Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2019

15 november 2019

Marknadsoperationer

Femårsgranskning av avtalet om finansiella nettotillgångar

Den 25 oktober 2019 godkände ECB-rådet en reviderad version av avtalet om finansiella nettotillgångar (ANFA). ANFA är ett avtal mellan de nationella centralbankerna i euroområdet och ECB. I avtalet fastställs regler och limiter för värdepappersinnehav som rör de nationella centralbankernas nationella uppgifter. ANFA granskas åtminstone vart femte år. Det här årets revideringar handlar främst om att säkerställa konsekvens mellan avtalet och den penningpolitiska miljön med överskottslikviditet under överskådlig tid och att introducera nödvändiga operationella justeringar. Det reviderade avtalet finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Financial Stability Review – november 2019

Den 13 november 2019 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – november 2019”, som ger en översikt över de viktigaste källorna till risk och sårbarhet för euroområdets finanssystem samt en omfattande analys av kapaciteten i euroområdets finanssystem att absorbera chocker. Den här utgåvan innehåller två specialartiklar. I den första behandlas lönsamhet och konsolidering för banker i euroområdet. I den andra görs en bedömning av samma bankers påverkan på systemet. ”Financial Stability Review” offentliggörs på ECB:s webbplats den 20 november 2019.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Uppdaterade policyer för informationssäkerhet för TARGET2 och TARGET2-värdepapper

Den 31 oktober 2019 godkände ECB-rådet uppdaterad dokumentation om policyer för informationssäkerhet gällande TARGET2 och TARGET2-värdepapper (T2S), i linje med 2013 års version (uppdatering) av ISO-standard 27002, vilken används som bas för TARGET2 och T2S-värdepapperskrav och -kontroller. De bilagor som uppdaterats i enlighet med relevant rättslig dokumentation, främst ramavtalet för T2S och avtalet om valutasamarbete, kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats så fort förfarandet med implicit godkännande av mindre tekniska eller operativa ändringar i den rättsliga dokumentationen för T2S har avslutats med värdepapperscentraler.

Lagstiftning

ECB-yttrande om ändringar av lagen om Latvijas Banka

Den 25 oktober 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/36 på begäran av det lettiska parlamentets budget- och finanskommitté.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet

Den 30 oktober 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/37 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om säkerheten för nätverks- och informationssystem i Spanien

Den 11 november 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/38 på begäran av Banco de España, som företrädde Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD, den spanska statssekreteraren för digital utveckling).

Statistik

Rapport om konfidentialitet rörande individuella statistiska uppgifter som samlats in av Europeiska centralbankssystemet

Den 7 november 2019 tog ECB-rådet del av rapporten om konfidentialitet rörande individuella statistiska uppgifter som samlats in av ECB och de nationella centralbankerna. Rapporten täcker det första halvåret 2018 och ECB-rådet har även godkänt offentliggörandet av en sammanfattning. Denna årliga rapport görs i enlighet med bestämmelser i EU-rådets förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter om att offentliggöra en rapport om de åtgärder som tagits för att säkerställa konfidentialitet rörande statistiska uppgifter som Europeiska centralbankssystemet samlat in. I sammanfattningen fastställs att inga incidenter inträffade under den angivna perioden. Den finns tillgänglig på ECB:s och vissa nationella centralbankers webbplatser.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media