European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Júl 2019

Externá komunikácia

Skončenie platnosti štvrtej dohody centrálnych bánk o zlate

Dňa 26. júla 2019 ECB oznámila, že podľa záveru signatárov dohody centrálnych bánk o zlate už formálna dohoda o zlate po skončení jej platnosti 26. septembra 2019 nebude potrebná. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté kompetencie jednotlivých národných centrálnych bánk v oblasti riadenia vlastných zlatých rezerv. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súvisiacej tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Pracovný postup a právny základ zostavovania krátkodobej eurovej sadzby

Dňa 10. júla 2019 Rada guvernérov schválila pracovný postup zostavovania krátkodobej eurovej sadzby (€STR), predovšetkým jej zverejňovanie v pracovných dňoch systému TARGET2 o 8:00 hod. SEČ, s možnosťou opätovného zverejnenia o 9:00 hod. SEČ v prípade zistenia chýb po zverejnení v štandardnom čase v rozsahu viac ako dva bázické body. Rada guvernérov zároveň prijala usmernenie ECB/2019/19 o krátkodobej eurovej sadzbe (€STR), ktorým sa stanovujú úlohy a zodpovednosti ECB a národných centrálnych bánk v súvislosti s ich účasťou na procese určovania krátkodobej eurovej sadzby a ďalších pracovných postupoch, určuje kontrolný rámec sadzby €STR a zriaďuje interný monitorovací výbor zodpovedný na revíziu, testovanie a vykazovanie všetkých aspektov procesu určovania krátkodobej eurovej sadzby. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súvisiacej tlačovej správe, ktorá je spolu s usmernením ECB/2019/19 k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Právne predpisy o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 22. júla 2019 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2019/21 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-III) a rozhodnutie ECB/2019/22, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií. Obidva právne predpisy, ktoré stanovujú pravidlá zohľadňujúce špecifické aspekty operácií TLTRO-III, o ktorých rozhodla Rada guvernérov v marci 2019 a ktoré boli podrobnejšie špecifikované v júni 2019, budú čoskoro zverejnené na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Akceptovateľnosť nových prepojení medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi v úverových operáciách Eurosystému

Dňa 4. júla 2019 Rada guvernérov schválila nové priame prepojenie (medzi Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE a BOGS) a tri nové nepriame prepojenia (medzi CBF-CREATION a BOGS cez Clearstream Banking S.A. (CBL) a CBF-CASCADE, medzi CBL a BOGS cez CBF-CASCADE, a medzi LuxCSD a BOGS cez CBF-CASCADE) ako akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému. Aktualizovaný zoznam akceptovateľných prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré majú byť prijaté s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Európskou centrálnou bankou a Hrvatska narodna banka

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/25 dňa 8. júla 2019 na žiadosť Hrvatska narodna banka, v mene chorvátskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k výplate peňažných prostriedkov nekvalifikovaným držiteľom podriadených dlhopisov a menšinovým akcionárom bánk, v ktorých mala Slovinská republika väčšinový vlastnícky podiel a ktoré boli dotknuté mimoriadnymi opatreniami Banka Slovenije

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/26 dňa 9. júla 2019 na žiadosť predsedu slovinského národného zhromaždenia.

Stanovisko ECB ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/27 dňa 18. júla 2019 na žiadosť národného zhromaždenia Slovinskej republiky.

Správa a riadenie

Vymenovanie zástupcov ECB v Rade pre dohľad

Dňa 10. júla 2019 Rada guvernérov na základe výsledkov výberového konania vymenovala Edouarda Fernandeza-Bolla, Kerstin af Jochnickovú a Elizabeth McCaulovú za zástupcov ECB v Rade pre dohľad bankového dohľadu ECB, a to na obdobie piatich rokov bez možnosti opätovného zvolenia. O vymenovaní bola informovaná Rada pre dohľad, Európsky parlament, Európska komisia a Rada EÚ. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmena podmienok zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky

Dňa 23. júla 2019 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2019/NP20, ktorým sa menia podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky a podmienky krátkodobého zamestnávania, pokiaľ ide o výber a vymenovanie. Nové rozhodnutie objasňuje základné zásady a kritériá prístupu k zamestnaniu v ECB a obsadzovania funkcií v ECB a okrem iného stanovuje aj lehotu na potvrdenie interného obsadenia riadiacich pozícií. Podmienky zamestnávania sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Úradujúci predseda Rady pre trhovú infraštruktúru

Dňa 23. júla 2019 Rada guvernérov vymenovala Ulricha Bindseila, generálneho riaditeľa odboru pre operácie na trhu, za úradujúceho predsedu Rady pre trhovú infraštruktúru, a to od 1. augusta 2019 až dovtedy, kým oficiálne nenastúpi do funkcie generálneho riaditeľa odboru pre trhovú infraštruktúru a platobný styk a predsedu Rady pre trhovú infraštruktúru.

Stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky k odporúčaniu Rady o vymenovaní prezidenta Európskej centrálnej banky

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/28 dňa 24. júla 2019 na žiadosť predsedu Európskej rady.

Členovia Etického výboru ECB

Dňa 24. júla 2019 Rada guvernérov vymenovala Virginiu Canterovú, ktorá je v súčasnosti hlavnou etickou poradkyňou v mimovládnej organizácii, za členku Etického výboru ECB na trojročné funkčné obdobie, ktoré je možné raz predĺžiť. Virginia Canterová v Etickom výbore nahrádza Jeana-Clauda Tricheta, ktorého druhé funkčné obdobie sa končí 31. júla 2019. Výbor následne určí svojho predsedu.

Štatistika

Rozhodnutie ECB o postupe, na základe ktorého má Eurosystém uznávať členské štáty mimo eurozóny za vykazujúce členské štáty podľa nariadenia (EÚ) 2016/867 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku

Dňa 18. júla 2019 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2019/20 o postupe uznávania členských štátov mimo eurozóny za vykazujúce členské štáty podľa nariadenia (EÚ) 2016/867 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku. Rozhodnutie, ktoré bude v príslušnom čase zverejnené na internetovej stránke ECB, stanovuje postupy, ktoré má ECB uplatňovať v prípadoch, keď členské štáty nepatriace do eurozóny vyjadria záujem stať sa vykazujúcimi členskými štátmi v zmysle nariadenia ECB/2016/13, pri hodnotení týchto žiadostí a pri uznávaní členských štátov nepatriacich do eurozóny ako vykazujúcich členských štátov. Rozhodnutie tiež stanovuje postupy, ktoré sa majú uplatňovať v prípadoch pozastavenia alebo ukončenia uznania členského štátu, ako aj podmienky prístupu k údajom o úveroch získaným v rámci tohto režimu a ich používania.

Bankový dohľad

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov

Dňa 4. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť na internetovej stránke bankového dohľadu ECB kapitoly všeobecných zásad ECB týkajúcich sa interných modelov, ktoré sa zaoberajú jednotlivými druhmi rizík, spolu s odpoveďami na pripomienky vznesené počas verejnej konzultácie otvorenej v marci 2018. Všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov boli vypracované v rámci projektu cieleného hodnotenia interných modelov (targeted review of internal models – TRIM) s cieľom objasniť, ako ECB interpretuje regulačné požiadavky na interné modely a ako ich zamýšľa harmonizovaným spôsobom uplatňovať pri hodnotení ich plnenia zo strany inštitúcií. Príslušné kapitoly spolu s odpoveďami na pripomienky sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Aktualizácia najčastejších otázok o brexite

Dňa 4. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť na internetovej stránke bankového dohľadu aktualizovanú verziu najčastejších otázok o brexite. Aktualizácia okrem iného prihliada na vývoj od poslednej aktualizácie v auguste 2018, predovšetkým na predĺženie lehoty podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii do 31. októbra 2019, prináša ďalšie informácie o schvaľovacom procese v súvislosti s budúcimi pobočkami bánk pôsobiacich v rámci jednotného mechanizmu dohľadu v Spojenom kráľovstve (pobočkami v tretích krajinách), a stanovuje 30. jún 2022 ako termín zavedenia všetkých prechodných mechanizmov v oblasti interných modelov v súvislosti s brexitom. Aktualizovaný dokument je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s usmerneniami EBA týkajúcimi sa odhadu straty v prípade zlyhania primeranom pre hospodársky pokles

Dňa 16. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad informovať Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že v prípade významných inštitúcií podliehajúcich jej priamemu dohľadu sa ECB mieni riadiť usmerneniami EBA zo 6. marca 2019 o odhade straty v prípade zlyhania primeranom pre hospodársky pokles (EBA/GL/2019/03), a to najneskôr do dátumu začiatku ich uplatňovania, ktorý EBA stanovila na 1. január 2021.

Súlad s usmerneniami EBA týkajúcimi sa zverejňovania problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou

Dňa 17. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad informovať EBA, že v prípade významných inštitúcií podliehajúcich jej priamemu dohľadu sa ECB od 31. decembra 2019 mieni riadiť usmerneniami EBA týkajúcimi sa zverejňovania problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou (EBA/GL/2018/10).

Výsledky komplexného hodnotenia Nordea Bank Abp

Dňa 17. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť výsledky komplexného hodnotenia Nordea Bank Abp (Nordea), ktoré bolo vykonané v roku 2018 a dokončené v roku 2019. Komplexné hodnotenie sa uskutočnilo v dôsledku rozhodnutia banky premiestniť svoje sídlo a materskú spoločnosť zo Švédska do Fínska, v dôsledku čoho bola zahrnutá do pôsobnosti európskeho bankového dohľadu. Súvisiaca tlačová správa s výsledkami komplexného hodnotenia je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá