Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuli 2019

Avalikud suhted

Keskpankade neljanda kullakokkuleppe lõppemine

26. juulil 2019 tegi EKP teatavaks, et keskpankade kullakokkuleppele allakirjutanud on jõudnud järeldusele, et ametlik kullakokkuleppe ei ole pärast selle lõppemist 26. septembril 2019 enam vajalik. See otsus ei piira ühegi keskpanga pädevust oma kullareservide haldamisel. Täpsemat teavet saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest.

Turuoperatsioonid

Euro lühiajalise intressimäära väljatöötamise protsess ja õigusraamistik

10. juulil 2019 kiitis EKP nõukogu heaks euro lühiajalise intressimäära (€STR) väljatöötamise protsessi. Eelkõige kiideti heaks €STRi avaldamine igal TARGET2 tööpäeval kell 08.00 Kesk-Euroopa aja järgi, millele võib järgneda uuesti avaldamine kell 09.00 Kesk-Euroopa aja järgi, kui tavapärase avaldamise järel avastatakse vead, mis on suuremad kui kaks baaspunkti. EKP nõukogu võttis vastu ka suunise EKP/2019/19 euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta, millega kehtestatakse EKP ja riikide keskpankade ülesanded ja kohustused seoses nende panusega euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise protsessi ja muudesse menetlustesse. Suunises sätestatakse €STRi kontrolliraamistik ja nähakse ette euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise protsessi kõigi aspektide läbivaatamise, vaidlustamise ja aruandluse eest vastutava sisekontrollikomisjoni loomine. Täpsemat teavet saab EKP veebilehel avaldatud pressiteatest ja suunisest EKP/2019/19.

Kolmanda seeria suunatud pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone käsitlevad õigusaktid

22. juulil 2019 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2019/21 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta ja otsuse EKP/2019/22, millega muudetakse otsust (EL) 2016/810 (EKP/2016/10) suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta. Nimetatud õigusaktidega kehtestatakse suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria põhiparameetreid käsitlevad eeskirjad. EKP nõukogu tegi nende operatsioonide kohta otsuse 2019. aasta märtsis ja täpsustas nende teostamise tingimusi 2019. aasta juunis. Mõlemad otsused avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Väärtpaberiarveldussüsteemidevaheliste uute ühenduste kõlblikkus kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonides

4. juulil 2019 kiitis EKP nõukogu heaks ühe uue otseühenduse ja kolme uue kaudühenduse kasutamise eurosüsteemi laenuoperatsioonides. Need ühendused on otseühendus Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE'i ja BOGSi vahel ning järgmised kolm kaudühendust: CBF-CREATIONi ja BOGSi vahel Clearstream Banking S.A. (CBL) ja CBF-CASCADE’i kaudu, CBLi ja BOGSi vahel CBF-CASCADE’i kaudu ning LuxCSD ja BOGSi vahel CBF-CASCADE’i kaudu. Kõlblike ühenduste ajakohastatud loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus riigi õigusaktide vastuvõtmise kohta eesmärgiga alustada tihedat koostööd EKP ja Hrvatska narodna banka vahel

8. juulil 2019 võttis EKP nõukogu Horvaatia rahandusministri nimel tegutsenud Horvaatia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2019/25.

EKP arvamus väljamaksete kohta mitteteadlikele allutatud võlakirjade omanikele ja vähemusaktsionäridele, kellele kuuluvad aktsiaosalused pankades, kus Sloveenia Vabariik oli enamusaktsionär ja mida mõjutavad Banca Slovenije erakorralised meetmed

9. juulil 2019 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahvusassamblee esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2019/26.

EKP arvamus Šveitsi frankides antud laenude konverteerimise kohta Sloveenias

18. juulil 2019 võttis EKP nõukogu Sloveenia Vabariigi rahvusassamblee taotlusel vastu arvamuse CON/2019/27.

Üldjuhtimine

EKP esindajate nimetamine järelevalvenõukogusse

10. juulil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse nimetada konkursi tulemuste alusel EKP esindajateks EKP pangandusjärelevalve järelevalvenõukogus Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick ja Elizabeth McCaul (ühekordse viieaastase ametiajaga). Otsusest teatati järelevalvenõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile ja ELi nõukogule. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Euroopa Keskpanga personali töölepingutingimuste muutmine

23. juulil 2019 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2019/NP20, millega muudetakse Euroopa Keskpanga personali töölepingutingimusi ja lühiajalise töölepingu tingimusi valiku- ja ametisse nimetamise menetluse osas. Muutmisotsusega lisatakse mõned selgitused aluspõhimõtete ja -kriteeriumite kohta, mis reguleerivad juurdepääsu töövõimalustele EKPs ja määramist EKP ametikohtadele ning ka EKP-siseste kandidaatide juhtivatele ametikohtadele nimetamise kinnitamise tähtaega. Töölepingutingimused on kättesaadavad EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuuri nõukogu esimehe kohusetäitja

23. juulil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse nimetada turuinfrastruktuuri nõukogu esimehe kohusetäitjaks turutehingute peadirektoraadi peadirektor Ulrich Bindseil. Tema ametiaeg algab 1. augustil 2019 ning kestab seni, kuni ta asub ametlikult turuinfrastruktuuri ja maksete peadirektoraadi peadirektori ja turuinfrastruktuuri nõukogu esimehe ametikohale.

Euroopa Keskpanga nõukogu arvamus seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta

24. juulil 2019 võttis EKP nõukogu Euroopa Ülemkogu eesistuja taotlusel vastu arvamuse CON/2019/28.

EKP eetikakomitee koosseis

24. juulil 2019 nimetas EKP nõukogu EKP eetikakomitee liikmeks Virginia Canteri kolmeaastase ametiajaga, mida saab pikendada ühe korra. Praegu tegutseb Virginia Canter valitsusvälise organisatsiooni kõrgeima eetikanõunikuna. Virginia Canter asub eetikakomitee liikme ametikohustusi täitma Jean-Claude Trichet' asemel, kelle teine ametiaeg lõpeb 31. juulil 2019. Edaspidi nimetab eetikakomitee ametisse oma esimehe.

Statistika

EKP otsus eurosüsteemi korra kohta euroalaväliste liikmesriikide tunnustamiseks andmeid esitavate liikmesriikidena kooskõlas määrusega (EL) 2016/867 granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta

18. juulil 2019 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2019/20 euroalaväliste liikmesriikide tunnustamise korra kohta andmeid esitavate liikmesriikidena kooskõlas määrusega (EL) 2016/867 granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete kogumise kohta. Peatselt EKP veebilehel avaldatavas otsuses on sätestatud menetlused, mida EKP peab järgima, kui euroalavälised liikmesriigid teatavad oma huvist saada andmeid esitavateks liikmesriikideks vastavalt määrusele EKP/2016/13 ning kui EKP hindab neid huviavaldusi ja tunnustab euroalavälist liikmesriiki andmeid esitava liikmesriigina. Otsuses on sätestatud ka menetlused, mida tuleb järgida sellise tunnustuse peatamise või lõpetamise korral, samuti selle korra kohaselt kogutud krediidiandmete kättesaadavuse ja kasutamise tingimused.

Pangandusjärelevalve

Sisemudeleid käsitlev EKP juhend

4. juulil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada EKP pangandusjärelevalve veebilehel sisemudeleid käsitleva EKP juhendi riskiteemalised peatükid ning pärast 2018. aasta märtsis algatatud selleteemalist avalikku konsultatsiooni koostatud tagasiside aruanne. Sisemudeleid käsitlev EKP juhend töötati välja sisemudelite sihipärase läbivaatamise projekti raames, et tagada läbipaistvus selle kohta, kuidas EKP mõistab sisemudelitega seotud regulatiivseid nõudeid ja kuidas ta kavatseb neid ühtlustatud viisil rakendada, hinnates krediidiasutuste vastavust nendele nõuetele. Riskiteemalised peatükid koos tagasiside aruande ja pressiteatega on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Brexiti-teemaliste korduma kippuvate küsimuste ajakohastatud versioon

4. juulil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada EKP pangandusjärelevalve veebilehel Brexiti-teemaliste korduma kippuvate küsimuste ajakohastatud versioon. Selles võetakse muu hulgas arvesse muutusi alates viimasest ajakohastamisest 2018. aasta augustis, eelkõige Euroopa Liidu lepingu artikli 50 pikendamist 31. oktoobrini 2019. Samuti antakse täiendavat teavet ühtse järelevalvemehhanismi raames tegutsevate pankade tulevaste kolmandas riigis asuvate filiaalide heakskiitmise kohta Ühendkuningriigis ning märgitakse, et Brexitiga seotud üleminekukorra kehtestamise tähtaeg sisemudelite valdkonnas on 30. juuni 2022. Korduma kippuvate küsimuste ajakohastatud versioon on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EBA suunised majanduslanguse puhuks sobiva makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta

16. juulil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest järgida tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA 6. märtsi 2019. aasta suuniseid majanduslanguse puhuks sobiva makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta (EBA/GL/2019/03). EKP kavatseb täita suuniste nõuded nende kõige hilisemaks kohaldamiskuupäevaks, milleks EBA on praegu kehtestanud 1. jaanuari 2021.

EBA suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta

17. juulil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest hakata tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul alates 2019. aasta 31. detsembrist järgima EBA suuniseid viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta (EBA/GL/2018/10).

Nordea Bank Abp põhjaliku hindamise tulemused

17. juulil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada 2018. aastal tehtud ja 2019. aastal lõpule viidud Nordea Bank Abp (Nordea) põhjaliku hindamise tulemused. Põhjalik hindamine tehti pärast Nordea otsust viia oma peakontor ja emaettevõtja Rootsist üle Soome, mille tulemusena läks Nordea Euroopa pangandusjärelevalve kohaldamisalasse. Sellekohane pressiteade Nordea põhjaliku hindamise üksikasjalike tulemuste kohta on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid