Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

ноември 2019 г.

15 ноември 2019 г.

Пазарни операции

Петгодишен преглед на Споразумението относно нетните финансови активи

На 25 октомври 2019 г. Управителният съвет одобри преработена версия на Споразумението относно нетните финансови активи (ANFA). ANFA е споразумение между националните централни банки (НЦБ) от еврозоната и ЕЦБ, с което се определят правила и ограничения относно несвързаните с паричната политика активи, които се отнасят до националните задачи на НЦБ. Преглед на ANFA се извършва най-малко веднъж на всеки пет години. Тазгодишните корекции се ограничават главно до осигуряване на съгласуваността на споразумението с условията на свръхликвидност, в които се провежда паричната политика, за обозримо бъдеще, както и до въвеждане на необходими оперативни подобрения. Преработената версия на ANFA е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Преглед на финансовата стабилност – ноември 2019 г.

На 13 ноември 2019 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – ноември 2019 г.“, в който се разглеждат основните източници на риск и уязвимост за стабилността на финансовата система в еврозоната и се представя задълбочен анализ на капацитета на финансовата система на еврозоната да поема сътресения. В това издание са включени две специални статии. Първата е посветена на рентабилността и консолидацията на банките в еврозоната. Във втората се оценява отпечатъкът на тези банки върху цялата система. Прегледът на финансовата стабилност ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 20 ноември 2019 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Актуализирани политики за информационна сигурност за TARGET2 и TARGET2-Securities

На 31 октомври 2019 г. Управителният съвет одобри актуализираната документация по политиките за информационна сигурност за TARGET2 и TARGET2-Securities (T2S), съгласувана с актуализирания през 2013 г. стандарт ISO 27002, на който се основават изискванията за сигурност и механизмите за контрол на сигурността на TARGET2 и T2S. Съответно изменените приложения към релевантната правна документация – Рамковото споразумение за T2S и Споразумението за участие със собствена валута, ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ след успешно приключване на процедурата при липса на възражения с централните депозитари на ценни книжа относно минимални технически или оперативни промени в правната документация за T2S.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно изменения на Закона за Latvijas Banka

На 25 октомври 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/36 по искане на комисията по бюджетни и финансови (данъчни) въпроси (Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija) на парламента на Република Латвия (Saeima).

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент за определяне на рамка за управление за бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната

На 30 октомври 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/37 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно сигурността на мрежовите и информационните системи в Испания

На 11 ноември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/38 по искане на Banco de España от името на държавния секретар на Испания за развитие на цифровите технологии (Secretaría de Estado para el Avance Digital, SEAD).

Статистика

Доклад за поверителността на индивидуалните статистически данни, събрани от Европейската система на централните банки

На 7 ноември 2019 г. Управителният съвет се запозна с доклада за първата половина на 2018 г. относно поверителността на индивидуалните статистически данни, събрани от ЕЦБ с помощта на НЦБ, и одобри публикуването на негово резюме. Този годишен доклад е изготвен съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка, които предвиждат публикуване на доклад за предприетите мерки за защита на поверителността на статистическата информация, събрана от Европейската система на централните банки. Резюмето на доклада, според чиито заключения разглежданият период е преминал без инциденти, е публикувано на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на НЦБ, които също са решили да го публикуват.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите