Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Listopad 2019

15 listopada 2019

Operacje rynkowe

Copięcioletni przegląd porozumienia ANFA

25 października 2019 Rada Prezesów zatwierdziła zaktualizowaną wersję porozumienia w sprawie aktywów finansowych netto (Agreement on Net Financial Assets, ANFA). Jest to porozumienie zawarte przez EBC i krajowe banki centralne państw strefy euro, w którym określono zasady i limity dla aktywów utrzymywanych na potrzeby niezwiązanych z polityką pieniężną zadań krajowych tych banków. Co pięć lat przeprowadza się jego przegląd. Tegoroczne zmiany polegają głównie na zapewnieniu spójności treści porozumienia z warunkami prowadzenia polityki pieniężnej – polegającymi na tym, że w przewidywalnej przyszłości ma występować nadmiar płynności – oraz na niezbędnych modyfikacjach rozwiązań operacyjnych. Aktualna wersja porozumienia ANFA jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Financial Stability Review – listopad 2019

13 listopada 2019 Rada Prezesów zatwierdziła publikację przeglądu stabilności finansowej Financial Stability Review z listopada 2019, przedstawiającego główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro i słabości tego systemu oraz kompleksową analizę jego odporności na szoki. To wydanie zawiera dla artykuły tematyczne. Pierwszy jest poświęcony zyskowności i konsolidacji banków w strefie euro, a drugi – ocenie tzw. śladu systemowego tych banków (tj. ich znaczenia dla całego systemu). Raport ukaże się na stronie internetowej EBC 20 listopada 2019.

Infrastruktura rynku i płatności

Aktualizacja zasad bezpieczeństwa informacji dla systemów TARGET2 i TARGET2-Securities

31 października 2019 Rada Prezesów zatwierdziła zaktualizowaną dokumentację zasad bezpieczeństwa informacji dla systemów TARGET2 i TARGET2-Securities (T2S), która została dostosowana standardu ISO 27002 w (zaktualizowanej) wersji z roku 2013, będącej podstawą wymagań i mechanizmów kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa dla systemów TARGET2 i T2S. Odpowiednio zmienione załączniki do odnośnych dokumentów prawnych, czyli umowy ramowej w sprawie T2S i umowy o udziale waluty, zostaną udostępnione na stronie internetowej EBC, kiedy niewielkie techniczne lub operacyjne zmiany dokumentów prawnych dotyczących T2S zostaną zatwierdzone, w trybie braku sprzeciwu, przez krajowe depozyty papierów wartościowych.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie o Latvijas Banka

25 października 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/36 na wniosek Komisji Budżetu i Finansów (Podatki) Parlamentu Republiki Łotewskiej.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie ram zarządzania instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro

30 października 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/37 na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych w Hiszpanii

11 listopada 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/38 na wniosek Banco de España złożony w imieniu hiszpańskiego Sekretarza Stanu ds. Rozwoju Cyfryzacji.

Statystyka

Raport na temat ochrony poufności indywidualnych informacji statystycznych zbieranych przez Europejski System Banków Centralnych

7 listopada 2019 Rada Prezesów zapoznała się z raportem na temat ochrony poufności indywidualnych informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny przy wsparciu krajowych banków centralnych, obejmującym pierwsze półrocze 2018, i zgodziła się na publikację jego syntezy. Ten coroczny raport jest sporządzany na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 dotyczącego zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny, zawierającego wymóg publikacji raportu dotyczącego środków podjętych w celu zachowania poufności informacji statystycznych zbieranych przez Europejski System Banków Centralnych. Synteza raportu – w którym stwierdzono, że w analizowanym okresie nie wystąpiły żadne incydenty bezpieczeństwa – jest dostępna na stronach internetowych EBC i tych spośród krajowych banków centralnych, które zdecydowały się ją opublikować.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami