Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Marraskuu 2019

15.11.2019

Markkinaoperaatiot

Nettorahoitusvaroja koskevan ANFA-sopimuksen viisivuotistarkistus

EKP:n neuvosto hyväksyi 25.10.2019 tarkistetun nettorahoitusvaroja koskevan sopimuksen (Agreement on Net Financial Assets, ANFA). EKP:n ja euroalueen kansallisten keskuspankkien välisellä sopimuksella säännellään ja rajoitetaan sellaisia eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien sijoituksia, jotka eivät liity rahapolitiikkaan vaan keskuspankkien kansallisten tehtävien hoitoon. ANFA-sopimus tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein. Tämän vuoden muutoksilla varmistetaan pääasiassa, että sopimus ei ole ristiriidassa rahapolitiikan tavoitteiden kanssa tilanteessa, jossa pankeilla on ainakin lähitulevaisuudessa ylimääräistä likviditeettiä. Niillä tehdään myös tarvittavia parannuksia nykykäytäntöihin. Tarkistettu ANFA-sopimus on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – marraskuu 2019

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.11.2019 julkaistavaksi marraskuun 2019 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – November 2019”). Selonteossa tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä rahoitusvakautta uhkaavia riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä häiriöistä. Selonteko sisältää kaksi erikoisartikkelia. Ensimmäisessä käsitellään euroalueen pankkien kannattavuutta ja yhdistymistä. Toisessa arvioidaan euroalueen pankkien merkittävyyttä rahoitusvakauden kannalta. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 20.11.2019.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

TARGET2- ja TARGET2-Securities-järjestelmien päivitetyt tietoturvakäytännöt

EKP:n neuvosto hyväksyi 31.10.2019 TARGET2- ja TARGET2-Securities-järjestelmien päivitetyt tietoturvakäytännöt, jotka ovat yhdenmukaisia standardin ISO 27002 vuoden 2013 päivitetyn version kanssa. Standardia käytettiin perustana TARGET2- ja T2S-järjestelmien turvallisuusvaatimuksille ja valvonnalle. T2S-puitesopimuksen ja valuuttojen osallistumisesta T2S:ään tehdyn sopimuksen muutetut liitteet julkaistaan EKP:n verkkosivuilla, kun sopimuksiin tehtävien pienten teknisten ja toiminnallisten muutosten hyväksyntämenettely arvopaperikeskusten kanssa on saatu onnistuneesti päätökseen.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Latvijas Bankasista annettuun lakiin tehtävistä muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 25.10.2019 Latvian parlamentin budjetti- ja valtionvarainvaliokunnan pyynnöstä lausunnon CON/2019/36.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehyksestä

EKP:n neuvosto antoi 30.10.2019 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2019/37.

EKP:n lausunto verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 11.11.2019 Espanjan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2019/38. Pyyntö esitettiin digitaalisesta kehityksestä vastaavan Espanjan valtiosihteerin puolesta.

Tilastot

Raportti Euroopan keskuspankkijärjestelmän keräämien yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuudesta

EKP:n neuvosto tutustui 7.11.2019 raporttiin niiden yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuudesta, jotka EKP on hankkinut kansallisten keskuspankkien avustamana, ja hyväksyi sen julkaisemisen tiivistelmänä. Raportti kattaa vuoden 2018 alkupuoliskon, ja sen mukaan tuona aikana ei ilmennyt häiriöitä. Vuotuinen raportti laaditaan Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 nojalla. Asetuksen mukaan EKP:n on julkaistava raportti toimenpiteistä, jotka on otettu käyttöön Euroopan keskuspankkijärjestelmän keräämän tilastotiedon luottamuksellisuuden suojaamiseksi. Raportin tiivistelmä on julkaistu EKP:n ja joidenkin kansallisten keskuspankkien verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle