Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Heinäkuu 2019

Viestintä

Keskuspankkien neljännen kultasopimuksen päättyminen

EKP ilmoitti 26.7.2019 kultasopimuksen allekirjoittajakeskuspankkien päättäneen, että muodolliselle kultasopimukselle ei jatkossa ole enää tarvetta. Nykyinen sopimus päättyy 26.9.2019. Sen jälkeenkin kansalliset keskuspankit hallinnoivat omia kultavarantojaan itsenäisesti. Aiheesta on kerrottu tarkemmin EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Markkinaoperaatiot

€STR-koron hallinnointiprosessi ja oikeusperusta

EKP:n neuvosto hyväksyi 10.7.2019 euromääräisten markkinoiden lyhyen koron (€STR) hallinnointiprosessin. €STR-korko julkaistaan jokaisena TARGET2-pankkipäivänä klo 8.00 Keski-Euroopan aikaa (ja tarvittaessa uudelleen klo 9.00, mikäli korossa havaitaan julkaisemisen jälkeen yli 0,02 prosenttiyksikön virhe). EKP:n neuvosto myös antoi suuntaviivat EKP/2019/19, joissa määritellään EKP:n ja kansallisten keskuspankkien tehtävät €STR-koron laskennassa ja hallinnoinnissa. Suuntaviivoissa määritetään koron valvontajärjestelyt sekä säädetään sisäisen valvontakomitean perustamisesta arvioimaan ja kyseenalaistamaan koron laskentaprosessin eri osa-alueita ja raportoimaan niistä. Suuntaviivat sekä aiheesta kertova lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Kolmatta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjaa koskevat säädökset

EKP:n neuvosto antoi 22.7.2019 päätöksen EKP/2019/21 kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (TLTRO III). Lisäksi se antoi päätöksen EKP/2019/22, jolla muutetaan toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annettua päätöstä (EU) 2016/810 (EKP/2016/10). Päätöksiin on kirjattu kolmannen sarjan operaatioissa noudatettavat säännöt. EKP:n neuvosto ilmoitti kolmannesta sarjasta maaliskuussa ja täsmensi operaatioiden toteutustapaa kesäkuussa 2019. Molemmat päätökset julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Uusia arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisiä linkkejä hyväksytty käytettäviksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.7.2019 yhden uuden suoran linkin ja kolme uutta ketjutettua linkkiä käytettäviksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa: suoran linkin Clearstream Banking AG:n (CBF) CASCADE-järjestelmästä BOGSiin sekä ketjutetut linkit CBF-CREATION-järjestelmästä Clearstream Banking S.A.:n (CBL) ja CBF-CASCADE-järjestelmän kautta BOGSiin; CBL:stä CBF-CASCADE-järjestelmän kautta BOGSiin; ja LuxCSD:stä CBF-CASCADE-järjestelmän kautta BOGSiin. EKP:n verkkosivuilla on ajantasainen luettelo hyväksyttävistä linkeistä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto voimaan saatettavasta kansallisesta lainsäädännöstä, jolla luodaan puitteet EKP:n ja Hrvatska narodna bankan tiiviille yhteistyölle

EKP:n neuvosto antoi 8.7.2019 Kroatian keskuspankin (Kroatian valtiovarainministerin puolesta esittämästä) pyynnöstä lausunnon CON/2019/25.

EKP:n lausunto varojen maksusta muille kuin sijoittajina kokeneille toissijaisten joukkolainojen haltijoille ja vähemmistöosakkaille, joilla oli omistusosuus Slovenian tasavallan määräysvallan alaisissa, Banka Slovenijen poikkeuksellisten toimenpiteiden kohteena olleissa pankeissa

EKP:n neuvosto antoi 9.7.2019 Slovenian parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2019/26.

EKP:n lausunto Sveitsin frangin määräisten lainojen muuntamisesta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 18.7.2019 Slovenian parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2019/27.

Hallinto ja valvonta

Uusien EKP:n edustajien nimittäminen valvontaelimeen

EKP:n neuvosto nimitti 10.7.2019 Edouard Fernandez-Bollon, Kerstin af Jochnickin and Elizabeth McCaulin EKP:n edustajiksi EKP:n valvontaelimeen. Nimitykset tehtiin hakumenettelyn pohjalta viiden vuoden toimikaudeksi, jota ei voi uusia. Nimitykset annettiin tiedoksi valvontaelimelle, Euroopan parlamentille, Euroopan komissiolle ja EU:n neuvostolle. EKP:n verkkosivuilla ja pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Muutoksia EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin

EKP:n neuvosto antoi 23.7.2019 päätöksen EKP/2019/NP20, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin henkilöstön palvelussuhteen ehtoja ja lyhytaikaisen henkilöstön palvelussuhteen ehtoja valinnan ja nimittämisen osalta. Muutoksilla selvennetään EKP:n henkilöstövalinnoissa ja tehtävänimityksissä noudatettavia perusperiaatteita ja ‑kriteerejä ja otetaan muun muassa käyttöön sisäisissä päällikkönimityksissä sovellettava koeaika. Palvelussuhteen ehdot ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuurilautakunnan puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 23.7.2019 markkinainfrastruktuurilautakunnan vt. puheenjohtajaksi markkinaoperaatioiden pääosaston johtajan Ulrich Bindseilin 1.8.2019 alkaen. Bindseilista tulee myöhemmin lautakunnan varsinainen puheenjohtaja, kun hän siirtyy markkinainfrastruktuurin ja maksujärjestelmien pääosaston johtajaksi.

EKP:n neuvoston lausunto Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 24.7.2019 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2019/28.

EKP:n eettisen komitean jäsenyys

EKP:n neuvosto nimitti 24.7.2019 EKP:n eettisen komitean jäseneksi Virginia Canterin, joka toimii tällä hetkellä etiikkajohtajana kansalaisjärjestössä. Canterin toimikausi on kolmivuotinen (se voidaan uusia kerran), ja hän korvaa tehtävässä Jean-Claude Trichet’n, jonka toinen toimikausi päättyy 31.7.2019. Komitea valitsee seuraavaksi jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan.

Tilastot

EKP:n päätös menettelystä, jonka mukaisesti euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot hyväksytään tietoja antaviksi jäsenvaltioiksi yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta annetun asetuksen (EU) 2016/867 nojalla

EKP:n neuvosto antoi 18.7.2019 päätöksen EKP/2019/20 menettelyistä, joita EKP noudattaa, kun euroalueen ulkopuolinen jäsenvaltio ilmoittaa aikovansa ryhtyä asetuksessa (EU) 2016/867 (EKP/2016/13) tarkoitetuksi tietoja antavaksi jäsenvaltioksi, kun EKP arvioi tällaisia ilmoituksia ja kun se hyväksyy euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion tietoja antavaksi jäsenvaltioksi. Päätöksessä määritetään myös menettelyt, joita noudatetaan hyväksynnän jäädyttämisessä tai perumisessa, sekä kerättyjen luottotietojen saannin ja käytön ehdot. Päätös julkaistaan myöhemmin EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Sisäisten mallien ohjeet

EKP:n neuvosto jätti 4.7.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista EKP:n pankkivalvontasivuilla EKP:n sisäisten mallien ohjeiden riskikohtaiset luvut, jotka on viimeistelty maaliskuussa 2018 käynnistetyn julkisen kuulemisen pohjalta. Samalla hyväksyttiin julkaistavaksi palauteyhteenveto kuulemiseen saaduista vastauksista. EKP laati ohjeet sisäisten mallien erityisarvioinnin yhteydessä, jotta olisi selvää, miten se tulkitsee sisäisiä malleja koskevia sääntelyvaatimuksia ja aikoo soveltaa niitä johdonmukaisesti arvioidessaan, ovatko valvottavien laitosten mallit vaatimusten mukaisia. Ohjeiden riskikohtaiset luvut, palauteyhteenveto ja aihetta käsittelevä lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Päivitys brexitiä koskeviin kysymyksiin ja vastauksiin

EKP:n neuvosto jätti 4.7.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta päivittää EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistut vastaukset Ison-Britannian EU-eroa koskeviin kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset oli edellisen kerran päivitetty elokuussa 2018. Nyt niissä on otettu huomioon EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 50 mukaisen eroajankohdan lykkääminen 31.10.2019 saakka. Lisäksi niissä annetaan lisätietoja lupaprosessista, joka koskee EU:n ulkopuolisiksi muuttuvia yhteisen valvontamekanismin piirissä olevien pankkien sivuliikkeitä Isossa-Britanniassa. Sisäisiä malleja koskevat brexit-siirtymäjärjestelyt tulisi päivitettyjen vastausten mukaan saada valmiiksi 30.6.2022 mennessä. Päivitetyt kysymykset ja vastaukset ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Talouden laskusuhdanteen tappio-osuuden estimointia (laskusuhdanteen LGD-estimointia) koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 16.7.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo alkaa noudattaa talouden laskusuhdanteen tappio-osuuden estimoinnista (laskusuhdanteen LGD-estimointi) annettuja EPV:n ohjeita (EBA/GL/2019/03) merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä ohjeiden voimaantulopäivään (1.1.2021) mennessä.

Järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamista koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 17.7.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP aikoo noudattaa järjestämättömien saamisten ja lainanhoitojoustosaamisten julkistamisesta annettuja EPV:n ohjeita (EBA/GL/2018/10) merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä 31.12.2019 alkaen.

Nordea Bank Oyj:n kattavan arvioinnin tulokset

EKP:n neuvosto jätti 17.7.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista Nordea Bank Oyj:n kattavan arvioinnin tulokset. Kattava arviointi aloitettiin vuonna 2018, ja se saatiin päätökseen vuonna 2019. Arviointi suoritettiin Nordean päätettyä siirtää päätoimipaikkansa ja emoyhtiönsä Ruotsista Suomeen, jolloin se tuli yhteisen pankkivalvonnan piiriin. Nordean kattavan arvioinnin tulokset sekä aihetta käsittelevä lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle