Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2020. gada marts

2020. gada 13. martā

Ārējā komunikācija

Piesardzības pasākumi saistībā ar koronavīrusu

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2020. gada 4. martā publicēja paziņojumu presei, izklāstot virkni piesardzības pasākumu, lai mazinātu ar koronavīrusu COVID-19 saistītos potenciālos riskus. Šie pasākumi īpaši paredzēti, lai aizsargātu darbinieku un apmeklētāju veselību un drošību, kā arī nodrošinātu centrālās bankas darbības nepārtrauktību, tādējādi mazinot šādu ierobežojumu jebkādu iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz tautsaimniecību. Atbilstoši līdzīgu starptautisko organizāciju un visa finanšu sektora praksei šie pasākumi nosaka ierobežojumus attiecībā uz ceļošanu, apmeklētāju uzņemšanu ECB telpās, kā arī ECB rīkotajām konferencēm un pasākumiem līdz 2020. gada 20. aprīlim, kad stāvoklis tiks pārvērtēts. Plašāka informācija pieejama paziņojumā presei. Nepieciešamības gadījumā šī informācija tiks aktualizēta. Turklāt, lai mazinātu tikšanos skaitu ar daudziem dalībniekiem un mazinātu ar ceļošanu saistītos riskus, atceltas Banku nozares dialoga un ECB Ģenerālpadomes sanāksmes, kas bija plānotas attiecīgi 2020. gada 1. un 2. aprīlī.

Monetārā politika un tirgus operācijas

2020. gada 12. martā pieņemtie monetārās politikas pasākumi

Padome 2020. gada 12. martā pieņēma visaptverošu monetārās politikas pasākumu kopumu, lai labvēlīgi ietekmētu mājsaimniecību, uzņēmumu un banku likviditātes un finansējuma apstākļus un palīdzētu saglabāt raitu reālās tautsaimniecības kreditēšanu. Šis pasākumu kopums ietver papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju (ITRO) īstenošanu uz laiku, labvēlīgāku nosacījumu piemērošanu laika periodā no 2020. gada jūnija līdz 2021. gada jūnijam visām šajā periodā veiktajām ITRMO III operācijām, kā arī papildu pagaidu neto aktīvu iegādes 120 mljrd. euro apjomā līdz 2020. gada beigām. Sīkāka informācija par šiem lēmumiem pieejama trīs attiecīgajos paziņojumos presei, kas pieejami ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Aktualizēta dokumentācija saistībā ar centrālo banku korespondentattiecību modeli

Padome 2020. gada 5. martā apstiprināja banku korespondentattiecību modeļa (CCBM) aktualizētās procedūras Eurosistēmas darījuma partneriem ("CCBM brošūra") un to publicēšanu ECB interneta vietnē kopā ar aktualizētu tehnisko pielikumu "CCBM informācija darījuma partneriem – euro zonā izmantoto juridisko instrumentu kopsavilkums". Aktualizēšana tiek veikta reizi gadā un šoreiz ietvēra tikai nelielas datu pārmaiņas. Abi dokumenti pieejami ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

Jauns Tirgus infrastruktūras valdes loceklis

Padome 2020. gada 28. februārī iecēla Banca d’Italia Tirgus un maksājumu sistēmu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieku Livio Tornetu (Livio Tornetta) par Tirgus infrastruktūras valdes locekli līdz 2022. gada 31. maijam. Lēmums stājās spēkā nekavējoties.

Statistika

Pamatnostādne, ar ko groza pamatnostādni par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanas procedūrām

Padome 2020. gada 21. februārī apstiprināja Pamatnostādni ECB/2020/11, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2017/2335 par kredītu un kredītriska mikrodatu (AnaCredit) vākšanas procedūrām. Pamatnostādne grozīta ar mērķi noteikt pamatprincipus nacionālajām centrālajām bankām dalībai apmaiņā ar AnaCredit datu apakškopām, lai izveidotu vai uzlabotu atgriezeniskās saiknes ar ziņotājiem saskaņotu un salīdzināmu datu apmaiņas nolūkā. Pamatnostādne tiks publicēta ECB interneta vietnē.

Sabiedriskā apspriešana attiecībā uz ECB regulas projektu, ar ko veikti grozījumi Regulā ECB/2013/43 par maksājumu statistiku

Padome 2020. gada 24. februārī apstiprināja sabiedriskās apspriešanas sākšanu attiecībā uz regulas grozījumu projektu, ar ko groza regulu ECB/2013/43 par maksājumu statistiku. Ierosināto grozījumu mērķis ir nodrošināt atbilstību jaunām būtiskām lietotāju prasībām attiecībā uz maksājumu politiku un maksāšanas līdzekļu, sistēmu un shēmu pārraudzību, kā arī attiecībā uz pārrobežu tirdzniecības analīzi un tautsaimniecības prognozēšanu, kā arī ieviest pārmaiņas saistībā ar jaunākajām norisēm neliela apjoma maksājumu tirgos un ES tiesību aktos. Ierosinātajiem grozījumiem piemērota priekšrocību un izmaksu procedūra, ko īsteno Eurosistēma/ECBS Statistikas komiteja ciešā sadarbībā ar lietotājiem, banku nozari un Eiropas Banku iestādi (attiecībā uz statistikas vākšanu par krāpšanas gadījumiem). Materiāli saistībā ar šo sabiedrisko apspriešanu, kas ilgs līdz 2020. gada 9. aprīlim, pieejami ECB interneta vietnē.

Banknotes

Atcelta Pamatnostādne ECB/2012/16 par datu apmaiņu skaidras naudas pakalpojumiem

Padome 2020. gada 5. martā apstiprināja Pamatnostādni ECB/2020/12, ar ko atceļ Pamatnostādni ECB/2012/16 par datu apmaiņu skaidras naudas pakalpojumiem, izmantojot saskarni, ko izveidojusi Eurosistēma, lai uzlabotu skaidrās naudas pakalpojumu darījumu efektivitāti un nodrošinātu šo pakalpojumu turpmāku harmonizāciju euro zonas nacionālo centrālo banku un klientu starpā. Ņemot vērā apstākli, ka šī funkcija netika izmantota, taču tāpat prasīja daudz līdzekļu, Padome pieņēma lēmumu pārtraukt tās darbību. Pamatnostādne pieejama ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB pārskats par uzraudzības darbību 2019. gadā

Padome 2020. gada 4. martā apstiprināja ECB gada pārskatu par uzraudzības darbību 2019. gadā, kas sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 (VUM regula) 20. pantu, un deva atļauju to publicēt un nosūtīt Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eiropas Komisijai, Eurogrupai un iesaistīto dalībvalstu parlamentiem. Pārskatu paredzēts publicēt 2020. gada 19. martā ECB banku uzraudzības interneta vietnē pēc tam, kad tajā pašā dienā Uzraudzības valdes priekšsēdētājs būs ar to iepazīstinājis Eiropas Parlamentu.

Ar koronavīrusu saistītie uzraudzības pasākumi

Padome 2020. gada 12. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes ierosinājumu publicēt paziņojumu presei, uzskaitot uzraudzības pasākumus, kas īstenoti, reaģējot uz koronavīrusa uzliesmojumu, lai nodrošinātu īslaicīgu kapitāla un operacionālo atbalstu, ļaujot ECB tiešā uzraudzībā esošajām bankām turpināt pildīt reālās tautsaimniecības finansēšanas uzdevumu. Paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem