SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juli 2019

Ekstern kommunikation

Den fjerde centralbankaftale om guld udløber

Den 26. juli 2019 meddelte ECB, at underskriverne af centralbankaftalen om guld var nået frem til den konklusion, at en formel aftale om guld ikke længere er nødvendig, efter at den nuværende aftale udløber 26. september 2019. Denne afgørelse berører ikke den enkelte nationale centralbanks kompetence til at forvalte egne guldreserver. Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse, som er offentliggjort på ECB's websted.

Markedsoperationer

Forretningsproces og retlig ramme for produktionen af den korte eurorente

Den 10. juli 2019 godkendte Styrelsesrådet forretningsprocedurerne for produktionen af den korte eurorente (€STR), især offentliggørelsen af €STR alle TARGET2-bankdage kl. 8.00 CET eventuelt efterfulgt af en genoffentliggørelse kl. 9.00 CET, hvis der opdages fejl på mere end to basispoint efter det tidspunkt, hvor renten normalt offentliggøres. Styrelsesrådet vedtog også retningslinje ECB/2019/19 om den korte eurorente (€STR), hvoraf ECB's og de nationale centralbankers arbejdsopgaver og ansvarsområder i forbindelse med deres bidrag til processen med at fastsætte den korte eurorente og andre forretningsprocedurer fremgår. Desuden opstilles den kontrolramme, som €STR er underlagt, og retningslinjen indeholder bestemmelser om en intern tilsynskomité med ansvar for at gennemgå, forholde sig kritisk til og rapportere om alle aspekter af processen til fastsættelse af den korte eurorente. Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse, der ligesom retningslinje ECB/2019/19 er offentliggjort på ECB's websted.

Retsakter vedrørende den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer

Den 22. juli 2019 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2019/21 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III) og afgørelse ECB/2019/22 om ændring af afgørelse (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om den anden række af målrettede langfristede markedsoperationer. Retsakterne fastsætter regler, der afspejler de særlige karakteristika ved TLTRO-III-operationerne, som Styrelsesrådet besluttede i marts 2019 og yderligere specificerede i juni 2019. Begge retsakter offentliggøres inden længe på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Godkendelse af nye links mellem værdipapirafviklingssystemer til brug i Eurosystemets kreditoperationer

Den 4.juli 2019 godkendte Styrelsesrådet et nyt direkte link (fra Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE til BOGS) og tre nye relayed links (fra CBF-CREATION via Clearstream Banking S.A. (CBL) via CBF-CASCADE til BOGS, fra CBL via CBF-CASCADE til BOGS, og fra LuxCSD via CBF-CASCADE til BOGS) til brug i Eurosystemets kreditoperationer. Den opdaterede fortegnelse over godkendte links findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om national lovgivning, som skal vedtages med henblik på etablering af et tæt samarbejde mellem Den Europæiske Centralbank og Hrvatska narodna banka

Den 8. juli 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/25 på anmodning af Hrvatska narodna banka på vegne af den kroatiske finansminister.

ECB's udtalelse om betalingen af midler til ikke-kvalificerede indehavere af efterstillede obligationer og minoritetsaktionærer, som havde aktier i banker, som Republikken Slovenien havde aktiemajoritet i, og som blev påvirket af Banka Slovenijes ekstraordinære foranstaltninger

Den 9. juli 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/26 på anmodning af formanden for den slovenske nationalforsamling.

ECB's udtalelse om konverteringen af lån i schweiziske franc i Slovenien

Den 18. juli 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/27 på anmodning af Republikken Sloveniens Nationalforsamling.

Corporate governance

Udnævnelse af ECB's repræsentanter i Tilsynsrådet

Den 10. juli 2019 udnævnte Styrelsesrådet på baggrund af en udvælgelsesprocedure Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick og Elizabeth McCaul som repræsentanter for ECB i Tilsynsrådet. Alle udnævnes for en periode på fem år, der ikke kan forlænges. Tilsynsrådet, Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og EU-Rådet blev efterfølgende informeret om udnævnelserne. En pressemeddelelse om dette findes på ECB’s websted.

Ændring af ansættelsesvilkårene for Den Europæiske Centralbanks ansatte

Den 23. juli 2019 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2019/NP20 om ændring af ansættelsesvilkårene for ansatte i Den Europæiske Centralbank og vilkårene for midlertidig ansættelse hvad angår udvælgelse og udnævnelse. I ændringsafgørelsen indføres en række præciseringer af hovedprincipperne og kriterierne for ansættelse i ECB samt for udnævnelse til stillinger i ECB. Den indeholder bl.a. også en frist, inden for hvilken interne udnævnelser til ledende stillinger skal bekræftes. Ansættelsesvilkårene findes på ECB's websted.

Fungerende formand for Markedsinfrastrukturrådet

Den 23. juli 2019 udnævnte Styrelsesrådet Ulrich Bindseil, generaldirektør for Markedsoperationer, til fungerende formand for Markedsinfrastrukturrådet (MIB) fra 1. august 2019, og indtil han formelt tiltræder stillingen som generaldirektør for Markedsinfrastruktur og Betalinger og formand for MIB.

Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank om Rådets henstilling om udnævnelsen af formanden for Den Europæiske Centralbank

Den 24. juli 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/28 på anmodning af formanden for Det Europæiske Råd.

Nyt medlem af ECB's etiske komité

Den 24. juli 2019 udnævnte Styrelsesrådet Virginia Canter, ledende etisk rådgiver i en ikke-statslig organisation, som medlem af ECB's etiske komité for en periode på tre år (som kan forlænges én gang). Hun erstatter Jean-Claude Trichet, hvis anden periode som formand for Den Etiske Komité ophører 31. juli 2019. Herefter vælger Komitéen sin formand.

Statistik

ECB's afgørelse om Eurosystemets procedure for anerkendelse af medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, som rapporterende medlemsstater i henhold til forordning (EU) 2016/867 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici

Den 18. juli 2019 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2019/20 om proceduren for anerkendelse af medlemsstater uden for euroområdet som rapporterende medlemsstater i henhold til forordning (EU) 2016/867 om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici. Det fremgår af afgørelsen, der offentliggøres inden længe på ECB's websted, hvilke procedurer ECB skal følge, når medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, tilkendegiver, at de er interesserede i at blive rapporterende medlemsstater i henhold til forordning ECB/2016/13, hvordan disse interessetilkendegivelser skal vurderes, og hvordan medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, kan anerkendes som rapporterende medlemsstater. Procedurerne, der skal følges i tilfælde af suspendering eller ophør af en sådan tilladelse, og betingelserne for at få adgang til og anvende de data om kreditter, der indsamles under denne ordning, fastsættes også i afgørelsen.

Banktilsyn

ECB's vejledning om interne modeller

Den 4. juli 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre kapitlerne om specifikke risikotyper i ECB's vejledning om interne modeller på ECB's banktilsynswebsted sammen med redegørelsen for resultatet af den relaterede offentlige høring, som blev iværksat i marts 2018. ECB's vejledning om interne modeller blev udarbejdet i sammenhæng med TRIM-projektet (projektet vedrørende den målrettede gennemgang af interne modeller) med henblik på at skabe gennemsigtighed om ECB's forståelse af de lovgivningsmæssige krav til interne modeller og om hensigten om, at de skal anvendes på en harmoniseret måde, når det vurderes, om institutterne opfylder disse krav. Kapitlerne om de specifikke risikotyper, redegørelsen for den offentlige høring og en pressemeddelelse findes på ECB's banktilsynswebsted.

Opdatering af de ofte stillede spørgsmål om brexit

Den 4. juli 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre en opdateret version af dokumentet med ofte stillede spørgsmål om brexit på ECB's banktilsynswebsted. Opdateringen afspejler bl.a. den udvikling, der er sket siden den seneste opdatering i august 2018, og især forlængelsen af fristen i artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union til 31. oktober 2019. Den indeholder også yderligere oplysninger om godkendelsesprocessen vedrørende fremtidige tredjelandsfilialer i Storbritannien af banker, der driver virksomhed under Den Fælles Tilsynsmekanisme. Det fremgår også af opdateringen, at 30. juni 2022 bliver sidste frist for at have alle brexit-relaterede overgangsordninger for interne modeller på plads. Den opdaterede version af de ofte stillede spørgsmål findes på ECB's banktilsynswebsted.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer for estimering af LGD (tab givet misligholdelse), som er passende for en økonomisk nedgangsperiode

Den 16. juli 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), at det – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – er ECB's hensigt at efterleve EBA's retningslinjer af 6. marts 2019 for estimering af LGD, som er passende for en økonomisk nedgangsperiode (EBA/GL/2019/03), inden fristen for den seneste anvendelse af retningslinjerne, der på nuværende tidspunkt er fastsat af EBA til 1. januar 2021.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer om offentliggørelse af nødlidende eksponeringer og eksponeringer med kreditlempelser

Den 17. juli 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at meddele EBA, at det – for så vidt angår signifikante institutter under dets direkte tilsyn – er ECB's hensigt at efterleve EBA's retningslinjer om offentliggørelse af nødlidende eksponeringer og eksponeringer med kreditlempelser (EBA/GL/2018/10) fra 31. december 2019.

Resultaterne af den omfattende vurdering af Nordea Bank Abp

Den 17. juli 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre resultaterne af en omfattende vurdering af Nordea Bank Abp (Nordea), der blev gennemført i 2018 og afsluttet i 2019. Den omfattende vurdering blev gennemført som følge af Nordeas beslutning om at flytte sit hovedsæde og moderselskab fra Sverige til Finland, hvilket førte til, at banken blev omfattet af det europæiske banktilsyn. En pressemeddelelse, som omhandler resultaterne af den omfattende vurdering af Nordea, findes på ECB's banktilsynsweb sted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt