Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2020 m. kovo mėn.

2020 m. kovo 13 d.

Išorės komunikacija

Praktinės atsargumo priemonės saugantis koronaviruso

2020 m. kovo 4 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė pranešimą spaudai apie tai, kokių praktinių atsargumo priemonių imasi siekdamas mažinti galimą riziką, susijusią su koronaviruso (COVID-19) plitimu. Tomis priemonėmis visų pirma siekiama apsaugoti ECB darbuotojų ir lankytojų sveikatą ir saugą, o kartu užtikrinti centrinio banko veiklos tęstinumą ir kad bet koks jos apribojimas turėtų kuo mažesnį neigiamą poveikį ekonomikai. Panašių priemonių imasi ir kitos tarptautinės organizacijos bei visas finansų sektorius; tai yra kelionių, apsilankymų ECB patalpose, ECB organizuojamų konferencijų ir kitų renginių apribojimas iki 2020 m. balandžio 20 d. – tada padėtis bus iš naujo įvertinta. Daugiau informacijos apie tai – pranešime spaudai. Ši informacija prireikus bus atnaujinama. Be to, mažinant susitikimų su dideliu skaičiumi dalyvių ir ribojant su kelionėmis susijusią riziką, atšaukti 2020 m. balandžio 1 d. turėjęs įvykti dialogas su bankų sektoriumi ir balandžio 2 d. planuotas Bendrosios tarybos posėdis.

Pinigų politikos ir rinkos operacijos

2020 m. kovo 12 d. patvirtintos pinigų politikos priemonės

2020 m. kovo 12 d. Valdančioji taryba patvirtino visapusišką pinigų politikos priemonių paketą, kuriuo siekiama padėti išlaikyti namų ūkiams, bendrovėms ir bankams reikalingą likvidumą bei finansavimo sąlygas ir užtikrinti tolesnį sklandų kreditų teikimą realiajai ekonomikai. Tai – laikinas papildomų ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (ITRO) vykdymas, palankesnių sąlygų taikymas nuo 2020 m. birželio mėn. iki 2021 m. birželio mėn. visoms tuo metu galiosiančioms TITRO III operacijoms ir laikinas grynojo turto pirkimas papildomai už 120 mlrd. eurų iki 2020 m. pabaigos. Išsamesnės informacijos apie šiuos sprendimus galima rasti trijuose ECB interneto svetainėje paskelbtuose pranešimuose spaudai.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Atnaujinti korespondentinės centrinės bankininkystės modelio dokumentai

2020 m. kovo 5 d. Valdančioji taryba pritarė korespondentinės centrinės bankininkystės modelio (angl. CCBM) procedūrų Eurosistemos sandorio šalims („CCBM brochure“) atnaujinimui ir šio leidinio paskelbimui ECB interneto svetainėje kartu su atnaujintu jo techniniu priedu „CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area“. Per šį kasmetinį atnaujinimą atlikti tik nedideli faktiniai pakeitimai. Abu dokumentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB vidaus valdymas

Naujas Rinkos infrastruktūros valdybos narys

2020 m. vasario 28 d. Valdančioji taryba paskyrė Banca d’Italia Rinkų ir mokėjimo sistemų generalinio direktoriaus pavaduotoją Livio Tornetta Rinkos infrastruktūros valdybos nariu. Paskyrimas įsigaliojo iš karto ir galios iki 2022 m. gegužės 31 d.

Statistika

Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo tvarkos

2020 m. vasario 21 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2020/11, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2017/2335 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų („AnaCredit“) rinkimo tvarkos. Gairių pakeitimų tikslas – nustatyti tvarką, pagal kurią nacionaliniai centriniai bankai galėtų dalyvauti dalijimosi tam tikrais „AnaCredit“ duomenimis sistemoje, siekiant įtvirtinti arba sustiprinti grįžtamąjį ryšį atskaitingiesiems agentams, kad būtų teikiami suderinti ir palyginami duomenys. Gairės bus paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Viešos konsultacijos dėl ECB reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas ECB/2013/43 dėl mokėjimų statistikos, projekto

2020 m. vasario 24 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų pradėtos viešos konsultacijos dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas ECB/2013/43 dėl mokėjimų statistikos, projekto. Siūlomais pakeitimais siekiama tenkinti naujus svarbius naudotojų reikalavimus dėl mokėjimų politikos ir mokėjimų priemonių, sistemų bei schemų priežiūros, taip pat dėl tarpvalstybinės prekybos analizės ir ekonominių prognozių rengimo, ir atsižvelgti į naujausius pokyčius mažmeninių mokėjimų rinkose bei ES teisės aktų pakeitimus. Eurosistemos ir ECBS Statistikos komitetas, glaudžiai bendradarbiaudamas su naudotojais, bankų sektoriumi ir – statistinių duomenų apie sukčiavimą rinkimo klausimu – Europos bankininkystės institucija, atliko siūlomų pakeitimų kaštų ir naudos analizę. Viešos konsultacijos vyks iki 2020 m. balandžio 9 d. Su jomis susiję dokumentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Banknotai

Gairių ECB/2012/16 dėl keitimosi duomenimis apie grynųjų pinigų paslaugas panaikinimas

2020 m. kovo 5 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2020/12, kuriomis panaikinamos Gairės ECB/2012/16 dėl keitimosi duomenimis apie grynųjų pinigų paslaugas. Tai yra sąsaja, skirta padidinti grynųjų pinigų paslaugų sandorių tarp euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų ir jų klientų veiksmingumą ir dar labiau tokius sandorius suderinti. Kadangi ši funkcija buvo nenaudojama, bet dėl jos vis tiek buvo patiriama nemažai išlaidų, Valdančioji taryba nusprendė ją panaikinti. Gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

ECB priežiūros veiklos 2019 metų ataskaita

2020 m. kovo 4 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB priežiūros veiklos 2019 metų ataskaitą, parengtą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 (BPM reglamento) 20 straipsnį, ir suteikė leidimą ją skelbti ir teikti Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Komisijai, Euro grupei ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams. Ataskaitą planuojama paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje 2020 m. kovo 19 d., po to, kai tą dieną Priežiūros valdybos pirmininkas ją pristatys Europos Parlamente.

Dėl koronaviruso priimtos priežiūrinės priemonės

2020 m. kovo 12 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti pranešimą spaudai apie priežiūrines priemones, kuriomis ji, reaguodama į koronaviruso protrūkį, laikinai mažina kapitalo ir veiklos reikalavimus, kad ECB tiesiogiai prižiūrimi bankai galėtų toliau vykdyti savo funkciją – finansuoti realiąją ekonomiką. Pranešimas spaudai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai