Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιούλιος 2019

Εξωτερική επικοινωνία

Λήξη της τέταρτης συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό

Στις 26 Ιουλίου 2019 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό αποφάσισαν ότι πλέον δεν απαιτείται επίσημη συμφωνία για τον χρυσό μετά τη λήξη της ισχύουσας συμφωνίας στις 26 Σεπτεμβρίου 2019. Αυτή η απόφαση ελήφθη με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων χρυσού της. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες αγορών

Επιχειρησιακή διαδικασία και νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ

Στις 10 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιχειρησιακή διαδικασία για τη δημιουργία του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (€STR), ιδίως τη δημοσίευση του €STR κάθε εργάσιμη ημέρα του TARGET2 στις 08.00 ώρα κεντρικής Ευρώπης, καθώς και την πιθανή αναδημοσίευσή του στις 09.00 ώρα κεντρικής Ευρώπης εάν εντοπιστούν σφάλματα που υπερβαίνουν τις δύο μονάδες βάσης μετά την αρχική δημοσίευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2019/19 σχετικά με το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (€STR), με την οποία θεσπίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών όσον αφορά τη συμβολή τους στη διαδικασία προσδιορισμού του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ και στις λοιπές επιχειρησιακές διαδικασίες, καθορίζεται το πλαίσιο ελέγχου του €STR και προβλέπεται η σύσταση εσωτερικής επιτροπής επίβλεψης η οποία είναι υπεύθυνη για την εξέταση, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με όλες τις πτυχές της διαδικασίας προσδιορισμού του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μαζί με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2019/19.

Νομικές πράξεις σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Στις 22 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2019/21 σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ) καθώς και την απόφαση ΕΚΤ/2019/22 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/810 (ΕΚΤ/2016/10) σχετικά με τη δεύτερη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Οι δύο νομικές πράξεις, με τις οποίες καθορίζονται οι κανόνες που αντανακλούν τα ειδικά χαρακτηριστικά των ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ που αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2019 και εξειδικεύτηκαν περαιτέρω τον Ιούνιο του 2019, θα δημοσιευθούν προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Καταλληλότητα νέων ζεύξεων μεταξύ συστημάτων διακανονισμού τίτλων προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

Στις 4 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μία νέα άμεση ζεύξη (από την Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE προς την BOGS) και τρεις νέες έμμεσες ζεύξεις (από την CBF-CREATION μέσω της Clearstream Banking S.A. (CBL) και της CBF-CASCADE προς την BOGS, από την CBL μέσω της CBF-CASCADE προς την BOGS και από την LuxCSD μέσω της CBF-CASCADE προς την BOGS) ως αποδεκτές προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος με τις αποδεκτές ζεύξεις είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με υπό έκδοση εθνική νομοθεσία που αποσκοπεί στη θέσπιση στενής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Hrvatska narodna banka

Στις 8 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/25, κατόπιν αιτήματος της Hrvatska narodna banka, για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών της Κροατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αποζημίωση μη ειδικών κατηγοριών ομολογιούχων μειωμένης εξασφάλισης και μετόχων μειοψηφίας τραπεζών στις οποίες η Δημοκρατία της Σλοβενίας είχε πλειοψηφική συμμετοχή που μεταβλήθηκε λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων από την Banka Slovenije

Στις 9 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/26, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Εθνικού Κοινοβουλίου της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επανέκφραση των δανείων ελβετικού φράγκου στη Σλοβενία

Στις 18 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/27, κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Διορισμός αντιπροσώπων της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο

Στις 10 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση το αποτέλεσμα διαδικασίας πρόσληψης, διόρισε τους Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick και Elizabeth McCaul εκπροσώπους της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ. Η θητεία τους θα είναι πενταετής χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. Για τον διορισμό ενημερώθηκε το Εποπτικό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποίηση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 23 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2019/NP20 που τροποποιεί τους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τους όρους βραχυπρόθεσμης απασχόλησης όσον αφορά την επιλογή και τον διορισμό. Η τροποποιητική απόφαση εισάγει κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με βασικές αρχές και κριτήρια που διέπουν την πρόσβαση σε απασχόληση στην ΕΚΤ και τους διορισμούς σε θέσεις στην ΕΚΤ και, μεταξύ άλλων, περίοδο επιβεβαίωσης για εσωτερικούς διορισμούς σε διευθυντικές θέσεις. Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού της ΕΚΤ διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Προσωρινός πρόεδρος της Επιτροπής Υποδομών Αγοράς

Στις 23 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Ulrich Bindseil, Γενικό Διευθυντή Δραστηριοτήτων Αγορών, προσωρινό πρόεδρο της Επιτροπής Υποδομών Αγοράς, από την 1η Αυγούστου 2019 έως ότου αναλάβει επίσημα τη θέση του Γενικού Διευθυντή Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών και τα καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής Υποδομών Αγοράς.

Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 24 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/28, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Διορισμός μέλους στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΚΤ

Στις 24 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την Virginia Canter, η οποία είναι επί του παρόντος κύρια σύμβουλος δεοντολογίας σε μη κυβερνητική οργάνωση, μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΚΤ για τριετή θητεία (η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά). Η κα Canter αντικαθιστά τον Jean-Claude Trichet, του οποίου η δεύτερη θητεία λήγει στις 31 Ιουλίου 2019. Η επιτροπή θα διορίσει στη συνέχεια τον Πρόεδρό της.

Στατιστικά στοιχεία

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από το Ευρωσύστημα για την αναγνώριση των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ ως κρατών μελών παροχής στοιχείων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/867 σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου

Στις 18 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση EΚΤ/2019/20 σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ ως κρατών μελών παροχής στοιχείων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/867 σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου. Η απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί σε εύθετο χρόνο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, εξειδικεύει τις διαδικασίες που θα ακολουθεί η ΕΚΤ σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ να καταστούν κράτη μέλη παροχής στοιχείων δυνάμει του κανονισμού ΕΚΤ/2016/13, την αξιολόγηση αυτών των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και την αναγνώριση κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ ως κρατών μελών παροχής στοιχείων. Η απόφαση επίσης καθορίζει τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε περίπτωση αναστολής ή λήξης αυτής της αναγνώρισης, καθώς και τους όρους πρόσβασης και χρήσης των πιστωτικών δεδομένων που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο.

Τραπεζική εποπτεία

Οδηγός της ΕΚΤ για τα εσωτερικά υποδείγματα

Στις 4 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία των κεφαλαίων που αφορούν είδη κινδύνων του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα, μαζί με το έγγραφο παρατηρήσεων μετά από τη σχετική δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018. Ο οδηγός της ΕΚΤ για τα εσωτερικά υποδείγματα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της στοχευμένης αξιολόγησης εσωτερικών υποδειγμάτων (targeted review of internal models - TRIM) προκειμένου να παρέχεται διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται τις κανονιστικές απαιτήσεις για τα εσωτερικά υποδείγματα και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να τις εφαρμόζει εναρμονισμένα όταν αξιολογεί κατά πόσον τα ιδρύματα πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Τα κεφάλαια που αφορούν είδη κινδύνων, μαζί με έγγραφο παρατηρήσεων και δελτίο Τύπου, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Επικαιροποιημένες απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το Brexit

Στις 4 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία επικαιροποιημένης έκδοσης των απαντήσεων σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το έγγραφο για το Brexit. Αυτή η επικαιροποίηση λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, εξελίξεις οι οποίες σημειώθηκαν μετά την τελευταία επικαιροποίηση του Αυγούστου 2018, ιδίως την παράταση της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019, παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης όσον αφορά μελλοντικά υποκαταστήματα σε τρίτες χώρες τραπεζών που λειτουργούν υπό τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ορίζει την 30ή Ιουνίου 2022 ως την καταληκτική ημερομηνία για την οριστικοποίηση όλων των σχετικών με το Brexit μεταβατικών ρυθμίσεων για τα εσωτερικά υποδείγματα. Οι επικαιροποιημένες απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εκτίμηση της ζημίας λόγω αθέτησης που είναι κατάλληλη για περιόδους οικονομικής ύφεσης

Στις 16 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), για τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία του, την πρόθεση της ΕΚΤ να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ, της 6ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την εκτίμηση της ζημίας λόγω αθέτησης που είναι κατάλληλη για περιόδους οικονομικής ύφεσης (EBA/GL/2019/03), μέχρι την τελευταία ημερομηνία εφαρμογής τους, η οποία επί του παρόντος έχει οριστεί από την ΕΑΤ την 1η Ιανουαρίου 2021.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση ανοιγμάτων

Στις 17 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ, για τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία του, την πρόθεση της ΕΚΤ να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση ανοιγμάτων (EBA/GL/2018/10) από τις 31 Δεκεμβρίυ 2019.

Αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης της Nordea Bank Abp

Στις 17 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων συνολικής αξιολόγησης της Nordea Bank Abp (Nordea) που διενεργήθηκε το 2018 και ολοκληρώθηκε το 2019. Η συνολική αξιολόγηση διενεργήθηκε μετά την απόφαση της Nordea να μεταφέρει την έδρα της και τη μητρική εταιρεία από τη Σουηδία στη Φινλανδία, με αποτέλεσμα να υπαχθεί στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Σχετικό δελτίο Τύπου στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης της Nordea διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου