Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2019

Komunikacja zewnętrzna

Wygaśnięcie czwartej umowy banków centralnych w sprawie złota

26 lipca 2019 EBC ogłosił, że sygnatariusze umowy banków centralnych w sprawie złota stwierdzili, że po jej wygaśnięciu 26 września 2019 taka formalna umowa nie będzie już konieczna. Decyzja ta nie narusza uprawnień krajowych banków centralnych do zarządzania własnymi rezerwami złota. Więcej informacji podano w komunikacie prasowym dostępnym na stronie internetowej EBC.

Operacje rynkowe

Procedura i przepisy dotyczące wyznaczania krótkoterminowej stopy dla euro

10 lipca 2019 Rada Prezesów zatwierdziła procedurę wyznaczania krótkoterminowej stopy dla euro (€STR), w szczególności zasadę, że standardowo stopa €STR będzie ogłaszana o godz. 8.00 CET, a w przypadku wykrycia po standardowej publikacji błędu o więcej niż 2 pkt bazowe – ponownie o godz. 9.00 CET. Rada Prezesów przyjęła też wytyczne EBC/2019/19 w sprawie krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR), w których określono zadania i obowiązki EBC i krajowych banków centralnych w odniesieniu do ich udziału w procedurze wyznaczania stopy €STR i innych procedurach operacyjnych, określono zasady sprawdzania stopy €STR oraz przewidziano stworzenie wewnętrznego komitetu nadzorczego, który będzie odpowiadać za prowadzenie oceny, weryfikacji i sprawozdawczości w zakresie wszystkich aspektów procesu wyznaczania stopy €STR. Więcej informacji podano w komunikacie prasowym dostępnym wraz z wytycznymi EBC/2019/19 na stronie internetowej EBC.

Akty prawne dotyczące trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących

22 lipca 2019 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2019/21 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III) oraz decyzję EBC/2019/22 zmieniającą decyzję (UE) 2016/810 (EBC/2016/10) w sprawie drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących. W decyzjach tych zawarto zasady dotyczące konkretnych parametrów operacji TLTRO-III określonych przez Radę Prezesów w marcu 2019, a następnie doprecyzowanych w czerwcu 2019. Oba akty prawne zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Kwalifikacja nowych połączeń między systemami rozrachunku papierów wartościowych na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu

4 lipca 2019 Rada Prezesów zatwierdziła na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu jedno nowe połączenie bezpośrednie (z Clearstream Banking AG (CBF)-CASCADE do BOGS) i trzy nowe połączenia pośrednie (z CBF-CREATION przez Clearstream Banking S.A. (CBL) i CBF-CASCADE do BOGS, z CBL przez CBF-CASCADE do BOGS, z LuxCSD przez CBF-CASCADE do BOGS). Zaktualizowany wykaz kwalifikowanych połączeń jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie krajowych przepisów prawnych, które mają zostać przyjęte w celu ustanowienia ścisłej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Hrvatska narodna banka

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/25 w dniu 8 lipca 2019 na wniosek chorwackiego banku centralnego, działającego w imieniu Ministra Finansów Chorwacji.

Opinia EBC w sprawie wypłaty rekompensat na rzecz niekwalifikowanych posiadaczy podporządkowanych obligacji oraz akcjonariuszy mniejszościowych banków, których większościowym udziałowcem była Republika Słowenii i które były przedmiotem nadzwyczajnych środków wprowadzonych przez Banka Slovenije

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/26 w dniu 9 lipca 2019 na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Słowenii.

Opinia EBC w sprawie przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/27 w dniu 18 lipca 2019 na wniosek Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii.

Zarządzanie wewnętrzne

Mianowanie przedstawicieli EBC w Radzie ds. Nadzoru

10 lipca 2019 decyzją Rady Prezesów, podjętą na podstawie wyników konkurencyjnej procedury naboru, Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick i Elizabeth McCaul zostali mianowani członkami Rady ds. Nadzoru w Nadzorze Bankowym EBC z ramienia EBC na nieodnawialną pięcioletnią kadencję. Informację o tym przekazano Radzie ds. Nadzoru, Parlamentowi Europejskiemu, Komisji Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zmiana warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego

23 lipca 2019 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2019/NP20 zmieniającą warunki zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego i warunki zatrudnienia krótkoterminowego w odniesieniu do selekcji i mianowania. W przyjętej decyzji wprowadzono objaśnienia głównych zasad i kryteriów zatrudniania pracowników i obsady stanowisk w EBC oraz m.in. określono, po jakim czasie następuje zatwierdzenie wewnętrznego mianowania na stanowiska kierownicze. Warunki zatrudnienia są dostępne na stronie internetowej EBC.

Mianowanie p.o. przewodniczącego Rady ds. Infrastruktury Rynku

23 lipca 2019 decyzją Rady Prezesów Ulrich Bindseil, Dyrektor Generalny ds. Operacji Rynkowych, został mianowany p.o. przewodniczącym Rady ds. Infrastruktury Rynku na okres od 1 sierpnia 2019 do czasu oficjalnego objęcia przez niego stanowiska Dyrektora Generalnego ds. Infrastruktury Rynku i Płatności wraz z funkcją przewodniczącego Rady ds. Infrastruktury Rynku.

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego

24 lipca 2019 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/28, wydaną na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej.

Powołanie członka Komitetu EBC ds. Etyki

24 lipca 2019 decyzją Rady Prezesów Virginia Canter, pracująca obecnie w organizacji pozarządowej jako główny doradca ds. etyki, została mianowana członkiem Komitetu EBC ds. Etyki na trzyletnią kadencję (z możliwością jednokrotnego przedłużenia). Zastąpi na tym stanowisku Jean-Claude’a Tricheta, którego druga kadencja upływa 31 lipca 2019. Następnie komitet ten wybierze swojego przewodniczącego.

Statystyka

Decyzja EBC w sprawie procedury stosowanej przez Eurosystem do uznawania państw członkowskich, których walutą nie jest euro, za sprawozdające państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/867 w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego

18 lipca 2019 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2019/20 w sprawie procedury uznawania państw członkowskich spoza strefy euro za sprawozdające państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/867 w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego. Decyzja, która zostanie opublikowana na stronie internetowej EBC w późniejszym terminie, określa procedury stosowane przez EBC w odniesieniu do deklaracji państw członkowskich spoza strefy euro chcących uzyskać status sprawozdających państw członkowskich na podstawie rozporządzenia EBC/2016/13, oceny takich deklaracji oraz uznawania przez EBC państw członkowskich spoza strefy euro za sprawozdające państwa członkowskie. Zawiera też procedury dotyczące zawieszenia lub cofnięcia takiego statusu oraz warunki uzyskiwania i wykorzystywania danych kredytowych gromadzonych na podstawie przywołanych przepisów.

Nadzór bankowy

Przewodnik EBC po modelach wewnętrznych

4 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację na stronie EBC poświęconej nadzorowi bankowemu rozdziałów przewodnika EBC po modelach wewnętrznych, które dotyczą typów ryzyka, oraz podsumowania wyników konsultacji publicznych na ten temat rozpoczętych w marcu 2018. Przewodnik został opracowany w związku z ukierunkowanym przeglądem modeli wewnętrznych (TRIM), a jego celem jest przejrzyste przedstawienie, jak EBC postrzega wymogi regulacyjnie dotyczące modeli wewnętrznych i jak zamierza traktować te wymogi w zharmonizowany sposób przy ocenie, czy dana instytucja je spełnia. Rozdziały o typach ryzyka wraz z podsumowaniem wyników konsultacji publicznych i komunikatem prasowym są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zaktualizowana lista częstych pytań na temat brexitu

4 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację na stronie EBC poświęconej nadzorowi bankowemu zaktualizowanej listy częstych pytań na temat brexitu. Uwzględniono w niej m.in. zmiany, które zaszły od poprzedniej aktualizacji z sierpnia 2018, w tym przedłużenie okresu przewidzianego w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej do 31 października 2019, podano więcej informacji o procedurze zezwalania bankom objętym jednolitym mechanizmem nadzorczym na prowadzenie w przyszłości oddziałów w Wielkiej Brytanii jako państwie trzecim, a także wskazano termin wprowadzenia wszystkich związanych z brexitem ustaleń przejściowych dotyczących modeli wewnętrznych – 30 czerwca 2022. Zaktualizowana lista pytań jest dostępna na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zgodność z wytycznymi EUNB dotyczącymi szacowania LGD właściwego dla okresu pogorszenia koniunktury gospodarczej

16 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC zamierza zastosować się do wytycznych EUNB z 6 marca 2019 dotyczących szacowania LGD właściwego dla okresu pogorszenia koniunktury gospodarczej (EBA/GL/2019/03) w przewidzianym terminie, ustalonym obecnie przez EUNB na 1 stycznia 2021.

Zgodność z wytycznymi EUNB dotyczącymi ujawniania ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych

17 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC zamierza stosować się do jego Wytycznych dotyczących ujawnienia w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych (EBA/GL/2018/10) od 31 grudnia 2019.

Wyniki wszechstronnej oceny Nordea Bank Abp

17 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację wyników wszechstronnej oceny Nordea Bank Abp (Nordea) prowadzonej w 2018 i ukończonej w 2019. Ocenę tę przeprowadzono w następstwie decyzji banku Nordea, by przenieść swoją siedzibę i spółkę dominującą ze Szwecji do Finlandii, czego skutkiem było objęcie go europejskim nadzorem bankowym. Komunikat prasowy z opisem wyników wszechstronnej oceny banku Nordea jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami