Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2019

Zunanje komuniciranje

Prenehanje veljavnosti četrtega Sporazuma centralnih bank o zlatu

ECB je 26. julija 2019 sporočila, da so podpisniki Sporazuma centralnih bank o zlatu sklenili, da uradni sporazum o zlatu ne bo več potreben po 26. septembru 2019, ko bo sedanji sporazum prenehal veljati. Ta odločitev ne posega v pristojnosti nacionalnih centralnih bank na področju upravljanja lastnih rezerv v zlatu. Podrobnejše informacije so na voljo v sporočilu za javnost na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Poslovni proces in pravni okvir za pripravo eurske kratkoročne obrestne mere

Svet ECB je 10. julija 2019 odobril poslovni proces za pripravo eurske kratkoročne obrestne mere (€STR), zlasti objavo €STR vsak delovni dan sistema TARGET2 ob 8.00 po srednjeevropskem času, ki ji lahko sledi ponovna objava ob 9.00 po srednjeevropskem času, če bodo po standardni objavi ugotovljene napake, večje od dveh bazičnih točk. Svet ECB je sprejel tudi Smernico ECB/2019/19 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR), ki določa naloge in pristojnosti ECB in nacionalnih centralnih bank v zvezi z njihovim sodelovanjem v procesu določanja eurske kratkoročne obrestne mere in v drugih poslovnih procesih, vzpostavlja okvir za nadzorovanje €STR in omogoča ustanovitev internega odbora za pregled, ki bo odgovoren za pregledovanje in kritično preverjanje vseh vidikov procesa določanja eurske kratkoročne obrestne mere in za poročanje o teh vidikih. Podrobnejše informacije so na voljo v sporočilu za javnost, ki je skupaj s Smernico ECB/2019/19 na voljo na spletnem mestu ECB.

Pravna akta o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-III)

Svet ECB je 22. julija 2019 sprejel Sklep ECB/2019/21 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja in Sklep ECB/2019/22 o spremembi Sklepa (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o drugi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja. Oba pravna akta, ki določata pravila, osnovana na posebnostih operacij CUODR-III, za katere se je Svet ECB odločil marca 2019 in jih je podrobneje dorekel junija 2019, bosta kmalu objavljena na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Primernost novih povezav med sistemi poravnave vrednostnih papirjev za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 4. julija 2019 kot primerne za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema odobril eno novo neposredno povezavo (od Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE do BOGS) in tri nove relejske povezave (od CBF-CREATION preko Clearstream Banking S.A. (CBL) preko CBF-CASCADE do BOGS, od CBL preko CBF-CASCADE do BOGS in od LuxCSD preko CBF-CASCADE do BOGS). Posodobljen seznam primernih povezav je na voljo spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o nacionalni zakonodaji, ki jo je treba sprejeti za vzpostavitev tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka

Svet ECB je 8. julija 2019 Mnenje CON/2019/25 sprejel na zahtevo Hrvatske narodne banke, ki je za mnenje zaprosila v imenu hrvaškega ministra za finance.

Mnenje ECB o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem lastništvu Republike Slovenije, ki so bile predmet izrednih ukrepov Banke Slovenije

Svet ECB je 9. julija 2019 Mnenje CON/2019/26 sprejel na zahtevo predsednika slovenskega parlamenta.

Mnenje ECB o konverziji kreditov v švicarskih frankih v Sloveniji

Svet ECB je 18. julija 2019 Mnenje CON/2019/27 sprejel na zahtevo Državnega zbora Republike Slovenije.

Upravljanje in vodenje

Imenovanje predstavnikov ECB v Nadzorni odbor

Svet ECB je 10. julija 2019 na podlagi izida izbirnega postopka imenoval Edouarda Fernandeza-Bolla, Kerstin af Jochnick in Elizabeth McCaul za predstavnike ECB v Nadzornem odboru ECB v bančnem nadzoru. Vsi so bili imenovani za enkratni petletni mandat, o imenovanju pa so bili nato obveščeni Nadzorni odbor, Evropski parlament, Evropska komisija in Svet EU. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Sprememba Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki

Svet ECB je 23. julija 2019 sprejel Sklep ECB/2019/NP20 o spremembi Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki in Pogojev za kratkoročno zaposlitev v zvezi z izbiro in imenovanjem. S sklepom o spremembi se uvajajo pojasnila temeljnih načel in meril, ki urejajo dostop do zaposlitve v ECB, imenovanje na položaje v ECB in med drugim tudi potrditveno obdobje za interna imenovanja na vodstvene položaje. Pogoji za zaposlitev so objavljeni na spletnem mestu ECB.

Vršilec dolžnosti predsednika Odbora za tržno infrastrukturo

Svet ECB je 23. julija 2019 imenoval generalnega direktorja v generalnem direktoratu Tržne operacije Ulricha Bindseila za vršilca dolžnosti predsednika Odbora za tržno infrastrukturo, in sicer od 1. avgusta 2019 do dne, ko bo uradno nastopil položaj generalnega direktorja v generalnem direktoratu Plačila in tržna infrastruktura in predsednika Odbora za tržno infrastrukturo.

Mnenje Sveta Evropske centralne banke o priporočilu Sveta o imenovanju predsednice Evropske centralne banke

Svet ECB je 24. julija 2019 Mnenje CON/2019/28 sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta.

Članstvo v Odboru ECB za poklicno etiko

Svet ECB je 24. julija 2019 za članico Odbora ECB za poklicno etiko za triletni mandat (z možnostjo enkratnega podaljšanja) imenoval Virginio Canter, ki je trenutno zaposlena kot glavna svetovalka za poklicno etiko v nevladni organizaciji. Virginia Canter bo zamenjala Jeana-Clauda Tricheta, ki se mu drugi mandat izteče 31. julija 2019. Odbor bo naknadno določil svojega predsednika.

Statistika

Sklep ECB o postopku, ki ga mora Eurosistem uporabiti pri priznavanju držav članic, katerih valuta ni euro, kot poročevalskih držav članic po Uredbi (EU) 2016/867 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju

Svet ECB je 18. julija 2019 sprejel Sklep ECB/2019/20 o postopku za priznavanje držav članic zunaj euroobmočja kot poročevalskih držav članic po Uredbi (EU) 2016/867 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju. V sklepu, ki bo kmalu objavljen na spletnem mestu ECB, je določen postopek, ki ga mora ECB uporabiti v zvezi s prijavo interesa držav članic zunaj euroobmočja, da bi postale poročevalske države članice v skladu z uredbo ECB/2016/13, ter pri oceni teh prijav interesa in pri priznavanju države članice zunaj euroobmočja za poročevalsko državo članico. V sklepu so določeni tudi postopki, ki jih je treba uporabiti, če se takšno priznanje začasno ali trajno ukine, prav tako pa tudi pogoji za dostop do podatkov o kreditih, zbranih v skladu s to ureditvijo, in za njihovo uporabo.

Bančni nadzor

Vodnik ECB za notranje modele

Svet ECB 4. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru objavi tista poglavja iz vodnika ECB za notranje modele, ki se nanašajo na posamezne vrste tveganj, in poročilo o odzivih na javno posvetovanje o teh poglavjih, ki se je začelo marca 2018. Vodnik ECB za notranje modele je bil zasnovan v kontekstu projekta ciljno usmerjenega pregleda notranjih modelov (TRIM), da bi zagotovil transparentnost pri tem, kako ECB razume regulativne zahteve za notranje modele in kako jih namerava poenoteno uporabiti pri ocenjevanju, ali institucije izpolnjujejo te zahteve. Poglavja, ki se nanašajo na posamezne vrste tveganj, so skupaj s poročilom o odzivih na javno posvetovanje in sporočilom za javnost objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Posodobljena pogosta vprašanja o brexitu

Svet ECB 4. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru objavi posodobljeno različico pogostih vprašanj v zvezi z dokumentom o brexitu. Posodobitev med drugim upošteva politično dogajanje od zadnje posodobitve avgusta 2018, zlasti podaljšanje obdobja, ki ga predvideva člen 50 Pogodbe o Evropski uniji, do 31. oktobra 2019, prinaša dodatne informacije o procesu odobritve za prihodnje podružnice v tretjih državah, ki jih bodo imele v Združenem kraljestvu banke pod nadzorom enotnega mehanizma nadzora, in določa, da je 30. junij 2022 zadnji rok, do katerega morajo biti sprejete vse z brexitom povezane prehodne ureditve za notranje modele. Posodobljena pogosta vprašanja so objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Skladnost s smernicami EBA o ocenjevanju izgube ob neplačilu (LGD), primerne za obdobje gospodarske recesije

Svet ECB 16. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti Evropski bančni organ (EBA) o namenu ECB, da se bo za pomembne kreditne institucije pod njenim neposrednim nadzorom uskladila s smernicami EBA z dne 6. marca 2019 o ocenjevanju izgube ob neplačilu, primerne za obdobje gospodarske recesije (EBA/GL/2019/03), in sicer do najpoznejšega datuma začetka uporabe, ki ga je EBA trenutno določil za 1. januar 2021.

Skladnost s smernicami EBA o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti

Svet ECB 17. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o namenu ECB, da se bo 31. decembra 2019 za pomembne kreditne institucije pod njenim neposrednim nadzorom uskladila s smernicami EBA o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/10).

Rezultati celovite ocene banke Nordea Bank Abp

Svet ECB 17. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi rezultate celovite ocene banke Nordea Bank Abp (Nordea), ki je bila izvedena leta 2018 in dokončana leta 2019. Celovita ocena je sledila odločitvi banke Nordea, da preseli svoj sedež in matično družbo s Švedske na Finsko, zaradi česar je bila vključena v evropski bančni nadzor. S tem povezano sporočilo za javnost s podrobnostmi o rezultatih celovite ocene banke Nordea je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije