Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts 2020

13. märts 2020

Avalikud suhted

Koroonaviirusega seotud ettevaatusabinõud

4. märtsil 2020 avaldas Euroopa Keskpank (EKP) pressiteate, mis sisaldab üksikasjalikku ülevaadet ettevaatusabinõudest COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud võimalike riskide leevendamiseks. Eeskätt soovitakse meetmete abil kaitsta EKP töötajate ja külastajate tervist ja ohutust ning tagada keskpanga talitluspidevus, minimeerides seejuures võimalike tegevuspiirangute potentsiaalset kahjulikku mõju majandusele. Kooskõlas teistes sarnastes rahvusvahelistes organisatsioonides ja kogu finantssektoris astutud sammudega kehtestatakse nende meetmetega kuni 20. aprillini 2020 piirangud, mis puudutavad nii reisimist ja EKP külastusi kui ka EKP korraldatavaid konverentse ja üritusi. Seejärel hinnatakse olukorda uuesti. Üksikasjalikum teave on kättesaadav pressiteates ning vajaduse korral seda ajakohastatakse. Suure osalejate arvuga kogunemiste ja reisimisega seotud ohtude piiramiseks jäävad ära pangandussektori dialoogi pidava foorumi koosolek ja EKP üldnõukogu istung, mis pidid toimuma vastavalt 1. ja 2. aprillil 2020.

Rahapoliitika ja turuoperatsioonid

12. märtsil 2020 vastu võetud rahapoliitilised meetmed

12. märtsil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse ulatusliku rahapoliitiliste meetmete paketi kohta, et toetada kodumajapidamiste, ettevõtete ja pankade likviidsus- ja rahastamistingimusi ning aidata säilitada sujuvat laenupakkumist reaalmajandusele. Muu hulgas tehakse ajutiselt täiendavaid pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone ning kohaldatakse alates 2020. aasta juunist kuni 2021. aasta juunini kõigi sel ajal lõpetamata TLTRO-III operatsioonide puhul märkimisväärselt soodsamaid tingimusi. Ühtlasi tehakse kuni 2020. aasta lõpuni ajutiselt täiendavaid netovaraoste 120 miljardi euro ulatuses. Täpsemat teavet nende otsuste kohta saab EKP veebilehel avaldatud kolmest asjakohasest pressiteatest.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku dokumentatsiooni ajakohastamine

5. märtsil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks väljaande „Keskpankadevaheline piiriüleste tagatiste haldamise raamistik (CCBM). Menetluskord eurosüsteemi osapooltele” ajakohastatud versiooni ja selle avaldamise EKP veebilehel koos tehnilise lisaga („Teave osapooltele: ülevaade õiguslikest instrumentidest euroalal”), mida samuti ajakohastati. Dokumentidesse tehti iga-aastase korralise läbivaatamise käigus üksnes väiksemaid faktimuudatusi. Mõlemad dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Turuinfrastruktuuri nõukogu uus liige

28. veebruaril 2020 nimetas EKP nõukogu samast kuupäevast alates turuinfrastruktuuri nõukogu liikmeks Itaalia keskpanga turgude ja maksesüsteemide osakonna asepeadirektori Livio Tornetta, kelle liikmestaatus kestab 31. maini 2022.

Statistika

Suunis, millega muudetakse suunist granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise korra kohta

21. veebruaril 2020 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2020/11, millega muudetakse suunist (EL) 2017/2335 granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete kogumise korra kohta (AnaCredit). Muutva suunise eesmärk on sisse seada raamistik, mille kaudu keskpangad saavad jagada AnaCrediti andmete allkogumeid, et luua uusi või täiendada olemasolevaid tagasisidekanaleid andmeesitajatele ning tagada ühtlustatud ja võrreldavate andmete vahetamine. Suunis avaldatakse EKP veebilehel.

Avalik konsultatsioon seoses EKP määruse eelnõuga, millega muudetakse määrust EKP/2013/43 maksete statistika kohta

24. veebruaril 2020 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse algatada avalik konsultatsioon seoses määruse eelnõuga, millega muudetakse määrust EKP/2013/43 maksete statistika kohta. Muudatusettepanekute eesmärk on täita uusi olulisi kasutajanõudeid, mis puudutavad maksepõhimõtteid ning makseinstrumentide, -süsteemide ja -skeemide järelevalvet, aga ka piiriülese kaubanduse analüüse ja majandusprognoose. Samuti hõlmavad need muudatusi, mis tulenevad hiljutistest suundumustest jaemakseturgudel ja ELi õigusaktides. Muudatusettepanekute kohta on eurosüsteemi/EKPSi statistikakomitee teinud hüvede ja kulude analüüsi tihedas koostöös kasutajate ja pangandussektoriga ning pettuste statistika kogumise valdkonnas ka Euroopa Pangandusjärelevalvega. Kuni 2020. aasta 9. aprillini vältava avaliku konsultatsiooniga seotud dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Pangatähed

Sularahateenuste andmevahetust käsitleva suunise EKP/2012/16 kehtetuks tunnistamine

5. märtsil 2020 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2020/12, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2012/16 sularahateenuste andmevahetuse kohta. Eurosüsteem lõi sularahateenuste andmevahetuse kui ühise liidese eesmärgiga maksimeerida euroala riikide keskpankade ja nende klientide vaheliste sularahateenuste tõhusust ning neid veelgi harmoneerida. Kuna funktsioon ei leidnud kasutust, kuid osutus siiski kulumahukaks, otsustas EKP nõukogu selle käigushoidmise lõpetada. Suunis on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlev 2019. aasta aruanne

4. märtsil 2020 võttis EKP nõukogu vastu EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva 2019. aasta aruande, mis koostati määruse (EL) nr 1024/2013 (ühtse järelevalvemehhanismi määrus) artikli 20 kohaselt, ning andis loa see avaldada ja esitada Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, Euroopa Komisjonile, eurorühmale ning osalevate liikmesriikide parlamentidele. 19. märtsil 2020 tutvustab järelevalvenõukogu esimees aruannet Euroopa Parlamendis ja seejärel avaldatakse see samal päeval EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Koroonaviiruse levikuga seotud järelevalvemeetmed

12. märtsil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada pressiteade, milles antakse ülevaade ajutiseks kapitali pakkumiseks ja tegevustingimuste leevendamiseks võetud järelevalvemeetmetest, et EKP otsese järelevalve alla kuuluvad pangad saaksid jätkuvalt täita oma rolli reaalmajandusele rahastuse pakkumisel. Pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid