att uppfylla nya användarkrav för betalningspolicy och översikt av betalningsinstrument, -system och -ordningar, såväl som för analys av gränsöverskridande handel och ekonomiska prognoser, samt införandet av ändringar till följd av den senaste tidens utveckling i massbetalningar och EU-lagstiftning. De föreslagna ändringarna har utvärderats enligt en kostnads-/nyttomodell av Eurosystemet/ECBS statistikkommitté i nära samarbete med användare, banksektorn och, avseende insamlingen av bedrägeristatistik, med Europeiska bankmyndigheten. Materialet till detta offentliga samråd, som fortsätter till den 9 april 2020, finns på ECB:s webbplats.

Sedlar

Upphävande av riktlinje ECB/2012/16 om datautbytet för kontanttjänster

Den 5 mars 2020 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2020/12 om upphävande av riktlinje ECB/2012/16 om datautbytet för kontanttjänster, ett gränssnitt som inrättats av Eurosystemet för att maximera effektiviteten i och ytterligare harmonisera kontanttjänsttransaktioner mellan nationella centralbanker i euroområdet och deras kunder. I och med att denna funktion inte användes, men fortfarande var kostsam, beslöt ECB-rådet att avsluta den. Riktlinjen finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2019

Den 4 mars 2020 antog EU-rådet ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2019, som utarbetades i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1024/2013 (SSM-förordningen), och godkände att den publiceras och överlämnas till Europaparlamentet, EU-rådet, Europeiska kommissionen och Eurogruppen samt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna. Rapporten kommer att publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn den 19 mars 2020 sedan den presenterats inför Europaparlamentet av tillsynsnämndens ordförande samma dag.

Tillsynsåtgärder med anledning av coronaviruset

Den 12 mars 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag av tillsynsnämnden om att utfärda ett pressmeddelande med information om de tillsynsåtgärder som vidtagits för att ge temporära kapital- och driftslättnader som respons på coronavirusets utbrott. Syftet är att de banker som står under ECB s direkta tillsyn kan fortsätta att fullfölja sin roll i att tillhandahålla finansiering till den reala ekonomin. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media