Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červenec 2019

Externí komunikace

Skončení platnosti čtvrté dohody centrálních bank o zlatě

ECB oznámila 26. července 2019, že signatáři dohody centrálních bank o zlatě dospěli k závěru, že formální dohoda o zlatě po skončení její platnosti 26. září 2019 již dále nebude potřeba. Tento závěr se nedotýká působnosti jednotlivých národních centrálních bank, pokud jde o správu jejich vlastních zlatých rezerv. Podrobnější informace lze nalézt v související tiskové zprávě, která je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Provozní proces a právní rámec pro vytvoření krátkodobé eurové sazby

Rada guvernérů schválila 10. července 2019 provozní proces pro vytvoření krátkodobé eurové sazby (€STR), zejména pak zveřejnění sazby €STR v každý obchodní den systému TARGET2 v 8.00 SEČ, s možností opětovného zveřejnění v 9.00 SEČ, pokud budou po standardním zveřejnění zjištěny chyby na úrovni více než dva bazické body. Rada guvernérů rovněž přijala obecné zásady ECB/2019/19 o krátkodobé eurové sazbě (€STR), které stanovují úkoly a povinnosti ECB a národních centrálních bank, pokud jde o jejich příspěvek k procesu určení krátkodobé eurové sazby a k dalším provozním procesům, stanovují kontrolní rámec €STR a upravují zřízení interního výboru dohledu, který bude odpovídat za přezkum, oponenturu a vykazování v oblasti všech aspektů procesu stanovení krátkodobé eurové sazby. Podrobnější informace lze nalézt v související tiskové zprávě, která je společně s obecnými zásadami ECB/2019/19 k dispozici na internetových stránkách ECB.

Právní akty týkající se třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací

Rada guvernérů přijala 22. července 2019 rozhodnutí ECB/2019/21 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-III) a rozhodnutí ECB/2019/22, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/810 (ECB/2016/10) o druhé sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací. Oba právní akty, jež stanovují pravidla odrážející specifické parametry operací TLTRO-III a o nichž rozhodla Rada guvernérů v březnu 2019 a dále byly rozpracovány v červnu 2019, budou v nejbližší době zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Schválení způsobilosti nových spojení mezi systémy vypořádání obchodů s cennými papíry pro použití v úvěrových operacích Eurosystému

Rada guvernérů schválila 4. července 2019 jedno nové přímé spojení (z Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE do BOGS) a tři nová zprostředkovaná spojení (z CBF-CREATION přes Clearstream Banking S.A. (CBL) přes CBF-CASCADE do BOGS, z CBL přes CBF-CASCADE do BOGS a z LuxCSD přes CBF-CASCADE do BOGS) jako způsobilá pro použití v úvěrových operacích Eurosystému. Aktualizovaný seznam způsobilých spojení je uveden na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k vnitrostátním právním předpisům, které mají být přijaty za účelem navázání úzké spolupráce mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka

Rada guvernérů přijala 8. července 2019 stanovisko CON/2019/25 na žádost Hrvatska narodna banka jménem chorvatského ministra financí.

Stanovisko ECB k výplatě peněžních prostředků nekvalifikovaným držitelům podřízených dluhopisů a menšinovým akcionářům bank, ve kterých měla Slovinská republika většinový podíl a které byly dotknuty mimořádnými opatřeními Banka Slovenije

Rada guvernérů přijala 9. července 2019 stanovisko CON/2019/26 na žádost předsedy Národního shromáždění Slovinské republiky.

Stanovisko ECB ke konverzi úvěrů ve švýcarských francích ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 18. července 2019 stanovisko CON/2019/27 na žádost Národního shromáždění Slovinské republiky.

Správa a řízení

Jmenování zástupců ECB do Rady dohledu

Na základě výsledku soutěžního řízení jmenovala Rada guvernérů 10. července 2019 Edouarda Fernandeze-Bolla, Kerstin af Jochnickovou a Elizabeth McCaulovou do funkce zástupců ECB v Radě dohledu bankovního dohledu ECB, a to každého na období pěti let, které nelze prodloužit. O tomto výsledku byly následně informovány Rada dohledu, Evropský parlament, Evropská komise a Rada EU. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změna pracovního řádu pro zaměstnance Evropské centrální banky

Rada guvernérů přijala 23. července 2019 rozhodnutí ECB/2019/NP20, kterým se mění pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky a podmínky krátkodobého pracovního poměru, pokud jde o výběr a jmenování. Pozměňující rozhodnutí přináší určitá vysvětlení v oblasti základních principů a kritérií pro přístup k zaměstnání v ECB a jmenování do funkcí v ECB a také např. období pro potvrzení interních jmenování do manažerských funkcí. Pracovní řád je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Úřadující předseda Rady pro tržní infrastrukturu

Rada guvernérů jmenovala 23. července 2019 Ulricha Bindseila, generálního ředitele pro tržní operace, úřadujícím předsedou Rady pro tržní infrastrukturu, a to od 1. srpna 2019 až do doby, kdy se formálně ujme funkce generálního ředitele pro tržní infrastrukturu a platební systémy a předsedy Rady pro tržní infrastrukturu.

Stanovisko Rady guvernérů Evropské centrální banky k doporučení Rady o jmenování prezidenta Evropské centrální banky

Dne 24. července 2019 přijala Rada guvernérů na žádost předsedy Evropské rady stanovisko CON/2019/28.

Členové Etického výboru ECB

Rada guvernérů jmenovala 24. července 2019 Virginii Canterovou, která je v současné době hlavní etickou poradkyni nevládní organizace, členkou Etického výboru ECB na funkční období tří let (které lze jednou prodloužit). Virginia Canterová nahrazuje Jeana-Clauda Tricheta, jehož druhé funkční období končí 31. července 2019. Výbor poté zvolí svého předsedu.

Statistika

Rozhodnutí ECB o postupu Eurosystému při uznávání členských států, jejichž měnou není euro, za zpravodajské členské státy podle nařízení (EU) 2016/867 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku

Rada guvernérů přijala 18. července 2019 rozhodnutí ECB/2019/20 o postupu uznávání členských států mimo eurozónu za zpravodajské členské státy podle nařízení (EU) 2016/867 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku. Rozhodnutí, které bude včas zveřejněno na internetových stránkách ECB, vymezuje postupy, kterými se má ECB řídit při vyjádření zájmu ze strany členských státu mimo eurozónu stát se zpravodajskými členskými státy podle nařízení ECB/2016/13, při jejím hodnocení těchto vyjádření zájmu a uznání členského státu mimo eurozónu za zpravodajský členský stát. Rozhodnutí rovněž stanovuje postupy v případě pozastavení nebo ukončení takového uznání i podmínky pro přístup k úvěrovým údajům shromažďovaným podle tohoto režimu a pro jejich používání.

Bankovní dohled

Pokyny ECB k interním modelům

Rada guvernérů nevznesla 4. července 2019 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu kapitoly pokynů ECB k interním modelům zabývající se jednotlivými druhy rizik, a to společně s odezvou na související veřejnou konzultaci zahájenou v březnu 2018. Pokyny ECB k interním modelům byly vypracovány v kontextu projektu cíleného přezkumu interních modelů (TRIM) s cílem vyjasnit, jak ECB chápe regulatorní požadavky pro interní modely a jak je hodlá harmonizovaně uplatňovat při hodnocení, zda instituce tyto požadavky splňují. Kapitoly zabývající se jednotlivými druhy rizika jsou společně s odezvou a tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Aktualizované nejčastější dotazy týkající se brexitu

Rada guvernérů nevznesla 4. července 2019 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit na internetových stránkách ECB věnovaných bankovního dohledu aktualizované znění nejčastějších dotazů (FAQ) týkajících se dokumentu o brexitu. Tato aktualizace mimo jiné zohledňuje změny od poslední aktualizace v srpnu 2018, a to zejména prodloužení období podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii do 31. října 2019; poskytuje další informace o postupu schvalování v souvislosti s budoucími pobočkami bank ze třetích zemí, které fungují v rámci jednotného mechanismu dohledu ve Spojeném království, a uvádí, že 30. červen 2022 bude poslední lhůtou pro zavedení všech přechodných opatření souvisejících s brexitem pro interní modely. Aktualizované nejčastější dotazy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Dodržování obecných pokynů EBA k odhadu ztrátovosti ze selhání pro případ hospodářského poklesu

Rada guvernérů nevznesla 16. července 2019 námitky k návrhu Rady dohledu informovat Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), pokud jde o významné instituce pod jejím přímým dohledem, o záměru ECB dodržovat obecné pokyny EBA ze 6. března 2019 k odhadu ztrátovosti ze selhání pro případ hospodářského poklesu (EBA/GL/2019/03), a to do nejzazšího data jejich uplatnění v současnosti stanoveného ze strany EBA na 1. ledna 2021.

Dodržování obecných pokynů EBA k řízení nevýkonných expozic a expozic s úlevou

Rada guvernérů nevznesla 17. července 2019 námitky k návrhu Rady dohledu informovat EBA, pokud jde o významné instituce pod jejím přímým dohledem, o záměru ECB dodržovat od 31. prosince 2019 obecné pokyny EBA ke zveřejňování informací o nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou (EBA/GL/2018/10).

Výsledky komplexního hodnocení Nordea Bank Abp

Rada guvernérů nevznesla 17. července 2019 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit výsledky komplexního hodnocení Nordea Bank Abp (Nordea) provedeného v roce 2018 a dokončeného v roce 2019. Komplexní hodnocení navazovalo na rozhodnutí skupiny Nordea přemístit své sídlo a mateřskou společnost ze Švédska do Finska, což vedlo k jejímu začlenění do působnosti evropského bankovního dohledu. Související tisková zpráva o výsledcích komplexního hodnocení skupiny Nordea je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média