European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2019

15. novembra 2019

Operácie na trhu

Päťročná revízia dohody o čistých finančných aktívach

Dňa 25. októbra 2019 Rada guvernérov schválila upravenú dohodu o čistých finančných aktívach (Agreement on Net Financial Assets – ANFA). ANFA, dohoda medzi národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny a ECB, stanovuje pravidlá a limity aktív, ktoré majú národné centrálne banky v držbe na účely iné, ako sú účely menovej politiky, a ktoré súvisia s ich vnútroštátnymi úlohami. Dohoda sa minimálne každých päť rokov podrobuje revízii. Tohtoročné úpravy sa týkajú predovšetkým zabezpečenia konzistentnosti dohody s menovopolitickým prostredím, ktoré má byť v dohľadnej budúcnosti charakterizované nadbytkom likvidity, a na zavedenie nevyhnutných prevádzkových úprav. ANFA v upravenej podobe je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z novembra 2019

Dňa 13. novembra 2019 Rada guvernérov schválila zverejnenie novembrového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – November 2019), ktorá skúma hlavné zdroje rizík a zraniteľnosti ohrozujúce stabilitu finančného systému eurozóny a obsahuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať šoky. Toto vydanie obsahuje dva články venované špecifickým témam. Prvý sa zameriava na ziskovosť a konsolidáciu bánk v eurozóne, druhý hodnotí systémový dosah bánk v eurozóne. Správa bude 20. novembra 2019 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Aktualizované zásady bezpečnosti informácií týkajúce sa systému TARGET2 a TARGET2-Securities

Dňa 31. októbra 2019 Rada guvernérov schválila aktualizovanú dokumentáciu o zásadách bezpečnosti informácií týkajúcich sa systému TARGET2 a TARGET2-Securities (T2S), ktorá je v súlade s aktualizáciou štandardu ISO 27002 z roku 2013 používaného ako základ bezpečnostných požiadaviek a kontrolných mechanizmov systému TARGET2 a T2S. Zodpovedajúcim spôsobom upravené prílohy príslušnej právnej dokumentácie, t. j. rámcovej dohody o T2S a dohody o účasti meny, budú sprístupnené na internetovej stránke ECB po úspešnom dokončení postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu, do ktorého sú zapojení centrálni depozitári cenných papierov a ktorého predmetom sú menšie úpravy právnej dokumentácie T2S technického alebo prevádzkového charakteru.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmenám zákona o Latvijas Banka

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/36 dňa 25. októbra 2019 na žiadosť rozpočtového a finančného (daňového) výboru (Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija) lotyšského parlamentu (Saeima).

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o rámci riadenia rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/37 dňa 30. októbra 2019 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k bezpečnosti sietí a informačných systémov v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/38 dňa 11. novembra 2019 na žiadosť Banco de España v mene španielskeho štátneho orgánu pre digitálny pokrok (Secretaría de Estado para el Avance Digital – SEAD).

Štatistika

Správa o dôvernosti jednotlivých štatistických informácií zbieraných Európskym systémom centrálnych bánk

Dňa 7. novembra 2019 Rada guvernérov vzala na vedomie správu za prvý polrok 2018 týkajúcu sa dôvernosti jednotlivých štatistických informácií, ktoré zbiera ECB v spolupráci s národnými centrálnymi bankami, a schválila zverejnenie súhrnu. Táto výročná správa sa vypracúva v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou, v zmysle ktorých sa má zverejňovať správa o opatreniach prijatých na zabezpečenie dôvernosti štatistických informácií zbieraných Európskym systémom centrálnych bánk. Súhrnná správa, podľa ktorej v sledovanom období nedošlo k žiadnemu incidentu, je k dispozícii na internetovej stránke ECB a na internetových stránkach národných centrálnych bánk, ktoré sa tiež rozhodli ju zverejniť.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá