Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2019

15. november 2019

Turuoperatsioonid

Netofinantsvarade kokkuleppe iga viie aasta järel tehtav läbivaatamine

25. oktoobril 2019 kiitis EKP nõukogu heaks netofinantsvarade läbivaadatud kokkuleppe. Netofinantsvarade kokkulepe on sõlmitud euroala riikide keskpankade ja EKP vahel. Selles nähakse ette eeskirjad ja piirangud rahapoliitikavälistele väärtpaberiosalustele, mis on seotud riikide keskpankade riigisiseste ülesannete täitmisega. Kokkulepe vaadatakse läbi vähemalt iga viie aasta järel. Seekordsel läbivaatamisel tehtud muudatuste peamine eesmärk oli tagada kokkuleppe vastavus rahapoliitilisele keskkonnale, milles lähitulevikus valitseb ülelikviidsus, ning täpsustada vajalikke operatsioonilisi aspekte. Läbivaadatud kokkulepe on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Finantsstabiilsuse ülevaade – november 2019

13. novembril 2019 andis EKP nõukogu loa avaldada 2019. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaade, milles vaadeldakse euroala finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid ja haavatavaust suurendavaid peamisi tegureid ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust pidada vastu majandusšokkidele. Peale selle sisaldab ülevaade kahte artiklit. Esimeses käsitletakse euroala pankade kasumlikkust ja konsolideerumist ning teises hinnatakse euroala pankade süsteemse riski jalajälge. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 20. novembril 2019.

Turuinfrastruktuur ja maksed

TARGET2 ja T2Si (TARGET2-Securities) infosüsteemide ajakohastatud turvapoliitika

31. oktoobril 2019 kiitis EKP nõukogu heaks TARGET2 ja T2Si infosüsteemide ajakohastatud turvapoliitika, mis on kooskõlastatud TARGET2 ja T2Si turvalisusnõuete ja -kontrollide kehtestamisel kasutatud ISO 27002 standardi 2013. aasta (ajakohastatud) versiooniga. Asjakohaste õigusaktide (T2Si raamleping ja vääringu lisamise leping) ajakohastatud lisad avaldatakse EKP veebilehel pärast seda, kui on lõpetatud vastuväidete mitteesitamise menetlus väärtpaberite keskdepositooriumitega väikeste tehniliste või operatsiooniliste muudatuste tegemiseks T2Si õigusaktides.

Õigusaktid

EKP arvamus Latvijas Banka seaduse muutmise kohta

25. oktoobril 2019 võttis EKP nõukogu Läti Vabariigi parlamendi eelarve- ja rahanduskomisjoni (Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija) taotlusel vastu arvamuse CON/2019/36.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistiku kohta

30. oktoobril 2019 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/37.

EKP arvamus sidevõrkude ja infosüsteemide turvalisuse kohta Hispaanias

11. novembril 2019 võttis EKP nõukogu Hispaania digitaalarengu riigisekretäri nimel tegutsenud Hispaania keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2019/38.

Statistika

Aruanne Euroopa Keskpankade Süsteemi kogutavate statistiliste üksikandmete konfidentsiaalsuse kohta

7. novembril 2019 tutvus EKP nõukogu 2018. aasta esimest poolt käsitleva aruandega EKP ja riikide keskpankade kogutavate statistiliste üksikandmete konfidentsiaalsuse kohta ning andis loa avaldada selle kokkuvõte. Aruanne on koostatud vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, milles nähakse ette aruande avaldamine Euroopa Keskpankade Süsteemi kogutava statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitsmise meetmete kohta. Aruande kokkuvõttes täheldatakse, et vaatlusperioodil vahejuhtumeid ei esinenud. Kokkuvõte on kättesaadav EKP veebilehel ja nende riikide keskpankade veebilehtedel, kes on otsustanud selle avaldada.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid