Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2019

Extern kommunikation

Det fjärde centralbanksavtalet om guld löper ut (Central Bank Gold Agreement)

Den 26 juli 2019 meddelade ECB att undertecknarna av detta avtal hade kommit överens om att inget formellt guldavtal längre var nödvändigt när det går ut den 26 september 2019. Detta beslut påverkar inte enskilda nationella centralbankers kompetensområden vad gäller förvaltning av de egna guldreserverna. Mer information finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats.

Marknadsoperationer

Verksamhetsprocessen och rättslig ram för produktion av den korta euroräntan

Den 10 juli 2019 godkände ECB-rådet verksamhetsprocessen för produktion av den korta euroräntan (€STR). Beslut fattades om att €STR ska offentliggöras varje Target2-bankdag kl. 08.00 (centraleuropeisk tid), och eventuellt ännu en gång kl. 09.00 om felaktigheter på mer än två punkter upptäcks efter standardoffentliggörandet. ECB-rådet antog även riktlinje ECB/2019/19 om den korta euroräntan (€STR). I denna rättsakt fastställs arbetsuppgifter och ansvarsområden för ECB och de nationella centralbankerna med avseende på deras bidrag i förfarandet för att fastställa den korta euroräntan och andra affärsprocesser, däribland kontrollramarna för €STR och upprättandet av en intern tillsynskommitté med uppgift att granska, analysera och rapportera om alla aspekter av fastställandeprocessen för den korta euroräntan. Mer information finns i ett pressmeddelande samt i riktlinje ECB/2019/19 på ECB:s webbplats.

Rättsakter för den tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 22 juli 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/21 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III) och beslut ECB/2019/22 om ändring av beslut (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) om en andra serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner. Båda rättsakterna, som fastställer reglerna för de specifika drag som karakteriserar de TLTRO III-transaktioner som ECB-rådet beslutade om i mars 2019 och vilka förtydligades ytterligare i juni 2019, publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Godkännande av nya länkar mellan system för värdepappersavveckling för användning i Eurosystemets kredittransaktioner

Den 4 juli 2019 godkände ECB-rådet följande nya länkar för användning i Eurosystemets kredittransaktioner: en ny direktlänk (från Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE till BOGS), samt tre nya relälänkar (från CBF-CREATION via Clearstream Banking S.A. (CBL) via CBF-CASCADE till BOGS, från CBL via CBF-CASCADE till BOGS, och från LuxCSD via CBF-CASCADE till BOGS). Den uppdaterade listan över godkända länkar finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om nationell lagstiftning som måste antas för att inrätta ett nära samarbete mellan Europeiska centralbanken och Hrvatska narodna banka

Den 8 juli 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/25 på begäran av Hrvatska narodna banka, för den kroatiska finansministerns räkning.

ECB:s yttrande om betalningar till oinformerade innehavare av efterställda obligationer och minoritetsägare som innehaft aktier i banker där Republiken Slovenien varit majoritetsägare som påverkats av Banka Slovenijes extraordinära åtgärder

Den 9 juli 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/26 på begäran av slovenska parlamentets ordförande.

ECB:s yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc i Slovenien

Den 18 juli 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/27 på begäran av Sloveniens nationalförsamling.

Organisationsstyrning

Utnämning till ECB-företrädare i tillsynsnämnden

Den 10 juli 2019 utnämnde ECB-rådet, baserat på resultatet av en konkurrensprocess, Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick och Elizabeth McCaul till ECB-företrädare i tillsynsnämnden för ECB:s banktillsyn. Samtliga utses för en femårsperiod som inte kan förlängas. Tillsynsnämnden, Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd har underrättats. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal

Den 23 juli 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/NP20 om ändring av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal och anställningsvillkoren för korttidsanställning vad gäller urval och utnämning. I ändringsbeslutet görs vissa förtydliganden om grundläggande principer och kriterier för behörighet till anställning vid ECB och utnämningar till ECB-befattningar, samt om bl.a. en bekräftelseperiod för interna tillsättningar av ledande befattningar. Anställningsvillkoren finns på ECB:s webbplats.

Tillförordnad ordförande i styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 23 juli 2019 utnämnde ECB-rådet Ulrich Bindseil, generaldirektör för marknadsoperationer, till tillförordnad ordförande för styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB), fr.o.m. den 1 augusti 2019 fram till dess att han formellt tillträder som generaldirektör för marknadsoperationer och betalningar och ordförande för styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB).

ECB-rådets yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av Europeiska centralbankens ordförande

Den 24 juli 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/28 på begäran av Europeiska rådets ordförande.

Ledamöter i ECB:s etikkommitté

Den 24 juli 2019 utnämnde ECB-rådet Virginia Canter till ledamot av ECB:s etikkommitté. Utnämningen sker på tre år och kan förnyas en gång. Virginia Canter är för närvarande rådgivare för etiska frågor i en icke-statlig organisation. Hon ersätter Jean-Claude Trichet vars andra mandatperiod löper ut den 31 juli 2019. Kommittén kommer sedan att utse en ordförande.

Statistik

ECB:s beslut om vilket förfarande som Eurosystemet ska följa för att kunna godta medlemsstater som inte har euron som valuta som rapporterande medlemsstater i enlighet med förordning (EU) 2016/867 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker

Den 18 juli 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/20 om förfarandet för att erkänna medlemsstater utanför euroområdet som rapporterande medlemsstater enligt förordning (EU) 2016/867 om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker. I beslutet specificeras vilka förfaranden som, i enlighet med förordning ECB/2016/13, ska följas av ECB vid interesseanmälningar om att bli rapporterande medlemsstat från medlemsstater som inte har antagit euron. I beslutet specificeras vidare bedömningen av sådana intresseanmälningar och erkännandet av en medlemsstat som inte har antagit euron som rapporterande medlemsstat. Beslutet kommer att offentligöras på ECB:s webbplats. I beslutet fastställs även förfaranden vid eventuella avbrott i eller avslutande av ett sådant erkännande samt villkoren för tillträde till och användande av uppgifter som insamlats under detta förfarande.

Banktillsyn

ECB:s vägledning för interna modeller

Den 4 juli 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att de kapitel ur ECB:s vägledning för interna modeller som behandlar specifika risktyper publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn tillsammans med feedbackdokument från det offentliga samråd som lanserades i mars 2018. ECB:s vägledning för interna modeller har utarbetats inom ramen för den riktade granskningen av interna modeller (TRIM). Syftet var att klargöra hur ECB tolkar de lagstadgade kraven på interna modeller och hur man avser att tillämpa dem på ett harmoniserat sätt vid en bedömning av om instituten uppfyller dessa krav. Kapitlen om specifika risktyper, ett feedbackdokument samt ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Uppdatering av vanliga frågor om Brexit

Den 4 juli 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att en uppdatering av vanliga frågor om Brexit publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn. I uppdateringen behandlas t.ex. utvecklingen sedan den senaste uppdateringen från augusti 2018. Särskild tyngdvikt läggs på förlängningen av artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen t.o.m. den 31 oktober 2019. Mer information ges även om godkännandeprocessen för framtida filialer till banker i tredjeland som omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen i Storbritannien. Det klargörs även att den 30 juni 2022 kommer att bli sista tidsfrist för alla brexitrelaterade övergångsarrangemang för att ha interna modeller på plats. De uppdaterade frågorna finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer för skattning av LGD som är rimlig vid en ekonomisk nedgång

Den 16 juli 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela Europeiska bankmyndigheten (EBA) om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s riktlinjer av den 6 mars 2019 för skattning av LGD som är rimlig vid en ekonomisk nedgång (EBA/GL/2019/03), senast vid den tidsfrist som av EBA har satts till den 1 januari 2021.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd

Den 17 juli 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA att ECB kommer att följa EBA:s riktlinjer om nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd (EBA/REC/2018/10) fr.o.m. den 31 december 2019.

Resultaten av den samlade bedömningen av Nordea Bank Abp

Den 17 juli 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera resultaten av en samlad bedömning av Nordea Bank Abp (Nordea). Bedömningen inleddes 2018 och avslutades 2019. Den samlade bedömningen av Nordea genomfördes sedan banken beslutat att flytta huvudkontor och moderbolag från Sverige till Finland, vilket ledde till att koncernen omfattades av den europeiska banktillsynen. Ett detaljerat pressmeddelande om resultaten av Nordeas samlade bedömning finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media