Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юли 2019 г.

Връзки с обществеността

Изтичане на четвъртото Споразумение на централните банки за златото

На 26 юли 2019 г. ЕЦБ съобщи, че страните по Споразумението на централните банки за златото са заключили, че след изтичането му на 26 септември 2019 г. вече няма да бъде необходимо официално споразумение за златото. Решението не засяга компетентността на всяка национална централна банка по отношение на управлението на собствения ѝ златен резерв. Подробна информация е представена в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарни операции

Бизнес процеси и правна рамка за определянето на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро

На 10 юли 2019 г. Управителният съвет одобри бизнес процесите за определянето на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR), и по-специално публикуването на €STR в 8:00 ч. централноевропейско време във всеки работен ден на TARGET2 и евентуално повторно публикуване в 9:00 ч. централноевропейско време, ако след стандартното публикуване са били установени грешки, надхвърлящи два базисни пункта. Управителният съвет също така прие Насоки ЕЦБ/2019/19 относно индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR), в които се регламентират задачите и отговорностите на ЕЦБ и националните централни банки по отношение на приноса им в процеса на определянето на индекса и други бизнес процедури, установява се рамката за контрол на €STR и се предвижда създаването на вътрешен надзорен комитет със задача да подлага на преглед и критичен анализ всички аспекти на процеса на определяне на €STR и да докладва по тях. Подробна информация е представена в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ заедно с Насоки ЕЦБ/2019/19.

Правни актове за третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране

На 22 юли 2019 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/21 относно трета поредица от целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-III) и Решение ЕЦБ/2019/22 за изменение на решение (ЕС) 2016/810 (ЕЦБ/2016/10) относно втора поредица от целеви операции по дългосрочно рефинансиране. Двата правни акта, в които се определят правилата за конкретните параметри на операциите по ЦОДР-ІІІ, за които Управителният съвет прие решение през март 2019 г. и които бяха разписани по-подробно през юни 2019 г., ще бъдат публикувани скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Допустимост за използване в кредитните операции на Евросистемата на нови връзки между системи за сетълмент на ценни книжа

На 4 юли 2019 г. Управителният съвет одобри една нова пряка връзка (между Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE и BOGS) и три нови релейни връзки (от CBF-CREATION през Clearstream Banking S.A. (CBL) през CBF-CASCADE към BOGS, от CBL през CBF-CASCADE към BOGS и от LuxCSD през CBF-CASCADE към BOGS) като допустими за използване в кредитните операции на Евросистемата. Актуализираният списък на допустимите връзки е наличен на уебсайта на ЕЦБ..

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно националното законодателство, което да бъде прието с цел установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Hrvatska narodna banka

На 8 юли 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/25 по искане на Hrvatska narodna banka от името на министъра на финансите на Хърватия.

Становище на ЕЦБ относно изплащането на средства на неквалифицирани държатели на подчинени облигации и миноритарни акционери, които притежават акции в банки, в които Република Словения има мажоритарен дял от акциите и които са засегнати от извънредните мерки на Banka Slovenije

На 9 юли 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/26 по искане на председателя на Националното събрание на Словения.

Становище на ЕЦБ относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове в Словения

На 18 юли 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/27 по искане на Националното събрание на Република Словения.

Административно управление

Назначаване на представители на ЕЦБ в Надзорния съвет

Въз основа на резултата от конкурсна процедура на 10 юли 2019 г. Управителният съвет назначи Едуар Фернандез-Боло, Шерщин аф Йокник и Елизабет Маккол за представители на ЕЦБ в Надзорния съвет на банковия надзор в ЕЦБ. Всеки от тях е назначен за мандат от пет години, който не подлежи на подновяване. Надзорният съвет, Европейският парламент, Европейската комисия и Съветът на ЕС бяха уведомени за решението. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Изменения на Условията за работа на персонала на Европейската централна банка

На 23 юли 2019 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/NP20 за изменение на Условията за работа на персонала на Европейската централна банка и на Условията за наемане на работа за кратък срок във връзка с подбора и назначаването. Изменящото решение въвежда внася яснота по основните принципи и критерии, на които са подчинени достъпът до работа в ЕЦБ и назначаването на позиции в ЕЦБ и въвежда, наред с всичко останало, изпитателен срок при вътрешните назначения на ръководни длъжности. Условията за работа на персонала са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Изпълняващ длъжността председател на Съвета за пазарна инфраструктура

На 23 юли 2019 г. Управителният съвет назначи г-н Улрих Биндсайл, генерален директор на ГД „Пазарни операции“, за изпълняващ длъжността председател на Съвета за пазарна инфраструктура, считано от 1 август 2019 г., докато той официално встъпи в длъжност като генерален директор на ГД „Пазарна инфраструктура и плащания“ и председател на Съвета за пазарна инфраструктура.

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка относно препоръка на Съвета относно назначаването на председателя на Европейската централна банка

На 24 юли 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/28 по искане на председателя на Европейския съвет.

Член на Комитета по етика на ЕЦБ

На 24 юли 2019 г. Управителният съвет назначи г-жа Вирджиния Кантър, която понастоящем е главен съветник по етичните въпроси в неправителствена организация, за член на Комитета по етика на ЕЦБ с тригодишен мандат (подлежащ на еднократно подновяване). Г-жа Кантър заменя на този пост г-н Жан-Клод Трише, чийто втори мандат изтича на 31 юли 2019 г. След това Комитетът ще избере своя председател.

Статистика

Решение на ЕЦБ относно процедурата, която Евросистемата да прилага за признаване на държави членки извън еврозоната като отчетни държави членки съгласно Регламент (ЕС) 2016/867 относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск

На 18 юли 2019 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/20 относно процедурата за признаване на държави членки извън еврозоната като отчетни държави членки съгласно Регламент (ЕС) 2016/867 относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск. В решението, което ще бъде своевременно публикувано на уебсайта на ЕЦБ, се определят процедурите, които ЕЦБ да следва при изразяване на интерес от държави членки извън еврозоната да станат отчетни държави членки съгласно Регламент ЕЦБ/2016/13, как тя да оценява заявения интерес и да признава държава членка извън еврозоната като отчетна държава членка. В Решението се описват и процедурите за в случай на прекъсване или прекратяване на такова признаване, както и условията за достъп до събраните по този режим данни за кредитни карти и използването на тези данни.

Банков надзор

Ръководство на ЕЦБ за вътрешните модели

На 4 юли 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на раздели от ръководството на ЕЦБ за вътрешните модели, посветени на конкретни типове риск, както и на обобщението на коментарите от публичната консултация по темата, която бе обявена през март 2018 г. Ръководството на ЕЦБ за вътрешните модели бе разработено в контекста на проекта за целеви преглед на вътрешните модели с цел да предостави прозрачност за начина, по който ЕЦБ интерпретира регулаторните изисквания за вътрешните модела, и как възнамерява да ги прилага по хармонизиран начин, когато подлага на оценка дали институциите изпълняват тези изисквания. Разделите за конкретните рискове заедно с обобщението на коментарите от публичната консултация и прессъобщение са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Актуализация на често задаваните въпроси за Брекзит

На 4 юли 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на актуализирана версия на документа с често задавани въпроси за Брекзит. В сравнение с предишната актуализация от август 2018 г. е отразено, наред с всичко останало, удължаването на действието на член 50 от Договора за Европейския съюз до 31 октомври 2019 г., предоставя се допълнителна информация за процеса на одобрение, приложим към бъдещи клонове в Обединеното кралство на банки от трети страни, попадащи в обхвата на единния надзорен механизъм, и се посочва, че 30 юни 2022 г. ще бъде крайният срок да бъдат въведени всички свързани с Брекзит преходни разпоредби за вътрешните модели. Актуализираните често задавани въпроси са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Спазване на Насоките на ЕБО за оценка на LGD, подходяща при икономически спад

На 16 юли 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО) за намерението на ЕЦБ да спази, по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор, Насоките на ЕБО от 6 март 2019 г. за оценка на LGD, подходяща при икономически спад (EBA/GL/2019/03), в срок до крайната дата за прилагането им, определена понастоящем от ЕБО като 1 януари 2021 г.

Спазване на Насоките на ЕБО за оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции

На 17 юли 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да изпълни от 31 декември 2019 г. Насоките на ЕБО за оповестяването на необслужваните и преструктурираните експозиции (EBA/GL/2018/10).

Резултати от цялостната оценка на Nordea Bank Abp

На 17 юли 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува резултатите от цялостната оценка на Nordea Bank Abp (Nordea) извършена през 2018 г. и приключена през 2019 г. Цялостната оценка бе следствие от решението на Nordea да премести централата си от Швеция във Финландия, в резултат от което тя попадна в обхвата на европейския банков надзор. Прессъобщение по темата, в което са представени подробно резултатите от цялостната оценка на Nordea, е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите