Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Νοέμβριος 2019

15 Νοεμβρίου 2019

Δραστηριότητες αγορών

Αναθεώρηση ανά πενταετία της Συμφωνίας για τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

Στις 25 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη Συμφωνία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (Agreement on Net Financial Assets – ANFA). Η ANFA, μια συμφωνία που έχουν συνάψει οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθορίζει κανόνες και όρια για τα στοιχεία που διακρατούνται για σκοπούς πέραν της νομισματικής πολιτικής και σχετίζονται με τα εθνικά καθήκοντα των ΕθνΚΤ. Η ANFA αναθεωρείται τουλάχιστον ανά πενταετία. Οι φετινές αναθεωρήσεις είναι κατά κύριο λόγο περιορισμένες προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί η συνέπεια της συμφωνίας με τις συνθήκες πλεονάζουσας ρευστότητας που χαρακτηρίζουν τη νομισματική πολιτική στο προσεχές μέλλον και αφετέρου να θεσπιστούν οι απαραίτητες βελτιώσεις που αφορούν το επιχειρησιακό πλαίσιο. Η αναθεωρημένη ANFA είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Νοέμβριος 2019

Στις 13 Νοεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της επισκόπησης με τίτλο «Financial Stability Review – November 2019», η οποία εξετάζει τις κυριότερες πηγές κινδύνων και ευπαθειών για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ και αναλύει διεξοδικά την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ να αντεπεξέρχεται σε διαταραχές. Η παρούσα έκδοση περιέχει δύο άρθρα ειδικού ενδιαφέροντος. Το πρώτο αφορά την κερδοφορία και την ενοποίηση των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ και το δεύτερο αξιολογεί το συστημικό αποτύπωμα των τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Η επισκόπηση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 20 Νοεμβρίου 2019.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Ενημέρωση των πολιτικών ασφάλειας των πληροφοριών για το TARGET2 και το TARGET-2 Securities

Στις 31 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ενημερωμένα έγγραφα τεκμηρίωσης όσον αφορά τις πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριών για το TARGET2 και το TARGET-2 Securities (T2S) τα οποία ευθυγραμμίζονται με την (ενημερωμένη) έκδοση του προτύπου ISO 27002 του 2013 που χρησιμοποιείται ως βάση για τις απαιτήσεις και τους ελέγχους ασφάλειας για το TARGET2 και το Τ2S. Κατά συνέπεια, τα τροποποιημένα παραρτήματα των σχετικών νομικών εγγράφων τεκμηρίωσης, δηλαδή της Συμφωνίας-Πλαισίου για το T2S και της Συμφωνίας συμμετοχής νομίσματος, θα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία μη διατύπωσης αντίρρησης που διεξάγεται με τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων σε ό,τι αφορά αλλαγές ήσσονος σημασίας τεχνικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα στα σχετικά νομικά έγγραφα τεκμηρίωσης.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για τη Latvijas Banka

Στις 25 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/36, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Οικονομικών (Φορολογίας) (Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija) του Κοινοβουλίου (Saeima) της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για τη ζώνη του ευρώ

Στις 30 Οκτωβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/37, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στην Ισπανία

Στις 11 Νοεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/38, κατόπιν αιτήματος της Banco de España, εκ μέρους του Ισπανού Υφυπουργού Ψηφιακής Ανάπτυξης (Secretaría de Estado para el Avance Digital SEAD).

Στατιστικά στοιχεία

Έκθεση σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επιμέρους στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών

Στις 7 Νοεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης, η οποία καλύπτει το α΄ εξάμηνο του 2018, σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επιμέρους στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η ΕΚΤ, με τη συνδρομή των ΕθνΚΤ, και ενέκρινε τη δημοσίευση της περίληψής της. Αυτή η ετήσια έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βάσει των οποίων προβλέπεται η δημοσίευση έκθεσης για τα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό τη διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Η περίληψη της έκθεσης, η οποία συμπεραίνει ότι δεν σημειώθηκε κάποιο έκτακτο συμβάν κατά την υπό εξέταση περίοδο, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και στους δικτυακούς τόπους των ΕθνΚΤ που επέλεξαν να τη δημοσιεύσουν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου