Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

listopad 2019

15. listopadu 2019

Tržní operace

Pětiletý přezkum dohody o čistých finančních aktivech

Rada guvernérů schválila 25. října 2019 revidovanou dohodu o čistých finančních aktivech (Agreement on Net Financial Assets – ANFA). Jedná se o dohodu mezi národními centrálními bankami zemí eurozóny a ECB, která stanovuje pravidla a limity pro držbu jiných než měnověpolitických aktiv v souvislosti s vnitrostátními úkoly národních centrálních bank. ANFA je revidována alespoň každých pět let. Letošní revize jsou omezeny především na zajištění konzistentnosti dohody s měnověpolitickým prostředím nadbytečné likvidity pro dohlednou budoucnost a na zavedení nezbytných provozních zlepšení. Revidovaná dohoda je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Publikace Financial Stability Review, listopad 2019

Rada guvernérů schválila 13. listopadu 2019 vydání publikace „Financial Stability Review – November 2019“, která se zabývá hlavními zdroji rizika pro stabilitu finančního systému eurozóny a jeho zranitelnosti a rovněž poskytuje komplexní analýzu kapacity finančního systému eurozóny absorbovat šoky. Toto vydání obsahuje dva speciální články. První se věnuje ziskovosti a konsolidaci bank v eurozóně, druhý vyhodnocuje systémový vliv bank v eurozóně. Publikace bude zveřejněna na internetových stránkách ECB 20. listopadu 2019.

Tržní infrastruktura a platební styk

Aktualizované zásady informační bezpečnosti systémů TARGET2 a TARGET2-Securities

Rada guvernérů schválila 31. října 2019 aktualizovanou dokumentaci k zásadám bezpečnosti informací pro systémy TARGET2 a TARGET2-Securities (T2S), která je harmonizována se zněním normy ISO 27002 z roku 2013 (aktualizace) používané jako základ pro požadavky a kontrolní mechanismy bezpečnosti systémů TARGET2 a T2S. Odpovídajícím způsobem změněné přílohy k příslušné právní dokumentaci, jmenovitě k rámcové dohodě o T2S a k dohodě o měnové účasti, budou k dispozici na internetových stránkách ECB poté, co s centrálními depozitáři cenných papírů bude úspěšně dokončen postup neuplatnění námitek v případě menších změn právní dokumentace T2S technického nebo provozního charakteru.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke změnám zákona o Latvijas Banka

Rada guvernérů přijala 25. října 2019 stanovisko CON/2019/36 na žádost výboru pro rozpočet a finance (daně) (Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija) parlamentu Lotyšské republiky (Saeima).

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o správním rámci pro rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu

Rada guvernérů přijala 30. října 2019 stanovisko CON/2019/37 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k bezpečnosti sítí a informačních systémů ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 11. listopadu 2019 stanovisko CON/2019/38 na žádost Banco de España jménem španělského státního tajemníka pro digitální pokrok (Secretaría de Estado para el Avance Digital – SEAD).

Statistika

Zpráva o důvěrnosti jednotlivých statistických informací shromážděných Evropským systémem centrálních bank

Rada guvernérů vzala 7. listopadu 2019 na vědomí zprávu za první pololetí 2018 týkající se důvěrnosti jednotlivých statistických informací shromážděných ECB za pomoci národních centrálních bank a schválila zveřejnění souhrnu. Tato výroční zpráva byla vypracována v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, která upravují zveřejňování zprávy o opatřeních přijatých k zajištění důvěrnosti statistických informací shromažďovaných Evropským systémem centrálních bank. Souhrnná zpráva, která obsahuje závěr, že ve sledovaném období nedošlo k žádné události, je k dispozici na internetových stránkách ECB a internetových stránkách národních centrálních bank, které se rozhodly ji zveřejnit.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média