Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2019 m. liepos mėn.

Išorės komunikacija

Ketvirtosios Centrinių bankų aukso sutarties galiojimo pabaiga

2019 m. liepos 26 d. ECB paskelbė, kad Centrinių bankų aukso sutartį pasirašiusios šalys nusprendė, jog oficialus susitarimas dėl aukso po šios sutarties galiojimo pabaigos 2019 m. rugsėjo 26 d. nebebus reikalingas. Šiuo sprendimu nedaromas poveikis atskirų nacionalinių centrinių bankų kompetencijai valdyti nuosavas aukso atsargas. Daugiau informacijos apie tai pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

Rinkos operacijos

Euro trumpalaikio skolinimosi normos sudarymo procesas ir teisinis pagrindas

2019 m. liepos 10 d. Valdančioji taryba patvirtino euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) sudarymo procesą, t. y. tai, kad €STR bus skelbiama kiekvieną TARGET2 darbo dieną 8.00 val. (Vidurio Europos laiku), įskaitant galimą pakartotiną paskelbimą 9.00 val. (Vidurio Europos laiku), jeigu po įprasto paskelbimo bus nustatyta didesnė nei dviejų bazinių punktų paklaida. Valdančioji taryba taip pat priėmė Gaires ECB/2019/19 dėl euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR), kuriose išdėstyti ECB ir nacionalinių centrinių bankų uždaviniai ir pareigos, susiję su jų dalyvavimu euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo procese ir kitose veiklos procedūrose, nustatyta €STR kontrolės sistema ir numatytas vidaus priežiūros komiteto, kuris būtų atsakingas už visus klausimus, susijusius su euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso peržiūra, tikrinimu ir atitinkamos informacijos teikimu, įsteigimas. Daugiau informacijos apie tai pateikta ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai ir Gairėse ECB/2019/19.

Teisės aktai dėl trečiosios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos

2019 m. liepos 22 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2019/21 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO III) ir Sprendimą ECB/2019/22, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos. Abiejuose teisės aktuose nustatytos taisyklės, kuriomis atsižvelgiama į ypatumus, būdingus TITRO III operacijoms, dėl kurių Valdančioji taryba priėmė sprendimą 2019 m. kovo mėn. ir kurias išsamiau pristatė 2019 m. birželio mėn. Šie teisės aktai netrukus bus paskelbti ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Naujų Eurosistemos kredito operacijoms vykdyti naudojamų jungčių tarp vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų tinkamumas

2019 m. liepos 4 d. Valdančioji taryba patvirtino vieną naują tiesioginę jungtį (iš Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE į BOGS) ir tris naujas daugiašales jungtis (iš CBF-CREATION per Clearstream Banking S.A. (CBL) per CBF-CASCADE į BOGS, iš CBL per CBF-CASCADE į BOGS ir iš LuxCSD per CBF-CASCADE į BOGS) kaip tinkamas naudoti Eurosistemos kredito operacijoms. Atnaujintas tinkamų jungčių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl nacionalinės teisės aktų, kuriuos reikia priimti, siekiant nustatyti Europos Centrinio Banko ir Hrvatska narodna banka glaudų bendradarbiavimą

2019 m. liepos 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/25 Hrvatska narodna banka prašymu Kroatijos finansų ministro vardu.

ECB nuomonė dėl lėšų mokėjimo neprofesionaliems subordinuotųjų obligacijų savininkams ir smulkiesiems akcininkams, kuriems priklausė bankų, kurių akcijų dauguma priklausė Slovėnijos Respublikai, ir kuriems ypatingosios Banka Slovenije priemonės turėjo poveikio, akcijos

2019 m. liepos 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/26 Slovėnijos Respublikos Valstybės Susirinkimo pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo Slovėnijoje

2019 m. liepos 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/27 Slovėnijos Respublikos Valstybės Susirinkimo prašymu.

ECB valdymas

ECB atstovų Priežiūros valdyboje skyrimas

2019 m. liepos 10 d. Valdančioji taryba, remdamasi konkurso rezultatais, paskyrė Edouardą Fernandezą-Bollo, Kerstin af Jochnick ir Elizabeth McCaul ECB atstovais ECB Bankų priežiūros tarnybos Priežiūros valdyboje vienai penkerių metų kadencijai, kuri negali būti pratęsta, ir apie tai pranešė Priežiūros valdybai, Europos Parlamentui, Europos Komisijai ir ES Tarybai. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Europos Centrinio Banko personalo įdarbinimo sąlygų pakeitimai

2019 m. liepos 23 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2019/NP20, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Centrinio Banko personalo įdarbinimo sąlygos ir Trumpalaikio įdarbinimo sąlygos, susijusios su atranka ir paskyrimu. Sprendime dėl pakeitimų pateikta patikslinimų dėl galimybių įsidarbinti ECB ir paskyrimo į pareigas ECB pagrindinių principų bei kriterijų ir, be kita ko, nustatomas vidinių paskyrimų į vadovaujamas pareigas patvirtinimo laikotarpis. Įdarbinimo sąlygos paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūros valdybos laikinasis pirmininkas

2019 m. liepos 23 d. Valdančioji taryba paskyrė Rinkos operacijų generalinio direktorato vadovą Ulrichą Bindseilį laikinai eiti Rinkos infrastruktūros valdybos pirmininko pareigas. Šias pareigas jis eis nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki tol, kol oficialiai taps Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų generalinio direktorato vadovu ir Rinkos infrastruktūros valdybos pirmininku.

Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimo

2019 m. liepos 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/28 Europos Vadovų Tarybos Pirmininko prašymu.

Narystė ECB Etikos komitete

2019 m. liepos 24 d. Valdančioji taryba paskyrė Virginią Canter ECB Etikos komiteto nare trejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta vieną kartą. Šiuo metu V. Canter dirba nevyriausybinėje organizacijoje vyriausiąja patarėja etikos klausimais. Ji pakeis Jeaną-Claude’ą Trichet, kurio antroji kadencija baigiasi 2019 m. liepos 31 d. Vėliau komitetas paskirs savo pirmininką.

Statistika

ECB sprendimas, kuriuo nustatoma tvarka, pagal kurią Eurosistemoje valstybės narės, kurių valiuta nėra euro, pripažįstamos atskaitingosiomis valstybėmis narėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo

2019 m. liepos 18 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2019/20, kuriuo nustatoma tvarka, pagal kurią ne euro zonos valstybės narės pripažįstamos atskaitingosiomis valstybėmis narėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo. Sprendime nurodytos procedūros, kurių ECB turi laikytis nagrinėdamas euro zonai nepriklausančių valstybių narių pageidavimus tapti atskaitingosiomis valstybėmis narėmis pagal Reglamentą ECB/2016/13, juos vertindamas ir euro zonai nepriklausančią valstybę narę pripažindamas atskaitingąja valstybe nare. Sprendimas bus paskelbtas ECB interneto svetainėje. Be to, Sprendime nustatytos procedūros, taikomos pripažinimo sustabdymo ar nutraukimo atveju, taip pat prieigos prie kredito duomenų, surinktų pagal šią tvarką, sąlygos bei jų naudojimo tvarka.

Bankų priežiūra

ECB vadovas dėl vidaus modelių

2019 m. liepos 4 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje paskelbti ECB vadovo dėl vidaus modelių skyrius apie rizikos tipus kartu su viešų konsultacijų, paskelbtų dėl šio vadovo 2018 m. kovo mėn., rezultatus apibendrinančiu pranešimu. ECB vadovas dėl vidaus modelių buvo parengtas atsižvelgiant į tikslinės vidaus modelių peržiūros projektą, siekiant užtikrinti skaidrumą dėl to, kaip ECB aiškina vidaus modeliams taikomus teisės aktų reikalavimus ir kaip jis ketina tuos reikalavimus suderintai taikyti vertindamas, ar įstaiga juos atitinka. Skyriai apie rizikos tipus kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pranešimu ir atitinkamu pranešimu spaudai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Atnaujinta dažnai užduodamų klausimų apie Brexitą skiltis

2019 m. liepos 4 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje dažnai užduodamų klausimų (DUK) apie Brexitą skiltyje paskelbti atnaujintą informaciją. Atnaujintoje skiltyje, be kita ko, atsižvelgiama į pokyčius, įvykusius po paskutinio atnaujinimo 2018 m. rugpjūčio mėn., visų pirma į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 50 straipsnyje nurodyto termino pratęsimą iki 2019 m. spalio 31 d., pateikiama daugiau informacijos apie tvirtinimo procesą dėl pagal Bendrą priežiūros mechanizmą Jungtinėje Karalystėje veikiančių bankų filialų, kurie taps trečiojoje valstybėje veikiančiais filialais, ir nurodoma, kad 2022 m. birželio 30 d. bus galutinė su Brexitu susijusių pereinamojo laikotarpio susitarimų dėl vidaus modelių data. Atnaujinti DUK paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

EBI gairių dėl su ekonomikos nuosmukiu susijusio nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvertinimo laikymasis

2019 m. liepos 16 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI), kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ketina ne vėliau kaip iki galutinės taikymo pradžios datos (šiuo metu EBI yra nustačiusi, kad ši data yra 2021 m. sausio 1 d.) pradėti laikytis 2019 m. kovo 6 d. EBI gairių dėl su ekonomikos nuosmukiu susijusio nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvertinimo (EBA/GL/2019/03).

EBI gairių dėl neveiksnių ir pertvarkytų pozicijų atskleidimo laikymasis

2019 m. liepos 17 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui pranešti EBI, kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ketina nuo 2019 m. gruodžio 31 d. pradėti laikytis EBI gairių dėl neveiksnių ir pertvarkytų pozicijų atskleidimo (EBA/GL/2018/10).

Nordea Bank Abp išsamiojo vertinimo rezultatai

2019 m. liepos 17 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui paskelbti 2018 m. atlikto ir 2019 m. užbaigto Nordea Bank Abp (Nordea) išsamiojo vertinimo rezultatus. Išsamusis vertinimas buvo pradėtas bankui Nordea priėmus sprendimą perkelti savo būstinę ir patronuojančiąją įstaigą iš Švedijos į Suomiją, dėl ko jis buvo įtrauktas į Europos bankų priežiūros taikymo sritį. Atitinkamas pranešimas spaudai, kuriame pristatomi Nordea išsamiojo vertinimo rezultatai, paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai