Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de besluiten ter bepaling van de rentetarieven)

November 2019

15 november 2019

Markttransacties

Vijfjaarlijkse herziening van de Overeenkomst inzake Netto Financiële Activa

Op 25 oktober 2019 keurde de Raad van Bestuur de herziene Overeenkomst inzake Netto Financiële Activa (Agreement on Net Financial Assets – ANFA) goed. De ANFA is een overeenkomst tussen de nationale centrale banken van het eurogebied en de Europese Centrale Bank (ECB). Daarin zijn de regels en limieten vastgelegd voor de niet voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden activa die verband houden met de nationale taken van de nationale centrale banken. De ANFA wordt ten minste elke vijf jaar geëvalueerd. De herzieningen van dit jaar zijn voornamelijk bedoeld om te waarborgen dat de overeenkomst in de nabije toekomst strookt met het door overliquiditeit gekenmerkte monetairbeleidsklimaat en om te voorzien in de nodige operationele finetuning. De herziene ANFA is beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en toezicht

Financial Stability Review (november 2019)

Op 13 november 2019 heeft de Raad van Bestuur de publicatie goedgekeurd van de Financial Stability Review van november 2019, die een beoordeling bevat van de belangrijkste risicobronnen en kwetsbaarheden met betrekking tot de stabiliteit van het financiële stelsel in het eurogebied, evenals een uitgebreide analyse van hoe goed het financiële stelsel in het eurogebied bestand is tegen schokken. Deze editie omvat twee thematische artikelen. Het eerste is gewijd aan de winstgevendheid en consolidatie van de banken in het eurogebied; in het tweede artikel wordt de systeemrelevantie van de banken in het eurogebied beoordeeld. De Financial Stability Review wordt op 20 november 2019 gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Aangepast beleid inzake informatiebeveiliging voor TARGET2 en TARGET2-Securities

Op 31 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur de bijgewerkte documentatie over het beleid inzake informatiebeveiliging voor TARGET2 en TARGET2-Securities (T2S) goedgekeurd. De documentatie strookt met de versie van 2013 (update) van de ISO 27002-normen, die de basis vormen voor de vereisten en beheersingsmaatregelen voor de beveiliging van TARGET2 en T2S. Ook de gewijzigde bijlagen bij de desbetreffende juridische documentatie, namelijk de T2S-kaderovereenkomst en valutadeelnameovereenkomst, komen beschikbaar op de website van de ECB na de succesvolle afronding van de geen-bezwaarprocedure met de centrale effectenbewaarinstellingen die geldt voor kleine technische of operationele wijzigingen van de juridische T2S-documentatie.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake de gewijzigde Wet op de Latvijas Banka

Op 25 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/36 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de commissie voor begrotingszaken en financiën (belastingen) van het Parlement van de Republiek Letland.

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een governanceraamwerk voor het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone

Op 30 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/37 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Advies van de ECB inzake de veiligheid van netwerk- en informatiesystemen in Spanje

Op 11 november 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/38 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Banco de España, namens de Spaanse staatssecretaris voor Digitale ontwikkeling.

Statistieken

Verslag over de vertrouwelijkheid van de individuele statistische gegevens die het Europees Stelsel van centrale banken verzamelt

Op 7 november 2019 nam de Raad van Bestuur kennis van het verslag (over het eerste semester van 2018) betreffende de vertrouwelijkheid van de individuele statistische gegevens die de ECB samen met de nationale centrale banken verzamelt. De Raad keurde ook de publicatie van de samenvatting van het verslag goed. Dit jaarlijkse verslag wordt opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank. Die voorzien in de publicatie van een verslag over de maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de statistische gegevens die het Europees Stelsel van centrale banken verzamelt. Volgens de samenvatting van het verslag hebben er gedurende de verslagperiode geen incidenten plaatsgevonden. De samenvatting is beschikbaar op de website van de ECB en die van de nationale centrale banken die ook voor publicatie ervan hebben gekozen.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media