Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iulie 2019

Comunicare externă

Expirarea celui de-al patrulea Acord privind deținerile de aur ale băncilor centrale

La data de 26 iulie 2019, BCE a anunțat că semnatarii Acordului privind deținerile de aur ale băncilor centrale au ajuns la concluzia că un acord formal privind deținerile de aur nu va mai fi necesar după expirarea acestuia la data de 26 septembrie 2019. Această decizie nu aduce atingere competențelor fiecărei bănci centrale naționale cu privire la administrarea rezervelor de aur proprii. Informații mai detaliate sunt prezentate într-un comunicat de presă pe această temă, disponibil pe website-ul BCE.

Operațiuni de piață

Procesul operațional și cadrul juridic pentru elaborarea ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro

La data de 10 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat procesul operațional pentru elaborarea ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (euro short-term rate – €STR), în special publicarea €STR în fiecare zi de operare TARGET2 la ora 8.00 (ora Europei Centrale), cu posibilitatea republicării acesteia la ora 9.00 (ora Europei Centrale) în cazul detectării unor erori de mai mult de două puncte de bază după publicarea standard. Consiliul guvernatorilor a adoptat, de asemenea, Orientarea BCE/2019/19 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR), care stabilește atribuțiile și responsabilitățile BCE și ale băncilor centrale naționale cu privire la contribuția acestora la procesul de determinare a ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro și alte proceduri operaționale, definește cadrul de control al €STR și prevede înființarea unui comitet intern de monitorizare însărcinat cu controlul, analizarea cu spirit critic și raportarea tuturor aspectelor legate de procesul de determinare a ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro. Informații mai detaliate sunt prezentate într-un comunicat de presă pe această temă, disponibil pe website−ul BCE, alături de Orientarea BCE/2019/19.

Acte juridice privind cea de-a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung

La data de 22 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/21 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL-III) și Decizia BCE/2019/22 de modificare a Deciziei (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) privind o a doua serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung. Ambele acte juridice, care stabilesc normele ce reflectă caracteristicile specifice ale operațiunilor OTRTL-III decise de Consiliul guvernatorilor în martie 2019 și detaliate suplimentar în iunie 2019, vor fi publicate în scurt timp pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Eligibilitatea în vederea utilizării în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului a unor noi conexiuni între sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare

La data de 4 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat o nouă conexiune directă (de la Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE la BOGS) și trei conexiuni noi prin intermediar (de la CBF-CREATION via Clearstream Banking S.A. (CBL) via CBF-CASCADE la BOGS, de la CBL via CBF-CASCADE la BOGS și de la LuxCSD via CBF-CASCADE la BOGS) ca fiind eligibile în vederea utilizării în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului. Lista actualizată a conexiunilor eligibile este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la legislația națională care urmează a fi adoptată în scopul stabilirii unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka

La data de 8 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/25, la solicitarea Hrvatska narodna banka, în numele ministrului finanțelor din Croația.

Avizul BCE cu privire la plata de fonduri către deținătorii necalificați de obligațiuni subordonate și acționarii minoritari ai băncilor la care Republica Slovenia a avut o participație majoritară și care au fost afectate de măsurile excepționale ale Banka Slovenije

La data de 9 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/26, la solicitarea președintelui Adunării Naționale a Republicii Slovenia.

Avizul BCE cu privire la conversia împrumuturilor în franci elvețieni în Slovenia

La data de 18 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/27, la solicitarea Adunării Naționale a Republicii Slovenia.

Guvernanță corporativă

Numirea unor reprezentanți ai BCE în Consiliul de supraveghere

La data de 10 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor i-a numit, pe baza rezultatului unui proces de selecție, pe Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick și Elizabeth McCaul ca reprezentanți ai BCE în Consiliul de supraveghere al Supravegherii bancare a BCE, fiecare pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit; Consiliul de supraveghere, Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul UE au fost informate ulterior despre numiri. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Modificarea Condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene

La data de 23 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/NP20 de modificare a Condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene și a Condițiilor de angajare pe termen scurt în ceea ce privește selecția și numirea. Decizia de modificare introduce unele clarificări cu privire la principiile și criteriile de bază care reglementează accesul la ocuparea unui loc de muncă în cadrul BCE și numirile în posturi ale BCE, precum și, printre altele, o perioadă de confirmare pentru numirile interne în posturi de conducere. Condițiile de angajare sunt disponibile pe website-ul BCE.

Președintele interimar al Comitetului pentru infrastructura pieței

La data de 23 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Ulrich Bindseil, director general al Direcției generale operațiuni de piață, în funcția de președinte interimar al Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB) de la 1 august 2019 până la data la care va prelua în mod oficial funcțiile de director general al Direcției generale infrastructura pieței și plăți și de președinte al MIB.

Avizul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a președintelui Băncii Centrale Europene

La data de 24 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/28, la solicitarea președintelui Consiliului European.

Membrii Comitetului de etică al BCE

La data de 24 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Virginia Canter, în prezent consilier principal în materie de etică în cadrul unei organizații neguvernamentale, în funcția de membru al Comitetului de etică al BCE pentru un mandat de trei ani (care poate fi reînnoit o singură dată). Dna Canter îl înlocuiește pe dl Jean-Claude Trichet, al cărui al doilea mandat se încheie la 31 iulie 2019. Comitetul își va desemna ulterior președintele.

Statistică

Decizia BCE privind procedura care trebuie urmată de Eurosistem pentru recunoașterea statelor membre a căror monedă nu este euro ca state membre raportoare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/867 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit

La data de 18 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/20 privind procedura de recunoaștere a statelor membre din afara zonei euro ca state membre raportoare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/867 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit. Decizia, care va fi publicată în timp util pe website-ul BCE, specifică procedurile care trebuie urmate de BCE cu privire la manifestarea de către statele membre din afara zonei euro a interesului de a deveni state membre raportoare în conformitate cu Regulamentul BCE/2016/13, evaluarea acestor manifestări ale interesului, precum și recunoașterea unui stat membru din afara zonei euro ca stat membru raportor. Decizia prevede, de asemenea, procedurile de urmat în cazul suspendării sau încetării acestei recunoașteri, precum și condițiile aplicabile accesului la datele cu privire la credite colectate în cadrul acestui regim și utilizării acestora.

Supraveghere bancară

Ghidul BCE privind modelele interne

La data de 4 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE capitolele dedicate în mod specific tipurilor de risc din ghidul BCE privind modelele interne, alături de o sinteză a reacțiilor primite în urma consultării publice pe această temă, lansată în luna martie 2018. Ghidul BCE privind modelele interne a fost elaborat în contextul proiectului privind analiza țintită a modelelor interne (targeted review of internal models – TRIM) pentru a oferi transparență cu privire la modul în care BCE înțelege cerințele de reglementare aplicabile modelelor interne și intenția sa de a le aplica de o manieră armonizată în evaluarea îndeplinirii acestor cerințe de către instituții. Capitolele dedicate în mod specific tipurilor de risc, precum și o sinteză a reacțiilor și un comunicat de presă, sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Actualizarea întrebărilor frecvente privind Brexit

La data de 4 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE o versiune actualizată a documentului conținând răspunsurile la întrebările frecvente privind Brexit. Printre altele, aceasta ia în considerare evoluțiile înregistrate de la ultima actualizare, care a avut loc în luna august 2018, în special prelungirea perioadei prevăzute la articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană până la 31 octombrie 2019, oferă informații suplimentare privind procesul de aprobare referitor la viitoarele sucursale dintr-o țară terță ale băncilor care funcționează în cadrul Mecanismului unic de supraveghere în Regatul Unit și menționează că data de 30 iunie 2022 va fi termenul pentru introducerea tuturor dispozițiilor tranzitorii legate de Brexit aplicabile modelelor interne. Versiunea actualizată a întrebărilor frecvente este disponibilă pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind estimarea pierderii în caz de nerambursare (loss given default – LGD) adecvate unui declin economic

La data de 16 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) cu privire la intenția BCE de a respecta, în legătură cu instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa directă, Ghidul ABE din 6 martie 2019 privind estimarea LGD adecvate unui declin economic (EBA/GL/2019/03), până la cea mai târzie dată a aplicării, stabilită în prezent de ABE la 1 ianuarie 2021.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind publicarea expunerilor neperformante și restructurate

La data de 17 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica ABE cu privire la intenția BCE de a respecta, în legătură cu instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa directă, Ghidul ABE privind publicarea expunerilor neperformante și restructurate (EBA/GL/2018/10) începând cu 31 decembrie 2019.

Rezultatele evaluării cuprinzătoare a Nordea Bank Abp

La data de 17 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica rezultatele evaluării cuprinzătoare pentru Nordea Bank Abp (Nordea), efectuată în 2018 și finalizată în 2019. Evaluarea cuprinzătoare a urmat deciziei Nordea de a își reloca sediul și societatea-mamă din Suedia în Finlanda, care a condus la includerea sa în sfera de aplicare a supravegherii bancare europene. Un comunicat de presă pe această temă, care prezintă detaliat rezultatele evaluării cuprinzătoare a Nordea, este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media