Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάρτιος 2020

13 Μαρτίου 2020

Εξωτερική επικοινωνία

Λειτουργικά μέτρα προφύλαξης σχετιζόμενα με τον κορωνοϊό

Στις 4 Μαρτίου 2020 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξέδωσε δελτίο Τύπου που περιγράφει αναλυτικά σειρά λειτουργικών μέτρων προφύλαξης με σκοπό τον περιορισμό των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με την εξάπλωση του κορωνοϊού, COVID-19. Συγκεκριμένα, σκοπός των εν λόγω μέτρων είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού και των επισκεπτών καθώς και η διασφάλιση της συνέχειας των εργασιών της κεντρικής τράπεζας, γεγονός που θα ελαχιστοποιήσει τη διαταραχή που θα μπορούσε να προκαλέσει ο περιορισμός αυτών των εργασιών στην οικονομία. Συμβαδίζοντας με τις ενέργειες που αναλήφθηκαν από παρεμφερείς διεθνείς οργανισμούς και σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα, αυτά τα μέτρα επιβάλλουν περιορισμούς στα ταξίδια, τις επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της ΕΚΤ, τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΕΚΤ μέχρι τις 20 Απριλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία η κατάσταση θα αξιολογηθεί εκ νέου. Πιο αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στο δελτίο Τύπου. Οι πληροφορίες αυτές θα επικαιροποιηθούν όποτε κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, προκειμένου να περιοριστούν οι εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ταξίδια, ακυρώνονται η συνάντηση στο πλαίσιο του Διαλόγου με τον Τραπεζικό Τομέα και η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στις 1 και 2 Απριλίου 2020 αντιστοίχως.

Νομισματική πολιτική και πράξεις αγοράς

Μέτρα νομισματικής πολιτικής που ελήφθησαν στις 12 Μαρτίου 2020

Στις 12 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων νομισματικής πολιτικής που θα στηρίξουν τη ρευστότητα και τις συνθήκες χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες και θα συμβάλουν στη διατήρηση της ομαλής παροχής πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία. Η εν λόγω δέσμη περιλαμβάνει την προσωρινή διενέργεια πρόσθετων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ), την εφαρμογή ευνοϊκότερων όρων κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 - Ιουνίου 2021 σε όλες τις πράξεις ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ που εκκρεμούν στη διάρκεια της ίδιας περιόδου και την προσωρινή διάθεση συνολικού ποσού 120 δισεκ. ευρώ για πρόσθετες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού μέχρι το τέλος του 2020. Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αποφάσεις παρέχονται σε τρία σχετικά δελτία Τύπου που διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης για το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών

Στις 5 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποίηση των διαδικασιών του Συστήματος Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (correspondent central banking model - CCBM) για τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος (το «φυλλάδιο CCBM») και τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, μαζί με επικαιροποιημένο τεχνικό παράρτημα με τίτλο «CCBM information for counterparties - summary of legal instruments used in the euro area». Αυτή η ετήσια επικαιροποίηση περιλάμβανε μικρές τροποποιήσεις επί της ουσίας. Και τα δύο έγγραφα διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Νέο μέλος της Επιτροπής Υποδομών Αγοράς

Στις 28 Φεβρουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Livio Tornetta, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Αγορών και Συστημάτων Πληρωμών στην Banca d’Italia, μέλος της Επιτροπής Υποδομών Αγοράς, με άμεση ισχύ και έως τις 31 Μαΐου 2022.

Στατιστικά στοιχεία

Κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου

Στις 21 Φεβρουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή EKT/2020/11 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/2335 σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου («AnaCredit»). Σκοπός της τροποποιητικής κατευθυντήριας γραμμής είναι να θεσπιστεί πλαίσιο που να διέπει τη συμμετοχή των εθνικών κεντρικών τραπεζών σε ρυθμίσεις για την ανταλλαγή επιμέρους σειρών στοιχείων AnaCredit, προκειμένου να δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν τα κυκλώματα ανταλλαγής πληροφοριών με αποδέκτες τις μονάδες παροχής στοιχείων, με σκοπό την ανταλλαγή εναρμονισμένων και συγκρίσιμων στοιχείων. Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ που τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/2013/43 για τις στατιστικές πληρωμών

Στις 24 Φεβρουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με σχέδιο κανονισμού που τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/2013/43 για τις στατιστικές πληρωμών. Σκοπός των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι να καλυφθούν νέες σημαντικές απαιτήσεις των χρηστών για διαμόρφωση πολιτικής σε σχέση με τις πληρωμές και επίβλεψη των μέσων, συστημάτων και σχημάτων πληρωμών και για ανάλυση του διασυνοριακού εμπορίου και των οικονομικών προβλέψεων, καθώς και να ενσωματωθούν αλλαγές λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στις αγορές πληρωμών μικρής αξίας και στην ενωσιακή νομοθεσία. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις υποβλήθηκαν σε ανάλυση κόστους-ωφέλειας από την Επιτροπή Στατιστικής Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ σε στενή συνεργασία με τους χρήστες, τον τραπεζικό κλάδο και, όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν περιπτώσεις απάτης, με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Το υλικό που σχετίζεται με αυτήν τη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 9 Απριλίου 2020, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια

Κατάργηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/16 σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες χρηματικού

Στις 5 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2020/12 που καταργεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/16 σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες χρηματικού, μια πλατφόρμα διασύνδεσης που είχε δημιουργήσει το Ευρωσύστημα προκειμένου να επιτύχει τη μέγιστη αποδοτικότητα και να εναρμονίσει περαιτέρω τις συναλλαγές στο πλαίσιο των υπηρεσιών χρηματικού μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ και των πελατών τους. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η λειτουργία είχε υψηλό κόστος χωρίς όμως να χρησιμοποιείται, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της. Η κατευθυντήρια γραμμή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα το 2019

Στις 4 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα το 2019, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1024/2013 («κανονισμός ΕΕΜ»), και έδωσε το πράσινο φως για την έκδοσή της και τη διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωομάδα και τα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η έκθεση προγραμματίζεται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία στις 19 Μαρτίου 2020, έπειτα από την παρουσίασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου την ίδια ημέρα.

Εποπτικά μέτρα σε σχέση με τον κορωνοϊό

Στις 12 Μαρτίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση δελτίου Τύπου που παρουσιάζει τα εποπτικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν, ως απόκριση στην έξαρση του κορωνοϊού, για την παροχή προσωρινής ενίσχυσης στις τράπεζες όσον αφορά το κεφάλαιο και τη λειτουργία τους, ούτως ώστε οι τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ να μπορέσουν να εκπληρώσουν τον ρόλο τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Το δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου