Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2019. gada novembris

2019. gada 15. novembrī

Tirgus operācijas

Līguma par neto finanšu aktīviem pārskatīšana, ko veic reizi piecos gados

Padome 2019. gada 25. oktobrī apstiprināja pārskatīto Līgumu par neto finanšu aktīviem (LNFA). LNFA ir līgums starp euro zonas nacionālajām centrālajām bankām (NCB) un ECB, kas nosaka noteikumus un limitus attiecībā uz turējumiem, kuri nav veidoti monetārās politikas mērķiem un saistīti ar NCB uzdevumu izpildi. LNFA pārskata vismaz reizi piecos gados. Šā gada korekcijas pamatā veiktas, tikai lai nodrošinātu līguma atbilstību monetārās politikas videi, ko pārredzamā nākotnē raksturo likviditātes pārpalikums, un ieviestu nepieciešamos darbības uzlabojumus. Pārskatītais LNFA pieejams ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

2019. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2019. gada 13. novembrī atļāva publicēt 2019. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā aplūkoti galvenie euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par euro zonas finanšu sistēmas spēju absorbēt šokus. Šajā izdevumā iekļauti divi tematiski raksti. Pirmajā aplūkota euro zonas banku pelnītspēja un konsolidācija, otrajā novērtēta euro zonas banku sistēmiskā ietekme. "Finanšu Stabilitātes Pārskats" tiks publicēts ECB interneta vietnē 2019. gada 20. novembrī.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

TARGET2 un TARGET2 vērtspapīriem aktualizētā informācijas drošības politika

Padome 2019. gada 31. oktobrī apstiprināja TARGET2 un TARGET2 vērtspapīriem (T2V) aktualizēto informācijas drošības politiku, kas saskaņota ar TARGET2 un T2V drošības prasību un kontroles mehānismu pamatā izmantotā ISO 27002 standarta 2013. gada versiju (aktualizēto versiju). Atbilstošās juridiskās dokumentācijas, t.i., T2S pamatlīguma un Valūtu dalības līguma, pielikumu attiecīgie grozījumi būs pieejami ECB interneta vietnē pēc tam, kad sekmīgi būs noslēgusies iebildumu neizteikšanas procedūra ar centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem attiecībā uz nelielām T2V juridiskās dokumentācijas tehniska vai operacionāla rakstura pārmaiņām.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par grozījumiem likumā "Par Latvijas Banku"

Padome 2019. gada 25. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2019/36 pēc Latvijas Republikas Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu regulai par euro zonas konverģencei un konkurētspējai paredzētā budžeta instrumenta pārvaldības sistēmu

Padome 2019. gada 30. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2019/37 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par tīkla un informācijas sistēmu drošību Spānijā

Padome 2019. gada 11. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/38 pēc Banco de España lūguma Secretaría de Estado para el Avance Digital (Spānijas valsts sekretāra digitālā progresa jautājumos; SEAD) vārdā.

Statistika

Ziņojums par Eiropas Centrālo banku sistēmas vāktās individuālās statistikas informācijas konfidencialitāti

Padome 2019. gada 7. novembrī pieņēma zināšanai ziņojumu par individuālās statistikas informācijas, kuru vāc ECB ar NCB palīdzību, konfidencialitāti, kas aptver 2018. gada 1. pusgadu, un apstiprināja publicēšanai tā kopsavilkumu. Šis gada ziņojums sagatavots saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, noteikumiem, kuri paredz ziņojuma publicēšanu par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu Eiropas Centrālo banku sistēmas vāktās individuālās statistikas informācijas konfidencialitāti. Ziņojuma kopsavilkums, kurā secināts, ka aplūkojamā periodā nav noticis neviens incidents, pieejams ECB interneta vietnē un to NCB interneta vietnēs, kuras arī nolēmušas to publicēt.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem